Proklamacja Narodu Polskiego wydanie świąteczne

Mistrz, niedziela, 12 grudnia 2021, 15:32:18

Prawo prowadzace do wolnosci to chyba najlepszy prezent swiąteczny jaki możemy sobie wyobrazić.

Proklamacja Woli Narodu Polskiego

Wydanie Świąteczne 2021

W trosce o byt i przyszłość Polski, odzyskawszy możliwość suwerennego stanowienia o jej losie, my Naród Polski – wszyscy ludzie na terenie Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawa i prawdy, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzeniona w dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji, zobowiązani by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, w złączeniu więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować niezbywalne prawa człowieka, a w działaniach instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy powrót do praw nadanych nam przez Stwórcę czyli zasad praw naturalnych w naszym Państwie, jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu na zasadzie służby dla narodu umacniającej uprawnienia ludzi i ich wspólnot.

(bazowane na wstępie do Konstytucji 1997r.)

Nadszedł czas

Przez długie okresy naszej historii byliśmy ciemiężeni i zniewalani, Nadszedł czas że Naród Polski się budzi i stawia czoło kolejnym nawałom przemocy. Dość traktowania Polaków jak niewolników, dość indoktrynacji i wmawiania nam że bezprawie jest prawem.

Korzystając z własnych doświadczeń a także z doświadczeń innych narodów, również krajów Wspólnoty Brytyjskiej (Commonwealth Countries), Naród Polski budzi się do samostanowienia o sobie i o naszej Pięknej Polsce Całej.

Wróg nie może nas zniszczyć „prawem” okupacyjnym i nas nie może pokonać. My i tylko my bez obcych wojsk, agencji lub wpływów mamy prawo i obowiązek dbania o siebie i o nasz kraj na podstawie najwyższego prawa, prawa danego nam przez Stwórcę.

Powrót do praw nadanych przez Stwórcę czyli zasad praw naturalnych

Dwie podstawowe i fundamentalne definicje prawa.

1. Stwórca, dał nam, swojemu stworzeniu, prawo a właściwie obowiązek dbania każdy z nas o swoje życie i zdrowie, rozwój i dobrobyt. (jest to uniwersalna wiara ale nie religia a tym bardziej obca)

2. Consensus facit legem – umowa, zgoda jest podstawą prawa każdego typu. Jest to od zarania dziejów używany maksym prawny. Nikt nigdy go nie obalił ani podważył.

Kilka najważniejszych maksym prawa stosowanych od niepamiętnych czasów i nigdy nie obalonych;

1. Prawda jest suwerenem

2. Prawdę w prawie przedstawia się w formie Affidavit (deklaracja pod przysięgą)

3. Nieobalony Affidavit staje się udowodnioną prawdą i wyrokiem.

4. Godzien jest robotnik zapłaty swojej (dniówki)

Każde narzucenie, wymuszenie, koercja, podstęp, są bezprawiem. Dotyczy to głównie ustaw, uchwał, rozporządzeń, kodeksów, przepisów i obowiązków.

Prawa są zatem nadane przez Stwórcę, są związane z utrzymaniem życia i są niezmienne. Nikt a szczególnie ktoś dla kogoś nie może ustanawiać praw. Królowa Elżbieta II podczas jej koronacji, wskazała na biblię że to są prawa. Ten symboliczny gest jest przypomnieniem że prawa są dawno ustanowione a zarządca czy głowa narodu ma obowiązek aby je chronić a nie zmieniać bądź tworzyć nowe. Na podobieństwo prawa grawitacji, człowiek nie może zmieniać lub odwoływać praw. Art 30 Konstytucji 1997 potwierdza ten fakt.

My tak naprawdę nie wymyślamy prawa ale je przywracamy. Wszyscy je znamy i mamy je w sercach. Wmówiono nam że bezprawie ustawowe jest prawem, co jest nieprawdą. A my przywracamy zasady znane od niepamiętnych czasów są one w harmonii z prawami danymi nam przez Stwórcę.

Wszelkie zasady ludzkie muszą być zgodne z prawem naturalnym aby można je było uznać jako prawo.

