W Rzeszowie ma powstać pierwsza publiczna sieć 5G

 

04.07.2019

Dodane przez: orson_dzi

 


W Rzeszowie ma powstać pierwsza w Polsce publiczna sieć 5G. Jej budową zajmie się Exatel oraz Fibrain – informuje Marta Rzeźnicka na portalu rpkom.

Władze miasta oraz przedsiębiorcy podpiszą list intencyjny w sprawie budowy sieci 5G w Rzeszowie. Obok Exatela, budową sieci ma zająć się firma Fibrain, która zajmuje się dostarczaniem infrastruktury światłowodowej.

Sieć 5G w Rzeszowie zostanie wykorzystania przy tworzeniu projektu inteligentnego miasta. Jednym z jego składowych będzie autonomiczny autobus.

Nie wiadomo jeszcze w jakim paśmie miałaby pracować sieć oraz kto będzie dostarczycielem sprzętu. I ta informacja może być tutaj najciekawsza. Exatel jest spółką skarbu państwa. Cały czas nie wiemy jeszcze, jakie jest zdanie rządzących w kwestii obecności infrastruktury Huaweia w Polsce. Dlatego też decyzja państwowej spółki w tej sprawie mogłaby być duża sugestią.

AKTUALIZACJA

EXATEL wydał oficjalny komunikat w tej sprawie. Wynika z niego, że 5 lipca, w Rzeszowie,  operator podpisał list intencyjny na dostarczenie sieci 5G na potrzeby projektów inteligentnego miasta. Stronami byli: prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Lesław Bańdur  – Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Marcin Słowik – Członek Zarządu FIBRAIN, a także wiceprezes odpowiedzialny za pion techniki oraz badań i rozwoju EXATEL Rafał Magryś.

Poza autonomicznym autobusem EXATEL  zapowiada jeszcze inne projekty wykorzystujące 5G. Następne kroki, to m.in. autonomiczne drony monitorujące bezpieczeństwo obywateli, szybki dostęp do internetu w środkach komunikacji, systemy wzbogaconej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości dla mieszkańców i turystów. 

– Chcemy, żeby Rzeszów był w awangardzie technologicznej polskich miast – powiedział Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. – Już dziś korzystamy ze wszystkich technologii szerokopasmowych sieciowych – od WiMAX do LTE, jednak projekty tak ambitne, jak smart city, czy autonomiczne pojazdy wymagają komunikacji nowej generacji, czyli 5G.

Źródło tekstu: rpkom, wł, EXATEL

za: http://www.telepolis.pl/wiadomosci/wydarzenia/siec-5g-rzeszow-exatel

5 myśli w temacie “W Rzeszowie ma powstać pierwsza publiczna sieć 5G

 1. ’20/07/2019 — grypa666 @ 22:30

  Co ukryło przez (p)osłami i narodem “nasze” Ministerstwo Cyfryzacji?

  Czytaj, co ukryło przez (p)osłami i narodem “nasze” Ministerstwo Cyfryzacji

  PB: Raport ujawnia architekturę 5G: obecna sieć stacji bazowych co pół km, częstotliwość 700 kHz; stacje pośrednie na siatce ok. 200 m, częst. 3 do 4 GHz; sieć lokalna co ok. 20 m, częstotliwość 26 GHz.Wobec braku dowodów na bezpieczeństwo 5G, trzeba wpierw je przedstawić dla ochrony zdrowia publicznego, piszą w reporcie polscy uczeni z kilku placówek badawczo-naukowych.

  …………………………………………………………….

  ODDZIAtYWANIE ELEKTROMAGNETYCZNYCH
  FAL MILIMETROWYCH NA ZDROWIE
  PRACOWNIKOW PROJEKTOWANYCH SIECI SG
  I POPULACJI GENERALNEJ

  Przygotował zespół pod redakcją prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego
  (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi):

  dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
  prof. dr hab. Alicja Bortkiewicz (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
  dr inż. Jolanta Karpowicz (Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa)
  płk. dr inż. Jarosław Kieliszek (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa)
  dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
  dr hab. inż. Kamil Staniec, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
  prof. dr hab. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

