Bojkot żydowskich produktów i usług patriotycznym obowiązkiem Polaka

by | 20 lutego 2019 · 01:03

Wszyscy możemy zrobić coś pożytecznego❗️
Nie kupujmy produktów z tym kodem❗️

Żydzi, to naród zbudowany wokół religii i ideologii pieniądza. Nic nie jest dla nich tak dotkliwe jak bojkot gospodarczy. Strata finansowa, to najdotkliwszy cios w żydowską duszę.

Jeśli żydowscy liderzy wzywają do poniżania Polaków jako skutecznego narzędzia do wyłudzania bezprawnych odszkodowań, jeśli polityczni przedstawiciele państwa Izrael kolportują bezkarnie historyczne kłamstwa zapominając o wdzięczności wobec Polaków ryzykujących życie własne i życie swoich rodzin za ratowanie życia Żydom w czasie niemieckiej okupacji Polski w czasie II WŚ, to Polacy winni w końcu zaprzestać kajania się i tłumaczenia się za nie swoje zbrodnie. Polacy nie mogą pozwolić na bezkarne okradanie i poniżanie przez coraz bezczelniejszych syjonistycznych szowinistów.

Zapoczątkujmy szeroką, ogólnoświatową akcję – wszędzie tam gdzie mieszkamy My, Polacy, akcję bojkotu żydowskich towarów, usług i instytucji. Wskazujmy, piętnujmy i bojkotujmy wszystkie te firmy, które posiadają żydowski kapitał. Czyńmy to dopóty, aż doprowadzimy do zaprzestania żydowskiego terroryzmu wobec Polaków, aż doprowadzimy do wskazania winnych wśród Żydów za przestępstwa wobec Polaków, aż doprowadzimy do zwrotu zagrabionego polskiego majątku, aż  doprowadzimy do uznania prawa Polaków do samodzielnego i suwerennego rozwoju.

Tylko Żydzi lojalni z państwem polskim mogą zamieszkiwać nasz kraj i korzystać ze statusu gościa respektującego prawa gospodarza. Domagajmy się ujawnienia prawdziwych nazwisk osób sprawujących funkcje publiczne i pełniących zawody zaufania społecznego. Wezwijmy i zobowiążmy Żydów do respektowania w Polsce zasad przyjętych w ich państwie, w Izraelu.

Paweł Ziemiński

Przewodniczący Partii

Polska Patriotyczna

W związku z ostatnimi napięciami w relacjach polsko-żydowskich po wypowiedziach izraelskich oficjeli na temat Polaków i antysemityzmu na portalach społecznościowych i forach pojawia się coraz więcej publikacji nawołujących do rezygnacji „w ramach świadomego wyboru” z izraelskich produktów dostępnych w Polsce.

Internauci aktywnie udostępniają m.in. publikację, w której wyliczono wszystkie produkty i usługi w Polsce oparte na izraelskim kapitale, począwszy od dużych inwestycji, takich jak sprzęt wojskowy, następnie produkty dostępne „dla każdego”, czyli sektor spożywczy, sieci kin, aptek, sektor farmaceutyczny, transport. Sama lista nie ma na celu bojkotu produktów z Izraela, w publikacji podkreślono, że w porównaniu do innych zagranicznych inwestorów w Polsce, np. Niemiec, izraelskich firm wcale nie jest tak dużo. Jednak na tle ostatnich napięć polsko-żydowskich internauci jawnie wzywają — „nie kupuj/nie korzystaj z tego co na liście”, a zdjęcie z kodem kreskowym rozprzestrzenia się w sieciach społecznościowych w błyskawicznym tempie.

Przypomnijmy, w poniedziałek doszło do ostrego sporu polsko-izraelskiego, po tym, jak szef MSZ Izraela wystąpił z antypolskim oświadczeniem. Po jego słowach premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o rezygnacji Polski z udziału w szczycie V4. Ostatecznie szczyt został odwołany.

Dodatek edukacyjny:

Jerozolimska świątynia w historii powstawania „cywilizacji pieniądza”

(fragment książki prof. W. J. Katasonowa, Kapitalizm.Historia i ideologia „pieniężnej cywilizacji”, Moskwa 2013, (tłum. własne – Paweł Ziemiński)

Rozdział:  Świątynia jerozolimska w historii narodu żydowskiego

Krótka historia Pierwszej i Drugiej Świątyni

Z różnych źródeł, w tej liczbie Pisma Świętego, wiadomo, że Świątynia Jerozolimska miała wielkie znaczenie dla życia narodu żydowskiego. Przy czy nie tylko jako centrum życia religijnego, ale także jako centrum finansowe. Zbadanie tej roli Świątyni może pomóc nam zrozumieć, że w ciągu dwóch tysięcy historii ludzkości ustrój narodowych i międzynarodowych systemów finansowych nie uległ zasadniczym zmianom. Nigdzie nie zniknęli i następcy tych, którzy dwa tysiące lat temu kierowali Świątynią Jerozolimską jako centrum duchowym i finansowym. Niezmiennymi pozostały i cele strategiczne, które ukształtowali ówcześni kapłani świątyni, i które kontynuują ich obecni następcy. Jak mawiał wszechwiedzący Salomon : „To co było, to i będzie; i co się działo, dziać się będzie, – i nie ma niczego nowego pod słońcem. (podkreślenie własne – PZ). Mówią; „spójrz, jakie to nowe, a to już było przed wiekami, wcześniej od nas. Jeśli nie będzie pamięci o przeszłym, a także o tym, co będzie, nie zostanie pamięć o tych, którzy będą po nas”(1, Ekkl. 1:9-11.)