My Polacy Ustanawiamy i odrzucamy

Nieprawdą jest ze Konstytucja jest najwyższym prawem. Konstytucja wcale nie jest prawem gdyż nie jest umową, ani zgodą obu stron. Lecz niewątpliwie Konstytucja jest napisana przez ludzi związanych z władzą, z rządem i skierowana do narodu. Jest więc to oferta do narodu. Wszystko co jest zgodne z prawami naturalnymi i najlepszym interesem Polaków i Polski jest akceptowalneNaród Polski akceptuje poniższe artykuły chociaż nie są podstawą prawną, lecz potwierdzeniem niepodważalnego faktu iż Naród Polski jest źródłem praw i władzy wobec siebie i swego kraju. Co więcej, ciemiężyciele rządowi wydali taką ofertę, a my Naród Polski akceptujemy i deklarujemy tę umowę jako prawo. Jest to prawo obowiązujące i wiążące obie strony. Jednocześnie odrzucamy inne artykuły konstytucji jako sprzeczne z wolą i interesem Narodu Polskiego.

Konstytucja 3 Maja Art V: „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.”


Konstytucja 1997 Art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.Art. 4.

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  1. Naród Polski deklaruje, że każdy jest panem i suwerenem, a ludzie pełniący funkcje w administracji państwowej czyli to co się dotychczas nazywało rządem, są sługami publicznymi czyli administracją.
  2. Naród Polski wynajmuje administrację za wynagrodzeniem do zarządzania podobnie jak pan wynajmował zarządcę, do jak najlepszego zarządzania tym co jest wspólne a nie indywidualne. Skoro naród płaci to naród wydaje rozporządzenia i wymaga. Nie może być odwrotnie.
  3. Naród Polski deklaruje całkowite samostanowienie, bez udziału lub ingerencji żadnych innych narodów, urzędów, agencji, organizacji, ani tak zwanych praw międzynarodowych, unii, w tym unii europejskiej. Obecne tak zwane prawa międzynarodowe, są bezprawne. Przynależność do Unii Europejskiej jest wbrew interesom Narodu Polskiego i jest bezprawna.

Consensus facit legem. Umowa, zgoda, jest podstawą prawa.

Powyższe cytaty z najstarszej i najnowszej Konstytucji, sporządzone przez administracje państwową, i przyjmujemy je jako oferta dla Narodu Polaków. Oferty te są zgodne z zasadami naturalnego prawa i naszym najlepszym interesem. Akceptujmy je i zgodnie z powyższą maksymą prawa jest to umowa, a umowa jest podstawą prawa.

Deklarujemy więc że powyższe artykuły 4ty i 30ty Konstytucji wraz z akceptacją Polaków, stają się prawem wiążącym wszystkie strony. Będąc źródłem prawa, deklarujemy że poniższe zasady prawa oparte na 3ch filarach, są najwyższym prawem obowiązującym ludzi akceptujących tą ofertę i prawa.

Filary, czyli podstawa zasad prawa:

I. Nadrzędny cel życia i zarządzania krajem jest zapewnienie najlepszego interesu Polaków i Polski. Filar ten jest podstawowy i niezmienny. Można go rozszerzyć, ale nie znieść ani zmienić!

II. Polakami są wszyscy zrodzeni z rodziców Polaków, a każdy inny musi przestrzegać lojalności wobec Polaków i Polski. Jeśli wolą Polaków jest zaakceptować na danym stanowisku pół Polaka, niech tak będzie. Nadrzędnym celem jest lojalność i najlepszy interes Polaków i Polski.

III. Podstawowe prawa Polaków są niezmienne. Prawo Polaków jest wolą Polaków i prawo musi się opierać na umowie Polaków. Możliwe zmiany w przyszłości mogą być dokonane tylko i wyłącznie przez naród i to w absolutnej lub przeważającej większości. Nie mogą tego uczynić inne narody lub grupy nie-polaków. Musi to być bezsprzecznie wola Narodu Polskiego.

Podstawowe Zasady Prawa Naturalnego Polaków:1. Zasada wzajemności. Znana jako: nie czyń drugiemu czego nie chcesz z powrotem.

2. Nie krzywdź. Nie czyń szkody na ciele ani na duchu.

3. Poszanuj cudzą własność. Świętością jest moja własność. Ziemia do centrum Ziemi w głąb i to co jestem w stanie administrować do góry ponad powierzchnią. To jest moje na wieki.

4. Świętością jest umowa lub kontrakt jaka zawarłeś dobrowolnie i musisz się wywiązać gdyż jesteś dorosły i odpowiedzialny.

5. Twoim prawem i obowiązkiem jest bronić się i twej rodziny i rodaków przed każdym kto was atakuje nawet jeśli to będzie twój stróż, czyli rząd.

Kompatybilność z innymi zasadami prawa.

1. Ustawy i rozporządzenia. Z reguły są one bezprawne. A jeśli si zdarzy że treść ustawy jest kompatybilna z zasadami prawa, to powinno się raczej przyłączyć do zasad prawa niż ustaw. To samo dotyczy rozporządzeń.

