OŚWIADCZENIA, które warto mieć wychodząc z domu.

Marta Struczewska

źródło: http://twitter.com/MBalawelder/status/1249498499319836673?s=20


od mg: na wypadek „propozycji” mandatu – odmówić przyjęcia mandatu, natomiast dać funkcjonariuszowi 1 egz. tego oświadczenia, drugi identyczny egzemplarz tego oświadczenia funkcjonariusz ma podpisać czytelnym imieniem, nazwiskiem, z n-rem odznaki, datą, godziną, miejscem i oddać nam, ten podpisany przez funkcjonariusza dokument należy zachować i strzec dla własnego dobra!

p. s. ze sobą nosimy tylko czyste formularze i sprawny długopis lub dwa
podpisanych oryginałów tych dokumentów nie nosimy ze sobą, deponujemy je w bezpiecznej lokalizacji, np. u znajomych, warto też je skserować lub sfotografować i te kopie trzymać w kilku innych lokalizacjach, powiadamiając o tym swoich zaufanych ludzi

3 myśli w temacie “OŚWIADCZENIA, które warto mieć wychodząc z domu.

 1. Samoobrona prawna w okresie terroryzmu koronawirusowego

  Poddawani coraz powszechniejszemu, coraz bardziej bezprawnemu i coraz bardziej eskalowanemu terroryzmowi władz państwowych i ponadnarodowych zmuszeni jesteśmy do samoobrony swego człowieczeństwa oraz praw suwerennego narodu.

  Niżej przedstawiamy wybór podstawowych narzędzi prawnych koniecznych do użycia przeciwko samowoli władz –  próbujących uczynić  z nas bezwolną, zastraszoną i poniżaną  biologiczną człowiekopodobną masę niewolników.

   

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

  Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

  Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.

  Artykuł 12 Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

   

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  • Art. 5.

  Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

  • Art. 7.

  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

  • Art. 8.

  1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Art. 9.

  Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

  • Art. 30.

  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

  • Art. 31.

  Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
  2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
  3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

  Art. 32.

  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

  Art. 39.

  Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

  • Art. 40.

  Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

  Art. 41.

  Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
  2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
  3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.

  Art. 47.

  Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

  Art. 54.

  Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

  Art. 68.

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

  (…)

  4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

  Art. 77.

  1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
  2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

  Art. 79.

  1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

  Art. 83.

  Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 87.

  Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

  Art. 91.

  2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
  3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

  • Art. 93.

  Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.
  2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
  3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

  Art. 146.

  1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 151.

  Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę:

  „Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”

  Art. 208.

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
  2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

  Art. 228.

  W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
  2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.
  3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.
  4. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
  5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.
  6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.
  7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

  Art. 228.

  W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
  2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.
  3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.
  4. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
  5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.
  6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.
  7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

  • Art. 229.

  W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.

  • Art. 230.

  W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.
  2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

  • Art. 231.

  Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

  • Art. 232.

  W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

  • Art. 233.

  Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko).
  2. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.
  3. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).

  • Art. 234.

  1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.
  2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

   

  OŚWIADCZENIE w sprawie respektowania i egzekwowania zagwarantowanych prawnie wolności obywatelskich na terytorium Polski

  DOWÓD : *** W trybie art. 241 kpa ** – Niniejszym *Oświadczam, że jestem* w trakcie realizacji spraw niezbędnych do zaspokojenia potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Jednocześnie na podstawie zasady życia prywatnego (art. 47 Konstytucji RP) odmawiam dalszych wyjaśnień dotyczących szczegółów sprawy którą realizuję. Jednocześnie przypominam że Konstytucja RP gwarantuje obywatelowi wolność poruszania się (art. 52) i zezwala na jego ograniczanie wyłącznie w stanach nadzwyczajnych, zgodnie z art. 233. Taki stan na terytorium RP *NIE* został wprowadzony.

  Oświadczam, że jeżeli skierują Państwo przeciwko mnie wniosek o ukaranie, złożę przeciwko uczestniczącym w interwencji doniesienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231kk; tj. przekroczenie uprawnień na szkodę interesu prywatnego zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

  KK 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. … Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  Dodatkowo oświadczam że jeżeli we wniosku o ukaranie (do Sądu bądź Inspektora Sanitarnego) nie znajdzie się informacja, o tym, co oświadczyłem na wstępie, że w momencie zatrzymania byłem w trakcie realizacji spraw niezbędnych do zaspokojenia bieżących potrzeb życia codziennego, to dodatkowo złożę przeciwko przeprowadzającym interwencje funkcjonariuszowi doniesienie o popełnieniu przestępstwa z art. 271 kk; tj. wystawianie dokumentu, który poświadcza nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne podlegające karze pozbawienia wolności do lat 5.

