POLACY MUSZĄ SIĘ OBUDZIĆ

Albo wezmą poważnie SŁOWA JEZUSA, że Go tu JUŻ NIE MA, BO ODSZEDŁ, do Ojca i nie ma Go tu już NIGDZIE NA ZIEMI, w żadnej hostii, w żadnej mszy, NIE MA GO TU BO TAK POWIEDZIAŁ: muszę odejść, do Ojca w niebie, ale nie zostawiam Was sierotami, Duch święty pocieszyciel, On Was wszystkiego nauczy.

Albo dalej będą BARDZIEJ wierzyć KSIĘŻOM niż JEZUSOWI, a żydowski okupant III RP/Polin PRZYMUSOWYMI „szczepionkami” i „ustawą” nr 1066 pozbędzie się Polaków, którzy ŚPIĄ bo ZAMIAST SIĘ ZJEDNOCZYĆ bredzą o bożej dziecinie, gdy już jej dawno nie ma, bo dorosła, kilka tysięcy lat temu, a RZECZYWISTOŚCI I SŁÓW JEZUSA NIE BIORĄ POWAŻNIE!

Dopóki Polacy nie potraktują poważnie BOGA, który jest MIŁOŚCIĄ, to BĘDĄ SIĘ MODLIĆ DO WŁADCY TEGO ŚWIATA, upadłego demona o imieniu Jahwe, Jehowa, JHWH, Allah, Maria, święci, energia, wibracje, sakramenty, modlenie, różańce, CZY NAWET POGAŃSKIE DEMONY, czy jakkolwiek jeszcze inaczej jest BAŁWOCHWALCZO CZCZONY, TEN KTÓRY NIE JEST OJCEM JEZUSA, tylko jest żądnym władzy, bogactw, ofiar, śmierci, cierpiętnictwa, rytualnego kanibalizmu, doktryn, fanatyzmów, sporów, wojen, sądów, rozwodów, aborcji, eutanazji, zboczeń, więzienia, samotności, znieczulicy i przemocy ŚMIERTELNYM WROGIEM JEZUSA I NAS WSZYSTKICH!

8 myśli w temacie “POLACY MUSZĄ SIĘ OBUDZIĆ

 1. cytaty z Nowego Testamentu wyszukane przez Rafczy7

  JESTEM DZIECKIEM BOŻYM: „Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.” (Rz. 8:17)

  JESTEM PEŁNY DUCHA ŚWIĘTEGO: „Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.” (Rz. 8:9)

  JESTEM WOLNY OD GRZECHU: „Albowiem grzech nie powinien nad Wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.” (Rz. 6:8)

  JESTEM NIEWOLNIKIEM SPRAWIEDLIWOŚCI: „a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.” (Rz. 6:18)

  JESTEM NOWYM STWORZENIEM: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.” (2Kor. 5:17)

  JESTEM WIĘCEJ NIŻ ZWYCIĘZSCĄ: „Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.” (Rz. 8:37)

  JESTEM SPRAWIEDLIWOŚCIĄ BOŻĄ W CHRYSTUSIE: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.” (2Kor. 5:21)

  JESTEM UKRZYŻOWANY Z CHRYSTUSEM: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.” (Gal. 2:20)

  JESTEM USPRAWIEDLIWIONY PRZEZ WIARĘ W CHRYSTUSA: „A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.” (Gal. 2:16)

  JESTEM DZIEŁEM RĄK BOŻYCH: „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.” (Efez. 2:10)

  W CHRYSTUSIE MAM SCHRONIENIE: „Umarliście bowiem i Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.” (Kol. 3:3)

  JESTEM ZBAWIONY Z ŁASKI: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od Was, lecz jest darem Boga” (Efez. 2:8)

  JESTEM DZIEDZICEM BOGA: „Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.” (Rz. 8:17)

