PODAJ DALEJ: Jeden z nas, Suwerenów, doręczył przedstawicielom okupanta Dekret 1-2020 Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od 29 maja 2020 r.

Piaseczno, dn. 29 maja 2020 r.

Tadeusz Cichocki
ul. Radosna 1, 05 – 500 Piaseczno
tel./fax: (22) 756-16-41
tcichocki@tcichocki.pl;
www.tcichocki.pl

do:

nielegalnie pełniący obowiązki Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester MARCINIAK ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa biuro@kbw.gov.pl;

nielegalnie pełniąca obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Małgorzata MANOWSKA pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa ppsek@sn.pl;

nielegalnie pełniący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej DUDA ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa bp@prezydent.pl;

nielegalnie pełniący obowiązki Prezesa Rady Ministrów
Mateusz MORAWIECKI al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa bprm@kprm.gov.pl;

nielegalnie pełniący obowiązki Marszałka Senatu
Tomasz GRODZKI ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa senator@grodzki.senat.pl;

nielegalnie pełniąca obowiązki Marszałka Sejmu
Elżbieta WITEK ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszwa elzbieta.witek@sejm.pl;

 

Dotyczy:

Szczególne zagrożenia dla Polski i Polaków
wynikające z faktu
nielegalnego funkcjonowania
wszystkich organów w państwie.

 

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej doręczam nielegalnie funkcjonującym organom państwa reprezentowanym przez w/w
nieuprawnione osoby odpis Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 29 maja 2020 r. (dalej – DZW 1-2020).

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Tadeusz Cichocki – przedstawiciel Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym szczególnych zagrożeń dla Polski i Polaków wynikających
z faktu nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie działając na podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (dalej – DZW) (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) oraz tych przepisów nielegalnie ustanowionego „prawa” (przez osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków – art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) a także PPWB (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) – Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej
w Polsce przez Naród w celu umożliwienia przeprowadzenia wiarygodnych wyborów Prezydenta RP na nowych zasadach, o których mowa w Postanowieniu Zwierzchnika Władzy w RP z dnia 29 lutego 2020 r.
(http://www.tcichocki.pl/Postanowienie%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%20w%20sprawie%20wybor%C3%B3w%20Prezydenta%20RP%202020.02.29.pdf) oraz powstrzymania nieważnych z mocy prawa i destrukcyjnych działań nielegalnych organów

1. Rozwiązuje nielegalnie funkcjonujące – Sejm i Senat RP – organa reprezentowane przez osoby nieuprawnione – nieposiadające wymaganych prawem (art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) mandatów społecznych.

2. Pozbawia Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego oraz osoby pełniące funkcje ministrów w jego „Rządzie” wszystkich praw i przywilejów związanych
z pełnionymi dotychczas funkcjami, a przynależnych wyłącznie faktycznym przedstawicielom narodu posiadającym niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne.

3. Delegalizuje wszystkie partie polityczne, które kiedykolwiek uczestniczyły w sprawowaniu władzy w Polsce i konfiskuje cały ich majątek na rzecz skarbu państwa.

4. Likwiduje finansowanie partii politycznych z budżetu państwa.

5. Powierza wiceministrom obecnego „Rządu” oraz pozostałym urzędnikom
i służbom realizację w/w zarządzeń suwerena oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania państwa do czasu niepodważalnie udokumentowanego
i sprawdzalnego wyboru Prezydenta RP – faktycznego przedstawiciela Narodu Polskiego i powołania legalnego Rządu.

a. Pod warunkiem funkcjonowania zgodnego z interesami Polski i Polaków.
b. Pod rygorem odpowiedzialności karnej za działania sprzeczne z polską racją stanu
i polskim interesem narodowym.

6. Podejmie adekwatne działania w przypadku ewentualnego nie zastosowania się osób nielegalnie pełniących funkcje posłów, senatorów, prezydenta, premiera
i ministrów do w/w zarządzeń Zwierzchnika Władzy w RP i/lub niewłaściwego/nieskutecznego realizowania w/w zadań powierzonych wiceministrom i pozostałym urzędnikom poszczególnych resortów oraz służbom.

Dekret jest prawomocny i wykonalny. Wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia – 29 maja 2020 r. i obowiązuje na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzje o sposobie i zakresie reformowania państwa oraz o terminie odwołania stanu wyjątkowego podejmie wyłoniony na nowych zasadach Prezydent RP – faktyczny przedstawiciel Polaków posiadający niepodważalnie udokumentowany i sprawdzalny mandat społeczny.