2. Kodeksy, jeśli wyjdzie na jaw że któreś kodeksy lub ich część są w zgodzie z prawem, niech pozostaną. Jeśli się okaże że są niezgodne, należy je usunąć jako bezprawne. Lub zmodyfikować aby były w pełni w harmonii z prawem.

3. Prawo komercjalne w swoich podstawach istnieje i działa wspaniale od tysiącleci. Jest ono stosowane na całym świecie jako UCC. Wszystkie jego zasady kompatybilne a większość jest z prawem są częścią prawa.

4. Wszekie maksymy prawa jak ta: Prawda jest suwerenem. Też są częścią prawa.

My Polacy deklarujemy że:

Każdy w Polsce jest indywidualnie odpowiedzialny za swoje życie i zdrowie.

Jako naród lub grupy lub indywidualnie możemy się zjednoczyć i utworzyć system ubezpieczeń. Musi to być nasza wolna decyzja.

Ma sens aby utworzyć jako minimum system ubezpieczeń na nagłe wypadki. Szczegóły są do wypracowania przez Naród albo indywidualnie.

Dotychczasowy narzucony system monopolu medycznego jest wbrew najlepszym interesom Polaków więc jest i był bezprawny. Każdy indywidualny człowiek ma prawo wybrać sobie pomoc medyczną, lub naturalnego uzdrowiciela według życzenia.

Naród Polski deklaruje że przymus jako taki jest bezprawiem a w razie autentycznej epidemii, każdy musi mieć prawo wyboru. W każdym razie nawet jeśli fachowcy coś jednoznacznie orzekną to ludność musi mieć wybór i ostatnie słowo. Nie można zmuszać nikogo aby był zdrowym. Ale można uświadamiać i dać ofertę pomocy.

Naród Polski musi mieć w pełnej kontroli wszystko co jest niezbędne do funkcjonowania kraju i Narodu jak dla przykładu: Media, elektryczność, zasoby energii, zasoby naturalne, woda, system finansowy, system obronny, system ochrony zdrowia, szkolnictwo, nauka, administracja państwowa, sądownictwo oparte na prawie naturalnym, system komunikacji, i wszystko czego potrzebuje nowoczesny i rozwijający się naród.

Sądownictwo

W dotychczasowym sądownictwie prawie niemożliwe było otrzymanie sprawiedliwości gdyż celem procesu było stwierdzenie czy obywatel – niewolnik przestrzegał przepisów nadanych przez przestępców, wyrażonych w ustawach czy innych przepisach lub telefonach. Naród Polski wprowadza proces sądowy oparty na prawie naturalnym czyli najwyższym.

Zgodnie z zasadą że wszyscy są wobec prawa równi, jeden sędzia nie może sądzić człowieka ale panel jurorów/ ławników losowo wybranych spośród społeczeństwa lub chętnych których społeczeństwo zaakceptuje jako jurorów.

Zgodnie z zasadami prawa, nie tylko sędziowie/jurorzy ale nikt w Polsce nie może mieć immunitetu czyli być zwolniony z obowiązku osobistej odpowiedzialności za swoje czyny. Jest to uniwersalny wymóg w Naturze.

Sąd i kary muszą być w zgodzie z prawem, zwyczajami a też i wolą i interesem Narodu Polskiego.

Zasady prawa naturalnego w Polsce a wymienione powyżej są kompatybilne z oryginalnymi zasadami Common Law, tymi ustanowionymi od czasów Magna Carta a odniesienia do nich są typu We The People… My Ludzie ustanawiamy…. W tym sensie sądownictwo i prawo naturalne w Polsce jest międzynarodowym ale jest całkowicie niezależne od wszelkich narzuconych zasad jak ONZ, EU czy tzw. prawo międzynarodowe czy prawa człowieka. Te ostatnie mogą być po części kompatybilne z prawem naturalnym.

Administracja państwowa

Naród Polski uznaje że dotychczas obowiązująca i narzucona demokracja marksistowska jest częścią problemów, uznajemy że właściwe zasady odrzucają taką demokrację i wprowadzają zasadę osobistej i pełnej odpowiedzialności za swoje czyny poczynając od głowy państwa po najniższego rangą człowieka.

Są sprawy najlepiej rozwiązywane biorąc opinię i wolę większości a są sytuacje gdzie zasady prawa i inne są niepodważalnym priorytetem bez względu na czyjąkolwiek opinię. Zasady prawa są ponad czyjąkolwiek opinią.