Zacznijmy naszą opowieść o historii powstania Świątyni Jerozolimskiej. Na przestrzeni wielu wieków dawni Żydzi żyli bez rzeczywistej świątyni. Zastępował ją składany – przenośny namiot, w którym regularnie przeprowadzano nabożeństwa i składano ofiary Bogu Jedynemu. Jerozolimska Świątynia posiada dziesięciowiekową historię istnienia. Jednocześnie na tle wielotysiącletniej historii narodu żydowskiego, stanowi to niezbyt dużą (choć zapewne, najbardziej wyrazistą) jej część.

Stacjonarna świątynia (przedmiot naszych rozważań) była zbudowana za czasów króla Salomona wskutek nacisków i według planów jego ojca – króla Dawida, w X w. p.n.e. Świątynię pomagał budować król Tyru Hiram: on przysyłał cedry i cyprysy, a także doświadczonych mistrzów budowlanych. Budowa trwała siedem lat, w pracach uczestniczyło ponad 150 tysięcy ludzi, których nadzorowało ponad 3 tysiące nadzorców. Po zakończeniu robót do świątyni była przeniesiona Arka Przymierza – kosz z Tablicami Przymierza (Przykazań), które Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj. Tę świątynię przyjęto nazywać Pierwszą Świątynią. W Pierwszej Świątyni był złoty ołtarz – ofiarny, na którym palono kadzidła. Stało tam dziesięć stołów na chleb, dziesięć złotych siedmioramiennych świeczników i wiele innych sprzętów z metali szlachetnych. O tych wspaniałościach można przeczytać w Pięcioksięgu Mojżesza.

Złoto króla Salomona nie przyniosło pomyślności starożytnej Judei. Wręcz przeciwnie. Starożytni Judejczycy zaczęli kochać złoto bardziej, niż Boga. To doprowadziło do poważnych wstrząsów w ładzie państwowym. Jak pisze K.Kautsky, w Izraelu w jego „złotym czasach” (okres panowania Dawida i Salomona) już zaczęło się istotne socjalne i majątkowe zróżnicowanie społeczeństwa. Miało miejsce niewolnictwo za długi, obserwowaliśmy skup ziemi przez bogatych izraelitów (pomimo istnienia ograniczeń, na przykład tzw. „lat jubileuszowych” (rok szabatowy, przypadający wg Tory, co 7 lat – przyp. tłum. PZ) – systemu okresowego anulowania długów). Następstwem tego było zniszczenie chłopstwa, w następstwie tego – i siły wojennej Izraela, jego zdolności do przeciwstawienia się zewnętrznym najazdom (1, K. Kautsky, Pochodzenie chrześcijaństwa, M.: Politizdat,1990, s. 209.). Za następcy Salomona, Roboama, królestwo żydowskie rozdzieliło się na dwa królestwa: Izraelskie i Judejskie, przy czym królestwo izraelskie nie miało świątyni, która pozostała w królestwie judejskim.

Co sobą przedstawiało religijne życie żydów w królestwie izraelskim? Na samym początku istnienia królestwa izraelskiego Jeroboam wprowadził kult cielca i w wyniku politycznych rachub zakazał żydom królestwa północnego odwiedzać Świątynię Jerozolimską (2, Nawet najlepsi z królów izraelskich – i cinie odstąpili od grzechów Jeroboama, syna Nebata, który wprowadził Izrael w grzech- od złotych cielców (4 Krl., 10:29) (podkreślenie własne – PZ). Jak zauważał znany rodzimy znawca historii narodu żydowskiego I.J.Bogojawlenski, „razem z religijnym rozłamem szło zacieranie samoświadomości narodowej Izraelitów. Po oddzieleniu się królestw Żydzi północnego królestwa w swojej masie nie zawsze byli świadomi swej jedności narodowej z Żydami południowego królestwa”

(I.J.Bogojawlenskij, Znaczenie Świątyni Jerozolimskiej w starozakonnej historii narodu żydowskiego// Historia Izraela i Judy. M.: Kraft+.2004.s. 445. Jakże złowróżbnie brzmi to dzisiaj, kiedy rosyjski naród okazał się być podzielony na kilka części i każda z nich zaczyna tracić jedność z pozostałymi częściami).

Nieco niżej kontynuuje on: „Rezultatem tego było to, że królestwo (Izraelskie), zawierające w swoich granicach większość narodu żydowskiego, upadło znacznie szybciej niż królestwo Judy i, co szczególnie istotne i porażające, upadło prawie bezpowrotnie”(2, jw. s. 446).

Mowa o tym, że dziesięć północnych pokoleń (plemion – tłum. PZ) izraelskich było podbite przez Asyryjczyków (to miało miejsce w 722 r. p.n.e.), zniewolone i zasymilowane.