  JESTEM WSPÓŁDZIEDZICEM CHRYSTUSA – ZAAKCEPTOWANY I UKOCHANY: „ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.” (Efez. 1:6)

  MAM PEŁNIE POKOJU Z BOGIEM: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” (Rz. 5:8)

  NASZA TOŻSAMOŚĆ JEST W JEZUSIE CHRYSTUSIE JESTEM ZAAKCEPTOWANY JESTEM DZIECKIEM BOŻYM: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Jan. 1:12)

  JESTEM PRZYJACIELEM CHRYSTUSA: „Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.” (Jan. 15:15)

  ZOSTAŁEM USPRAWIEDLIWIONY: „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz. 5:1)

  ZOSTAŁEM ZJEDNOCZONY Z PANEM I STANOWIE JEDNO Z NIM W DUCHU: „Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.” (1Kor. 6:17)

  JESTEM WYKUPIONY ZA CENĘ NALEŻĘ DO BOGA: „Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w Waszym ciele!” (1Kor. 6:20)

  JESTEM ŚWIĘTY: „Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie” (Efez. 1:1)

  JESTEM ZAADOPTOWANY JAKO DZIECKO BOŻE: „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli” (Efez. 1:5)

  MAM BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO BOGA OJCA PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO: „bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.” (Efez. 2:18)

  ZOSTAŁEM ZBAWIONY, PRZEBACZONY I OCZYSZCZONY ZE WSZYSTKICH MOICH GRZECHÓW: „w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.” (Kol. 1:14)

  MAM PEŁNIE W CHRYSTUSIE: „bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.” (Kol. 2:10)

  JESTEM BEZPIECZNY JESTEM WOLNY OD OSKARŻENIA: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.” „Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło Cię spod prawa grzechu i śmierci.” (Rz. 8:1-2)

  JESTEM ZAPEWNIONY ŻE WSZYSTKO BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ KU MOJEMU DOBRU: „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru.” (Rz. 8:28)

  JESTEM WOLNY OD WSZELKICH ZARZUTÓW PRZECIWKO MNIE: „Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” „Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?” „Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?” (Rz. 8:31-34)

  NIC NIE MOŻE MNIE ODDZIELIĆ OD MIŁOŚCI BOŻEJ: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” „Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.” „Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.” „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce,” „ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rz. 8:35-39)

  Polubienie

  1. JESTEM UGRUNTOWANY, NAMASZCZONY, CHRONIONY PRZEZ BOGA: „Tym zaś, który umacnia nas wespół z Wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg.” „On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.” (2Kor. 1:21-22)

   JESTEM UKRYTY W BOGU Z CHRYSTUSEM: „Umarliście bowiem i Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.” (Kol. 3:3)

   MAM PEWNOŚĆ, ŻE TEN, KTÓRY ROZPOCZĄŁ WE MNIE DOBRE DZIEŁO UDOSKONALI JE DO KOŃCA: „Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.” (Fil. 1:6)

   NIE DANY BYŁ MI DUCH BOJAŹNI, LECZ MOCY, MIŁOŚCI I ZDROWEGO ROZSĄDKU: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.” (2Tym. 1:7)

   ZNAJDĘ ŁASKĘ I LITOŚĆ W CZASIE KIEDY POTRZEBUJĘ: „Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.” (Hebr. 4:16)

   JESTEM ZRODZONY Z BOGA I ZŁY NIE MOŻE SIĘ MNIE TKNĄĆ: „Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka.” (1Jan. 5:18)

   JESTEM SZCZEGÓLNYM JESTEM SOLĄ I ŚWIATŁEM NA ZIEMI: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” (Mat. 5:13)

   JESTEM LATOROŚLĄ KRZEWU WINNEGO, NACZYNIEM PRZEZ KTÓRE PRZEPŁYWA ŻYCIE: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.” „Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.” „Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was.” „Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w Was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i Wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.” „Ja jestem krzewem winnym, Wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” (Jan. 15:1-5)

