List Gończy – Komenda Stołeczna Policji Nadinsp. Paweł Dzierżak + Komendanci Wojewódzcy, List Gończy – Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej – Gen. dyw. Tomasz Połuch

Temat: List Gończy – Komenda Stołeczna Policji Nadinsp. Paweł Dzierżak + Komendanci Wojewódzcy
Data: 2021-12-27 22:52
Nadawca: „Najda Mariusz” <fundacjatesli@interia.pl>
Adresat: kwp@bk.policja.gov.plsekretariat-komendanta@bg.policja.gov.plsekretariat-zastepcow@bg.policja.gov.plkwp.gdansk@gd.policja.gov.plkwpgorzow@go.policja.gov.plgabinet-kwp@ka.policja.gov.plsztab@ki.policja.gov.plpoczta@malopolska.policja.gov.plsek.kom@lu.policja.gov.plsek.1zast@lu.policja.gov.plsekretariat@lodzka.policja.gov.plkomendant@ol.policja.gov.plkomendant@op.policja.gov.plkancelaria.komendanta@po.policja.gov.plkwp@ra.policja.gov.plpoczta@rz.policja.gov.plwks@sc.policja.gov.plkontaktkwp@wr.policja.gov.pl;

Fundacja im. Nikoli Tesli,  ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok KRS 0000443710 

Do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 1. Komendant Stołecznej Policji w Warszawie – Nadinspektor Paweł Dzierżak
 2. I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Ds. Kryminalnych inspektor Krzysztof Smela

oraz Komendanci Wojewódzcy Policji w Polsce: 1) Białymstoku – nadinsp, Robert Szewc, 2) Bydgoszczy – nadinsp. Piotr Leciejewski, 3) Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński, 4) Gorzowie Wlkp. – insp. Jarosław Pasterski, 5) Katowicach – nadinsp. Roman Rabsztyn, 7) Kielcach – nadinsp. dr Jarosław Kaleta, 8) Krakowie – nadinsp. Michał Ledzion, 9) Lublinie – nadinsp. Artur Bielecki, 10) Łodzi – nadinsp. Sławomir Litwin, 11) Olsztynie – nadinsp. Tomasz Klimek, 11) Opolu – nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, 12) Poznaniu – nadinsp. Piotr Mąka, 13) Radomiu – Insp. Waldemar Wołowiec, 13) Rzeszowie – insp. Dariusz Matusiak, 14) Szczecinie – nadinsp. Tomasz Trawiński, 15) Wrocławiu – nadinsp. Dariusz Wesołowski

LIST GOŃCZY

Zawiadomienie o popełnieniu Zbrodni Ludobójstwa na Polakach w tym na Policjantach i ich rodzinach przez członków Rządu PiS za pomocą „szczepionek” mRNA (Rządowy Program Szczepień – Covid-19), które Kodeks Karny traktuje jako zbrodnie.

 • Art. 8 kk Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

Niestety ale wg Najnowszych Badań Naukowych – Wszystkie zaszczepione osoby preparatami mRNA (wg Ministerstwa Zdrowia zostało zaszczepionych ok. 20 000 000 Polaków) bez pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat

wszystkie załączniki są dostępne publicznie na stronie Fundacji Tesli pod adresem http://www.&nbsp;fundacja-tesli.manifo.com http://fundacja-tesli.manifo.com/ 

W związku z powyższym żądamy natychmiastowego aresztowania wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację Rządowego Programu Szczepień, (które działają w Zorganizowanej Grupie Przestępczej) bądź nakłaniały do szczepień a w szczególności:

 1. Premier RP Mateusz Morawiecki i Vice Premier Jarosław Kaczyński oraz podległe dla premiera osoby i instytucje,
 2. Michał Dworczyk – Rządowy Koordynator Szczepień
 3. Wojewodowie i Wojewódzcy Koordynatorzy Szczepień (lista Wojewodów i koordynatorów szczepień w załączeniu)
 4. Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej (Szczepienia wśród żołnierzy i wydanie rozkazu o pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej w szczepieniach ludności – punkty szczepień)
 5. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki („rekomendowanie” szczepień wśród nauczycieli co skutkowało zgonami wielu nauczycieli)
 6. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny (za szczepienia Sędziów i Prokuratorów).
 7. Andrzej Horban – Główny doradca premiera ds. walki z pandemią, który doskonale wiedział o tym, że badania nad szczepionkami mRNA zakończą się w 2023r. + Rada Medyczna przy premierze ds. Covid 19 (lista w załączeniu)
 8. Adam Niedzielski – Minister Zdrowia
 9. Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dopuszczenie na polski rynek szczepionek mRNA wbrew przepisom polskiego prawa – Ustawa Prawo Farmaceutyczne).
 10. Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny + Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni (odpowiedzialni za jakość produktów leczniczych)