(3. Współczesny autor izraelski P. Lukimson, pisze:” Na początek wskutek ataków Asyrii upadło królestwo izraelskie, i dziesięć żyjących w nim plemion było uprowadzonych w niewolę i zniknęło w azjatyckich przestrzeniach”, P.Lukimson, Biznes po żydowsku. Żydzi i pieniądze, Rostów, wyd. Feniks, 2007, s.445 ) .

Z narodu żydowskiego ocalały pokolenia (plemiona) Judy i Beniamina, część plemienia Lewi (lewici) i pozostałości plemion północnych, które zbiegły po zdobyciu Samarii

(4, S.Dubnow, Krótka historii Żydów, M.: wyd.”W.Szewczuk”, 2001, s.129 )

Stopniowo świadomość religijna zaczęła wygasać nawet u Żydów z królestwa południowego, chociaż Świątynia pozostała u nich. Świątynia króla Salomona przetrwała około 400 lat i była zburzona przez króla babilońskiego Nabuchodonozora II po zdobyciu przez niego Jerozolimy w 586 r. p.n.e. Przy tej okazji wielka liczba mieszkańców Judy został uprowadzona w niewolę do Babilonu.

Wiele dziesiątków lat Żydzi żyli bez Świątyni . Aż do czasu, gdy perski król Cyrus II Wielki pokonał królestwo Babilonu. Wiele źródeł wskazuje na to, że decydującą rolę w zwycięstwie króla Cyrusa Wielkiego nad królestwem Babilonu odegrali Żydzi, występujący w roli szpiegów po stronie perskiego króla (5, patrz np.: Aleksiej Szmakow, Żydzi w historii, Charków : czasop. „Mirnyj Trud”, 1907, s.65). To zdecydowało o życzliwości króla Cyrusa Wielkiego w stosunku do Żydów. W 538 r. p.n.e. pozwala on Żydom wrócić do domu i przystąpić do odbudowy zburzonej Świątyni. Król okazywał nawet pomoc materialną w budowie Drugiej Świątyni Jerozolimskiej. Żydzi, swoją drogą, nazwali Cyrusa Wielkiego pomazańcem bożym. Można byłoby przypuszczać, że będący w niewoli Żydzi byli bardzo uciskani przez króla Nabuchodonozora, co popchnęło ich do współpracy z wrogami króla babilońskiego. Jednakże liczne źródła informują nas, że Żydzi w niewoli babilońskiej czuli się wystarczająco komfortowo i nawet z powodzeniem zajmowali się lichwą i handlem. (6, patrz np.: James Wellard, Babilon.Rozkwit i upadek miasta Cudów, M.: ”Centropoligraf”,2004). Nie wszyscy Żydzi wrócili do Ojczyzny, jednakże w fonansowaniu ponownego wzniesienia Świątyni uczestniczyła większość z nich. Oto co pisał o tym N.M.Nikołajski: „Dla odbudowy Jerozolimy i Świątyni potrzebne były środki; na nie składały się ofiary powracających Żydów; ale oprócz tego wszystkie diaspory żydowskie, które nie chciały porzucić swoich zajęć handlowych i powracać, w nieznaną przyszłość, posyłały mimo wszystko ze swej strony także pieniądze i rzeczy dla przesiedleńców; skarbiec ofiar posiadał w sumie 61.000 drachm złota (około 115.000 rubli) i 5.000 min srebra (około 265.000 rubli), co w przeliczeniu nasze stanowiło około 380.000 rubli (suma według ówczesnej skali ogromna)” (1, N.M.Nikolski, Starożytny Izrael// Historia Izraela i Judei. M.: Kraft+,2004.s.116. Praca N.M. Nikolskiego była napisana w 1922 roku, dlatego przeliczenie na ruble należy to odnieść do kruszcowej zawartości carskiego rubla)

Po siedemdziesięciu latach od zburzenia Pierwszej Świątyni (w 516 r. p.n.e.) była zbudowana i poświęcona Druga Świątynia. Była ona o wiele skromniejsza jeśli chodzi o rozmiary i wystrój, niż poprzednia. W ciągu mniej więcej pięciu wieków zewnętrzny wygląd Drugiej Świątyni nie ulegał większym zmianom.

Za czasów króla Heroda Wielkiego (którego my znamy z Nowego Testamentu), w 20 r. p.n.e., zaczęła się radykalna rekonstrukcja Drugiej Świątyni, która zakończyła się za czasów Agryppy II, w 64 r. n.e.

Wygnanie przez Chrystusa kupców i mieniaczy odbywało się właśnie w tym czasie, kiedy dokonywano rekonstrukcji Drugiej Świątyni. Faktycznie była to nowa świątynia, znacznie bardziej okazała pod względem rozmiarów i wyposażenia, niż wcześniejsza. Wystarczy powiedzieć, że powierzchnia Wzgórza Świątynnego, na którym stała Świątynia została podwojona – do 144 tys. m2 (w tym tak zwane” święte terytorium” miało rozmiary 250×250 m). Świątynia była ponownie poświęcona. Talmud potwierdza, że „ten, kto nie widział Świątyni Heroda, nigdy nie widział pięknego budynku” (2, Elektroniczna encyklopedia żydowska. Rozdział” Świątynia”//Internet. Warunki dostępu: http://www.eleven.co.il/article/14561)

