Tadeusz Cichocki – Do Narodu Polskiego

SPIS TREŚCI

WSTĘP

STAN FAKTYCZNY OBECNEJ SYTUACJI W POLSCE

I        Niekorzystny dla Narodu Polskiego, partyjny system sprawowania władzy

–    drogi

–    nieefektywny

–    szkodliwy

II       Niekorzystny dla Narodu Polskiego system trójpodziału władzy

III      Bardzo zły, niezależnie od rządzącej opcji politycznej, stan relacji władza-naród

IV      Bardzo źle funkcjonujące systemy zarządzania państwem

STAN FAKTYCZNY – NIEKTÓRE EFEKTY WTÓRNE

I        Bardzo duże, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia obywateli

II       Brak zaufania Polaków do przedstawicieli władzy

III      Bezradność, apatia, brak wiary w lepszą przyszłość, ignorowanie obowiązków obywatelskich, odchodzenie od postaw patriotycznych i etycznych

STAN FAKTYCZNY – ANALIZA PRZYCZYN

I        Olbrzymie i nieuzasadnione koszty sprawowania władzy

–    bardzo drogi system partyjny

–    brak skutecznego nadzoru władzy

II       Bardzo zła jakość, sprawowanej od wielu lat, władzy

–    tragicznie zła jakość obowiązującego prawa

–    nadmiernie rozbudowana i zła, oparta na trójpodziale, struktura władzy

–    brak skutecznego nadzoru władzy

CELE PROPONOWANYCH REFORM

I        Stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu sprawowania władzy

II       Usunięcie innych przyczyn występujących dziś problemów

III      Stworzenie sprawiedliwych warunków funkcjonowania obywateli, zapewnienie im możliwości godnego i bezpiecznego życia oraz wprowadzenie właściwych relacji międzynarodowych

STRATEGIA PROPONOWANYCH REFORM

I        Udzielenie poparcia osobom ubiegającym się o status kandydata na Prezydenta RP

II       Dokonanie wyboru właściwego kandydata na Prezydenta RP w 2010 r.

III      Dokonanie zmiany Konstytucji RP

–    niepodległość i suwerenność Polski

–    podmiotowość Narodu Polskiego

–    ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

–    realizacja niezbędnych reform (właściwa struktura i prerogatywy władzy, skuteczny nadzór)

IV       Wprowadzenie niezbędnych reform

 

NAJWAŻNIEJSZE, NIEZBĘDNE REFORMY

W ZARZĄDZANIU PAŃSTWEM

1        Utworzenie hierarchicznej struktury zarządzania państwem

2        Wprowadzenie Systemu Monitorowania Stopnia Akceptacji Prezydenta RP przez Naród Polski

3        Wprowadzenie jawności wyborów na Urząd Prezydenta RP

4        Zlikwidowanie Sejmu i Senatu

5        Zlikwidowanie finansowania partii politycznych

6        Uproszczenie i uzdrowienie wszystkich, innych przepisów prawa

W FINANSACH PUBLICZNYCH

7        Uwłaszczenie i zniwelowanie różnic w poziomie majętności Polaków

8        Uproszczenie systemu podatkowego i uczynienie go efektywnym

–    zlikwidować wszelkie ulgi, zwolnienia i progi podatkowe

–    wprowadzić podatek od osób fizycznych, naliczany od wydatków na cele konsumpcyjne

–    wprowadzić jedną stawkę procentową podatku

–    stopniowo likwidować wszystkie, inne podatki

9        Uczynienie sprawiedliwym, system wynagradzania za pracę

–    powszechna dywidenda jako część zysku z tytułu posiadania praw współwłaściciela firmy

–    wynagrodzenia za wykonywaną pracę

–  płaca minimalna, gwarantująca zaspokojenie podstawowych potrzeb

–  płaca maksymalna, jaką otrzymywać powinien Prezydent RP

10      Optymalizowanie wydatków z budżetu państwa

11      Efektywne gospodarowanie pieniądzem i zarządzanie rynkiem finansowym

–    rezygnacja z wprowadzenia w Polsce „Euro”

–    uporanie się z kwestią zadłużenia zagranicznego

–    uporządkowanie zasad współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi

–    nacjonalizacja banków

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO

12      Promować realne nadzorowanie elit rządzących przez narody

13      Realizować eliminację zjawiska terroryzmu poprzez wyjaśnianie i usuwanie przyczyn

14      Tworzyć odpowiednie koalicje obronne, właściwie zorganizować, wyszkolić i uzbroić narodowe siły zbrojne w oparciu o własny przemysł

15                Przywrócić kontrole na granicach państwa

16                Zreformować politykę zagraniczną

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

17                Zreformować organy ścigania, ratownictwa, zarządzania antykryzysowego

18                Zreformować wymiar sprawiedliwości

–    władzę sądowniczą poddać nadzorowi Prezydenta RP

–    przywrócić instytucję ławy przysięgłych

–    zmienić zasadę przedawniania przestępstw

–    zmienić zasady wymierzania kar

19      Osądzić osoby działające na szkodę Narodu Polskiego

20      Zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne

21      Zreformować system emerytalny i ubezpieczeń społecznych

–    zlikwidowanie ZUS, KRUS, FUS, Towarzystw Ubezpieczeń oraz przekazanie ich majątku Polkom i Polakom

–    zniesienie obowiązku ubezpieczeń

–    zniesienie obowiązku wypłat rent i emerytur przez państwo,

–    bardzo sporadyczne udzielanie pomocy państwa w indywidualnych przypadkach

22      Zreformować ochronę zdrowia

–    zniesienie dotychczasowego systemu finansowania służby zdrowia

–    wprowadzenie 100% odpłatności pacjentów lub ich opiekunów za świadczone im usługi

–    wprowadzenie nieodpłatnego koncesjonowania placówek służby zdrowia, nie będących własnością skarbu państwa

23      Zreformować edukację i szkolnictwo wyższe

24      Przeprowadzić wszelkie inne niezbędne reformy

ZAKOŃCZENIE

 

WSTĘP

Polki i Polacy, Szanowni Państwo!

Jest w Polsce wiele nieprawidłowości. Trudno uwierzyć, aby samym tylko tasowaniem ludzi udało się cokolwiek poprawić. Zwłaszcza, gdy wśród tasowanych nie brakuje obłudników i zdrajców, którzy nie przebierają w środkach, aby „sprawować” władzę. Świadomy ryzyka, konkurowania z nimi, postanowiłem spróbować zrobić coś dobrego dla naszej Ojczyzny.

Jestem Polakiem, osobą niezależną od partii politycznych, związków zawodowych oraz różnych służb i organizacji. Uważam się za człowieka uczciwego, mam konkretne propozycje naprawienia Polski i myślę, że potrafiłbym je zrealizować przy Waszej pomocy. Proszę Was o zapoznanie się z nimi i ewentualne poparcie. Jeżeli je uzyskam, w wielkości wymaganej prawem (100 000) lub większej, to zgłoszę swoją kandydaturę na Prezydenta RP w wyborach 2010 r.

W obecnej sytuacji formalno-prawnej, nawet Prezydent niewiele może zrobić. Realizacja przedstawionego poniżej programu będzie jednak możliwa, pod warunkiem Waszego poparcia i pomocy. Są one niezbędne już teraz, przy zbieraniu podpisów niezbędnych do kandydowania na urząd Prezydenta RP. Będą również niezbędne, po ewentualnym sukcesie w wyborach.