Tadeusz Cichocki

Do wiadomości:

– Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
– RN – biuro@ruchnarodowy.net; finanse@ruchnarodowy.net; media@ruchnarodowy.net;
dolnoslaskie@ruchnarodowy.net; kujawskopomorskie@ruchnarodowy.net; lubelskie@ruchnarodowy.net;
sekretarz@ruchnarodowy.net; lubuskie@ruchnarodowy.net; lodzkie@ruchnarodowy.net;
malopolskie@ruchnarodowy.net; mazowieckie@ruchnarodowy.net, opolskie@ruchnarodowy.net,
podkarpackie@ruchnarodowy.net; pomorskie@ruchnarodowy.net; slaskie@ruchnarodowy.net;
swietokrzyskie@ruchnarodowy.net; warminskomazurskie@ruchnarodowy.net;
wielkopolskie@ruchnarodowy.net;
– MW – sekretariat@mw.org.pl; bartosz.berk@mw.org.pl; biuro.prasowe@mw.org.pl;
wydzial.prawny@mw.org.pl; redakcja@mw.org.pl;
– ONR – tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl; zagranica@onr.com.pl;
– PKW/KBW – biuroprasowe@pkw.gov.pl; iodo@kbw.gov.pl; slu-biuro@kbw.gov.pl;
slupsk@kbw.gov.pl; kos-elzbieta.radomska@kbw.gov.pl; szc-sekretariat@kbw.gov.pl; gowdorota.jurczynska@kbw.gov.pl; zga-stanislaw.blonkowski@kbw.gov.pl; jga-agata.rycyk@kbw.gov.pl;
walbrzych@kbw.gov.pl; opole@kbw.gov.pl; bbi-dyr@kbw.gov.pl; nowy.sacz@kbw.gov.pl; kroleszek.bak@kbw.gov.pl; prz-zygmunt.leszczynski@kbw.gov.pl; zam-anna.chrzan@kbw.gov.pl; chedelegatura@kbw.gov.pl; bpo-krzysztof.sadowski@kbw.gov.pl; bia-marek.rybnik@kbw.gov.pl;
suwalki@kbw.gov.pl; ols-dyr@kbw.gov.pl; elb-adam.okrucinski@kbw.gov.pl; byd-wyb@kbw.gov.pl;
pila@kbw.gov.pl; poznan@kbw.gov.pl; poz-kancelaria@kbw.gov.pl; leszno@kbw.gov.pl;
legnica@kbw.gov.pl; wroclaw@kbw.gov.pl; katowice@kbw.gov.pl; kra-dyr@kbw.gov.pl; tardyr@kbw.gov.pl; rze-roman.ryniewicz@poczta.kbw.gov.pl; tag-dyr@kbw.gov.pl; lubdaniel.drzazga@kbw.gov.pl; sid-marcin.skolimowski@kbw.gov.pl; lom-dyr@kbw.gov.pl; ciegrazyna.kawecka@kbw.gov.pl; konin@kbw.gov.pl; kal-dyr@kbw.gov.pl; kbwczestochowa@kbw.gov.pl;
kie-dyr@kbw.gov.pl; rad-dyr@kbw.gov.pl; war-dyr@kbw.gov.pl; plo-del@pkw.gov.pl; wlodyr@kbw.gov.pl; kbw.lodz@pkw.gov.pl; pio-biuro@kbw.gov.pl; ski-biuro@kbw.gov.pl;
– KPRM – kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl; cirpress@kprm.gov.pl; das@kprm.gov.pl;
drm@kprm.gov.pl; centrum@kprm.gov.pl; sekretariat_wk@kprm.gov.pl; dsz@kprm.gov.pl;
bf@kprm.gov.pl;
– Ministerstwo Finansów – kancelaria@mf.gov.pl; sekretariat.BDG@mf.gov.pl;
– Ministerstwo Sprawiedliwości – skargi@ms.gov.pl; kontakt@ms.gov.pl;
– Rzecznik Praw Obywatelskich – biurorzecznika@brpo.gov.pl;
– Policja – kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl;
kwp@podlaska.policja.gov.pl; komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl;
kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl; kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl;
komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl; kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl;
kpp@kolno.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl;
kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl; kpp@wysokiemaz.bk.policja.gov.pl; kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl; redakcja@policja.waw.pl; bip@kujawskopomorska.policja.gov.pl; salatka.agata@lubuska.policja.gov.pl; bip@policja.katowice.pl;
Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl; bip@lodzka.policja.gov.pl; redakcja_bip@warminskomazurska.policja.gov.pl; sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl; admin@szczecin.kwp.gov.pl;
m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl;
bip@podkarpacka.policja.gov.pl; krzysztof.morzynski@wr.policja.gov.pl;
– Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; marszalek@pomorskie.eu;
w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; r.swilski@pomorskie.eu; h.zychcison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu; m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu;
s.lewandowski@pomorskie.eu;
– Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl; sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;
– Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl;
rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl; bip@mazovia.pl;
– Mazowiecki Urząd Wojewódzki – info@mazowieckie.pl; wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl;
wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;