Jednakże ona nie otrzymała miana Trzeciej Świątyni; uważa się, że to zrekonstruowana Druga Świątynia. Druga Świątynia była zburzona po oblężeniu Jerozolimy przez rzymskie wojska Tytusa w 70 r. n.e. Od tego czasu minęło bez mała dwa tysiące lat. W ciągu całego tego czasu naród żydowski żył bez świątyni, chociaż plany jej odbudowy stopniowo dojrzewały. Obecnie, po powstaniu państwa Izrael, przygotowania światowego żydostwa do budowy Świątyni Jerozolimskiej (którą przyjęto nazywać Trzecią Świątynią) gwałtownie się zaktualizowały (3, Szczegóły zob.: część 2, rozdz. 6: <

Między Pierwszą a Drugą Świątynią: punkt przełomowy żydowskiej historii

Dla zrozumienia historii narodu żydowskiego i Świątyni Jerozolimskiej niezbędnym jest zwrócić uwagę na niektóre najbardziej znaczące punkty, w których wektor tej historii skręcał i zawracał. W pierwszej kolejności takimi punktami przełomowymi były wydarzenia, związane z przejęciem państwa żydowskiego przez zewnętrznych zdobywców: Asyryjczyków, Babilończyków, Persów, królów egipskich, syryjskich władców (Seleukidów) i, na koniec, Rzymian. Najbardziej ostry zwrot „zwrot” żydowskiej historii, według naszego mniemania, nastąpił po zdobyciu Judei przez króla babilońskiego Nabuchodonozora, zburzenia przez niego Pierwszej Świątyni i uprowadzeniu w niewolę Judejczyków.Ta niewola jak zauważają źródła żydowskie, odcisnęła piętno na bycie i kulturze żydowskiej. Większy wpływ miała na ich religijnym życiu (w ciągu wielu dziesiątków lat oni byli pozbawieni spełniania głównego religijnego aktu – składania ofiar, co mogło się odbywać jedynie w Świątyni Jerozolimskiej; w związku z tym w zasadach życia religijnego Judejczyków zostały wprowadzone określone korekty). Język żydowski został ostatecznie zapomniany, wyparł go stopniowo język aramejski. Znacząco nasiliła się skłonność do izolacjonizmu (1, Nawiasem mówiąc, pierwsze w historii narodu żydowskiego getto jako izolowane miejsce bytowania żydów pojawiło się w Babilonie. Było ono stworzone z inicjatywy żydowskich przywódców i za pozwoleniem władz Babilonu), pojawiło się poczucie narodowego wybraństwa, nasiliła się walka za „czystość krwi”(2, patrz.: Elektroniczna encyklopedia żydowska. Rozdział „Niewola babilońska”//Internet. Warunki dostępu: http//www.eleven.coil/article/13241), wyraźnie zaznaczył się kurs na panowanie nad innymi narodami. (podkreślenie własne – PZ)

Po niewoli babilońskiej u Żydów pojawiło się zatwierdzone w wersji pisanej prawo pod postacią Tory (Pięcioksiąg Mojżesza): to była swego rodzaju „konstytucja” narodu żydowskiego, szczegółowo reglamentująca wiele stron jego życia. Jak zauważa N.M.Nikolski, księgi Praw Mojżeszowych były przywiezione w 444 r. p.n.e. przez żydowskiego przywódcę Ezdrasza do Jerozolimy z Babilonu, i były odczytane przed narodem żydowskim, i naród złożył przysięgę na wierność tym Prawom (4, N.M.Nikolski, Starożytny Izrael (…), op.cit.,s.127). Dzięki przyjęciu Tory u przywódców żydowskich pojawił się instrument efektywnej kontroli swojego narodu.

Nas jeszcze spośród rozważanych zagadnień interesuje jeszcze jedno następstwo babilońskiej niewoli: w niewoli Żydzi „zarazili się” „duchem kapitalizmu”. Wielu współczesnych badaczy zgadza się z poglądem, że kapitalizm w historii ludzkości pojawił się nie w końcu Średniowiecza (kiedy startował proces tzw. „pierwotnej akumulacji kapitału”) i nie po burżuazyjnych rewolucjach w Europie (angielskiej w XVII w. i francuskiej w XVIII w.), jak to wynika, na przykład, z marksistowskiej koncepcji historii. Ta ostatnia twierdzi, że historia ludzkości to – następująca po sobie zmiana formacji społeczno-ekonomicznej.Odpowiedni do tego można wydzielić etapy światowej historii: ustrój wspólnoty pierwotnej, ustrój niewolniczy, feudalizm, kapitalizm, komunizm (1, W ramach formacji komunistycznej klasyk wydzielił dwie fazy: socjalizm i właściwy komunizm)