  SPIS TREŚCI

  1. Wprowadzenie 7
  2. Elektromagnetyczne promieniowanie mikrofalowe 9
  2.1. Charakterystyka fizyczna fali elektromagnetycznej 9
  2.2. Propagacja fal elektromagnetycznych różnych zakresów częstotliwości 11
  2.2.1. Propagacja mikrofal 13
  2.3. Identyfikacja źródeł promieniowania mikrofalowego (ze szczególnym uwzględnieniem EFM) 14
  2.4. Ocena wielkości ekspozycji przy urządzeniach systemu 5G 18
  2.4.1. Założenia funkcjonalne dla systemów 5G 18
  2.4.2. Pasma częstotliwości przeznaczone do zastosowania w systemach 5G 21
  2.4.3. Źródła promieniowania fal milimetrowych w systemach 5G, propagacja, moc sygnału elektromagnetycznego docierającego do użytkownika 23
  2.4.4. PEM w środowisku od stacji bazowych systemów 5G 31
  3. Efekty biologiczne działania EFM i mechanizmy tego działania 36
  3.1. Mechanizmy oddziaływania EFM 36
  3.1.1. Wprowadzenie 38
  3.1.2. Nagrzewanie tkanek 39
  3.1.3. Inne mechanizmy oddziaływania EFM 42
  3.2. Skutki biologiczne i zdrowotne 45
  3.2.1. Działanie EFM na skórę 46
  3.2.2. Działanie EFM na oczy 48
  3.2.3. Inne, nietermiczne skutki działania EFM 49
  3.2.4. Lecznicze zastosowanie EFM 58
  4. Zasady ochrony przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia 63
  4.1. Rozwój systemu ochrony przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 63
  4.1.1. Ochrona pracowników: zakres ochrony wymagany przez Dyrektywę2013/35/UE 63
  4.1.2. Ochrona ludności: zakres ochrony sugerowany przez Zalecenie 1999/519/WE 70
  4.1.3. Wymagania dotyczące szczególnej ochrony użytkowników implantów medycznych przed zagrożeniami elektromagnetycznymi 72
  4.2. Wytyczne ICNIRP – cel i znaczenie praktyczne 75
  4.2.1. Formalny status wytycznych ICNIRP 75
  4.2.2. Miary zagrożeń elektromagnetycznych w wytycznych ICNIRP 78
  4.2.3. Zagrożenia elektromagnetyczne uwzględnione w systemie limitów ICNIRP 83
  5. Ocena wartości polskich limitów ekspozycji zawodowej i środowiskowej na PEM emitowane przez urządzenia systemu 5G na tle przepisów europejskich 85
  6. Podsumowanie 91
  7. Piśmiennictwo 95