   

  KK Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

  KK.Art129. Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/04/13/samoobrona-prawna-w-okresie-terroryzmu-koronawirusowego/

  Polubienie

  1. „Dyżurny Psychiatra Kraju, Cezary Piotr Tarkowski
   14 kwietnia 2020 o 12:03

   To są brednie, ponieważ rządzący Polską żydowscy przestępcy i ludobójcy nie uznają żadnego prawa, oprócz nazistowskiego prawa talmudycznego.

   adres komentarza

   Polubienie

   1. „AUTOR: RAFF 2020.04.13, 12:15 11

    OŚWIADCZENIE Z INTERNETU DLA POLICJI. MOŻESZ NAROBIĆ SOBIE KŁOPOTÓW!

    Na profilu FB Anuluj Mandat pojawiła się treść oświadczenia, które jego autorzy radzą wykorzystać w razie policyjnej kontroli w czasie ograniczeń w przemieszczaniu się. Problem w tym, że posłużenie się nim nic nie da.

    Można dyskutować, czy wprowadzone przez rząd ograniczenia w przemieszczaniu się mają sens, czy nie. W ocenie działań urzędników jesteśmy dość mocno podzieleni, część z nas po prostu jeździ motocyklami jak zwykle, część nie wyściubia nosa poza własne mieszkanie.

    Wprowadzone ograniczenia pozostają jednak faktem i, niezależnie od tego, czy za jakiś czas zostaną uznane za zgodne, czy niezgodne z Konstytucją, dziś obowiązują. Ich naruszenie może więc mieć dla nas poważne konsekwencje. Policjanci na takie sytuacje reagują różnie – najczęściej proszą o zaprzestanie działąń lub wypisują niewielki mandat.

    Czasem dają się ponieść emocjom lub poczuciu misji i kierują do Sanepidu wnioski o wymierzenie kar administracyjnych. Trafiło się także kilku z prawdopodobnymi zaburzeniami emocjonalnymi – oni pastwią się nad Bogu ducha winnymi obywatelami. To na szczęście odosobnione przypadki.

    Sytuacja jest trudna dla wszystkich – my, obywatele, jesteśmy sfrustrowani, część z nas bardzo się boi, część jest po prostu zła na idiotyczne przepisy. Podobnie z policjantami – nawet jeśli nie zgadzają się oni z obowiązującymi ograniczeniami, obowiązuje ich dyscyplina służbowa. Po prostu muszą reagować na określona sytuacje i wykonywać rozkazy.

    Na profilu FB Anuluj Mandat znalazłem oświadczenie które publikuję poniżej. Jestem pewien, że policjant, któremu odczytamy taką tyradę, okaże, w najlepszym razie, zniecierpliwienie. W najgorszym po prostu wypisze wniosek do Sanepidu o ukaranie wysoką karą administracyjną.

    Moja rada? Jeśli faktycznie masz ważny, zgodny z prawem, powód do jazdy motocyklem, taki jak zakupy, wizyta u lekarza, pomoc starszym osobom lub wolontariat w związku z pandemią, po prostu powiedz o tym funkcjonariuszowi. Bez sensu jest kozaczyć i udawać znawcę prawa. Jeśli mimo tego będzie próbował wręczyć mandat, nie przyjmuj go, swoje argumenty przedstawisz w sądzie. Sąd nie gryzie, masz dużą szansę, że przyzna ci rację.

    Bezmyślne cytowanie tekstów z internetu, nawet nie wiem jak mądrych, z pewnością nie odniesie oczekiwanego skutku. Czy ty sam lubisz kiedy ktoś udaje przed tobą cwaniaka? Czy wolisz pogadać z normalnym człowiekiem?

    https://scontent.fktw4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/93073075_2519033414867695_7001117762760212480_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_ohc=-rH8fAqRUaYAX8nRRnJ&_nc_ht=scontent.fktw4-1.fna&_nc_tp=6&oh=f7f6e8c80f56855d9c0235a62baed668&oe=5EBFEF18

    Takie oświadczenie warto wydrukowac, podpisać i mieć przy sobie gdy naprawdę musimy sie przemieścić, wymienić opony, zatankować, umyć samochód, podjechać do sklepu, zobaczyć co się dzieje z naszym domem na wsi lub po prostu wyjść na spacer z dzieckiem. Odmawiamy przyjęcia mandatu i wręczamy podpisany egzemplarz policjantowi (z małej litery) – najlepiej za pokwitowaniem.
    Przestrzegajmy narodowej kwarantanny ale też brońmy się przed bezprawiem

    A na koniec komentarz prawnika w tej sprawie:

    http://www.facebook.com/adwMagdalenaWilk/videos/2038572249620001/?t=156

    źródło: http://www.scigacz.pl/Oswiadczenie,z,internetu,dla,policji,Mozesz,narobic,sobie,klopotow,38108.html

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s