Obecnie stopniowo odchodzimy od takiego zafałszowanego wyobrażenia o historii ludzkości. Tysiące faktów potwierdza, że jeszcze na etapie tak zwanego „ustroju niewolniczego” już istniał kapitalizm jako model społeczeństwa, opartego na wystarczająco rozwiniętych stosunkach towarowo-pieniężnych i zorientowanego na uzyskiwaniu zysku (akumulację bogactwa). A środkami uzyskiwania zysku mogła być tak praca najemna, jak i praca niewolników. Zysk głównie występował w formie zysku handlowego i procentu od pożyczek. To znaczy, że wczesny kapitalizm był głównie handlowo-lichwiarskim. Nawiasem mówiąc, współczesny, zachodni kapitalizm przyjął jasno wyrażone cechy handlowo-lichwiarskiego kapitalizmu, co czyni aktualnym badanie wczesnego (starożytnego) kapitalizmu. Przy zaznajomieniu się z wczesnym kapitalizmem rzuca się w oczy wielkie jego podobieństwo do współczesnego zachodniego kapitalizmu – naśladowcy starożytnego Babilonu i Starożytnego Rzymu. Co się tyczy klasycznego kapitalizmu przemysłowego (model angielskiego kapitalizmu pierwszej połowy XIX wieku), to jego na Zachodzie już nie ma (2, Taki kapitalizm obecnie uzyskał wielki rozwój w Chinach i niektórych krajach, znajdujących się poza granicami strefy zamieszkiwania tak zwanego „złotego miliarda”)

O „starożytnym” (lub „wczesnym”) kapitalizmie pisali niemieccy historycy, ekonomiści i socjolodzy M.Weber, T Mommsen, K.Kautsky, E.Meyer, W.Sombart, włoski prawnik i ekonomista Giuseppe Salvioli, nasz ojczysty historyk M.I.Rostowcew, angielski historyk Arnold Toynbee i wielu innych. Większość z nich wiąże „wczesny” kapitalizm z antycznym społeczeństwem – Starożytnej Gracji i Starożytnego Rzymu. Uważa się, że swój szczyt „wczesny kapitalizm” osiągnął w Starożytnym Rzymie w okresie późnej republiki i w początkach okresu imperatorskiego (początek I w. p.n.e. – koniec I w, n.e.) . W tym czasie istniały tam gminne latyfundia , na których wykorzystywano pracę niewolników i które wytwarzały produkcję towarową (model tzw. „klasycznego niewolnictwa”. A w Rzymie bujnym kwiatem rozkwitła lichwa, „wieczne miasto” był także centrum handlu międzynarodowego (…).

źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/02/20/bojkot-zydowskich-produktow-i-uslug-patriotycznym-obowiazkiem-polaka/

5 myśli w temacie “Bojkot żydowskich produktów i usług patriotycznym obowiązkiem Polaka

 1. „2019/02/20

  Po drugiej wojnie światowej żydzi przejęli władzę w Polsce

  Znalezione w sieci

  Amerykanie twierdzą, że po drugiej wojnie światowej żydzi przejęli władzę w Polsce.

  Aż 70% funkcjonariuszy w PZPR było pochodzenia żydowskiego!

  Umiejscowili się w każdej strukturze państwa polskiego.

  Najważniejsze funkcje w bezpiece obejmują towarzysze żydowscy

  50% funkcjonariuszy bezpieki na stanowiskach kierowniczych było żydami.

  Co to oznacza?

  Po 1945 roku żydowscy funkcjonariusze mordowali żołnierzy niezłomnych tzw. wyklętych.

  Bardzo źle przeprowadzone powstanie warszawskie, w którym młodzi ludzie walczyli z siekierami, z pustymi rękami przeciwko czołgom niemieckim, spowodowało likwidacje podziemnego wojska polskiego.

  Kiedy wkroczył na ziemie polskie Stalin wraz z czerwoną armią, wykorzystali niemieckie obozy koncentracyjne do mordowania resztek niezłomnych.

  Pomagała im w tym bezpieka, w której połowa funkcjonariuszy na wysokich stanowiskach, obstawiona była żydami.

  Nie jest to zmyślony obraz Polski.

  Amerykanie: żydzi rządzą w Polsce

  Tak samo rządy żydów w Polsce rozpoznawał wywiad amerykański:

  „Rządzące elity żydowskie zdominowały polską partie komunistyczną PZPR i biuro polityczne, z którego wychodzą wszystkie podejmowane decyzje…”.

  Amerykanie twierdzą, że żydzi opanowali i zdominowali organ decyzyjny, jakim było biuro polityczne. Dzięki temu wszystkie decyzje PZPR były zatwierdzane przez komunistycznych żydów. W tym okresie wymordowano tysiące Polaków.

  Kto za to odpowiada?

  Amerykanie twierdzą, że żydzi!!!!

  Bo to oni podejmowali wszystkie decyzje w Polsce.

  Dlatego ten okres władzy nazywamy: żydokomuną.

  https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-00810A004700640006-7.pdf?fbclid=IwAR31IBl11JrOUxis0eSTXNrJbmyUZUfgfsNyBeozJZFdQnqNrYemK6wR18I

  http://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwiadomosci.robertbrzoza.pl%2Fpolska-kolonia%2Fwywiad-usa-od-45-roku-rzadzi-komuna-zydowska-ktora-mordowala-polakow%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RUlIKbIxaX8fl4WRrv9cQ-x52UvjPICtKcm_2kirDmgRL3X0TlWULUQ0&h=AT2yAGI8EVgNLY44x-QXdrVuEpa7dzg9pDrZlFDX2u1NaQFokywQ9kBmgU-k76DmUi84PH8TkHB8pW5CYdYj1qynPMVtFex105ctwH9NoWldP-qER8I1Y27eVZT_UCsuSEVFp42F-o5u4osZfZ15bUEIZyA

