NATO + MEDIA + REZYDENCI + AGENCI syjonistów w poszczególnych krajach realizują CELE KOMPLEKSU JOT: narzucenie światu „7 praw Noego”, a 5G i CHIPY mają zapewnić szczelność ogólnoświatowego WIĘZIENIA DLA LUDZI. – Czy już teraz CZUJECIE te CORAZ WIĘKSZE ograniczenia, przemoc i czy WIDZICIE KIERUNEK tych zmian?

admin 27 marca 2020

Koronawirus i Prawa Noachidzkie – prof. Veith.

Czytelniczka bloga była tak miła, że postanowiła streścić ten godzinny niemal wywiad ze znanym nam ze świetnych filmów poczciwym prof Veithem.

 

 

Rozmowa przeprowadzona pomiędzy Walter Veith oraz Martin Smith w ramach specjalnej serii What’s Up Prof? Na początku dyskusji Walter Veith wskazał, że w internecie jest wiele teorii odnoszących się do wybuchu pandemii koronawirusa, w tym wskazał na książkę autorstwa Sylvia Browne (współautor Lindsay Harrison), End of Days. Predictions and Prophecies About the End of the World z 2008 r., w którym autorka napisała, że w okolicach 2020 r. dojdzie na świecie do wybuchu pandemii, która szybko wybuchnie, ale też w krótkim czasie zniknie. W internecie też są TED Talks, w którym wystąpił Bill Gates, w trakcie którego wskazał na możliwość wystąpienia w niedługim czasie pandemii, na którą świat nie będzie gotowy (The next outbreak? We’re not ready). W efekcie panuje na świecie przekonanie (wiele osób wskazuje), że tego typu sytuacja – rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innej epidemii jest kwestią tylko czasu.

Walter Veith na początku wskazał, że w trakcie rozmowy nie będą analizowane przez niego żadne teorie spiskowe, ani nie będzie odnosił się do kwestii, czy są to słuszne, prawdziwe teorie, gdyż do każdej z tych informacji powinniśmy podejść z wielką wstrzemięźliwością. Powinniśmy być odpowiedzialni w tych sądach. W trakcie dyskusji Walter Veith postara się zastanowić jaki może być rezultat tego kryzysu oraz w jakim kierunku to wszystko zmierza.

W trakcie nagrania wskazał także na kwestię kolejnych ograniczeń wprowadzanych m.in. przez rząd Niemiec w zakresie przemieszczania się. Następnie poinformował, że w niemieckiej telewizji został przeprowadzony wywiad z dr Wolfgang Wodarg z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. W filmie ekspert dr Wolfgang Wodarg, poinformował, że jest wielce zaskoczony jak sprawa z koronawirusem jest zarządzana. Nigdy w przeszłości, żaden z wirusów nie był przedmiotem tak dużego zainteresowania. Wskazał przy okazji na przypadek świńskiej grypy, chociaż bardzo groźny, nigdy nie był przedmiotem tak dużej uwagi jak obecnie koronawirus SARS-CoV-2. Taka sama historia odnosi się ptasiej grypy. Dr Wolfgang Wodarg nie rozumie dlaczego jest taki szum medialny wokół koronawirusa oraz kto może być beneficjentem tego.

W Niemczech rząd wydał w 2012 r. dokument Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 (pol. Raport z analizy ryzyka w ochronie ludności 2012), druk nr 17/12051 wydany z 2013, w którym analizuje możliwe pandemie i katastrofy oraz wskazuje środki zaradcze jakie powinny być zastosowane w takich przypadkach. W pierwszej części dokumentu jest analiza kwestia powodzi, a w drugiej części zatytułowanej Pandemie durch virus „Modi-SARS” (pol. Pandemia wywołana wirusem Modi-SARS). Dokument zawiera ok. 80 stron, z czego dwie-trzecie dotyczą pandemii.

W ocenie Walter Veith jest to scenariusz jaki współcześnie doświadczamy. W dokumencie jest analiza jak tego typu pandemia może wyglądać, którego rząd Niemiec określa na prawdopodobieństwo wystąpienia na wysokim poziomie W dokumencie jest tabela, w których są trzy kolumny (efekt pandemii na – życie ludzkie, środowisko, gospodarka, inne efekty, uszkodzenia oraz zakres szkód). W ostatnim czasie Angela Merkel wskazała, że 70% obywateli Niemiec (ok. 58 mln) może być zainfekowanych koronawirusem. W ocenie dr Wolfgang Wodarg, którego również zapytano o te liczby, w normalnej grypie może być również zarażonych 70% populacji.