Naród Polski odwołuje, wszystkie umowy międzynarodowe, uchwały, kodeksy, traktaty, unie, tak zwane prawa, które są niezgodne z naturalnymi prawami i najlepszym interesem Polaków lub Polski. Ostateczne słowo co do tego co jest a co nie jest najlepszym interesem należy do Narodu Polskiego.

Ze względu na wiekową indoktrynację należy wyjaśnić na hipotetycznej historyjce dlaczego demokracja jest bezsensem.

Jeśli mamy jako społeczeństwo sprawę którego człowieka wybrać na prezydenta, lub czy zmieniamy flagę narodową to jak najbardziej nie głosowanie demokratyczne ale opinia większości jest wspaniałym sposobem rozstrzygnięcia kwestii.

Ale jeśli ktoś rzuci hasło że w piątki można rabować i gwałcić to nie ma pozwolenia na niczyją opinię tzw głosownie demokratyczne. To jest kwestia praw a nie niczyjej opinii.

Sokrates – twórca demokracji, dość wcześnie zaczął krytykować swój pomysł i został przewagą dwu głosów skazany na śmierć bo taka była wola głosujących. Bo taka jest demokracja. Piękny wykład dał na temat demokracji nieżyjący już Michał Marusik na pikniku wolnościowym Nowej Prawicy. Umarł tajemniczo.

Naród Polski odbiera członkom rządu prawo deklaracji stanu wojennego, lub odbierania praw obywatelskich czy pozbawiania praw. Każde ogłoszenie stanu wyjątkowego musi być w zgodzie z Wolą Narodu Polskiego. Pozbawiania praw rutynowo dokonują przestępcy.

Obronność

Armia musi się składać tylko i wyłącznie z Polaków, i armia jako fachowcy w dziedzinie obronności mają 1/3 głosu decyzji wobec wojny, pokoju i zbrojeń a też przemysłu i działań strategicznych. Kolejna trzecia cześć głosu ma administracja państwowa i Naród ma też 1/3 głosu decyzji.

Naród Polski decyduje że wszystkie banki i bankowość muszą być zgodne z zasadami prawa naturalnego wyłączną domeną Polaków. Banki nie mogą pożyczać ludziom na procent. Owszem małe kwoty na administracje są dopuszczalne ale nie tworzenie pieniędzy z niczego. Tworzenie pieniądza czy waluty i cały management jest wyłącznie w gestii Polaków i jest niedopuszczane aby jakikolwiek bank czy system obcy miał na to wpływ. Pożyczki międzynarodowe są zabronione i tylko decyzja Narodu Polskiego może to zmienić.

Edukacja

Przestaje być obowiązkowa i narzucona przez obce wpływy. Naród wypracuje przedmioty i system edukacyjny, który będzie odzwierciedleniem Woli Narodu i interesów Polaków i Polski

Żywność i zdrowie

Naród Polski odrzuca i zabrania stosowanie i sprowadzanie produktów znanych jako GMO, glyphosite i innych trucizn. Odrzucamy także powszechność nawozów sztucznych. W najlepszym interesie Polaków i Polski jest aby produkty spożywcze odbiegające od prawdziwie produkowanych naturalnie były jasno oznaczone że nie są naturalne. Szczegóły opracują komisje do tego celu powołane.

Leki farmaceutyczne znane ze swoich skutków ubocznych jako środki syntetyczne wymagają aby każdy komu się je sugeruje lub przypisuje, był powiadomiony o tych skutkach ubocznych. Zioła lub środki naturalne nie wymagają tego nawet jeśli też mogą powodować niebezpieczeństwo. Jako środki naturalne, każdy ma obowiązek znać lub zapytać uzdrowiciela o skutki uboczne.

Używanie plastików, chemia domowa i oczyszczalnie powinny być jak najbardziej naturalne i nieszkodliwe.

W najlepszym interesie Polaków i Polski jest aby zmniejszać elektrosmog czyli ilość i natężenie źródeł promieniowania jak komórki, wifi, i inne urządzenia bezprzewodowe były i redukowane i smog jaki produkują był coraz słabszy. Przywrócenie kabli i światłowodów jest w naszym interesie.

Lojalność wszystkich mieszkańców wobec Polaków i Polski – przysięga

Obecna konstytucja tak mówi o tym kto jest Polakiem.

Art. 34.

  1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi.

Obywatel to synonim niewolnictwa. Oczywiste jest że Polakiem jest człowiek zrodzony z rodziców polaków. Niemniej każdy mieszkający w Polsce ma obowiązek lojalności wobec tego narodu i kraju.

