Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w bezpowrotnym unicestwieniu.

16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!
17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 23 Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. 25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. 26 Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! 28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w bezpowrotnym unicestwieniu. 29 Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. 30 U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. 31 Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
32 Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 33 Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; 36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 38 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

(Mt10)

Reklamy

Komentarzy 95 to “Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w bezpowrotnym unicestwieniu.”

 1. mgrabas Says:

  Czy istnieje piekło?

  http://www.zbawienie.com/pieklo.htm

 2. mgrabas Says:

  (1) Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. (2) W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. (3) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

  (J14,1-3)

  • mgrabas Says:

   Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
   Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.
   Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
   Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował.
   Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli.
   A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.
   Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności.
   Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.
   Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.
   (1J2,3-11)

   Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. (Łk21,8)

 3. mgrabas Says:

  6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! 10 A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. 11 Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. 12 Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. 13 Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, 14 jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
  15 Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, 16 aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi 17 ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. 18 Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. 19 Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. 20 A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.

  (Gal1)

 4. mgrabas Says:

  John Nicholson – Free Your Mind Conference 2011

 5. mgrabas Says:

  8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony. 12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
  16 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie». 17 Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca?”» 18 Powiedzieli więc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi». 19 Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” 20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.

  (J16)

  2 I głosem potężnym tak zawołał:
  «Upadł, upadł Babilon – stolica.
  I stała się siedliskiem demonów
  i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
  i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
  3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
  i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
  a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».
  4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
  «Ludu mój, wyjdźcie z niej,
  byście nie mieli udziału w jej grzechach
  i żadnej z jej plag nie ponieśli:
  5 bo grzechy jej narosły – aż do nieba,
  i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.

  (Ap18)

  26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

  (J10)

  1 Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. 2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. 3 Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.

  (1Tes5)

 6. mgrabas Says:

  35 Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 36 On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 37 Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». 38 Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 39 Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 40 Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane».
  41 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 42 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45 Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».
  46 Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 47 Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida*, ulituj się nade mną!» 48 Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 49 Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». 50 On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. 51 A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał».

  (Mk10)

 7. mgrabas Says:

  „(…) Jakikolwiek opór ze strony ludzi w przyjęciu nowej wiary ma wiązać się ze stratami w ludności na skalę jaka nigdy jeszcze nie miała miejsca na planecie. Projekt BLUE BEAM stanowić ma także uniwersalne wypełnienie się przepowiedni starożytnych kultur czy wierzeń o „ponownym przyjściu mesjasza” czy „apokalipsie”.

  W procesie projekcji wezmą udział komputery, które skoordynują pracę satelitów. Holograficzne obrazy oparte będą na niemal identycznych sygnałach jak te wykorzystywane do produkcji obrazu lub hologramu o głębokiej perspektywie z wykorzystaniem fal akustycznych ELF, VLF i LF i zjawisk optycznych. (…)”

  źródło: http://alexirin.wordpress.com/2011/06/01/projekt-blue-beam/

 8. mgrabas Says:

  Co to jest nierząd / wszeteczeństwo wg Biblii

  seksualne grzechy według Biblii

  Jak Kościół katolicki zmienił Biblię Starego Testamentu

  Jak Kościół katolicki zmienił Biblię Nowego Testamentu

  Czy Jezus Chrystus jest Bogiem? – odpowiedź świadkom Jehowy

  Dekalog i jego odniesienie do innych przykazań

  • mgrabas Says:

   Odpowiedź dla Sanctus Luthor w sprawie nierządu i wczesnych małżeństw

   Opublikowany 8 sty 2017
   jest to odpowiedź ustna do dyskusji między Anonim Anonim a Sanctus Luthor pod moim filmem pt. Co to jest nirzęd / wszeteczeństwo wg biblii.
   jedna korekta : nie chodzi o Pwt 21,7-11, ale II moj. czyli ks. wyjścia. Po prostu rzadko w ostatnich miesiącach się posługiwałem terminologią katolicką ksiąg stąd to zamieszanie
   a odnośnie słowa uzasadniającego w ST rozwód to jest nie zanah ale erwah…..

 9. mgrabas Says:

  „Uploaded by 2009TROOP on Mar 2, 2010

  Izrael (kontrolowany ścisle przez Watykan!) planuje odudowę III Świątyni Salomona, ksiądz Rydzyk sieje nienawiść Polaków do wszystkich Żydów a ksiądz Natanek chce nawracać całą Europę na katolicyzm. Nie sądzę, że Islamiści są w tym przypadku wyjątkiem . Czy wiecie, że Tony Blair przeszedł na katolicyzm?
  http://www.abc.net.au/news/stories/2007/12/23/2126202.htm [EN]
  Jego pozycja jest niezwykle ważna w chwili obecnej, ponieważ T. Blair dzierży ważne misje z ramienia Watykanu. Radzę pogóglować w tym temacie.
  Jego konwersja świadczy wyraźnie o sile Watykanu i jego wpływach na politykę światową.
  2. Czy wiecie, że Żydzi w Niemczech są zwolnieni od podatków?ale na temat odbudowy Światyni, a zwłaszcza daty rozpoczęcia odbudowy, źródła te nie zostały zdementowane.