– Ministerstwo Energetyki – me@me.gov.pl;
– Urząd Regulacji Energetyki – ure@ure.gov.pl;
– Sejm RP – listy@sejm.gov.pl;
– Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl;
– PGNiG – reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;
– PROSCAPE – netlook.pl – ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;
kwiatkowski@piaseczno.eu; temoszczuk@piaseczno.eu; pawlak@piaseczno.eu; inw@piaseczno.eu;
adk@piaseczno.eu; energia@piaseczno.eu; edg@piaseczno.eu; wso@piaseczno.eu; gcr@piaseczno.eu;
go@piaseczno.eu; pedryc@piaseczno.eu; temoszczuk@piaseczno.eu; marzecka@piaseczno.eu;
europedirect-piaseczno@piaseczno.eu; kaczmarek@piaseczno.eu; usc@piaseczno.eu; it@piaseczno.eu;
pm@piaseczno.eu; rss@piaseczno.eu; sawicki@piaseczno.eu; wylezinski@piaseczno.eu;
zukowska@piaseczno.eu; strazmiejska@piaseczno.eu; juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu;
rada@piaseczno.eu;
– Wójt Gminy Lubichowo – ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl;
wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;
– Trybunał Konstytucyjny – prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl;
skarga@trybunal.gov.pl; bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; iod@trybunal.gov.pl;
– Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl; biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl; kpp@sn.pl; ba@sn.pl;
rzecznik@sn.pl; k.michalowski@sn.pl; a.raczkowska@sn.pl;
– NSA – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl;
izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl; wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;
– Trybunał Stanu – zojd@sn.pl; sekwse@sn.pl; bip@sn.pl;
– Stowarzyszenie Sędziów Polskich – to.marczynski@gmail.com; biuro@iustitia.pl;
iudex001@gmail.com; oddzial.gdansk@iustitia.pl; oddzial.slupsk@iustitia.pl;
oddzial.szczecin@iustitia.pl; oddzial.zielonagora@iustitia.pl; pjurewicz3@gmail.com;
oddzial.wroclaw@iustitia.pl; oddzial.swidnica@iustitia.pl; oddzial.opole@iustitia.pl;
oddzial.katowice@iustitia.pl; oddzial.krakow@iustitia.pl; oddzial.nowysacz@iustitia.pl;
oddzial.tarnow@iustitia.pl; oddzial.rzeszow@iustitia.pl; oddzial.przemysl@iustitia.pl;
oddzial.lublin@iustitia.pl; oddzial.bialystok@iustitia.pl; oddzial.suwalki@iustitia.pl;
oddzial.olsztyn@iustitia.pl; oddzial.elblag@iustitia.pl; oddzial.torun@iustitia.pl;
oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl; oddzial.poznan@iustitia.pl; oddzial.kalisz@iustitia.pl;
oddzial.lodz@iustitia.pl; oddzial.piotrkow@iustitia.pl; oddzial.kielce@iustitia.pl;
oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl; oddzial.radom@iustitia.pl; oddzial.lomza@iustitia.pl;
oddzial.ostroleka@iustitia.pl; oddzial.plock@iustitia.pl;
– MSWiA – kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl;
rzecznik@mswia.gov.pl; kontakt@mswia.gov.pl; sekretariat.dap@mswia.gov.pl;
sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; departament.budzetu@mswia.gov.pl; sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl;
dkin.sekretariat@mswia.gov.pl; dks@mswia.gov.pl; obywatelstwo@mswia.gov.pl;
dolizk@mswia.gov.pl; dpp.koordynacja@mswia.gov.pl; dep.prawny@mswia.gov.pl;
sekretariat.dsm@mswia.gov.pl; sekretariat.dso@mswia.gov.pl; sekretariat.dt@mswia.gov.pl;
sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl; dz@mswia.gov.pl; waii@mswia.gov.pl;
baf.sekretariat@mswia.gov.pl; bksio.sekretariat@mswia.gov.pl; biuroministra.BM@mswia.gov.pl;
sekretariat.DFE@mswia.gov.pl; bnw.koordynacja@mswia.gov.pl;
– ABW – poczta@abw.gov.pl; rzecznik@abw.gov.pl;
– SOP – kancelaria@sop.gov.pl; rzecznik@sop.gov.pl;
– KGŻW – kgzw.sekretariat@ron.mil.pl; rzecznikzw@mon.gov.pl; cszwminsk@ron.mil.pl;
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl; oszwwarszawa@ron.mil.pl; mozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl;
ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl; ozzwwarszawa@ron.mil.pl; oszwminsk@ron.mil.pl;
– BBN – bbn@bbn.gov.pl; mskowron@bbn.gov.pl; rzecznik@bbn.gov.pl; jkwasniewska@bbn.gov.pl;
iod@bbn.gov.pl;
– MON – comon.sekretariat@mon.gov.pl; zdzikot.sekretariat@mon.gov.pl;
sek.skurkiewicz@mon.gov.pl; lapinski.sekretariat@mon.gov.pl; podsekdspo@mon.gov.pl;
dyrgenmon@mon.gov.pl; da@mon.gov.pl; sekretariatdb@mon.gov.pl; di@mon.gov.pl; dk@mon.gov.pl;