Uzasadnienie i podstawa prawna:

Dzisiaj jest już wiadome, że za tą Fałszywą Pandemią na tzw. Przeziębienia (ang. Covid)stoją Koncerny Farmaceutyczne (Pfizer), Koncerny Medialne, które skorumpowały (zastraszyły lub przekupiły rządzących polityków)w wielu krajach na świecie – w Polsce również. Nie przewidzieli tylko jednego:że wszystkie ich działania są karalne a szczególnie zabijanie i wg Kodeksu Karnego nie ma znaczenia czy zabija się człowieka trucizną czy „szczepionką” mRNA – jest to traktowane jako morderstwo (zbrodnię) Art. 148 a w przypadku dużej ilości ofiar – Ludobójstwo Art. 118 kk.

 • Art.148 KK § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Art.118A (Udział w masowym zamachu)§1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji: 1) dopuszcza się zabójstwa, 2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, 3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej,które są obliczone na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Art. 156. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Art. 258. KK (Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym) § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art. 18 kk § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.§ 2.Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie,w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
 • Art. 19. KK Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo. §1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. § 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

** Wskazane przepisy określają wysokość kary za usiłowanie lub podżeganie i pomocnictwo do danego przestępstwa z uwagi na fakt, że są to niezależne formy popełnienia przestępstwa i nie są powiązane z faktem popełnienia tego przestępstwa przez osobę podżeganą (lub której pomocnik pomaga). Wskazane kary za podżeganie i pomocnictwo zasadniczo są tożsame z wysokością kary grożącej osobie, która dokonałaby danego przestępstwa tj. np. jeżeli za przestępstwo Ludobójstwa z art. 118 Kodeksu Karnego sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności, to taka kara grozi też osobie która podżegałaby do tego przestępstwa, bądź w nim pomagała.

We wskazanej Pracy Naukowej można przeczytać, że: Białko kolca szczepionki mRNA wywołuje – Mutacje lub „błędy” w sekwencji genetycznej. • USUNIĘCIA całych segmentów kodu genetycznego. • WSTAWIENIE nieprawidłowych segmentów. • Mieszanie i dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego. Błędy te, wyrażone poprzez podział i replikację komórek, powodują:

• Eksplozja raka i guzów nowotworowych w całym ciele • Utrata produkcji limfocytów B i T układu odpornościowego (tj. wywołany niedobór odporności AIDS)  Zaburzenia autoimmunologiczne • Przyspieszone starzenie i skrócona długość telomerów • Utrata funkcjonowania złożonych układów narządów, takich jak krążeniowy, neurologiczny, hormonalny, mięśniowo-szkieletowy itp. • Uszkodzenie komórek przypominające zatrucie promieniowaniem (choroba popromienna), ponieważ komórki niszczą się od wewnątrz.

Wiele z tych efektów jest oczywiście śmiertelnych. Inni będą obciążać ofiary szczepionek straszliwymi wyniszczającymi urazami i wadami narządów, które będą wymagały interwencji medycznej przez całe życie. Ekspozycja5G, ekspozycja na chemtrail,ekspozycja nachemikalia żywnościmammografia, a nawet ekspozycja na światło słoneczne będą siać spustoszenie u osób, które przyjęły szczepionki mRNA. W efekcie oznacza to, że hamowanie mechanizmu naprawy DNA NHEJ przez białko kolczaste prowadzi również do skrócenia długości życia i przyspieszonego starzenia.Według niektórych szacunków 50% osób, którym wstrzyknięto szczepionki zawierające mRNA, umrze w ciągu pięciu lat. Teraz mamy głębsze zrozumienie mechanizmów, dzięki którym mogą wystąpić te zgony wywołane szczepionką.