   JESTEM PRZEZNACZONY I WYBRANY ABY WYDAWAĆ TRWAŁY OWOC: „Nie Wyście Mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał – aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” (Jan. 15:16)

   JESTEM OSOBISTYM ŚWIADKIEM JEZUSA: „ale gdy Duch Święty zstąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz. Ap. 1:8)

   JESTEM BOŻĄ ŚWIĄTYNIĄ: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was?” (1Kor. 3:16)

   SPRAWUJĘ SŁUŻBĘ POJEDNANIA: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.” „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania.” „Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.” „Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem.” (2Kor. 5:17-20)

   JESTEM WSPÓŁPRACOWNIKIEM BOŻYM: „Współpracując zaś z Nim napominamy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej.” (2Kor. 6:1)

   JESTEM POSADZONY Z CHRYSTUSEM NA OKRĘGACH NIEBIESKICH: „Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie” (Efez. 2:6)

   MOGĘ ŚMIAŁO PRZYJŚĆ PRZED BOŻY TRON Z ODWAGĄ I WOLNOŚCIĄ: „W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego.” (Efez. 3-12)

   WSZYSTKO MOGĘ W TYM KTÓRY MNIE UMACNIA: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” (Fil. 4:13)

   Polubienie

   1. RADOŚĆ: „ Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.” (Rz. 14:17) „ Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Fil. 4:4) „ A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” (Jan. 17:3) „ To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna.” (Jan. 15:11) „22 Także i Wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce Wasze, a radości Waszej nikt wam nie zdoła odebrać. 23 W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da Wam w imię moje4. 24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość Wasza była pełna.” (Jan. 16:22 – 24)

    POKÓJ: „6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.” (Fil. 4:6 – 7) „ Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, Ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze ani się lęka!” (Jan. 14 – 27) „ A sercami Waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!” (Kol. 3:15) „14 Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, 15 i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.” (Hbr. 2:14 – 15) „9 A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. 10 Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.” (Hbr. 4:9 – 10)

    MIŁOŚĆ: „38 I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, 39 ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rz. 8:38 – 39) „ Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».” (Mat. 28:20) „9 W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 10 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” (1Jan. 4:9 – 10) „ Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.” (Jan. 17:23) „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” (Rz. 5:8)

    SENS, CEL: „ A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».” (Jan. 8:12) „13 Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, 14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.” (Fil. 3:13 – 14)

    NADZIEJA: „ którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród Was – nadzieja chwały.” (Kol. 1:27) „ Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.” (1Kor. 13:13) „ A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.” (Rz. 5:5)

    ZWYCIĘSTWO: „ Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (1Kor. 15:57) „ Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.” (Rz. 8:37)

    Polubienie

    1. PRZEBACZENIE: „skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.” (Kol. 2:14) „ W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.” (Efez. 1:7 ) „ Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.” (Rz. 8:1)

     ZDROWIE: „On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (Pt. 2:24 ) „16 Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. 17 Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. „ (Mat. 8:16 – 17)

     ŻYCIE: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,” (Jan. 1:4 ) „ Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. „ (Jan. 10:10 ) „ Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci.” (Hbr. 2:9 ) „2 Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło Cię spod prawa grzechu i śmierci. 3 Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, „ (Rz. 8:2 – 3) „10 Jeżeli natomiast Chrystus w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. 11 A jeżeli mieszka w Was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia Wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w Was swego Ducha.” (Rz. 8:10 – 11) „ Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. „ (Jan. 6:47)

     BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: „ Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. „ (Efez. 1:3 ) „13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie „ (Gal. 3:13)

     OBFITOŚĆ: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić.” (2Kor. 8:9) „ A Bóg może zlać na Was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki” (2Kor. 9:8) „A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą Waszą potrzebę.” (Fil. 4:19) „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.” (Jan. 10:10 )

     NOWA NATURA: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.” (Gal. 2:20) „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe” (2Kor. 5:17) „ Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.” (Gal. 6:15 )