sekretariat.dks@mon.gov.pl; dkon@mon.gov.pl; doin@ron.mil.pl; dpbm@mon.gov.pl; dpz@mon.gov.pl;
dp.sekretariat@mon.gov.pl; dss@mon.gov.pl; dsipo@mon.gov.pl; dwsz.sekretariat@mon.gov.pl;
dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl; kontakt@mon.gov.l; buo@mon.gov.pl; dgmon.biuro@mon.gov.pl;
bdsuot@ron.mil.pl; biuroproobronne@mon.gov.pl; iod@mon.gov.pl; dwot.sekretariat@mon.gov.pl;
dkws.sekretariat@mon.gov.pl; kplazuk@mon.gov.pl; cdissz@wp.mil.pl; bip.wniosek@mon.gov.pl;
i3to@mon.gov.pl; sekretariat.nck@mon.gov.pl;
– NIK – nik@nik.gov.pl; rzecznik.prasowy@nik.gov.pl; Zbigniew.Matwiej@nik.gov.pl;
– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów – prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl;
– Kancelaria Prezydenta RP – listy@prezydent.pl;
– KPP P-no – komendant.piaseczno@ksp.policja.gov.pl; dyzurny.kp-konstancin@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.konstancinjeziorna1@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.konstancinjeziorna2@ksp.policja.gov.pl; dyzurny.kp-tarczyn@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.konstancinjeziorna3@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn12@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.konstancinjeziorna4@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn13@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.gorakalwaria13@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.gorakalwaria14@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.gorakalwaria15@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.lesznowola16@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.lesznowola17@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.lesznowola18@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.lesznowola19@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn14@ksp.policja.gov.pl;
radoslaw.debski@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.prazmow1@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.prazmow2@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.prazmow3@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.zalesiegorne1@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.zalesiegorne2@ksp.policja.gov.pl;
– Komornik Sądowy przy SR w Piasecznie – piaseczno.radecki@komornik.pl;
– Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl;
– Anna SOBIERAJSKA Kancelaria Radcy Prawnego – asm@radcaprawnykoszalin.pl;
sekretariat@raportsa.pl; zadluzenie@raportsa.pl;
– Sąd Okręgowy w Warszawie – sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl; boi@warszawa.so.gov.pl;
sekcja.prasowa@warszawa.so.gov.pl; boi.plocka@warszawa.so.gov.pl;
– SR dla Warszawy Pragi – Północ – boi@srpragapolnoc.pl; sekretariat.prezesa@srpragapolnoc.pl;
– Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy Pragi-Północ – warszawa.paleczny@komornik.pl;
– Gabler Trznadel Kancelaria Radców Prawnych s. c. – biuro@kancelaria-gt.pl;
– EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. k. – kontakt@eos-ksi.pl;
– Komornik Sądowy przy SR dla W-wy Żoliborza Aleksandra Rudzka-Natanek –
aleksandra.rudzka@komornik-warszawa.com.pl; warszawa.rudzka@komornik.pl;
– SR dla W-wy Żoliborza – boi@srzoliborz.pl;
– SR P-no – administracyjny@piaseczno.sr.gov.pl; cywilny@piaseczno.sr.gov.pl;
boi@piaseczno.sr.gov.pl;
– Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – sekretariatBM@mgm.gov.pl;
SekretariatMGrobarczyka@mgm.gov.pl; SekretariatGWitkowskiego@mgm.gov.pl;
SekretariatAMoskwy@mgm.gov.pl; SekretariatDG@mgm.gov.pl; SekretariatDEM@mgm.gov.pl;
SekretariatDGM@mgm.gov.pl; SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl; sekretariatDOK@mgm.gov.pl;
SekretariatDNW@mgm.gov.pl; SekretariatDP@mgm.gov.pl; SekretariatDR@mgm.gov.pl;
SekretariatDWM@mgm.gov.pl;
– Ministerstwo Klimatu – info@klimat.gov.pl; Biuro.Ministra@klimat.gov.pl;
Departament.Ekonomiczny@klimat.gov.pl; Departament.Edukacji.i.Komunikacji@klimat.gov.pl;
Departament.Funduszy.Ekologicznych@klimat.gov.pl; DGK@klimat.gov.pl;
Departament.Gospodarki.Odpadami@klimat.gov.pl; Departament.Lesnictwa@klimat.gov.pl;
Departament.Nadzoru.Geologicznego@klimat.gov.pl; Departament.Prawny@klimat.gov.pl;
Departament.Ochrony.Przyrody@klimat.gov.pl; Biuro.Dyrektora.Generalnego@klimat.gov.pl;