Innymi słowy, osoby narażone na promieniowanie 5G,badania mammograficzne, plastyfikatory chemicznew produktach spożywczych substancje rakotwórcze w produktach higieny osobistej (detergenty do prania, perfumy, szampony, balsamy do skóry itp.nie będą w stanie naprawić uszkodzeń DNA spowodowanych przez te ekspozycje. Po stosunkowo niewielkich ekspozycjachzaczną mutować i rozwijać nowotwory w całym swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi peroksyazotynów , niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika, który powoduje uszkodzenia DNA w komórkach mózgowych i komórkach tkanek w całym ciele. Można to nawet opisać jako rodzaj binarnego systemu broni, w którym szczepionki mRNA osłabiają naprawę DNA, a ekspozycja na 5G (lub ekspozycja chemiczna w żywności) zapewnia broń, która łamie nici DNA i prowadzi do tego, że organizm nie jest w stanie zachować integralności genetycznej podczas replikacja komórek.Nie trzeba wiele czasu, by wyrazić to w przerażający sposób fizyczny, taki jak próba wyhodowania tkanek narządów wewnętrznych na powierzchni skóry lub twarzy, dlatego zatytułowałem dzisiejszy podcast dotyczący aktualizacji sytuacji:Potwory, zombie i mutanty. ”

W związku z powyższym fundacja żąda Natychmiastowego złożenia przez Policję wniosku do Sądu Okręgowego (za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego)w celu uzyskania nakazu sądowego :

 1. O tymczasowym aresztowaniu dla w/w osób na podstawie Art. 258.
 • Art. 258. KPK Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania § 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. § 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.
 1. Uzyskanie od w/w Sądu Okręgowego nakazu sądowego o zakazie stosowania w Polsce szczepionek mRNA (wszystkich producentów) i natychmiastowego wycofania ich z rynku wraz z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Art. 108. KPK Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności § 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny wykonalności.
 1. Zabezpieczenie całej partii szczepionek mRNA znajdującej się w Polsce (wszystkich producentów) jako materiał dowodowy (narzędzie zbrodni) i poddanie tych szczepionek badaniom przez specjalistyczne laboratoria w celu ustalenia: Jakie toksyczne substancje i patogeny zawierają te szczepionki? Ministerstwo Zdrowia ani Główny Inspektor Farmaceutyczny nie badają składu „szczepionek” mRNA ani nie chce tego zrobić Prokurator Generalny.
 2. Podjęcia „Działań Ratowniczych” mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach.
 • Art. 172. KK Przeszkadzanie działaniom ratowniczym. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podstawowe obowiązki Policji i podstawa prawna

 • ochrona życia i zdrowia ludzi i ich mienia
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściganie ich sprawców,

Art. 244 kpkZatrzymanie przez Policję § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwabądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.§ 4. Niezwłocznie po zatrzymaniu osoby podejrzanej należy przystąpić do zebrania niezbędnych danych, a także o zatrzymaniu zawiadomić prokuratora. W razie istnienia podstaw, o których mowa w art. 258 przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania § 1-3, należy wystąpić do prokuratora w sprawie skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Art. 308 kpk [Postępowanie w niezbędnym zakresie – przesłanki, termin, zakres] § 1. W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Po dokonaniu tych czynności, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie prokuratorowi.§ 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub dowodów przestępstwa, można w toku czynności wymienionych w § 1 przesłuchać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia. Przesłuchanie rozpoczyna się od informacji o treści zarzutu.

Mamy nadzieję, że Wojewódzcy Komendanci Policji podejmą szybkie działania w kwestii aresztowania Morderców i nie będą utrudniać śledztwa w postaci „zaniechań” mających na celu udzielenie pomocy w uniknięciu przez nich odpowiedzialności karnej:

Art. 239 kk § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

**Przestępstwo z art. 239 § 1 k.k. polega na podjęciu działań (zaniechań) mających na celu udzielenie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, obliczonej na udaremnienie lub utrudnienie postępowania karnego przeciwko tej osobie, zarówno przed jego wszczęciem, jak i w każdym jego stadium. Utrudnianie postępowania to również stwarzanie przeszkód, podejmowanie zabiegów mających negatywny na nie wpływ, co w perspektywie odleglejszej komplikuje ustalenie czynu zabronionego, zebranie i utrwalenie dowodów, udowodnieniu sprawcy winy, wykrycie oraz ujęcie sprawcy itd. oraz wymaga dodatkowych czynności, angażowania zwiększonych sił i środków itp. Wystarczy zatem samo utrudnienie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa, niezależnie od ilości i jakości zebranych przeciwko niemu dowodów. Wynik postępowania karnego jest obojętny dla realizacji znamion tego czynu.

