PRZESTĘPCY TRZYMAJĄCY WŁADZĘ W POLSCE, WŁAŚNIE TERAZ PRZEPYCHAJĄ USTAWKĘ BEZKARNOŚĆ PLUS, a Polacy, zamiast to powstrzymać, śpią!!!

NEOS Mateusz Jarosiewicz
Opublikowany 21 paź 2020

Rak Wiejskiej

Tresura+

NEOS Mateusz Jarosiewicz
Opublikowany 21 paź 2020


od mg: szczegóły tej ustawki: https://7777777blog.wordpress.com/2020/10/20/ku-rozwadze-funkcjonariuszy-sluzacych-totalitaryzmowi/#comment-118165

Skargi na policję, wzory pism: http://zrzutka.pl/h266xv

„NEOS Mateusz Jarosiewicz

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI
tel. 695 505 505 ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa

SKARGA Z DONIESIENIEM NA POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTWA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI na interwencję Policji w dniu 10.10.2020

Uprzejmie informuję, że w dniu 10.10.2020 po zakończeniu demonstracji w Warszawie na …….., dokonano bezprawnego legitymowania mnie, podając fałszywą podstawę rzeczywistego powodu legitymowania.

Policjantka, która nie umiała podać podstawy prawnej, jak i uchylała się od podania stopnia i nazwiska, które w końcu podała w sposób uniemożliwiający zapisanie, poproszona o podanie nazwiska prokuratora, pod którego dyspozycja pozostaje, uchyliła się od odpowiedzi.

Z zarejestrowanego materiału filmowego wynika, że jedna z funkcjonariuszek nazywa się ……. ……..

Druga funkcjonariuszka, jak i aspirant, który prowadził czynności nie przedstawili się, a bynajmniej funkcjonariuszka nie dokonała tego w sposób umożliwiający zapisanie tych danych.

Aspirant podał jedynie jako podstawę faktyczną artykuł 54 K.W. Art. 54. [Naruszenie przepisów porządkowych] Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia USTAWY przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Niniejszym stwierdzić należy, że artykuł powyższy dotyczy Ustawy, a nie jak w tym przypadku Rozporządzenia, które należy traktować wyłącznie jako zalecenie. Rozporządzenie nie może rozszerzać Ustawy. Stwierdzić należy również, że na zgromadzeniu, obowiązują odrębne przepisy, które zabraniają zakrywania twarzy ustalone rozszerzeniem ustawy.

Konflikt prawny rozporządzenia, które jest niższe rangą, niż ustawa powoduje, że interwencja była bezzasadna.

W wypowiedzi na zapytanie o brak zakrycia twarzy bezimienny policjant w stopniu aspiranta otrzymał wyczerpującą odpowiedz, iż Art. 31. Wolność i przesłanki jej ograniczenia Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Z nagrania video wynika, że policjant ten nie miał pojęcia o czym mówię, a Konstytucja RP jest Ustawą Zasadniczą, nadrzędną nad wszystkimi Ustawami i Rozporządzeniami.

Należy również zauważyć, że Policjanci, którzy dokonywali interwencji powoływali się wyłącznie na art. 15 Ustawy o Policji, jakby nie mieli pojęcia o innych Ustawach, jak i Konstytucji RP.

W moim subiektywnym odczuciu wygląda na to, że szkolenie ówczesnej Policji wygląda wyłącznie na wyuczeniu na pamięć Art. 15 Ustawy o Policji i żadne inne się nie liczą.

Nadmieniam również, że na pytanie co do braku maseczki stwierdziłem, że uprawiam sport, co eliminuje mnie z kręgu osób „zmuszonych” do jej noszenia nielegalnym rozporządzeniem MZ. Pomimo tego została wobec mnie podjęta interwencja w związku z atr. 54 KW i próba „wyłudzenia” w związku z nałożonym na mnie mandatem, którego z wiadomych przyczyn nie przyjąłem.