biuro.ds.prezydencji.konferencji.stron@klimat.gov.pl; Gabinet.Polityczny.Ministra@klimat.gov.pl;
Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@klimat.gov.pl;
Departament.Zarzadzania.Srodowiskiem@klimat.gov.pl;
Departament.Ochrony.Powietrza.i.Klimatu@mos.gov.pl; Biuro.Finansowe@klimat.gov.pl;
Departament.Polityki.Surowcowej.i.Analiz@klimat.gov.pl; dso@klimat.gov.pl;
departament.zrownowazonego.rozwoju.i.wspolpracy.miedzynarodowej@klimat.gov.pl;
– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – prezes@wody.gov.pl; media@wody.gov.pl;
sekretariat.pu@wody.gov.pl; sekretariat.pp@wody.gov.pl; sekretariat.pe@wody.gov.pl;
sekretariat.pz@wody.gov.pl; agnieszka.gielazyn-sasimowicz@wody.gov.pl; lhofman@wody.gov.pl;
edyta.rynkiewicz@wody.gov.pl; boguslaw.pinkiewicz@wody.gov.pl; magdalena.gala@wody.gov.pl;
jaroslaw.kowalczyk@wody.gov.pl; beata.zola@wody.gov.pl; Krzysztof.Gwizdak@wody.gov.pl;
michal.kaczmarek@wody.gov.pl; urszula.tomon@wody.gov.pl; anna.tarka@wody.gov.pl;
– Ministerstwo Aktywów Państwowych – media@map.gov.pl; sekretariatCK@map.gov.pl;
Lukasz.Wroblewski@map.gov.pl; iodo@map.gov.pl; map@map.gov.pl; sekretariatdzk@map.gov.pl;
– Ambasada Republiki Argentyńskiej – epolo@mrecic.gov.ar; secretary.epolo@mrecic.gov.ar;
cultura.epolo@mrecic.gov.ar; secons.epolo@mrecic.gov.ar; secom.epolo@mrecic.gov.ar;
– Ambasada Związku Australijskiego – ambasada.australia@dfat.gov.au;
– Ambasada Republiki Białorusi – poland@mfa.gov.by; poland.ckb@mfa.gov.by;
– Ambasada Królestwa Belgii – warsaw@diplobel.fed.be; consulate.warsaw@diplobel.fed.be;
– Ambasada Republiki Czeskiej – warsaw@embassy.mzv.cz; consulate_warsaw@mzv.cz;
– Ambasada Republiki Francuskiej – presse@ambafrance-pl.org; varsovie@dgtresor.gouv.fr;
– Ambasada Gruzji – warsaw.emb@mfa.gov.ge;
– Ambasada Republiki Federalnej Niemiec – warszawa@wars.diplo.de;
– Ambasada Republiki Greckiej – gremb.war@mfa.gr; grcon.war@mfa.gr; gremb.war@mfa.gr;
– Ambasada Węgier – mission.vao@mfa.gov.hu; consulate.vao@mfa.gov.hu;
– Ambasada Republiki Islandii – infoberlin@mfa.is;
– Ambasada Islamskiej Republiki Iranu – iranemb@iranemb.warsaw.pl;
– Ambasada Federacji Rosyjskiej – rusembpol@mid.ru; warsaw@kdmid.ru; brhrosji@poczta.onet.pl;
– Ambasada Republiki Serbii – embassy.warsaw@mfa.rs;
– Ambasada Republiki Słowackiej – emb.warsaw@mzv.sk; cons.warsaw@mzv.sk;
– Ambasada Republiki Słowenii – sloembassy.warsaw@gov.si;
– Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej – embsyria@palmyra.neostrada.pl;
– Ambasada Islamskiej Republiki Afganistanu – warsaw@afghanembassy.com.pl;
– Ambasada Republiki Albanii – alb@atos.warman.com.pl;
– Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej – warsaw@algerianembassy.pl;
– Ambasada Księstwa Andory – exteriors.gov@andorra.ad;
– Ambasada Republiki Panamy – embapanama@gmail.com;
– Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki – KrakowNIV@state.gov; FBU.krakow@ssa.gov;
KrakowAIRC@state.gov; warsaw.office.box@mail.doc.gov;
– Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej – consular@chinaembassy.org.pl;
– Ambasada Republiki Indii – amboffice.warsaw@mea.gov.in;
– Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu – parepwarsaw@gmail.pl;
– Ambasada Kanady – wsaw@international.gc.ca;
– Nuncjatura Apostolska – nuncjatura@episkopat.pl;
– Ambasada Republiki Turcji – embassy.warsaw@mfa.gov.tr; turkem01@neostrada.pl;
– Ambasada Palestyny – info@palestine.pl;
– Ambasada Państwa Izrael – itonut@israel.pl; publicaffairs@warsaw.mfa.gov.il;
– Ambasada Republiki Macedonii Północnej – warsaw@mfa.gov.mk;
– Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – info@britishembassy.pl;
warsaw.commercialsection@fco.gov.uk; warsaw_visamail@fco.gov.pl;
– Ambasada Królestwa Szwecji – ambassaden.warszawa@gov.se; polen@swedishtrade.se;
– Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej – var.vertretung@eda.admin.ch;
– Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji – info@community-democracies.org;
– Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – frontex@frontex.europa.eu;
– Światowa Organizacja Zdrowia – eurowhopol@euro.who.int;
– Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – polwa@unhcr.org;
– Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – office@odihr.pl;
– Inne.