  6. PODSUMOWANIE

  Zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju już w 2020 r. przynajmniej w 1 mieście w Polsce zostanie wprowadzony system 5G telefonii komórkowej, który następnie obejmie obszar całego kraju. W Polsce przewidywane jest wykorzystanie w tym systemie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwościach 700 MHz, 3,4–3,8 GHz i 26 GHz. Oczywiście, jak każda technologia powodująca emisję promieniowania elektromagnetycznego do środowiska, również system 5G budzi zaniepokojenie znacznej części społeczeństwa, głównie możliwością jego negatywnego wpływu na zdrowie. O ile wiedza dotycząca promieniowania z dwóch pierwszych zakresów jest już częściowo spopularyzowana, o tyle EFM (w tym interesujący nas zakres 15–100 GHz), a zwłaszcza ich biologiczne działanie są w społeczeństwie praktycznie zupełnie nieznane.
  Niestety trzeba stwierdzić, że być może ze względu na stosunkowo niewielkie dotychczasowe ich wykorzystanie, niewiele jest również badań dotyczących tego zagadnienia – a już zupełnie brak jest opracowań dotyczących wpływu chronicznie działających słabych EFM. W niniejszym Raporcie staraliśmy się – na podstawie analizy dostępnych wyników badań – przedstawić obiektywny obraz współczesnej wiedzy o biologicznym działaniu EFM oraz jej istotne ograniczenia.
  Ze względu na długość fali promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwościach 15–100 GHz energia przez nią niesiona jest pochłaniana głównie w tkankach zewnętrznych o grubości co najwyżej kilku milimetrów, co w praktyce powoduje najsilniejsze oddziaływanie w obrębie skóry i oczu. Nie oznacza to oczywiście, że można uznać EFM za mniej szkodliwe niż PEM niższych częstotliwości, istotnie wnikające w głąb ciała człowieka i sięgające organów wewnętrznych. Każde bowiem zaburzenie funkcjonowania skóry może mieć dla organizmu znaczące konsekwencje.
  Zgodnie z prawami fizyki pochłonięta energia elektromagnetyczna jest zamieniana na inne rodzaje energii, w tym na energię kinetyczną cząsteczek, z których zbudowany jest napromieniowywany obiekt. Wpływa to na zmiany w ich pierwotnym ruchu, co może powodować ich tarcie i – będące jego skutkiem – ogrzewanie prowadzące do efektów biologicznych (efekt termiczny) oraz zmiany w ich wzajemnym położeniu, co może inicjować tzw. efekty nietermiczne. Ze względu na prognozowane na podstawie dostępnych specyfikacji technicznych stosunkowo niewielkie wartości PEM w miejscach przebywania ludzi, najbardziej interesujące są ewentualne efekty nietermiczne. O możliwości biologicznego działania EFM mogą świadczyć starsze badania, na podstawie których opracowano terapię przy użyciu tych fal, potwierdzone również z zastosowaniem najnowszych metod badawczych.
  Wyniki badań wskazują na możliwość wystąpienia efektów działania EFM ze strony układu nerwowego. Do wyjaśnienia wyników proponuje się 2 modele: bezpośrednią aktywację komórek skóry (keratynocyty i/lub mastocyty), które indukują wydzielanie cząsteczek czynników sygnałowych w ogólnym krążeniu krwi, i stymulację obwodowego układu nerwowego, który z kolei aktywuje centralny układ nerwowy i indukuje wydzielanie peptydów opioidowych. Wykazano także, że ekspozycja na EMF może wpływać na ekspresję genów i proliferację komórek, przy czym większość badaczy skłania się ku poglądowi o termicznym ich podłożu, chociaż istnieją prace wskazujące ewentualny mechanizm nietermiczny. Większość prac dotyczących ewentualnej genotoksyczności ekspozycji na EFM zaprzecza takiemu działaniu. Obecnie nie ma danych wskazujących na to, by zaburzenia funkcjonowania oka miały naturę nietermiczną; nie należy więc prawdopodobnie spodziewać się ich w przypadku ekspozycji na PEM emitowane przez urządzenia systemu 5G.
  Należy jednak podkreślić, że zdecydowana większość badań dotyczy nietermicznego wpływu EFM na własności błon komórkowych (w tym pobudliwych) i obejmuje zakres promieniowań o gęstościach mocy padających znacznie (niekiedy ponad 10-krotnie) wyższych niż te, z jakimi prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia podczas powszechnego użytkowania systemów 5G.
  Jednak istnieją prace, w których obserwowano wpływ zdrowotny niewielkich ekspozycji, jak te związane z antenami 5G, chociaż z uwagi na wspomniane wyżej błędy metodologiczne i sposób eksponowania (ekspozycja miejscowa) wymagałyby one powtórzenia dla warunków takich, jakie będą występowały w realiach sytemu 5G. Niestety ze względu na wspomniany już brak badań skutków ekspozycji chronicznej na EFM na zdrowie obecnie nie można ocenić potencjalnych zagrożeń zdrowia, jakie mogą być z nim związane.