W dokumencie wskazano, że śmierć może ponieść łącznie 7,5 mln ludzi (obywateli Niemiec). Wpływ na środowisko będzie ograniczony, na gospodarkę będzie największy (nie tylko dużych, ale także mniejszych firm), wpływ na porządek publiczny będzie wysoki, natomiast na zachowania ludzi również wysoki. Będzie to pandemia światowa. Zgodnie ze scenariuszem najprawdopodobniej będzie to koronawirus SARS-Coronavirus (CoV). W dokumencie wskazano, że symptomy pojawią się po 5 dniach do maksymalnie 14 dni. Jeżeli chodzi o miejsce wystąpienia pandemii będzie to Azja, Europa oraz Ameryka Północna. Zgodnie ze scenariuszem źródłem pandemii w Niemczech będzie 10 przypadków, które następnie rozprzestrzeni się do innych regionów Niemiec. Zgodnie z dokumentem pandemia może wystąpić w lutym w Azji (źródło pandemii), a kilka tygodni później rozprzestrzeni się na inne obszary (w kwietniu zostanie zbadany i określony jako koronawirus). Koronawirus miałby się pojawić na targu, gdzie są sprzedawane zwierzęta. W odniesieniu do terminu trwania tej pandemii w ocenie rządu Niemiec będzie to trwało prawdopodobniej 3 lata (w dokumencie znajduje się również wykres jak może się rozprzestrzeniać pandemia). W odniesieniu do środków zaradczych, które mogą być wprowadzone w dokumencie wskazano kwarantannę, w tym samoizolację. Przewiduje się również wprowadzenie ograniczeń w zakresie praw obywatelskich. Wskazano jednocześnie, że zapewne każde z państw będzie w sposób odmienny reagować na zaistniałą sytuację. Życie ulegnie zmianie kompletnie.

Jakie dziedziny gospodarki poniosą straty – branża energetyczna w niewielkim zakresie, branża turystyczna poniesie straty, także linie lotnicze oraz morski transport. Będą pojawiać się problemy z ruchem drogowym, ponieważ korzystanie z transportu publicznego będzie ograniczone (wprowadzone będą obostrzenia do liczby osób, które mogą przebywać w pojazdach). W dokumencie wskazuje się na możliwe problemy z dostawami jedzenia. Wiele państw będzie też zamykać granice (Walter Veith przytoczył tutaj przykład Polski i Włoch, gdzie takie obostrzenia już obowiązują). Problemy pojawią się w kontekście produkcji żywności. Tego typu rozwiązania przypominają wprowadzone w trakcie I i II Wojny Światowej, kiedy wówczas również obowiązywały restrykcje dotyczące jedzenia (np. mąka – jedynie wojsko mogło wykorzystywać. W Szwecji i Norwegii w trakcie wojny wieprzowina została skonfiskowana i była wykorzystywana jedynie przez wojsko. Ludzie wówczas musieli zmienić przyzwyczajenia żywieniowe i co ciekawe wówczas spadła liczba chorób, społeczeństwo było zdrowsze, natomiast w wojsku nastąpiła odmienna sytuacja – żołnierze byli coraz bardziej chorzy, więc Erwin Rommel – niemiecki feldmarszałek zakazał jedzenia wieprzowiny). Walter Veith zacytował zdanie, że „to co jemy wpływa na nasz umysł”, więc prostsza dieta powinna poprawić sposób myślenia. System sądowniczy również będzie dotknięty pandemią, ale wyroki nie będą wydawane przez ławę przysięgłych (ograniczanie liczby osób, jeden sędzia będzie decydował o wyniku rozprawy).

Następnie Walter Veith cytuje słowa Ellen G. White z publikacji Education (rozdział 25, s. 228).

At the same time anarchy is seeking to sweep away all law, not only divine, but human. The centralizing of wealth and power; the vast combinations for the enriching of the few at the expense of the many; the combinations of the poorer classes for the defense of their interests and claims; the spirit of unrest, of riot and bloodshed; the world-wide dissemination of the same teachings that led to the French Revolution—all are tending to involve the whole world in a struggle similar to that which convulsed France. Such are the influences to be met by the youth of today. To stand amidst such upheavals they are now to lay the foundations of character. (pol. Jednocześnie anarchia stara się zmieść wszelkie prawo, nie tylko boskie, ale i ludzkie. Centralizacja bogactwa i władzy; ogromne kombinacje dla wzbogacenia niewielu kosztem wielu; kombinacje biedniejszych klas w celu obrony swoich interesów i roszczeń; duch niepokoju, zamieszek i rozlewu krwi; rozpowszechnianie na całym świecie tych samych nauk, które doprowadziły do rewolucji francuskiej – wszystkie mają tendencję do angażowania całego świata w walkę podobną do tej, która wstrząsnęła Francją. Takie wpływy ma spotkać młodzież w dzisiejszych czasach. Aby stanąć w obliczu takich wstrząsów, muszą położyć fundamenty charakteru).