Przysięga czy złożona publicznie czy nie, obowiązuje każdego, na podobieństwo gdy gość wejdzie do naszego domu. Jest on zobowiązany przestrzegać naszych praw i być lojalnym dla nas. Inaczej nie jest naszym gościem ale intruzem.

…będę ze wszystkich sił i zdolności dbał o najlepszy interes Polaków i Polski….

Te słowa są konieczne w każdej formie przysięgi a ta jest wymagana przez każdego urzędnika państwowego od prezydenta po sprzątaczkę na dworcu.

Uwagi końcowe

Cokolwiek się dzieje w Polsce musi być zgodne a jako minimum nie może być wbrew woli Narodu Polskiego. Każdy wysiłek obcych agencji lub organizacji będzie traktowany jako agresja przeciwko Narodowi Polskiemu, przeciwko prawu naturalnemu Polaków i jako bezprawie.

Polacy jako naród podzielają dążenia wolnych ludzi na całym świecie do ich prawa samostanowienia i życia w zgodzie, w harmonii z Naturą. Pod tym względem jesteśmy zjednoczeni z narodami świata i odrzucamy bezprawne reżimy.

Jak artykół 115 Paragraf 23 Kodeksu Karnego przewiduje, że niewolnictwem jest traktowanie człowieka jak swoją własność a także że nie ma możliwości na zgodę na niewolnictwo. Niewolnictwo jest przestępstwem za zgodą lub bez. W tym sensie ten paragraf jest w zgodzie z prawem naturalnym.

Ogłaszamy że akceptujemy ofertę naszych ciemiężycieli czyli art 4 i art 30 Konstytucji 1997 i deklarujemy iż ta umowa staje się prawem obowiązującym Naród Polski i wszelkie władze, administracje itd.

Do rozwiązania jest negocjacja wynagrodzeń administracji czyli urzędników w tym ministrów, i wszystkie inne warunki tego kontraktu. Obecny urząd urzędników państwowych jest bezprawny, z wielu powodów jak; kradną nasze pieniądze a nie wynegocjowali jako swoją zapłatę, i łamią nasze prawa, wprowadzając bezprawie i działają wbrew najlepszemu interesowi Polaków i Polski. Do czasu prawnej negocjacji z Narodem Polskim, wszelkie władze w Polsce są bezprawne.

Obecnie władze, rząd, urzędy pracują bezprawnie. Konieczna jest negocjacja, ustalenie zadań przez Naród, stawek wynagrodzenia, a też pełnej kontroli Narodu. Dotyczy to zarówno podatków jak i wszystkiego. Urzędy dotychczas uzurpują sobie bezprawnie wydawanie pozwoleń, nakazów i zakazów.

Do czasu aż nastąpi rzeczywista negocjacja czyli sporządzony prawnie kontrakt według odwiecznych zasad komercyjnych i prawnych, rząd działa bezprawnie i jego dyrektywy i wymogi są niewiążące a wręcz bezprawne. Nie ma urzędnika a zwłaszcza wyższego typu wojewoda, minister itd. którzy by urzędowali prawnie. Oni są naszymi sługami urzędowymi za nasze pieniądze i mają obowiązek spełniania naszych rozporządzeń. Dotychczas pobierają nasze pieniądze kiedy i ile chcą. Sytuacja gdzie ktoś bierze kiedy i ile chce naszych pieniędzy nazywa się – kradzieżą. Nasi tak zwani rządzący są więc złodziejami i oszustami; słowem przestępcami. Ich dyrektywy, ustawy, rozporządzenia są rozporządzeniami przestępców.

*******

Tylko jawnie i prawidłowo sporządzona umowa/kontrakt i Przysięga działania w najlepszym interesie Polaków i Polski, daje podstawy prawne administracji państwowej.

Taka jest wola Narodu Polskiego.

Na potrzeby i benefit Polaków i Polski – opracował Michał Kinasz, Edycja Krzysztof od Eugeniusza z rodu Kmiołek et. al. Oryginalne wydanie 23.07.2021

Mistrz

Mistrz – Analizy naszego stanu, sytuacji, prawa i bezprawia, historii, spraw spolecznych, zdrowotnych i odklamywania tego co jest zaklamane. Sprawy zabraniania, cenzury i patrzenia na zycie przez pryzmat naturalnego prawa i wolnego czlowieka. Byc albo nie byc?

 

źródło: https://mypolacy.neon24.pl/post/165684,proklamacja-narodu-polskiego-wydanie-swiateczne

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s