Proszę Was o uczestnictwo w tym procesie, bo:

–    sytuacja Polaków i Polski jest bardzo zła i ulega ciągłemu, bardzo szybkiemu pogarszaniu,

–    zła sytuacja sama nie zmieni się na lepsze i nikt za nas tego nie zrobi,

–    jedna osoba nie jest w stanie wykonać tego, co trzeba,

–    nie można liczyć na partie polityczne gdyż, jak wskazuje praktyka, skupiają się na walce o władzę i innych, własnych interesach,

–    są jeszcze szanse na odwrócenie złych trendów oraz wprowadzenie zmian radykalnych i bardzo korzystnych dla Narodu Polskiego.

Więcej informacji o mnie znajduje się pod zakładką „życiorys” na stronie internetowej: www.tcichocki.pl

STAN FAKTYCZNY OBECNEJ SYTUACJI W POLSCE

I        Niekorzystny dla Narodu Polskiego, partyjny system sprawowania władzy, jest:

–      drogi dla podatników (znaczące kwoty dotacji, subwencji, …),

–      nieefektywny (dotychczas nie zaszły żadne, znaczące i korzystne dla narodu przemiany. Żadna partia nie przedstawiła też realnych programów mogących radykalnie poprawić sytuację w przyszłości),

–      szkodliwy (utrata niepodległości i suwerenności, permanentny deficyt w budżecie państwa, „wyprzedaż” majątku narodowego, upodlenie wizerunku Polski poprzez udział w okupacji innych narodów i groteskowych sporach kompetencyjnych na szczytach władzy, …).

II        Niekorzystny dla Narodu Polskiego, system trójpodziału władzy. Efekty jego obowiązywania pogrążają Polskę. Pomimo występowania wielu problemów władze nie są w stanie jednoznacznie wskazać winnego tego stanu rzeczy, ani tym bardziej pociągnąć go do odpowiedzialności. Nawet nie próbują wyjaśnić, dlaczego jest źle. Niestety, bez wskazania przyczyn, nie ma żadnych szans na trwałe pozbycie się problemów.

III      Bardzo zły, niezależnie od rządzącej opcji politycznej, stan relacji władza-naród. Dlatego, że władza:

–      nie działa w interesie Narodu Polskiego (brak znaczących, korzystnych dla Polaków przemian. Dla przykładu: partia, która będąc w opozycji głosiła konieczność likwidacji finansowania partii politycznych, gdy została partią rządzącą, nic nie robi w tym kierunku nawet w sytuacji „kryzysu finansowego” i mimo, że w koalicji z inną, ma znaczącą większość głosów w Sejmie),

–      ignoruje wolę suwerena w zasadniczych dla Polski sprawach (Traktat Lizboński, „tarcza antyrakietowa”, wprowadzenie euro, …),

–      angażuje Polskę w bezsensowne konflikty zbrojne (Irak, Afganistan, …),

–      konsekwentnie „wyprzedaje” majątek narodowy w obce ręce (banki, energetyka, cukrownie, stocznie, …),

–      umożliwia przejmowanie majątku Narodu Polskiego (przedsiębiorstwa, nieruchomości, placówki służby zdrowia, …) przez „elity” w ramach tzw. „prywatyzacji”,

–      pozbawia Polskę niepodległości i suwerenności (podporządkowanie prawu Unii Europejskiej, uleganie wpływom: innych członków NATO, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego, …), ….

IV      Bardzo źle funkcjonujące systemy zarządzania państwem: stanowienia prawa, finansów publicznych, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, infrastruktury, rozwoju gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu, bezpieczeństwa, pracy, nauki, wybierania przedstawicieli do różnych urzędów, …, skutkujące:

–      bardzo przerośniętym i ciągle rozbudowywanym, niestabilnym, bardzo złym jakościowo oraz drogim (jeśli chodzi o jego stanowienie) i kosztownym (ze względu na brak oczekiwanych efektów) prawem. Naród Polski pozbawiony jest efektywnych możliwości wpływania na decyzje polityczne, nie może odwoływać z pełnionych funkcji skompromitowanych przedstawicieli władzy ani weryfikować publikowanych wyników wyborów, …,

–      bardzo wysokim i nieustannie powiększającym się zadłużeniem państwa przy jednoczesnym braku ze strony „elit” politycznych, realnych pomysłów na zmianę tej sytuacji,

–      brakiem właściwych uwarunkowań formalno-prawnych i finansowych umożliwiających gospodarczy rozwój Polski (trudności z uzyskaniem pozytywnych opinii, uzgodnień, decyzji, kredytów i dotacji, nie zachęcający do właściwych postaw system podatkowy i ubezpieczeniowy, wszechobecna korupcja, …),

–      niesprawiedliwymi, niczym nieuzasadnionymi, ogromnymi dysproporcjami wpoziomie materialnym mieszkańców Polski,

–      sporami kompetencyjnymi na najwyższych szczeblach władzy,

–      częstymi i niestety nieskutecznymi demonstracjami i strajkami różnych grup społecznych, uzasadnionymi ich bardzo trudną sytuacją życiową i brakiem lepszych perspektyw,

–      zniesieniem kontroli granicznej, prowadzącym do zwiększenia zagrożenia życia i zdrowia (międzynarodowe mafie i terroryzm, przemyt narkotyków, wywóz dzieł sztuki, europejskie wysypisko śmieci, przywóz skażonej żywności,…), itd., itp.

STAN FAKTYCZNY – NIEKTÓRE EFEKTY WTÓRNE

 

I        Bardzo duże, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia obywateli. Duża ilość bezdomnych i bezrobotnych, konieczność tułania się milionów Polaków po świecie w poszukiwaniu pracy i niewłaściwie odżywiane dzieci. Ciągły stres skutkujący rozpadem rodzin i złym stanem zdrowia,…. Jednocześnie, zapewnia się środki dla nieefektywnych partii politycznych, agencji, urzędów i najwyższych organów władzy oraz umożliwia istnienie ogromnych majątków, niewyjaśnionego pochodzenia, wąskiej grupy ludzi, ….

 

II       Brak zaufania Polaków do przedstawicieli władzy: polityków, urzędników, policji, prokuratorów, adwokatów, sędziów oraz mediów, statystyki, posiadaczy wielomilionowych majątków, ….

III     Bezradność, apatia, brak wiary w lepszą przyszłość, ignorowanie obowiązków obywatelskich, odchodzenie od postaw patriotycznych i etycznych.

                            

STAN FAKTYCZNY – ANALIZA PRZYCZYN

 

Zmiana ustroju, wielokrotne zmiany opcji politycznych i ludzi będących u władzy nie poprawiły jakości zarządzania państwem. Uwolnienie się spod wpływów jednego państwa i poddanie innym, nie poprawiło poziomu życia większości Polaków. Powodów obecnej sytuacji jest z pewnością wiele. Nie ulega jednak wątpliwości, że krytyczna sytuacja przeważającej liczby Polek i Polaków oraz bardzo niekorzystny stan Polski jest przede wszystkim efektem bardzo drogiej i bardzo źle sprawowanej władzy w długim już okresie czasu.

I          Olbrzymie i nieuzasadnione koszty sprawowania władzy powodowane są przez:

–      bardzo drogi system partyjny. Koszty funkcjonowania nieefektywnych urzędników (powoływanych z klucza partyjnego) powiększane są o nieuzasadnione, bardzo wysokie koszty dotacji i subwencji dla partii politycznych,

–      brak skutecznego nadzoru władzy. Bardzo szkodliwy dla Polaków, wieloletni deficyt budżetowy, realizowany przez kolejne Rządy świadczy najlepiej o nieefektywnym nadzorowaniu ich przez Sejm i skutkuje m. in. wzrostem kosztów o obsługę zadłużenia.