  =====================

  CIA Information Report

  =============

  Grace Krulasik on Facebook

  ================

  Podobne:

  Norman Finkelstein “Wielka hucpa”

  http://www.salon24.pl/u/bukinista/667805,norman-finkelstein-wielka-hucpa

  ==============

  PRZEKRĘCANIE HISTORII I FAKTÓW PRZEZ POLSKIE I ŚWIATOWE ŻYDOSTWO

  =============

  http://www.pinterest.com.au/lutzi123/%C5%BCydowscy-dranie/

  ================

  „Usta przeczą temu, co czynią ręce” – mówi stara żydomasońska zasada.

  http://forumemjot.wordpress.com/2018/03/16/pozorowana-obrona-suwerennosci-jako-marketing-oslonowy-przeciwstawnych-czynow-prof-anna-razny/

  źródło: http://justice4poland.com/2019/02/20/po-drugiej-wojnie-swiatowej-zydzi-przejeli-wladze-w-polsce/

  Polubienie

  1. wtorek, 19.02.2019 r.

   Izrael i organizacje żydowskie j w 1952 r. otrzymały od RFN pieniądze za mienie bezspadkowe!

   Na zdjęciu: Strona tytułowa umowy między RFN a Izraelem (foto: bgbl.de)

    

   W dobie wezwań o uregulowanie sprawy mienia „pożydowskiego” należy wskazywać nie tylko umowę między Polską a USA z 1960 roku (na mocy której roszczenia obywateli USA przejął rząd w Waszyngtonie), ale przede wszystkim umowę zawartą między RFN i Izraelem z 1952 roku. Zgodnie z jej treścią Niemcy zobowiązali się do wypłaty odszkodowań za mienie (również bezspadkowe) z terenów, które podczas II wojny znajdowały się „pod niemiecką władzą”. Tak się złożyło, że współczesna Polska zajmuje obszar, który albo do Niemców należał, albo był przez nich okupowany.

   Światowy Kongres Żydów co jakiś czas wypomina Polsce, że do dziś nie zapłaciła za mienie bezspadkowe, które pozostało na terytorium Polski, po tym jak Niemcy przeprowadzili Holocaust. Wydaje się, że w ostatnich miesiącach temat ten przywoływany był znacznie częściej niż zwykle i zyskał poparcie sporej części amerykańskich elit politycznych (np. ustawa 447 – „Justice for Uncompensated Survivors Today”). Powyższe nie powinno nas dziwić. Wszak wycena wspomnianego mienia może być kosmiczna i liczona w miliardach dolarów

          

   Jakich argumentów prawnych strona polska powinna używać, aby rozbijać roszczenia żydowskich organizacji w pył? Po pierwsze: należy każdorazowo wskazywać, iż kwestia odpowiedzialności za roszczenia ofiar Holocaustu (oraz ich spadkobierców), które po wojnie uzyskały obywatelstwo USA,została uregulowana umową międzynarodową między PRL a USA z 1960 r. Zgodnie z jej treścią USA otrzymały od PRL kwotę 40 milionów ówczesnych dolarów (dziś równowartość ok. 1 mld dolarów). W zamian władze USA przejęły na siebie wszelkie zobowiązania z roszczeń odszkodowawczych ofiar Holocaustu, które pozostawiły majątek w Polsce, a po wojnie otrzymały obywatelstwo USA i zobowiązały się, że nie będą wysuwały, ani popierały żadnych nowych roszczeń.

   Po drugie: w zakresie pozostałych (nieamerykańskich) ofiar Holocaustu (i ich spadkobierców) należy wskazywać na możliwość wszczęcia postępowania reprywatyzacyjnego przed polskimi sądami. O ile mi wiadomo w ciągu ostatnich 30 lat polskie sądy zdecydowały o reprywatyzacji mienia o wartości wielu miliardów złotych. Czasem ten proces przebiegał patologicznie (vide: afera reprywatyzacyjna w Warszawie, gdzie na podstawie lewych dokumentów i oświadczeń odszkodowania za mienie przejęte przez Skarb Państwa były wyłudzane w przestępczym procederze), ale co do zasady, jeśli jakiś spadkobierca ofiar Holocaustu chciałby odzyskać majątek, który należał przed wojną do jego rodziny, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawnioskował o to przed polskim sądem.

   Po trzecie: w zakresie pozostawionego w Polsce tzw. mienia bezspadkowego należy podkreślić, że zgodnie z prawem przeszło ono na własność Skarbu Państwa i ani Izraelowi, ani organizacjom żydowskim, ani nikomu innemu nie przysługuje w tym przypadku jakakolwiek rekompensata czy odszkodowanie. Istotny w tym przypadku jest również fakt, iż kwestia odszkodowań za mienie pozostawione przez Żydów (w tym także za mienie bezspadkowe) na terytoriach, które znajdowały się pod jurysdykcją III Rzeszy, została regulowana umową z 10 września 1952 roku podpisaną między państwem Izrael a Republiką Federalną Niemiec. Zgodnie z treścią tej umowy Izrael (oraz szereg organizacji żydowskich) otrzymał od RFN kwotę o równowartości 822 mln dolarów (dziś to ok. 22 – 24 mld dolarów) w ramach rekompensat za mienie utracone przez Żydów w wyniku Holocaustu. Istotne w tym porozumieniu było to, że regulowało ono kwestie rekompensat za mienie pozostawione na obszarach, na których w czasie II wojny światowej rozciągała się jurysdykcja III Rzeszy. Nie trzeba być wyjątkowym bystrzakiem, aby stwierdzić, że terytorium dzisiejszej Polski stanowi obszar, który albo do Niemców należał (Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie), albo był przez nich okupowany (Kraj Warty, Generalne Gubernatorstwo).