Oficjalne pismo fundacji w Załączeniu 

Wszystkie w/w osoby zostały poinformowane przez Fundację i Organizacje NGO o szkodliwości szczepionek – oprócz pisemnych odpowiedzi – nie podjęły żadnych działań zapobiegawczych dla ratowania życia i zdrowia ludzi. doskonale wiedząc, że „szczepionki” mRNA są Bronią Biologiczno-Chemiczną z opóźnionym zapłonem – zgony i kalectwa będą występowały jeszcze wiele lat po szczepieniach. W załączenia maile (część korespondencji) do wskazanych osób i instytucji. 


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

12 załączników


źródło: wiadomość mailowa otrzymana od NEOS Mateusz Jarosiewicz


Temat: List Gończy – Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej – Gen. dyw. Tomasz Połuch
Data: 2021-12-27 23:24
Nadawca: „Najda Mariusz” <fundacjatesli@interia.pl>
Adresat: kgzw.sekretariat@ron.mil.plmozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.plozwbydgoszcz@ron.mil.plozwelblag.rzecznik@ron.mil.plozwszczecin.rzecznik@ron.mil.plozwzagan@ron.mil.plozwkrakow.od@ron.mil.plozzwwarszawa@ron.mil.plan.turowska@ron.mil.pl;

Fundacja im. Nikoli Tesli,  ul. Proletariacka 3/28, 15-449 Białystok KRS 0000443710 

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa

 1. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – Gen. dyw. Tomasz Połuch
 1. Komendanci Żandarmerii Wojskowych w Warszawie – płk Hubert IwołaBydgoszczy – płk Andrzej Iseman, Bydgoszczy  płk Andrzej NowakowskiElblągu – płk Andrzej Nowakowski, Szczecinie – płk Piotr Siuchninski, Żaganiu – płk dr Daniel KowalczykKrakowie – płk Robert Musiel
 2. Służba Ochrony Państwa – ppłk SOP Paweł Olszewski

LIST GOŃCZY

 Zawiadomienie o popełnieniu Zbrodni Ludobójstwa na Polakach w tym na Żołnierzach Wojska Polskiego za pomocą „szczepionek” mRNA oraz współudział w tej zbrodni przez członków Rządu PiS za pomocą „szczepionek” mRNA (Rządowy Program Szczepień – Covid-19) oraz innych ciężkich przestępstw, które Kodeks Karny traktuje jako zbrodnie.

Niestety ale wg Najnowszych Badań Naukowych – Wszystkie zaszczepione osoby „preparatami” mRNA (wg Ministerstwa Zdrowia zostało zaszczepionych ok. 20 000 000 Polaków), które to osoby bez pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat.

wszystkie załączniki są dostępne publicznie na stronie Fundacji Tesli pod adresem http://www.&nbsp;fundacja-tesli.manifo.com http://fundacja-tesli.manifo.com/

W związku z powyższym żądamy natychmiastowego aresztowania wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację Rządowego Programu Szczepień w Polskim Wojsku bądź pomagały (współudział) nakłaniały lub przymuszały do szczepień a w szczególności:

 1. Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak
 2. Sekretarze Stanu w MON: Wojciech Skurkiewicz, Sebastian Chwałek, Marcin Ociepa Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej – Andrzej P. Jarema
 3. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – Gen. dyw. Wiesław Kukuła
 4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – Rajmund T. Andrzejczak
 5. Dowódcy Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.
 6. Szef Wydziału Służby Zdrowia  mjr. lek. Anna Turowska (Koordynator do spraw szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-COV-2)

Uzasadnienie i Podstawa Prawna:

Dzisiaj jest już wiadome, że za tą Fałszywą Pandemią na tzw. Przeziębienia (ang. Covid)stoją Koncerny Farmaceutyczne (Pfizer), Koncerny Medialne, które skorumpowały (zastraszyły lub przekupiły rządzących polityków)w wielu krajach na świecie – w Polsce również. Nie przewidzieli tylko jednego:że wszystkie ich działania są karalne a szczególnie zabijanie i wg Kodeksu Karnego nie ma znaczenia czy zabija się człowieka trucizną czy „szczepionką” mRNA – jest to traktowane jako morderstwo (zbrodnię) Art. 148 a w przypadku dużej ilości ofiar – Ludobójstwo Art. 118 kk

 • Art. 8 kkZbrodnię można popełnić tylko umyślniewystępek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.
 • Art.148 KK § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Art.118A kk (Udział w masowym zamachu)§1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji: 1) dopuszcza się zabójstwa, 2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, 3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej,które są obliczone na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Art. 156. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Art. 18 kk § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą,ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.§ 2.Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie,w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
 • Art. 19. KK Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo. §1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. § 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

** Wskazane przepisy określają wysokość kary za usiłowanie lub podżeganie i pomocnictwo do danego przestępstwa z uwagi na fakt, że są to niezależne formy popełnienia przestępstwa i nie są powiązane z faktem popełnienia tego przestępstwa przez osobę podżeganą (lub której pomocnik pomaga). Wskazane kary za podżeganie i pomocnictwo zasadniczo są tożsame z wysokością kary grożącej osobie, która dokonałaby danego przestępstwa tj. np. jeżeli za przestępstwo Ludobójstwa z art. 118 Kodeksu Karnego sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności, to taka kara grozi też osobie która podżegałaby do tego przestępstwa, bądź w nim pomagała.

W związku z powyższym fundacja żąda Natychmiastowego złożenia przez Policję wniosku do Sądu Okręgowego (za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego) w celu uzyskania nakazu sądowego :

 1. O tymczasowym aresztowaniu dla w/w osób na podstawie Art. 258.
 • Art. 258. KPK Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania § 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. § 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.
 1. Uzyskanie od w/w Sądu Okręgowego nakazu sądowego o zakazie stosowania w Polsce szczepionek mRNA (wszystkich producentów) i natychmiastowego wycofania ich z rynku wraz z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Art. 108. KPK Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności § 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny wykonalności.
 1. Zabezpieczenie całej partii szczepionek mRNA znajdującej się w Polsce (wszystkich producentów) jako materiał dowodowy (narzędzie zbrodni) i poddanie tych szczepionek badaniom przez specjalistyczne laboratoria w celu ustalenia: Jakie toksyczne substancje i patogeny zawierają te szczepionki? Ministerstwo Zdrowia ani Główny Inspektor Farmaceutyczny nie badają składu „szczepionek” mRNA ani nie chce tego zrobić Prokurator Generalny.
 2. Podjęcia „Działań Ratowniczych” mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach.
 • Art. 172. KK Przeszkadzanie działaniom ratowniczym. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Mamy nadzieję, że Żandarmeria Wojskowa podejmie szybkie działania w kwestii aresztowania Morderców i nie będą utrudniać śledztwa w postaci „zaniechań” mających na celu udzielenie pomocy w uniknięciu przez nich odpowiedzialności karnej:

Art. 239 kk § 1.Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwaw tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wszystkie w/w osoby zostały poinformowane przez Fundację i Organizacje NGO o szkodliwości szczepionek – oprócz pisemnych odpowiedzi – nie podjęły żadnych działań zapobiegawczych dla ratowania życia i zdrowia ludzi. doskonale wiedząc, że „szczepionki” mRNA są Bronią Biologiczno-Chemiczną z opóźnionym zapłonem – zgony i kalectwa będą występowały jeszcze wiele lat po szczepieniach. W załączenia maile (część korespondencji) do wskazanych osób i instytucji. 


Founder and President of the Foundation’s
Management Board
Mariusz Najda

6 załączników

źródło: wiadomość mailowa otrzymana od NEOS Mateusz Jarosiewicz

Jedna myśl w temacie “List Gończy – Komenda Stołeczna Policji Nadinsp. Paweł Dzierżak + Komendanci Wojewódzcy, List Gończy – Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej – Gen. dyw. Tomasz Połuch

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s