II         Bardzo zła jakość, sprawowanej od wielu lat, władzy jest efektem:

–      tragicznie złej jakości obowiązującego prawa, wynikającej głównie z warunków, w jakich jest tworzone. Warunków, charakteryzujących się wszelkiego rodzaju sprzecznościami interesów, ingerencją „lobbystów”, brakiem skutecznego nadzoru oraz motywacji do dobrej pracy i konsekwencji za złą, ….

Nie umożliwiono Narodowi Polskiemu realnego, bezpośredniego wpływu na kierunki przemian i cofnięcia mandatu złym przedstawicielom władzy. Nie stworzono efektywnie funkcjonującej w interesie Polski struktury władzy. Umożliwiono pozbawienie Polaków środków produkcji, banków, ziemi, cukrowni, elektrowni, stoczni, …. Doprowadzono do ogromnego, niesprawiedliwego rozwarstwienia materialnego mieszkańców Polski. Pozbawiono suwerenności poprzez uznanie wyższości prawa obcego. Maksymalnie utrudniono wybór właściwych ludzi spoza tzw. układów poprzez wprowadzenie warunku zdobycia stu tysięcy podpisów poparcia oraz niesprawiedliwego systemu finansowania partii politycznych, itd., itp.

–      nadmiernie rozbudowanej i złej, opartej na trójpodziale, struktury władzy. Występujące w Parlamencie sprzeczności interesów: osobistych, partyjnych, zawodowych, regionalnych i innych, rządza pieniądza, pokusa władzy i sławy, wpływy tzw. lobbystów,… skutecznie uniemożliwiają efektywne reprezentowanie interesów całego Narodu Polskiego. Rząd, pozbawiony możliwości korzystania z dobrego prawa, jest bezradny. Podobnie zresztą jak Prezydent ze swymi, zbyt małymi uprawnieniami. Na podstawie istniejącego stanu rzeczy należy stwierdzić, że funkcjonujący od dawna system sprawowania władzy, oparty na zasadzie trójpodziału, nie przynosi pozytywnych efektów, lecz negatywne: zagmatwanie odpowiedzialności za złe efekty, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia, brak suwerenności, permanentny deficyt budżetowy, ….

–      braku skutecznego nadzoru władzy. Rząd jest nieskutecznie nadzorowany przez Sejm a widać to po stanie zasobności Narodu Polskiego i Skarbu Państwa oraz kondycji służby zdrowia, nauki i szkolnictwa, infrastruktury, gospodarki, itd., itp. Jeszcze gorzej jest z Sejmem, Senatem i Prezydentem praktycznie, wcale nie nadzorowanymi, bo umożliwienie Polakom wprowadzenia ”korekty” raz na cztery czy pięć lat to stanowczo za mało, jak wynika z praktyki.

Nie lepiej jest z bankami, mediami, ….

CELE PROPONOWANYCH REFORM

 

I        Stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu sprawowania władzy,

II       Usunięcie innych przyczyn występujących dziś problemów,

III      Stworzenie sprawiedliwych warunków funkcjonowania obywateli, zapewnienie im możliwości godnego i bezpiecznego życia oraz wprowadzenie właściwych relacji międzynarodowych.

STRATEGIA PROPONOWANYCH REFORM

 

Korzystne dla Narodu Polskiego przemiany są dziś konieczne, bo z każdym dniem zmniejszają się szanse na ich urzeczywistnienie. Niezbędnym warunkiem do ich przeprowadzenia, w sposób skuteczny i trwały, jest usunięcie przyczyn występujących problemów. W warunkach pokojowych, zrobić to może jedynie polska, silna, właściwie zorganizowana i nadzorowana władza. Konieczne jest, więc:

I          Udzielenie poparcia osobom ubiegającym się o status kandydata na Prezydenta RP proponującym dobre dla Narodu Polskiego rozwiązania. W świetle obowiązującego dziś prawa, aby zarejestrować się jako kandydat, należy przedstawić co najmniej 100 000 podpisów osób popierających. Bez wymaganego poparcia nie można wziąć udziału w wyborach, niezależnie od tego jaka jest oferta programowa. Jest to poważna bariera dla kandydatów nie korzystających z dotacji i subwencji oraz nieznanych publicznie. Jest to bardzo poważne utrudnienie w przebiciu się innych propozycji programowych, niż te głoszone przez duże partie polityczne dysponujące ogromnymi społecznymi pieniędzmi i nieograniczonym dostępem do mediów.

II       Dokonanie wyboru właściwego kandydata na Prezydenta RP w 2010 r., który:

–      przedstawi najlepszy dla całego Narodu Polskiego program,

–      złoży na piśmie zobowiązanie do jego realizacji,

–      zobowiąże się do przygotowania projektu nowej Konstytucji RP, opartej na jego propozycjach programowych, korzystnej dla całego Narodu Polskiego,

–      przekona Naród Polski, że bez jego udziału zmiany na lepsze nie są możliwe,

–      zmobilizuje Naród Polski do bezpośredniego wykonania władzy, gwarantowanego przez obecnie obowiązującą Konstytucję w zakresie przyjęcia nowej, właściwej Ustawy Zasadniczej,

–      wdroży niezbędne reformy.

W trakcie wyborów należy angażować się w nadzorowanie prac komisji wyborczych, aby minimalizować prawdopodobieństwo oszustw.

                                                                                                                             

III      Dokonanie zmiany Konstytucji RP

Nowy, dobrze wybrany Prezydent powinien przygotować projekt korzystnej dla Narodu Polskiego Konstytucji. Treść i intencje projektu powinien przedstawić Polakom do oceny oraz ewentualnej aprobaty w formie referendum ogólnonarodowego.

Ze względu na fakt, że taki projekt będzie godził w indywidualne interesy Posłów, Senatorów, polityków, …, należy liczyć się z ich zdecydowanym oporem. Prezydent będzie mógł przezwyciężyć tą egoistyczną postawę, jedynie przy bardzo silnym poparciu Narodu Polskiego, jako bezpośrednio wykonywanej władzy, gwarantowanej również przez obecnie obowiązującą Konstytucję.

Wprowadzenie nowej Ustawy Zasadniczej powinno zapewnić m.in.:

      niepodległość i suwerenność Polski (niezależne stanowienie prawa, prowadzenie polityki monetarnej, …),

–      podmiotowość Narodu Polskiego (w szczególności uwłaszczenie go oraz umożliwienie mu efektywnego nadzorowania władzy poprzez nadzorowanie jej najwyższego przedstawiciela – Prezydenta RP),

–      ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,

–      realizację niezbędnych reform (niezbędne są: właściwa struktura i prerogatywy władzy, skuteczny nadzór, …,) ….

IV        Wprowadzenie niezbędnych reform

Po wprowadzeniu w życie nowej Konstytucji, Prezydent RP powinien, na podstawie jej zapisów, utworzyć właściwą strukturę władzy. Następnie, przy jej pomocy, wprowadzić wymienione niżej reformy.