     CHWAŁA: „I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.” (Jan. 17:22) „Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą.” (2Tym. 2:10) „Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.” (Hbr. 2:10)

     AKCEPTACJA: „4 W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości 5 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, 6 ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.” (Efez. 1:4 – 6) „15 Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.” (Rz. 8: 15 – 16) „24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.” (Jan. 17:24 – 26)

     WOLNOŚĆ, AUTORYTET: „ Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Gal. 5:1) „A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.” (Gal. 4:7) „ Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność.” (2Kor. 3:17) „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Gal. 5:13) „ Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mat. 10:8) „ Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło Cię spod prawa grzechu i śmierci.” (Rz. 8:2) „17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».” (Mar. 16:17 – 18) „ Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.” (Jan. 14:12)

     Polubienie

 2. (1): Powiedziałem Wam to, abyście nie upadali na duchu. (2): Zbliża się czas, kiedy Was będą usuwać ze społeczności wierzących, a ci, którzy pozbawią Was życia, będą przekonani, że służą Bogu. (3): A będą tak postępować, ponieważ nie poznali ani Ojca, ani mnie. (4): Uprzedzam Was o tym, abyście w czasie prześladowań uświadomili sobie, że Wam to powiedziałem. Przedtem, dopóki byłem z Wami, nie mówiłem o tym. (5): Ale teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, a nikt z Was nie pyta mnie, dokąd odchodzę. (6): Zasmuciliście się jednak, gdy powiedziałem Wam o tym. (7): Ale naprawdę, lepiej dla Was, bym odszedł, bo jeśli nie odejdę, nie przyjdzie Wam na pomoc Duch święty. Natomiast jeżeli odejdę, poślę Go do Was. (8): A gdy On przyjdzie, odsłoni przed światem istotę grzechu, sprawiedliwości i sądu. (9): Grzechem jest to, że ludzie nie wierzą we mnie. (10): Sprawiedliwości staje się zadość przez to, że odchodzę do Ojca. Odtąd nie będziecie mnie widzieć. (11): Sąd zaś znaczy, że już zapadł wyrok nad tym, który ujarzmił świat. (12): Wiele jeszcze mam do powiedzenia, ale teraz za trudne to dla Was. (13): Dopiero gdy przyjdzie Duch prawdy, doprowadzi Was do poznania całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił w swoim imieniu, lecz powie Wam to, co wie od Ojca, przyniesie Wam też wieść o rzeczach przyszłych. (14): Ukaże jasność mojej chwały, bo zaczerpnie z tego, co moje i to Wam przekaże. (15): Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Dlatego powiedziałem, że Duch czerpie z tego, co moje i Wam przekazuje. (16): Już niedługo nie będziecie mnie widzieć, ale wkrótce znowu mnie ujrzycie! (17): Wtedy niektórzy uczniowie pytali jeden drugiego: – Co znaczą te słowa? Albo, co to znaczy: Odchodzę do Ojca? (18): Mówili więc: – Nie wiemy, co znaczy „już wkrótce”… Nie rozumiemy, co mówi! (19): Jezus wiedział, że chcieli Go o to zapytać, dlatego odezwał się: – Zastanawia Was to, co powiedziałem, że już wkrótce mnie nie zobaczycie, ale niedługo potem znów będę z Wami. (20): Zapewniam Was, że będziecie płakać i narzekać, a świat będzie się cieszył. Będzie Wam smutno, ale Wasz smutek zamieni się w radość. (21): Gdy kobieta rodzi, doznaje bólu. bo nadszedł dla niej czas cierpienia. Ale kiedy urodzi, cieszy się i zapomina o bólu, bo człowiek przyszedł na świat. (22): Wy także martwicie się teraz, ale gdy Was znów zobaczę, będziecie się cieszyć i nikt nie pozbawi Was tej radości. (23): Wówczas nie będziecie mnie o nic pytać. Zapewniam Was, jeśli będziecie o coś prosić Ojca, powołując się na mnie, da Wam to. (24): Dotychczas o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, to otrzymacie, a Wasza radość będzie całkowita. (25): Mówiłem Wam o tym, używając przenośni. Wkrótce nie będę mówił w ten sposób, lecz wprost będę Wam mówił o Ojcu. (26): Wtedy będziecie prosić, powołując się na mnie, ale nie znaczy to, że zawsze będę się wstawiał za Wami u Ojca. (27): Sam Ojciec kocha Was przecież, ponieważ Wy kochacie mnie i wierzycie, że przyszedłem od Boga. (28): Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Opuszczam świat i znowu wracam do Ojca. (29): – Teraz mówisz wprost i nie używasz przenośni – przytaknęli uczniowie. (30): – Jesteśmy więc pewni, że Ty wiesz wszystko i nikt Cię żadnym pytaniem nie zaskoczy. Dlatego wierzymy, że przyszedłeś od Boga. (31): Jezus na to: – Więc już wierzycie? (32): Zbliża się chwila, a nawet już nadeszła, kiedy to rozproszycie się, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. A jednak nie będę osamotniony, ponieważ Ojciec jest przy mnie. (33): Powiedziałem Wam o tym, abyście zaznali spokoju w społeczności ze mną. Świat da się Wam we znaki, ale odwagi! Ja odniosłem zwycięstwo nad światem!