źródło: http://tcichocki.pl/DZW%201-2020%202020.05.29.pdf

3 myśli w temacie “PODAJ DALEJ: Jeden z nas, Suwerenów, doręczył przedstawicielom okupanta Dekret 1-2020 Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od 29 maja 2020 r.

 1. Zwierzchnik władzy wprowadza stan wyjątkowy na całym terenie Ojczyzny

  Zawodowy Polak
  Opublikowany 1 cze 2020

  WAŻNE! Zwierzchnik władzy – OGŁASZA WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO I ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE: http://www.zawodowy-polak.pl/DZW_1-2020_2020.05.29.pdf

  1.Rozwiązuje nielegalnie funkcjonujące – Sejm i Senat RP – organa reprezentowane przez osoby nieuprawnione – nieposiadające wymaganych prawem (art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) mandatów społecznych.

  2.Pozbawia Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego oraz osoby pełniące funkcje ministrów w jego „Rządzie” wszystkich praw i przywilejów związanych z pełnionymi dotychczas funkcjami a przynależnych wyłącznie faktycznym przedstawicielom narodu posiadającym niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne….
  oraz dalej stosujemy zapisy Dekretu
  Bojkot podatków, opłat, mandatów, oraz fałszerstw nazwanych wyborami …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, …
  czytaj art. 6. http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Dekret ……………………………………………………………………………………..

  WAŻNE!!! ……………………………………………………………………………………………….
  Powodzenie ostatniej szansy na pokojowe przemiany w naszej Ojczyźnie, jaką jest wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim nielegalnie funkcjonującym organom w państwie zależeć będzie od szybkiego przekazania niniejszego dekretu suwerena RP do jak największej liczby Polaków i ich POWSZECHNEGO (!!!) zastosowania się do jego treści. Proszę, więc o pomoc w maksymalnym jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz wdrażanie jego wszystkich zapisów.

  „mgrabas

  czy/ w jaki sposób mogę dołączyć do zespołu pracującego nad nową ordynacją wyborczą?
  adres komentarza

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s