NAJWAŻNIEJSZE, NIEZBĘDNE REFORMY

 

W ZARZĄDZANIU PAŃSTWEM

1       Utworzenie hierarchicznej struktury zarządzania Państwem.

Najważniejszym, niezbędnym warunkiem przeprowadzenia koniecznych, radykalnych i korzystnych dla Narodu Polskiego przemian jest dobra władza. Dobra, czyli właściwie, hierarchicznie zorganizowana, silna uprawnieniami oraz permanentnie, skutecznie nadzorowana. Najwyższym przedstawicielem silnej władzy powinien być Prezydent RP – głowa państwa, działająca w imieniu i w interesie Narodu Polskiego, nadzorująca bezpośrednio lub pośrednio wszystkie inne poziomy władzy. On sam powinien być nadzorowany przez Naród Polski. Powinien odpowiadać za całokształt zachodzących przemian.

Prezydent powinien być wybierany na czas nieokreślony. Faktyczny okres jego urzędowania powinien być uzależniony od jego woli i możliwości oraz woli wyborców.

Odwołanie Prezydenta z urzędowania powinno odbywać się na podstawie analizy poparcia Narodu Polskiego, kształtowanego indywidualną oceną warunków życia i zachodzących przemian każdego, uprawnionego Polaka. Prezydent powinien wprowadzić następującą strukturę władzy:

Przy wyborze osób na poszczególne funkcje kierować się powinien ich kompetencjami, cechami charakteru, …, a nie przynależnością do partii X czy Y.

Korzyści:

–    wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (zmniejszenie ilości urzędników-Sejm, Senat, …),

–    niewymierne, związane z jednoznacznym określeniem hierarchii, kompetencji i konsekwencji oraz efektywnym nadzorowaniem na każdym stanowisku.

2       Wprowadzenie „Systemu Monitorowania Stopnia Akceptacji Prezydenta RP przez Naród Polski” – (SM/SAP).

Nie „elity”, lecz cały Naród Polski powinien mieć decydujący wpływ na kierunki przemian społeczno-politycznych. W tym celu, należy umożliwić mu, jeśli uzna to za właściwe, odwołanie najwyższego przedstawiciela władzy odpowiedzialnego za całokształt istniejących warunków oraz planowane i zachodzące przemiany.

Każdy, uprawniony Polak powinien stale mieć możliwość opowiedzenia się za lub przeciwko przemianom proponowanym i realizowanym przez Prezydenta. Ilość takich osób jest zmienna.

Informatyczny system (SM/SAP) na bieżąco uwzględniałby wszystkie zachodzące zmiany (zgony, nabycie praw wyborczych, pozbawienie lub przywrócenie praw publicznych,…) oraz umożliwiał każdemu uprawnionemu dokonanie oceny lub jej zmiany w dogodnej dla niego chwili.

W momencie, gdy z systemu monitorowania wynikałoby, że więcej niż połowa uprawnionych Polaków chce odwołać Prezydenta, bo:

–      negatywnie ocenia zachodzące przemiany albo, że

–      Prezydent dobrze sprawuje swój urząd, ale któryś z jego kontrkandydatów przedstawia jeszcze lepszy program lub robi wrażenie sprawniejszego, to powinny być ogłoszone wybory nowego Prezydenta.

Każdy uprawniony Polak powinien mieć również możliwość łatwego sprawdzenia poprawności działania systemu (SM/SAP).

Korzyści:

–      niewymierne, związane z urzędowaniem najlepszego Prezydenta (całej władzy) spośród dostępnych w danym okresie oraz szybkim eliminowaniem negatywnych dla Narodu Polskiego trendów w zachodzących przemianach.

3       Wprowadzenie jawności wyborów na Urząd Prezydenta RP.

W obecnie istniejącym systemie wyborca nie ma możliwości sprawdzenia czy oddana przez niego karta nie została podmieniona na inną lub czy w wynikach wyborów nie wkradł się błąd.

4       Zlikwidowanie Sejmu i Senatu.

Prawo powinno być tworzone przez Rząd, odpowiedzialny za sprawność jego kształtowania i wdrażania oraz efekty obowiązywania. Badanie zgodności aktów prawnych, proponowanych przez Rząd, z przyjętymi celami i strategią rozwoju oraz ewentualne ich zatwierdzanie powinny być realizowane przez Prezydenta. Decyzja, co do wyboru celów i strategii rozwoju Polski powinna należeć do Prezydenta RP, jako najwyższego przedstawiciela Narodu Polskiego, działającego z jego wyboru, w jego interesie i przez niego nadzorowanego.

Korzyści:

–      wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (diety posłów i senatorów, utrzymanie nieruchomości, transport, komunikacja, …,),

–      niewymierne związane z poprawą jakości obowiązującego prawa.

5       Zlikwidowanie finansowania partii politycznych.

Silne zaplecze partyjnych liderów oraz dotacje i subwencje nie zawsze idą w parze, jak wskazuje praktyka, z patriotyzmem, intelektem, pracowitością, lojalnością i … pozytywnymi efektami.

Korzyści:

–      wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (dotacje i subwencje),

–      niewymierne, związane z oczyszczeniem partii politycznych z ludzi pozbawionych skrupułów, angażujących się z pobudek materialnych i innych, egoistycznych a nie patriotycznych.

6         Uproszczenie i uzdrowienie wszystkich, innych przepisów prawa.

Dokonać tego powinni: Prezydent i Rada Ministrów przy pomocy kilku osobowego Biura Legislacyjnego Rządu. Po dokonaniu optymalizacji prawa, należy wprowadzić jego możliwie maksymalną stabilizację.

W FINANSACH PUBLICZNYCH

Warunkami zdrowych finansów publicznych są: optymalizowanie przychodów i wydatków państwa, prowadzenie odpowiedniej polityki monetarnej oraz właściwego nadzoru finansowego. Żadnego z nich władze Polski nie realizują. Jest takie mądre powiedzenie, potwierdzone wydarzeniami historycznymi: „z niewolnika nie ma pracownika”. Nie trudno zauważyć, że polski pracownik (niewolnik „polskich elit”) efektywniej pracuje poza granicami kraju. Aby zmienić ten stan rzeczy, a przez to optymalizować przychody do budżetu i stan finansów państwa należy wprowadzić:

7         Uwłaszczenie i zniwelowanie różnic w poziomie majętności Polaków.

Własność powinna być źródłem poczucia bezpieczeństwa materialnego człowieka i motywacją do jego efektywnych, uczciwych działań. Powinna być wartością nienaruszalną. Aby jednak mogło tak być, to muszą być spełnione warunki na straży, których powinny stać władze państwa. Nie może ona pochodzić z działalności przestępczej (mafie, afery, oszustwa, korupcja, …) oraz z działalności bazującej na złych, niesprawiedliwych regulacjach prawnych lub złym egzekwowaniu prawa (patrz – „stan aktualny” oraz uznaniowe ulgi i zwolnienia podatkowe, niejednolite warunki wykupu mieszkań spółdzielczych, patologicznie funkcjonujący system zamówień publicznych, nierówny dostęp do surowców, źle funkcjonujący system wymiaru sprawiedliwości, tworzenie ustaw prawnych pod zamówienie, niesprawiedliwy system wynagradzania pracy, …). Dotychczasowe władze Polski nie zapewniły właściwego, opartego na zasadach moralnych, podziału majątku narodowego. Dlatego nieodzowne jest:

–      zinwentaryzowanie i dokonanie wyceny majątku będącego dotychczas własnością inną niż prywatną Polaków, przeznaczoną do uwłaszczenia (oddania na własność Polakom). Część majątku oczywiście musi lub powinna pozostać własnością Skarbu Państwa.