  Nie są również dostępne wyniki badań wpływu EFM na użytkowników implantów medycznych. W tym zakresie można byłoby się powoływać na badania odporności elektromagnetycznej (EMC), ale obecnie nie istnieją wymagania badań EMC dla promieniowania o częstotliwościach przekraczających 2,7 GHz. Ze względu na zwiększającą się wraz ze wzrostem częstotliwości wrażliwość na zakłócenia można spodziewać się, że dla niektórych urządzeń elektronicznych limity odporności dla wyższych częstotliwości będą niższe niż obecnie obowiązujące dla częstotliwości do
  2,7 GHz (3–10 V/m).
  Z naszego Raportu wynika, że bardzo istotne dla spodziewanych skutków biologicznych będą wartości PEM w otoczeniu anten nadawczych – w analizowanym przez nas przypadku anten emitujących EFM. Wiąże się z tym także problem możliwości dotrzymania przez operatorów limitów PEM, ustalonych w Polsce dla ochrony ludzi i środowiska. Ze względu na właściwości EFM (w tym 26 GHz), m.in. bardzo szybkiego pochłaniania ich przez powietrze i obiekty znajdujące się na drodze propagacji, anteny je emitujące muszą znajdować się nie rzadziej niż co 200–250 m (na terenach o zapotrzebowaniu na bardzo wysoką przepustowość przesyłanych danych mogą to być nawet wielokrotnie mniejsze odległości, rzędu kilkudziesięciu metrów), a więc będą bardzo liczne.
  Analiza klas zewnętrznych stacji bazowych zgodnie z 3GPP TR 38.873 (2017) (dla komórek UMa i UMi z antenami odpowiednio na 25 m n.p.t. i 10 m n.p.t.) pokazuje, że nawet dla anten z wiązkami kierowanymi oświetlającymi stosunkowe małe obszary bardzo blisko stacji bazowej (nawet 10 m w rzucie poziomym od anteny stacji bazowej dla UMa i 5 m dla UMi) dopuszczalne EIRP anten na oświetlanym obszarze wiązki głównej wynosi nie mniej niż 60 dBm dla UMa i 50 dBm dla UMi. Dla odległości na granicy komórek jest to odpowiednio 80 dBm (czyli ok. 100 kW) dla UMa i 72 dBm (ok. 16 kW) dla UMi.
  Podsumowując przeprowadzone analizy, można stwierdzić, że przy racjonalnym sterowaniu mocą sygnału dla wiązek śledzących użytkowników istnieje możliwość zachowania standardów ochrony środowiska obowiązujących w Polsce (7 V/m) w pasmach do 40 GHz, a powyżej – nawet w najgorszym przypadku – przy pełnej dopuszczalnej mocy i dla punktu obserwacji odległego o 5 m od podstawy anteny pozostaje ok. 10 dB marginesu dopuszczalnej ekspozycji. Jeżeli przyjmie się,
  że wiązki nie będą sterowane, a jedynie ustawione tak, żeby maksimum energii trafiało na granicę komórki UMa, to nawet przy maksymalnych wartościach EIRP według FCC [FCC, 2016] standardy środowiska będą spełnione dla kanału o B = 400 MHz dla częstotliwości poniżej 40 GHz, a dla komórek UMi – przyjmując, że mikrokomórki pracować będą w pasmach powyżej 40 GHz – zapas wynosi ok. 30 dB. Oczywiście jest to sumaryczna wartość EIRP „oświetlająca” dany punkt/obszar od wszystkich systemów, zarówno istniejących jak i planowanych, i może się zdarzyć, że będą miejsca, w których nastąpi kumulacja pól różnych systemów/operatorów. Należy pamiętać, że anteny systemu 5G będą charakteryzować się bardzo wąskimi wiązkami promieniowania, i obszar, na którym poziom natężenia pola będzie spadał o 3 dB, będzie miał zasięg co najwyżej kilkunastu metrów, ale na granicy zasięgu komórki, a więc co najmniej kilkadziesiąt metrów od anten.
  Na podstawie analizy dostępnych – choć nielicznych – danych o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia można stwierdzić, że nie ma dowodów na negatywne skutki zdrowotne ekspozycji na EFM o wartościach, jakie spodziewane są na podstawie szacunkowych danych technicznych wokół urządzeń nadawczych systemów 5G. Nie mniej ze względu na dane wskazujące istnienie mechanizmów biofizycznych, mogących do takich skutków prowadzić, konieczne wydaje się stosowanie przy planowanej eksploatacji takich systemów zasady ostrożności i zasady ALARA (najmniejszej dawki realnie możliwej), przynajmniej do czasu uzyskania wyników badań, które pozwolą na bardziej obiektywne ustosunkowanie się do tego problemu. Jest to ważne szczególne w kontekście narażenia przewlekłego długotrwałego/wieloletniego), a także narażenia zróżnicowanej pod względem statusu zdrowotnego populacji.”