  [Przekład Współczesny NT, J 16]

  Polubienie

  1. (1): Wśród faryzeuszy był pewien człowiek o imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. (2): Przyszedł on do Jezusa nocą i powiedział do Niego: Rabbi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem, jeśli Bóg nie jest z nim, nie może takich znaków czynić, jakie Ty czynisz. (3): Jezus zaś odpowiedział: Zapewniam, zapewniam Cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga. (4): Wtedy Nikodem zapytał: Jak człowiek może się narodzić, będąc starcem? Czy może po raz drugi wejść do łona swojej matki i się narodzić? (5): Jezus odpowiedział: Zapewniam, zapewniam Cię, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Boga. (6): To, co się narodziło z ciała, jest ciałem, a to, co się narodziło z Ducha, jest duchem. (7): Nie dziw się, że powiedziałem: Musicie się narodzić z góry. (8): Wiatr wieje, gdzie chce i słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd odchodzi. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. (9): Wówczas Nikodem zapytał: Jak to możliwe? (10): Jezus zaś odpowiedział: Ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie wiesz? (11): Zapewniam, zapewniam Cię, że to, co wiemy, mówimy i świadczymy o tym, co ujrzeliśmy, a naszego świadectwa nie przyjmujecie. (12): Jeśli powiedziałem Wam o rzeczach ziemskich, a nie uwierzyliście, to jak uwierzycie, jeśli powiem Wam o rzeczach niebiańskich? (13): Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który z nieba zstąpił. (14): I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15): aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. (16): Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nic zginął, ale miał życie wieczne. (17): Bóg przecież nic posłał Syna na świat, aby świat osądził, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. (18): Kto wierzy w Niego, nie jest sądzony, a kto nie wierzy, już został osądzony, gdyż nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Boga. (19): Sąd zaś polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ złe były ich uczynki. (20): Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i jej unika, aby jego czyny nie zostały ujawnione. (21): Każdy natomiast, kto postępuje w prawdzie, przychodzi do światłości, aby stało się widoczne, że jego czyny są dokonane w Bogu. (22): Potem Jezus wraz z uczniami udał się do Judei i tam przebywał z nimi i chrzcił. (23): Podobnie Jan chrzcił w Ainon, w pobliżu Salim, gdyż było tam dużo wody. I przychodzili ludzie, i byli chrzczeni.

   [Przekład Ekumeniczny NT, J 3]

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s