–      zinwentaryzowanie i dokonanie wyceny majątku będącego własnością prywatną Polaków,

–      umorzenie wszelkiego, wewnętrznego zadłużenia Skarbu Państwa, polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych,

–      rezygnacja z wypłaty rekompensat za mienie porzucone,

–      wyliczenie średniego poziomu majętności Polaka (suma majątku przeznaczonego do uwłaszczenia i prywatnego, podzielona przez liczbę dorosłych Polaków w chwili formalnej gotowości do realizacji),

–      doprowadzenie do uwłaszczenia oraz zniwelowania różnic w poziomie majętności Polaków w oparciu o wprowadzone w tym celu: podatek i zasiłek „wyrównawczy”.

Przy niwelowaniu różnic należy zwrócić uwagę na właściwy podział majątku przypadającego na osobę. Jedna jego część powinna zabezpieczać potrzeby bytowe (mieszkanie, dom, …,), a druga – przychody (np. współwłasność jakiegoś przedsiębiorstwa, ziemia, …,).

W trakcie tego procesu należałoby również uporządkować kwestie własnościowe, zlikwidować tzw. dzierżawy wieczyste, zinformatyzować księgi wieczyste, ….

Przekazanie zasiłku wyrównawczego osobom niezdolnym do zarządzania majątkiem z powodu nałogu, niedostatecznego wykształcenia, itp. powinno być rozłożone w czasie, nadzorowane przez władze oraz uzależnione od podjęcia i postępów leczenia, nauki, ….Z identycznych powodów. Należy też zauważyć, że po wprowadzeniu w/w reform ednio nadzorowane przez Naród Polski.

Po zrealizowaniu uwłaszczenia połączonego z uśrednieniem majętności należy wprowadzić powszechny obowiązek ewidencjonowania przychodów i wydatków oraz corocznych zeznań na temat posiadanego majątku. W ten sposób władze miałyby możliwość zapobiegania powstawaniu nielegalnych majątków. Od tego momentu akceptowane byłyby jedynie te dysproporcje, które wynikałyby z poziomu odpowiedzialności, pracowitości, wytrwałości, oszczędności,…, jednych i lenistwa, nieuctwa, rozrzutności, …, innych.

Po dokonaniu uwłaszczenia majątkiem państwowym, należy tak dostosować odpowiednie przepisy prawa, aby własność prywatna nie stanowiła przeszkód w realizacji niezbędnych inwestycji.

8         Uproszczenie systemu podatkowego i uczynienie go efektywnym.

Obecnie obowiązujący system podatkowy poprzez swoją skomplikowaną, rozbudowaną i niestabilną konstrukcję, bardzo utrudnia warunki życia i pracy. Poprzez wysoki poziom obciążeń, jeszcze bardziej je pogarsza. Natomiast poprzez swą progresywność, zniechęca do podejmowania większego wysiłku, inicjatywy,…. W konsekwencji wszystkie te cechy w znacznym stopniu przyczyniają się również do istnienia tzw. „szarej strefy”. Stosowany obecnie liniowy podatek od zysków kapitałowych zmniejsza motywacje do oszczędzania. Aby uzdrowić tą sytuację należy:

–      zlikwidować wszelkie ulgi, zwolnienia i progi podatkowe,

–      wprowadzić podatek od osób fizycznych, naliczany od wydatków na cele konsumpcyjne,

–      wprowadzić jedną stawkę procentową tego podatku, stopniowo zwiększaną w miarę likwidacji wszystkich innych rodzajów podatków. Ostateczna, procentowa stawka powinna zapewnić optymalną wielkość przychodów do budżetu państwa (wprowadzenie podatku liniowego bez uprzedniego uśrednienia poziomu materialnego pogłębiałoby tylko niesprawiedliwe dysproporcje!),

–      stopniowo likwidować wszystkie, inne rodzaje opodatkowania.

Poza zwykłym uproszczeniem, zniesienie podatków od działalności gospodarczej wpływałoby pro rozwojowo na firmy i umożliwiało stopniowe zwiększanie wynagrodzeń i konsumpcji lub kapitału oraz przychodów do budżetu państwa i inwestycji, a co za tym idzie poziomu życia.

Taki podatek byłby sprawiedliwy i motywujący do bardziej efektywnej pracy.

9         Uczynienie sprawiedliwym, system wynagradzania za pracę.

Źródłem przychodów Polaków powinny być:

–      powszechna dywidenda jako część zysku z tytułu posiadania np. praw współwłaściciela firmy,

–      wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Przedział wynagrodzeń powinny określać:

–    płaca minimalna, gwarantująca zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych,

–    płaca maksymalna, jaką otrzymywać powinien Prezydent RP, uzależniona od kondycji ekonomicznej państwa i określana przez Radę Gabinetową.

Wszystkie, pośrednie poziomy wynagrodzenia, stanowiłyby część wynagrodzenia maksymalnego i określane byłyby przez odpowiednich zwierzchników.

10       Optymalizowanie wydatków z budżetu państwa poprzez wprowadzenie, opisanej powyżej, struktury zarządzania i nadzorowania władzy. Władza ta powinna wprowadzić nowe zasady tworzenia, zatwierdzania i nadzorowania realizacji „zadaniowego” budżetu państwa. Do przygotowywania optymalnych budżetów niezbędne jest długoterminowe planowanie inwestycji.

11       Efektywne gospodarowanie pieniądzem i zarządzanie rynkiem finansowym.

Bez wątpienia jakość prowadzonej polityki monetarnej ma wpływ na finanse publiczne. Aby, można było obciążać Ministra Finansów odpowiedzialnością za ich stan, to musi on mieć wpływ na politykę monetarną. Dlatego też, to on powinien powoływać skład Rady Polityki Pieniężnej i nadzorować jej prace oraz banku centralnego, Komisji Nadzoru Finansowego,….

Najpilniejsze zadania dla Ministra Finansów:

–      rezygnacja z wprowadzenia w Polsce „Euro” (w innym przypadku emitentem obowiązującej u nas waluty byłby Europejski Bank Centralny, prowadzący „niezależną” politykę pieniężną, a polski minister byłby pozbawiony narzędzi, niezbędnych do właściwego zarządzania finansami publicznymi),

–      uporanie się z kwestią zadłużenia zagranicznego,

–      uporządkowanie zasad kontaktów z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,

–      nacjonalizacja banków (!).

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO

Aby zrealizować ten cel, trzeba przede wszystkim zmniejszać prawdopodobieństwo konfliktów oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań zagrożeń globalnych poprzez prowadzenie właściwej współpracy międzynarodowej. Należy też:

12       Promować realne nadzorowanie elit rządzących przez narody.

Większość występujących dotychczas na świecie konfliktów, dyktatur, różnych kryzysów, …, było wynikiem chorych ambicji lub innych ułomności wpływowych jednostek i przywódców. Brak właściwego nadzorowania elit jest ciągle główną przyczyną wielu problemów. Ich skuteczne i trwałe usuwanie może odbywać się jedynie poprzez likwidację przyczyn.

13       Realizować eliminację zjawiska terroryzmu poprzez wyjaśnianie i usuwanie przyczyn jego istnienia a nie skutków. Aby to było możliwe należy rozmawiać również z tymi, którzy prowadzą walkę w jedyny, dostępny dla nich sposób.

14       Tworzyć odpowiednie koalicje obronne, właściwie zorganizować, wyszkolić i uzbroić narodowe siły zbrojne w oparciu o własny przemysł.