  za: http://piotrbein.wordpress.com/2019/07/20/58352/

  Polubienie

 2. „gabinowa,,2019/07/28

  Czy mamy zaakceptować technologię 5G bez rządowej gwarancji bezpieczeństwa dla życia i zdrowia?

  5G to technologia, która korzysta z tych samych zjawisk, co obecna 4G, jeśli ktoś się jej obawia, to powinien się też obawiać technologii, z której już korzysta” – mówi w Rozmowie w samo południe w RMF FM wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

  Gość Marcina Zaborskiego dodaje, że w Polsce jest kilkanaście pilotaży 5G, w tym dwa w Warszawie.

  Czy mamy zaakceptować technologię 5G bez rządowej gwarancji bezpieczeństwa dla życia i zdrowia? Moje stanowcze NIE, NIE, NIE!!!

  Gwarancja rządu RP, publiczna konsultacja społeczna z samorządami, bezpieczeństwo i wówczas można wprowadzić… nic na siłę.

  Na posiedzeniu Sejmu RP oraz Ministrowi Zdrowia, Minister Cyfryzacji p. Wandzie Buk, publicznie zadałem pytanie na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Komisji Środowiska -przypominam:

  Czy technologia 5G jest bezpieczna dla życia i zdrowia dla kobiet, kobiet w ciąży, dla płodu ludzkiego oraz mężczyzn?

  Rzeczowej merytorycznej odpowiedzi nie było …

  pozostawiam to bez komentarza.

  27 lipca 2019 r., g.08.00

  Robert Majka
  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

  ODPOWIADAM PANI MINISTER!!!

  TO SKANDAL CO PANI PUBLICZNIE MÓWI W TYM MATERIALE VIDEO!!!

  – ZWRACAM UWAGĘ EFEKTYWNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCI TO BEZPIECZNA TECHNOLOGIA BARDZO WYDAJNA ŚWIATŁOWODOWA!!!

  – KILKA KRAJÓW JUŻ SIĘ WYCOFAŁO Z 5G!

  – W IZRAELU GROŹI 15 LAT WIĘZIENIA ZA POSTAWIENIE MASZTU 5G – PYTANIE TYLKO, DLACZEGO?

  za: http://miziaforum.com/2019/07/28/czy-mamy-zaakceptowac-technologie-5g-bez-rzadowej-gwarancji-bezpieczenstwa-dla-zycia-i-zdrowia-video/

  Polubienie

   1. 5G – Ustawa o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych – Rozpatrzenie przez Senat – 2019.08.01

    Co Tam w Sejmie
    Opublikowany 1 sie 2019

    11.Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki senackie nr 1225, 1225 A, 1225 B, druki sejmowe nr 3484, 3545, 3545-A).
    Ustawa dotyczy m.in. przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej; obniżenia kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych; zwiększenia możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenia kosztów uzyskiwania dostępu do niej.

    Druk nr 1225: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10331/druk/1225.pdf
    Druk nr 1225 A: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10363/druk/1225a.pdf
    Druk nr 1225 B: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10352/druk/1225b.pdf

    Druk nr 3484: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/4478/drukisejmowe/3484.pdf
    Druk nr 3484 – opinia SN: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/4478/drukisejmowe/3484-001.pdf
    Druk nr 3484 – opinia Lewiatan: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/4478/drukisejmowe/3484-002.pdf
    Druk nr 3545: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/4478/drukisejmowe/3545.pdf
    Druk nr 3545-A: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/4478/drukisejmowe/3545-a.pdf

    Pozostałe transmisje z Senatu: http://bit.ly/PosiedzeniaSenatu
    Kliknij http://bit.ly/CoTamWSejmie lub przycisk subskrybuj jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych transmisjach.

    Źródło: senat.gov.pl

    Polubienie

  1. Poseł Robert Majka: W Sejmie są potrzebni tylko tacy posłowie, którzy bezmyślnie słuchają oligarchii

   CEPowisle
   Opublikowany 12 sie 2019

   Nagranie z dnia 7 sierpnia 2019.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s