W dalszej kolejności przedstawił słowa kandydata na urząd prezydenta Bernie Sanders, który powiedział o „gilotynę bogatych” (podobna ideologia, która odnosi się do rewolucji francuskiej). Rząd pewnie będzie musiał udzielić kredytów lub będzie musiał dotować m.in. linie lotnicze. Następnie wskazano, że w Izraelu telefony mogą być szpiegowane – przygotowywane są regulacje prawne.

Kto na tym skorzysta? Jest to albo przygotowanie do czegoś większego, albo już ostatnie wydarzenia tej planety. Następnie Walter Veith cytuje słowa Ellen G. White z publikacji The Adventist Home (rozdział 21, s. 141).

Again and again the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities, into the country, where they can raise their own provisions; for in the future the problem of buying and selling will be a very serious one. We should now begin to heed the instruction given us over and over again: Get out of the cities into rural districts, where the houses are not crowded closely together, and where you will be free from the interference of enemies (pol. Pan na nowo pouczał, że nasz lud ma zabierać swoje rodziny z miast do kraju, gdzie mogą gromadzić własne zapasy; ponieważ w przyszłości problem kupowania i sprzedawania będzie bardzo poważny. Powinniśmy teraz zacząć słuchać instrukcji, które otrzymujemy od nowa: Wynoś się z miast do dzielnic wiejskich, gdzie domy nie są ściśle zatłoczone i gdzie będziesz wolny od ingerencji wrogów).

Mieliśmy te instrukcje od dłuższego czasu. System bankowy pewnie będzie funkcjonował, ale problem może być z dostępem do towarów. Następnie przytoczył przypadek rozmowy z młodym mężczyzną, z którym rozmawiał rok wcześniej. Wówczas ta osoba dziwiła się, że Walter Veith ma w ogrodzie warzywa (pomidory), biorąc pod uwagę, że niedaleko są sklepy. Ten młody człowiek wskazał, że nigdy nie zabraknie towarów w sklepach. Natomiast teraz sytuacja jest taka jak powiedział – puste pułki w sklepach. Zbliżają się ciężkie czasy, a rządy wprowadzą różne regulacje. We Francji już są wprowadzane coraz większe obostrzenia, a w USA zostały użyta Gwardia Narodowa. W niektórych państwach mogą być wprowadzane stany wojenne – wówczas przepisy konstytucje są ograniczane.

Następnie odniósł się do filozofii związanej z Prawami Naochidzkimi (siedem prawd). W ocenie ludzi popierających New Order te prawdy powinny być wprowadzone na całym świecie.

Następnie cytuje siedem praw. Czy są to tylko teoretyczne prawa? W Talmudzie jest wiele negatywnych słów dotyczących Jezusa Chrystusa. Już w przeszłości George Bush Sr., prezydent USA odnosił się do tego, a Kongres USA w 1991 r. odniósł się do tradycji USA, które również dotyczą siedmiu prawd Noego (jako fundamenty cywilizacji). W Kongresie można znaleźć dokument (H.J. Res. 104-102nd Congress (1991-1992) dotyczący tej kwestii. Niemniej w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego i wstrzymania obowiązywania przepisów konstytucji wówczas Siedmiu prawd Noego może obowiązywać. Czyli teoretycznie te prawdy są w ustawodawstwie USA, ale nie są aktywne.

W ocenie sytuacja na świecie będzie się pogarszać, aż w końcu dojdzie do bezpośredniego starcia pomiędzy prawem Boskim i ludzkim.

Dziękuje Dianie w imię Jezusa za ten tekst…

______

Bardzo się cieszę, że prof. wie, kto stoi za przyszłym prawem czy raczej bezprawiem.

W zasadzie mamy bardzo wspólny pogląd na większość kwestii.

Pomija on tylko kwestie szczepień oraz znaku bestii.

źródło: http://detektywprawdy.pl/2020/03/27/koronawirus-i-prawa-noachidzkie-prof-veith/


od mg: https://7777777blog.wordpress.com/2020/01/08/naszym-obowiazkiem-jest-zmuszenie-ludzkosci-do-przyjecia-7-praw-noego-a-jesli-nie-to-zostana-zabici-zrodlo-http-piotrbein-wordpress-com-2010-06-14-w-i/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s