15              Przywrócić kontrole na granicach państwa, ….

16       Zreformować politykę zagraniczną.

Najważniejsze zadania:

–      dokonać rzetelnego bilansu zysków i strat związanych z przynależnością do Unii Europejskiej, NATO, Banku Światowego,…,

–      nie ratyfikować Traktatu Lizbońskiego ze względu na: sprzeczność jego treści z Konstytucją RP i żywotnymi interesami Polski, wynik referendum w Irlandii, uniemożliwienie suwerenowi wypowiedzenia się w formie referendum ogólnonarodowego, …,

–      zrezygnować z przyjęcia europejskiej waluty emitowanej przez „niezależną” instytucję międzynarodową, …,

–      zrezygnować z opłat za przekraczanie emisji CO2,

–      podjąć działania zmierzające do utworzenia „Unii Pokoju i Współpracy” – koalicji suwerennych państw świata, rezygnujących z agresji militarnej, politycznej, ekonomicznej, …, oraz współpracy z agresorami. Zrezygnować z przynależności do Unii Europejskiej,

–      zrezygnować z budowy „tarczy antyrakietowej” – brak zgody suwerena, zagrożenie interesów Polski, …,

–      zrezygnować z udziału polskich sił zbrojnych w działaniach poza terytorium Polski,

–      podjąć działania zmierzające do zaprzestania działań wojskowych na terenie Afganistanu, Palestyny, …, wyjaśnienia rzeczywistych przyczyn konfliktów, usunięcia ich na drodze dialogu, pomocy, współpracy, …,

–      podjąć działania zmierzające do powołania międzynarodowego trybunału w celu osądzenia ingerencji i działań zbrojnych obcych państw na terenie Iraku, …,

–      rozwijać wszelką współpracę z polonią na całym świecie,

–      rozwijać współpracę z państwami, które wprowadzą system nadzorowania elit rządzących przez ich narody,

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

17       Zreformować organy ścigania, ratownictwa, zarządzania antykryzysowego, ….

Będzie to możliwe dzięki efektom płynącym z reform opisanych powyżej (lepsza organizacja i kontrola służb, dofinansowanie, motywacyjny system wynagradzania za pracę, …,).

18       Zreformować wymiar sprawiedliwości.

Obowiązująca od dawna zasada „niezawisłości” sądów nie gwarantuje, co wynika z praktyki, bezstronnych, niezależnych, sprawiedliwych, szybkich, …, postanowień i wyroków. W obecnie obowiązującym systemie to podatnicy są karani za ściganie, osądzanie i egzekwowanie kary przestępcom. To z ich podatków opłacana jest policja, prokuratura, sądy, więzienia,…. Aby uzdrowić tą chorą sytuację należy m.in.:

–      władzę sądowniczą poddać nadzorowi Prezydenta RP,

–      przywrócić instytucję ławy przysięgłych,

–      zmienić zasadę przedawniania przestępstw. Jedynym, dopuszczalnym powodem uznania przedawnienia powinna być śmierć sprawców, zleceniodawców i innych osób, które mogły uzyskać profity z przestępstwa,

–      zmienić zasady wymierzania kar poprzez odpowiednie regulacje prawne (kodeks karny i wykroczeń, kodeks postępowania karnego, …,). Celami wymierzenia kary za wykroczenia, przestępstwa i zbrodnie powinny być: naprawa wyrządzonych krzywd i strat, resocjalizacja, zwrot z nawiązką wszelkich kosztów ścigania, sądzenia, pobytu w zakładach karnych, resocjalizacji, …. W związku z tym, niezbędnymi elementami kary powinny być: obowiązkowa praca, nauka, terapia, …. Okres kary powinien być uwarunkowany zrealizowaniem celów. Ich realizację powinni nadzorować fachowcy (psychiatrzy, psychologowie, ekonomiści, ….). Ewentualne uchylanie się od należytego odbywania kary skutkować powinno odmową zapewnienia dachu nad głową, ogrzewania, światła, posiłku, wody, …. Powinna istnieć możliwość udzielenia pomocy w spłacie należności przez osoby posiadające taką wolę. Nie można „sponsorować” wczasów przestępcom, gdy ich ofiary cierpią.

19       Osądzić osoby działające na szkodę Narodu Polskiego.

20       Zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne przede wszystkim poprzez:

–      uruchamianie nowych, odnawialnych, rozproszonych źródeł energii elektrycznej (turbogeneratory z niskowrzącymi czynnikami termodynamicznymi – patent Aleksandra Żytkiewicza, wykorzystujące ciepło z licznych w Polsce pokładów energii geotermalnej lub odpadowe), a także kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, wiatrowych, …,

–      rozwój produkcji biopaliw i paliw syntetycznych oraz przetwórstwa węgla,

–      systematyczne zmniejszanie uzależnienia od zewnętrznych dostawców nośników energii poprzez dywersyfikację dostaw, zastępowanie ich energią elektryczną, biopaliwami i paliwami syntetycznymi produkcji krajowej, poszukiwanie i eksploatowanie nowych złóż oraz prowadzenie prac naukowych nad nowymi technologiami.

Nie jest wskazane budowanie elektrowni jądrowych, bo:

–      Można wykorzystać energię dostępną z największego, najlepszego i darmowego reaktora- jądra Ziemi.

–      Możliwości pozyskania pierwiastków promieniotwórczych są ograniczone.

–      Odpady promieniotwórcze są niebezpieczne, a ich składowanie – kosztowne.

21       Zreformować system emerytalny i ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem efektywnego i trwałego przeprowadzenia tego etapu reform, jest poprawa sytuacji materialnej polskich rodzin. Nastąpi ona dopiero po uwłaszczeniu, zniwelowaniu różnic majątkowych, zapewnieniu możliwości uzyskiwania dochodów, naprawieniu systemu wynagradzania za pracę i podatkowego, wprowadzeniu systemu nadzorowania zgodności majątku mieszkańców Polski z wysokością ich legalnych dochodów, ….

Wtedy, będzie można zrealizować cel m.in. poprzez:

–      zlikwidowanie ZUS, KRUS, FUS, Towarzystw Ubezpieczeń oraz przekazanie ich majątku Polkom i Polakom. Oni najlepiej będą wiedzieli jak zabezpieczyć się na starość, przed chorobą, wypadkiem, czy odpowiedzialnością cywilną. Redystrybucja środków jest niebagatelnym, dodatkowym i zbytecznym kosztem. Nie należy koncentrować się na przerzucaniu pieniędzy z jednego portfela do drugiego. Trzeba stworzyć takie warunki, aby portfel każdej uczciwie pracującej osoby zabezpieczył jej przyszłość na poziomie adekwatnym do udziału w efektach,

–      zniesienie obowiązku ubezpieczeń. Każdy dorosły człowiek powinien mieć możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, co do formy i stopnia zabezpieczania się. Systematyczne gromadzenie środków na zwykłym koncie, dobrze zarządzanego i nadzorowanego banku, byłoby lepszym rozwiązaniem (odsetki, możliwość swobodnego dysponowania, gwarancje skarbu państwa, …),

–      zniesienie obowiązku wypłat rent i emerytur przez państwo,

–      bardzo sporadyczne udzielanie pomocy państwa w indywidualnych przypadkach. Powinno mieć miejsce, jedynie w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych.