Stwierdzić należy jednoznacznie, że wskutek prowadzonych nielegalnych działań przez posterunkową ….. ……, jej bezimienną koleżankę, jak i bezimiennego aspiranta nadzorującego bezprawną pracę „młodych” policjantek zostały w pełni popełnione znamiona przestępstwa zgodnie z Art. 286§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Należy w tym przypadku domniemać, iż osiągnięcie korzyści majątkowej ma przesłanki skuteczne, ponieważ mandaty zasilają budżet mocodawców wskazanej, co przekłada się pośrednio na jej wynagrodzenie.

W związku z art. 31 pkt. 3 Konstytucji RP przepis wprowadzony w Dzienniku Ustaw pod poz. 1356 z dn. 7 sierpnia 2020 r( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), ponieważ został on sformułowany jako Rozporządzenie (a nie Ustawa), a tym samym nie ma on mocy prawnej. W związku z powyższym, zakazy i obostrzenia wynikające z ww. Rozporządzenia takie jak: zasłanianie ust i nosa w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej ograniczenia swobód wynikające z podziału na strefy (żółta i czerwona) zakazy przemieszczania się i nakaz poddawania się kwarantannie nie mogą być stosowane przez obywateli RP, ponieważ stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich.

Samo udzielenie jakiegokolwiek funkcjonariusza lub urzędnika państwowego pouczenia w tym zakresie może stanowić podstawę do ścigania go z art. 191 kk lub art. 207 kk, natomiast próba ukarania przez niego mandatem lub skierowanie przez jego sprawy do sądu może stanowić podstawę do ścigania go z art. 231 kk.

Jeżeli nakłanianie do czynności niezgodnych z własnymi przekonaniami jest stałe (np. ciągłe przymuszanie do zasłaniania ust i nosa wbrew woli danej osoby) i ma charakter uporczywego nękania, to osoba nękająca może być ścigana z art. 190a kk (stalking) .

Karygodnym jest próba nałożenia nielegalnego mandatu w związku z brakiem zakrycia twarzy, ponieważ wcześniejsze wypowiedzi ministrów, jak i obecne autorytetów medycznych stwierdzają, że maseczki nie zabezpieczają, a wręcz szkodzą zdrowiu. Wskazuje na to Art. 39. Zasada wolności od eksperymentów Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

W związku z powyższym wnoszę o: zapoznanie się z materiałami dowodowymi sprawy w postaci video ukaranie winnych przestępstwa zawieszeniu w czynnościach przedstawicieli prawa, osoby włączone w powyżej przedstawiony proceder na czas postępowania.

Będąc pełny nadziei, że Policja według swego ślubowania służy przede wszystkim narodowi, oczekuję na pilną odpowiedź na powyższa skargę. Z poważaniem …… ……

Załączniki: pendrive z materiałem video z zarejestrowanym przestępstwem wobec obywatela i konstytucji zawierającym dwa odrębne filmy”
adres komentarza

5 myśli w temacie “PRZESTĘPCY TRZYMAJĄCY WŁADZĘ W POLSCE, WŁAŚNIE TERAZ PRZEPYCHAJĄ USTAWKĘ BEZKARNOŚĆ PLUS, a Polacy, zamiast to powstrzymać, śpią!!!

  1. „Przez RP -28 października 2020 08:34

   Skandaliczna ustawa przyjęta! „Banda czworga” przegłosowała niebezpieczne przepisy


   Maseczka oraz szczepionka – zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay/Pixnio (kolaż)

   Dlaczego akurat teraz pojawił się temat aborcji? Wydaje się, że już dobrze wiemy. W czasie, kiedy Polacy kłócą się o sprawy światopoglądowe, politycy „banda czworga” przegłosowała skandaliczną ustawę, która w teorii ma służyć walce z COVID-19, a w praktyce zawiera bardzo niebezpieczne zapisy.
   Polacy skrajnie podzielili się w ostatnim czasie podczas dyskusji na temat aborcji. W całym kraju trwają protesty organizowane przez skrajnie lewicowy „Strajk Kobiet”, po tym jak Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aborcji eugenicznej z Konstytucją.

   Od paru dni pojawiało się wiele głosów sugerujących, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nieprzypadkowo został ogłoszony właśnie teraz. Przypomnijmy, że wniosek grupy posłów PiS, PSL-Kukiz’15 i Konfederacji znajdował się w nim od wielu miesięcy.