    

   Nawet gdyby czysto hipotetycznie uznać, że żydowskie roszczenia o mienie bezspadkowe są legalne, to dlaczego Polska miałaby płacić za coś, co już raz zostało uregulowane przez głównego sprawcę Holocaustu, czyli Niemcy?

   Źródło: Bundesgesetzblatt Teil – 1953 – Nr. 5 vom 21.03.1953 (BGBL.de)
   Źródło: West Germany Signs 822 Million Dollar Reparations Pacts with Israel Govt. and Jewish Material Claims (JTA.org)

   niewygodne.info.pl

   blog niewygodny dla establishmentu III RP

   źródło: http://niewygodne.info.pl/artykul9/04739-Izrael-juz-dostal-za-mienie-bezspadkowe.htm

   Polubienie

 2. Musisz to wiedzieć (413) Gdyby nie rządy po ’89 bylibyśmy potęgą gospodarczą?

  CW24tv
  Opublikowany 19 lut 2019


  od mg: nie ważne na kogo zagłosują, nie ważne kto „liczy” głosy, ważne kto, kiedy i według jakich/czyich przepisów organizuje „wybory”, ogłasza „wyniki” i kto „rozpatruje” skargi

  Polubienie

 3. KLUB NIEPOPRAWNYCH I NIEZALEŻNYCH   20.02.2019 16:00

  Wojna żydowsko – polska. Przejście do obrony.

  ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

  Obrona konieczna to konieczność moralna i samoobrona. Dotyczy i zakresu agresji, i zagrożonych wartości wokół których jest zorganizowany nasz Naród, i na których musi stać jego Państwo i możliwości zaspokajania potrzeb koniecznych jego obywateli.

   

  Nasza obrona już się zaczęła. Póki co nieśmiało – od bojkotu towarów żydowskich przez Polaków.

  Teraz powinno nastąpić i oficjalne embargo ogłoszone prez władze państwowe. To będzie test dla nich, bo choć Morawiecki już wyraził swój sprzeciw, to jak na razie tylko słowa, a tu trzeba czynów.

  Tu wręcz trzeba wymiany wszystkich władz państwowych na dyktaturę typową dla czasu wojny i zawieszenie funkcjonowania Sejmu i Senatu.

  • Bo dotychczasowe nie rokują skutecznego działania w czasach wojny. – Bo i te pookrąłostołowe, i PRL-owskie i piłsudczykowskie nie były demokratycznymi, ani nie okazały moralnymi w sensie podejmowania działań najlepiej jak można służącymi Narodowi Polskiemu – Suwerenowi i właścicielowi jego dóbr wspólnych, w tym Państwa Polskiego.
  • Bo obronić się trzeba koniecznie i bezzwłocznie. Obronić Polskę jako byt niepodległy, obronić Naród Polski.
  • Bo jak jest wojna to nie ma czasu nakieś procedury przewidziane dla demokracji, która jest ustrojem słusznym, ale w czasach prawdziwego pokoju, czasach rządów mądrości i rozumu oraz praw sprawiedliwych.

  W Polsce to są sprawy szczególnie konieczne bo do tej pory mamy faszyzm – zwłaszcza od czasów żydokomuny.

   

  Skoro więc mamy wojnę, to i Polska musi się czynnie bronić. – Na początek w zakresie konieczności odparcia żydowskiej agresji medialnej.

  A to już wymaga przejęcia pod kontrolę przez polską armię wszelkich mediów prożydowskich, a antypolskich oraz banków i firm skłonnych do działań antypolskich.

  Mało tego. To wymaga bojkotu przez Polaków takich mediów na całym świecie i nagłaśniania rozpowszechnianych przez nie kłamstw.

  Zaraz za tym przychodzi konieczność traktowania tych kłamstw jako zbrodnie wojenne. Skoro są zamierzane jako antypolskie, są i ludobójstwem.

   

  W ramach obrony Polska musi więc powołać sądy wojenne. Sądy w których zasiądą przede wszystkim ludzie elit moralnych Narodu Polskiego, ludzie zdecydowanie polskiej i narodowości i duchowości.

  Wiadomo że wyroki za zbrodnie są najsurowsze, a przecież tu mamy już do czynienia nawet z więcej jak zbrodnią, bo z wyraźnym działaniem ku z genocide Narodu Polskiego, z atakiem szowinistów zmierzających ku wrogiego przejęcia Państwa Polskiego – tak politycznym, jak ekonomicznym i gospodarczym.

   

  Netanjahu przechodząc do nowego etapu wojny żydowsko polskiej nie dość że kłamał, to powiedział jeszcze że nikt za takie kłamstwa jeszcze nie został skazany.