22       Zreformować ochronę zdrowia.

Główne przyczyny występowania problemów w tym sektorze to: niewłaściwy sposób finansowania oraz zarządzania i nadzoru. Niezbędne jest, więc m.in.:

–      zniesienie dotychczasowego systemu finansowania służby zdrowia (likwidacja NFZ),

–      wprowadzenie 100% odpłatności pacjentów lub ich opiekunów za świadczone im usługi. Będzie to możliwe dzięki poprawie sytuacji materialnej polskich rodzin wynikającej z uwłaszczenia, zniwelowania różnic majątkowych, reformy systemu podatkowego i wynagradzania za pracę, …. Pozwoli też na eliminację zbędnych kosztów redystrybucji środków oraz umożliwi racjonalne zarządzanie pieniędzmi.

–      wprowadzenie nieodpłatnego koncesjonowania placówek służby zdrowia, nie będących własnością skarbu państwa. Koncesje umożliwią właściwe ich nadzorowania przez władze. Oczywiście, przez prawidłowo funkcjonujące władze, bo bezpośrednio lub pośrednio nadzorowane przez Naród Polski. Właściwy nadzór wpłynąć również powinien na poprawę poziomu zarządzania.

23       Zreformować edukację i szkolnictwo wyższe.

Na zasadach, podobnych do reformy ochrony zdrowia:

–      wprowadzenie, z identycznych powodów, 100% odpłatności za naukę w szkołach niezależnie od poziomu kształcenia. Należy też zauważyć, że po wprowadzeniu w/w reform każda dorosła (nie uzależniona, nie pozbawiona praw publicznych,…) osoba będąc współwłaścicielem jakiegoś przedsiębiorstwa powinna, we wspólnym interesie, sponsorować rozwój intelektualny swoich dzieci – przyszłych współwłaścicieli,

–      wprowadzenie nieodpłatnego koncesjonowania placówek, będących własnością inną niż skarbu państwa, w celu właściwego nadzorowania przez władze oraz

–      zróżnicowanie w zależności od poziomu wiedzy formę nauczania – poznawanie poprzez doświadczanie, samodzielne dochodzenie do wniosków,

–      dokonanie zmiany formy oceniania poziomu wiedzy – umiejętności stosowania teorii w praktyce, jej przydatności do osiągania praktycznych, pozytywnych efektów działań, ….

24       Przeprowadzić wszelkie inne niezbędne reformy (nauka, rolnictwo, gospodarka, infrastruktura, kultura, media, sport, …).

Zreformowanie systemów: zarządzania państwem, finansów publicznych i polityki monetarnej oraz zmiana obowiązującego prawa umożliwią: likwidację deficytu budżetowego i zadłużenia skarbu państwa oraz zgromadzenie środków niezbędnych do przeprowadzenia innych, niezbędnych reform.

Przedsiębiorstwa będące własnością kapitału zagranicznego, nie mogą być przeznaczone do uwłaszczenia Polaków (chyba, że udowodni się nabycie ich z naruszeniem prawa). Maksymalny udział kapitału obcego w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski nie powinien przekroczyć 40%. Sposób funkcjonowania, nadzorowania i opodatkowania ich powinien być odrębnie regulowany przez Ministra Gospodarki. Powinien on być uzależniony od kondycji polskiej gospodarki, warunków stwarzanych polskim przedsiębiorstwom w innych państwach, ….

Szczegółowe rozwiązania wielu innych, nieopisanych tu, spraw Naród Polski mógłby w sposób skuteczny nadzorować i wpływać na ich przebieg w trakcie realizacji. Umożliwiłyby to, zaproponowane reformy.

ZAKOŃCZENIE

 

Opisane powyżej propozycje reform to, w moim odczuciu, jedyna szansa na pokojowe, radykalne i korzystne dla Narodu Polskiego zmiany. Wszelkie inne, oddolne, demokratyczne próby reform, w pozornie tylko demokratycznym państwie, nie wiele zmienią. Silne poprzez posiadanie władzy, środków finansowych, …, „elity” nie są zainteresowane zmianami.

Proszę, nie zapominajmy o naszych przodkach, którzy przelewali krew za wolność i niepodległość Polski. My też, zadbajmy o lepszą przyszłość następnych pokoleń Polaków.

 

Wszystkie osoby i organizacje, akceptujące przedstawione propozycje i chcące włączyć się w ich realizację, proszę o:

–      rozpowszechnianie niniejszego programu i zbieranie podpisów osób popierających (na załączonych „Kartach poparcia”, dostępnych również na stronie internetowej) oraz dostarczenie ich pod wskazany adres,

–      zgłaszanie się w celu uruchomienia lokalnych przedstawicielstw Komitetu Wyborczego Niezależnego Kandydata na Urząd Prezydenta RP – Tadeusza Cichockiego,

–      zgłaszanie się w celu uczestniczenia przy opracowywaniu projektu nowej Konstytucji RP, utworzenia „Gabinetu Cieni”, przygotowania reformy prawa, …,

–      zgłaszanie wszelkich, innych form oferowanej pomocy.

Niniejszym zobowiązuję się do zgłoszenia, w Państwowej Komisji Wyborczej, swojej kandydatury na Urząd Prezydenta RP po ewentualnym uzyskaniu min. 100 000 podpisów osób popierających,. Jednocześnie złożę u Notariusza i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oryginał pisemnego zobowiązania do realizacji proponowanych przeze mnie, opisanych powyżej reform.

W przypadku wygrania wyborów i braku dostatecznego wsparcia ze strony Polaków, a w konsekwencji nie wprowadzenia nowej, opisanej wyżej, Konstytucji RP, zobowiązuję się do rezygnacji z urzędu, gdyż w tej sytuacji realizacja programu nie będzie możliwa.

Tadeusz Cichocki

źródło: http://www.tcichocki.pl/index.htm

Reklamy

Komentarze 3 to “Tadeusz Cichocki – Do Narodu Polskiego”

 1. mgrabas Says:

  „Piaseczno, dn. 02 kwietnia 2015 r.

  Tadeusz CICHOCKI Ul. Radosna 1 05-500 Piaseczno Tel./fax.: (22) 756-16-41 Tel.: 728-203-767 E-mail: tcichocki@tcichocki.pl http://www.tcichocki.pl

  List otwarty

  Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa naturalnego, Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) oraz „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” z dn. 02 listopada 2014 r. (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a także w nawiązaniu do treści (http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf) – mojego listu otwartego z dn. 02 grudnia 2014 r. i udzielonej mi odpowiedzi z dn. 10 grudnia 2014 r. – (http://www.tcichocki.pl/Pismo_KBW_10.12.2014.pdf) informuję:

  1. W w/w piśmie Krajowe Biuro Wyborcze (KBW):

  a.) Wyjaśnia, że Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), komisarze wyborczy oraz poszczególne komisje wyborcze podały do wiadomości publicznej wyniki wyborów i protokoły głosowania zgodnie ze wskazanymi przepisami kodeksu wyborczego.

  b.) Podkreśla, że ważność wyborów „może być wzruszona wyłącznie przez sądy w związku ze złożonymi protestami wyborczymi”.

  c.) Informuje, że „dokumenty stanowiące depozyt przechowywane są w archiwum urzędu gminy i mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie Sądu Najwyższego (SN), sądów powszechnych, prokuratury i Policji”.

  Należy, więc stwierdzić, że:

  Ad. a.)