   Skandaliczne przepisy
   Chyba wreszcie wiemy dlaczego właśnie teraz po raz kolejny „został wrzucony” temat aborcji, który zajął uwagę Polaków. W nocy z wtorku na środę „banda czworga” przegłosowała ustawę, która wprowadza szereg niebezpiecznych rozwiązań. Przeciw głosowała jedynie Konfederacja.

   – Teraz potrzeba tylko podpisuje prezydenta Andrzeja Dudy, który zrobi to pewnie bez chwili zawahania i refleksji… to jest bardzo zły dzień dla wszystkich Polaków! – ostrzega Konfederacja.

   Jakie rozwiązania przyjęto w ustawie? Po pierwsze „możliwość zabierania przedsiębiorcom pomocy z „Tarczy Antykryzysowej” pod pretekstem choćby drobnego niestosowania do obostrzeń”. Oznacza to, że przedsiębiorca, któremu państwo zamknęło biznes, a którego ktoś sfotografuje bez maseczki albo niezachowującego dystansu społecznego, utraci prawo do jakiejkolwiek pomocy finansowej.

   Po drugie wprowadzono „zwolnienie z odpowiedzialności karnej wszystkich lekarzy za błędy w trakcie mniemanej pandemii COVID-19”. Zapis sformułowano w ten sposób, że medycy będą zwolnieni z odpowiedzialności za wszystkie błędy w czasie stanu epidemii, jeżeli tylko ich działanie będzie usprawiedliwione przeciwdziałaniu koronawirusowi.

   Po trzecie uchwalono „przymusowe wcielanie niewykwalifikowanych medyków do walki z Covid-19 w trakcie pandemii”. Prawo i Sprawiedliwość chce uzupełnić braki kadrowe spowodowane latami nieudolnych rządów wszystkich partii po kolei lekarzami zza granicy, którzy nie muszą posiadać kwalifikacji wymaganych od polskich lekarzy. Warto zwrócić uwagę, że jest to wcielanie przymusowe, nie dobrowolne.

   Po czwarte zatwierdzono „ustawowy obowiązek noszenia maseczek, a za ich brak mandat wynosił będzie nawet 1000 zł”. To oznacza, że od wejścia w życie ustawy nie będzie już tak łatwo uniknąć mandatu za brak zasłaniania ust i nosa. Grozić też będzie wyższy niż do tej pory sankcja za złamanie przepisów.

   Po piąte nastąpiło „dopuszczanie cudzoziemców do wykonywania zawodu lekarza bez pełnej nostryfikacji dyplomów”. To przepis, który PiS już wcześniej próbowało przepchnąć, jednak bezskutecznie. Teraz udało się to w ramach walki z mniemaną pandemią.

   Przymusowe szczepienia?
   Po szóste – i najważniejsze – znowelizowano ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zapisy ustawy w nadal obowiązującym brzmieniu dość precyzyjnie nakładały ograniczenie wolności obywateli w warunkach epidemii i tylko „na zagrożonym obszarze”.

   Artykuł 46a stanowi, że Rada Ministrów „w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego” może określić, w drodze rozporządzenia określenie terytorialne definiując „zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego”.

   Na tym obszarze – z tymże to oczywiście może być cały kraj – stosuje się przymusowe restrykcje wobec obywateli. Między innymi jest to „obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie” (art. 46b. pkt.4 ustawy).

   Co się zmieniło 22 października w Sejmie? Posłowie zgodzili się na poprawkę i dodanie nowego punktu do wspomnianego art. 46b. Uzyskał on brzmienie – „obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów”. Przy redakcji tekstu zrezygnowano z zawężenia stosowania tych przepisów dla „osób chorych i podejrzanych o zachorowanie”.

   Co może oznaczać takie nieprecyzyjne sformułowanie jak: „stosowanie określonych środków profilaktycznych i zabiegów” i czym są owe „środki profilaktyczne”? Może to oznaczać izolację osób z grup ryzyka, ale mogą oznaczać również zorganizowaną akcję przymusowych szczepień na masową skalę.

   źródło: http://nczas.com/2020/10/28/skandaliczna-ustawa-przyjeta-banda-czworga-przeglosowala-niebezpieczne-przepisy/

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s