  – Inaczej mówiąc to wezwał żydów całego świata żeby zasypywali media tyloma kłamstwami antypolskimi iloma zdołają.

  • Inaczej mówiąc wezwał cały żydowski świat do totalnej agresji na Polskę.

  Ma to więc i wymiar przestępczości zorganizowanej – nie tylko o wymiarze rasizmu i szowinizmu, ale i syjonizmu, a więc wojny nie tylko zamierzonej jako grabieżcza, nawet nie z zamiarem podboju i urządzenia się na pozycji władców i pasożytów, ale już „panów i władców”niepodzielnych.

  • Panów życia i śmierci zmierzających do robienia z tymi co wpadają w ich łapy cokolwiek zechcą, a bez żadnych skrupułów, hamulców i ograniczeń, bez względów na sumienie i człowieczeństwo. – Również bez względu na sądy i opinię publiczną co których już liczą na ich przychylność.

   

  Wobec przestępczości zorganizowanej wystarczy zawieszenie zwykłego prawodawstwa, a kierowanie się zasadami specjalnymi.

  • Wiadomo że nie wystarczy prawodawstwo o kradzieży tam gdzie jest rabunek rzeczy niezbędnych do życia, zdrowia czy potrzeb chorych albo potomstwa.
  • Wiadomo że z prawodawstwa dla kieszonkowców bandzoir od wymuszeń będzie się śmiał, bo pozostają mu tzw. „prawa”, oraz możliwości mataczeń, zastraszeń i korupcji.

  Wobec zorganizowanej wojny – trzeba nie tylko zawieszenia normalnych relacji i zasad współżycia typowych dla czasów pokoju (w tym handlu wymiany gospodarczej i stosunki dyplomatycznej), ale i zawieszenia cywilnego sądownictwa, a podporządkowania go w całym zakresie sądom wojennym.

  A tu mamy do czynienia ze skokiem na polskie wszystko na motywie szowinizmu w najgorszym wydaniu – skok na zawołanie przywódcy duchowego grupy do tego zdolnej.

  • Bo Netanjahu to faktyczny przywódca duchowy – adresuje swoje wezwanie nie do obywateli państwa Izrael, a do światowej opinii publicznej w jej części prożydowskiej.

  Dla każdej osoby która umie słuchać lub czytać ze zrozumieniem jasne jest, że Netanjahu  apeluje aby ta opinia publiczna kłamała, a kłamiąc stała się antypolską w jego duchu, duchu syjonistycznym, wrogim Polsce i Polakom w najwyższym stopniu.

   

  Trzy bronie

  Skoro mamy wojnę wypowiedzianą nam przez skrajnie niemoralnych, to i nasza moralność musi być bronią. Skoro mamy  wojnę w której kłamstwo jest bronią agersora, to i prawda musi być bronią obrońców.

  Dalej. – Skoro zachętą dla agresorów jest paraliż naszego sądownictwa (specjalna kasta żydokomunistyczna przywieziona dla okupacji Polski za Stalina), to i naszą bronią jest wyrok sądowy.

  • Nadto i sam wódz najeźdźców Netanjahu przyznaje iż jest to broń której się boją, to teraz musimy przyjąć zasadę, że tyle wyroków sądów wojennych, ile kłamstw naszych agresorów.
  • Tyle wyroków sądowych ile osób mieszkających w Polsce, tyle oskarżeń i międzynarodowych listów gończych ile antypolskich ataków z zagranicy

  Podkreślić trzeba że koniecznym jest zawieszenie sadownictwa cywilnego w czasie wojny.

  • Bo dla tego typu agresorów nich nie liczy się prawda, nie liczą się jakiekolwiek trwałe zasady, nie liczy się moralność czy sprawiedliwość, nie liczy się pokojowy rezultat, a wyrok sądowy. – i to nie dość że wszem i wobec ogłasza Netanjahu, i na przychylność sądów liczy.

  I przeliczył się, bo na nich odpowiedzią są i tak nie swoje sądy cywilne, a sądy wojenne.

   

  Pamiętajmy że w zakresie sądów wojennych nam nie trzeba absolutnie żadnego prawodawstwa.

  – Starczą zasady moralności, a zwłaszcza potrzeba bezzwłocznej i skutecznej obrony koniecznej.

  – Tu gdzie jesteśmy moralni – od sprawiedliwości (a ona jest typowa dla czasów pokoju) ważniejsze jest przeżycie i profilaktyka chroniąca nasze przetrwanie.”

  źródło: http://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/147798,wojna-zydowsko-polska-przejscie-do-obrony

  „@Analityk 20:29:28

  To foto jest tutaj zupełnie nie na miejscu. Dla nas to nie gra. Dla nas to nie zabawa, nie igraszki to nie gra. Tu chodzi o nasze życie.
  – To co widzimy na planszy nie ma przede wszystkim nic wspólnego z prawdą.
  – My mamy do czynienia z wojną najprawdziwszą, wojną która po stronie naszego „czosnkowego” agresora nie ma nic wspólnego z uczciwością i honorem, z poddawaniem się czy uznawaniem porażki, z zasadami, z równością szans.

  źródło: http://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/147798,wojna-zydowsko-polska-przejscie-do-obrony#comment_1533516

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s