  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1131599.html
  http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=20063
  http://www.israelnationalnews.com/Forum/Forum.aspx/t109264
  Trzeba się zgodzić, że obwieszczenie prasowe nie oznacza prawdy, ani artykuły z kontrolowanych mediów pro syjonistycznych także nie mówią nam nigdy całej prawdy.
  Co jest bezsporną prawdą, to fakt, że plany odbudowy Światyni istnieją od wielu lat, odbudowa Swiątyni jest także planem Masonów.Moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych detali w kierunku wypełnienia proroctw i należy się spodziewać mnóstwo dezinformacji oraz kłamstw.
  Iluminaci doskonale wiedzą, że Chrześcijanie te rzeczy uważnie obserwują a Szatan chce także zwieść i wybranych.
  Jeżeli media o czymś głosno krzyczą, na pewno jest to kłamstwem.
  Im głosniejszy krzyk, tym większe kłamstwo .
  Nam pozostaje czekanie na rozwój tych wydarzeń, które są ewentualnym wypełnieniem wielu proroctw biblijnych.
  Czas pokaże. Jeżeli odbudowa nie rozpocznie się 16 Marca, na pewno pewnego dnia się rozpocznie i dzień tej przejdzie na trwałe do historii.
  Sataniści będą budować świątynię dla Boga!?
  16 Marca 2010 – data z trzech różnych źródeł.

  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1131599.html
  http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=20063
  http://www.israelnationalnews.com/Forum/Forum.aspx/t109264
  Świat arabski zawsze podnosił wielki krzyk na samą wzmiankę przeniesienia stolicy Izraela z Tel Avivu do Jerozolimy. Tym razem, aby zbudować Świątynię Salomona, trzeba usunąć Meczet na Skale.

  Jerozolima jest praktycznie pęokiem świata, niezwykle waznym miastem nie tylko z powodów religijnych trzech głównych religii. Czy to bije na alarm III Wojny Światowej? Możliwość taka jest definitywne realna. Jest pewne, że jakikolwiek ruch Izraela w kierunku Meczetu na Skale spowoduje niezwykłe i niemiłe podniecenie w krajach islamskich.

  Niewątpliwie bedą wielkie debaty pośród Istamistów w Europie i innych krajach i mogą się one przerodzić w zamieszki oraz wielki przelew krwi. Islamscy szejkowie mogą ogłosić Dżihad przeciwko wszystkim nie islamskim religiom.

  Istnieje także mozliwość, że Bóg pokieruje niektórymi wydarzeniami, aby wykonać swój wyrok na Babilonie Wielkim.
  Jeżeli rzeczywiście rozpocznie się odbudowa Świątyni Salomona, nie wróży to światu niczego dobrego.
  Czy ludzie ci wielbią Boga Izraela? Na to pytanie można odpowiedzieć innym pytaniem?
  Czy przykazania Boga Izraela są w poszanowaniu tych, którzy planują odbudowanie Jemgo Świątyni? Czy Rockeffellerzy czy rząd izraelski są posłuszni 10 Przykazanim Bożym? Nie zabijają, nie kradną, nie trudnią się lichwą, nie popełniają cudzołustwa i zalecają owe przykazania całemu światu?

  Jeżeli odpowiedzi na owe pytania są negatywne, oznacza to kolejny diaboliczny krok w keirunku New World Order – NWO – Nowy Świata Porządek czy też raczej jeszcze większy bałagan.
  Jest także pozytywny aspekt takich planów.
  Królestwo Boże pod berłem Ja-szua jest coraz bliżej!
  Watykan jest twórcą UE!
  Ks. Natanek ubolewa, że w budynku Parlamentu EU nie ma żadnej kaplicy modlitw! Watykan jakoś o to nie zadbał.
  Ciekawe są owe CUDOWNE wydarzenia o których mówił Ks. Natanek w tym filmie. Czy są one prawdziwe – tego nie wiem, ale… „szatan przyjmuje postać anioła światłości”.

  Co jest znamienne, w przeszłości KRK dążył do tego samego celu rękami… Hitlera. III Rzesza czy też Nowy Porządek Świata – golbalizacja oraz redukcja populacji to były plany Watykanu realizowane rękami Nazizmu.
  Obecnie cele są indentyczne i nawet udało się Watykanowi zorganizować UE pod ewidentnie szatańskimi flagami oraz patronatem Kościoła. ”

  źródło: http://www.youtube.com/user/2009TROOP

 10. mgrabas Says:

  Ekonomiczna przypowieść o liberałach

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s