  1. Suweren nie kwestionował braku dostępu do informacji dotyczących wyników wyborów i protokołów głosowania, lecz ich wiarygodność
  1. Warunkiem koniecznym do uznania ważności wyborów jest zgodność ich oficjalnych wyników i protokołów głosowania z wolą wyborców (Art. 4, pkt 2 Konstytucji RP).
  2. Przeprowadzanie wyborów w oparciu o „Kodeks wyborczy”, nie gwarantuje ich wiarygodności – zgodności oficjalnych wyników i protokołów głosowania z wolą wyborców. Wykazano to wielokrotnie w dotychczasowej korespondencji dostępnej na stronie internetowej (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm).
 2. W związku z powyższym ustawa „Kodeks wyborczy”, na którą nieustannie powołuje się KBW została unieważniona przez suwerena – zwierzchnika władzy, ostatecznego decydenta w państwie przed datą rozpoczęcia wyborów t. j. w dn. 02 listopada 2014 r. na podstawie prawa naturalnego i „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. II, pkt 1, str. 13 z 19) w związku z Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP.
 3. Wybory przeprowadzone zostały, więc w oparciu o nielegalne prawo, bo:
 4. a.) Ustanowione przez osoby nieuprawnione – niebędące w stanie wykazać posiadania legitymacji społecznej.

  b.) Ustanowione wbrew woli zwierzchnika władzy i polskiej racji stanu – najżywotniejszym interesom Rzeczypospolitej Polskiej.

  c.) Formalnie unieważnione przez suwerena przed rozpoczęciem wyborów.

  1. Wybory ogłoszono, przygotowano, przeprowadzono, nadzorowano oraz stwierdzono ich ważność za pośrednictwem osób do tego nieuprawnionych.
  1. KBW po raz kolejny nie zrealizowało żądania zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – nie przedstawiło dowodów potwierdzających zgodność podanych do publicznej wiadomości wyników wyborów i protokołów głosowania z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców!!! Zamiast tego jak zwykle: „wyjaśnia”, „podkreśla”, „informuje”, … – mataczy.

  Ad. b.)

  1. KBW nie przedstawiło podstawy prawnej przytoczonego stwierdzenia.
  2. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą i prawem. Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie, jako zwierzchnik wszelkiej (również sądowniczej) władzy (Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP) a więc i wszystkich sądów ma ewidentne i niepodważalne prawo do nie uznania zarówno ważności wyborów ze względu na brak wiarygodności ich wyników – brak dowodów na ich zgodność z wolą wyborców jak i postanowień sądów!!!

  Ad. c.)

  1. KBW nie przedstawiło podstawy prawnej przytoczonego stwierdzenia.
  2. Stwierdzenie to jest niezgodne z prawdą i prawem. Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie, jako zwierzchnik wszelkiej (również sądowniczej i wykonawczej) władzy (Art. 4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP) a więc wszystkich sądów, prokuratury i policji ma ewidentne i niepodważalne prawo do żądania udostępnienia istniejących dowodów. Zwłaszcza w najistotniejszej sprawie dla narodu i państwa, jaką niewątpliwie są wybory przedstawicieli do organów władzy. Nie ulega też wątpliwości, że KBW było zobowiązane do wykonania woli zwierzchnika władzy. Po raz kolejny nie wywiązało się ono z tego obowiązku!!!
  3. „Dokumenty stanowiące depozyt i przechowywane w archiwum urzędu gminy” są niewiarygodne i nie mają żadnej wartości dowodowej!!!

  Karty wyborcze stanowiące podstawę do sporządzania protokołów przez poszczególne komisje wyborcze i ustalenia końcowego wyniku wyborów są zwyczajnie zadrukowanymi pojedynczymi (brak potwierdzonych przez Komisje duplikatów dla wyborców) kartkami zwykłego (niezabezpieczonego np. znakiem wodnym) papieru z odręcznie dostawionymi (przez kogokolwiek i w dowolnym czasie) znakami X (lub innymi – unieważniającymi) w żaden sposób niespersonalizowanymi (brak podstawowych danych wyborców, podpisów, odcisków linii papilarnych, …) i niebędącymi drukami ścisłego zarachowania. Nazywanie tych świstków papieru oraz wszelkich innych utworzonych na ich podstawie „dokumentami” jest ewidentnym nadużyciem i celowym zakłamywaniem rzeczywistości. Takie „dokumenty” uniemożliwiają weryfikację zgodności ich „treści” z wolą wyborców!!! Dlatego właśnie KBW, PKW, sądy, Prokuratura i wszystkie inne organa państwa nie są i nie będą w stanie wykazać wiarygodności wyników żadnych wyborów!!!

  Należy podkreślić i przypomnieć o:

  • Pozbawieniu wyborców przez osoby nielegalnie sprawujące władzę możliwości sprawdzenia czy oddane przez nich głosy zostały właściwie zakwalifikowane i policzone w celu ustalenia wyniku końcowego.
  • Pozbawieniu wyborców niezbędnych warunków, uprawnień i narzędzi do skutecznego nadzorowania pełnego procesu wyborczego.

  Sytuacja taka nie może być i nie będzie dłużej tolerowana, bo jest sprzeczna z polską racją stanu – nadrzędnym interesem Polski i wolą zwierzchnika władzy oraz Konstytucją RP! Wyniki każdych wyborów powszechnych i referendów muszą być udokumentowane w sposób niepodważalny i sprawdzalny przez każdego wyborcę pod rygorem ich nieważności!!!

  1. W nawiązaniu do nakazu aresztowania z „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf -rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19) należy stwierdzić, że:

  Do dn. 31 marca 2015 r. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie i Biuro Ochrony Rządu nie zrealizowały poleceń zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej t. zn. nie dokonały aresztowań wskazanych osób ani nie zaniechały w sposób formalny ochrony osób nieuprawnionych. Nie przedstawiły też suwerenowi żadnych wyjaśnień w tych sprawach!!!


  Ze względu na powyżej opisane fakty oraz:

  1. Permanentne, nielegalne, oparte na fałszerstwach przejmowanie funkcji w przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych przez osoby nieuprawnione – oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski niebędących w stanie wykazać posiadania mandatów społecznych.
  2. Permanentne, nielegalne sprawowanie funkcji we wszystkich innych urzędach i organach w państwie przez ich marionetki – dyspozycyjnych na telefon „niezawisłych” sędziów, prokuratorów, policjantów, … – kolaborantów.
  3. Permanentne ich działania na szkodę Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Permanentne ignorowanie woli suwerena przez wrogów Polski i ich kolaborantów np. w sprawie konieczności nowelizacji prawa wyborczego, ich dymisji, nakazu ich aresztowania, wieku emerytalnego, ….
  5. Nielegalny charakter egzekwowanego prawa, bo: ustanowionego przez oszustów – osoby nieuprawnione – nieposiadające legitymacji społecznych, niezgodnego w znakomitej większości z wolą zwierzchnika władzy i polską racją stanu oraz unieważnionego przez suwerena.
  6. Ogromne i niesprawiedliwe zróżnicowanie poziomów życia mieszkańców Polski.
  7. Katastrofalny i nieustannie pogarszający się stan państwa oraz warunków życia coraz większej liczby Polaków skutkujący np. wzrostem zadłużenia i samobójstw oraz emigracji, ciągłym pomniejszaniem majątku narodowego – oddawanego za bezcen „inwestorom” zazwyczaj obcego pochodzenia, brakiem wolności i suwerenności, ….
  8. Bardzo poważny, ciągły wzrost zagrożenia bezpieczeństwa Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.
  9. Wyczerpanie się pokojowych sposobów przezwyciężania w/w stanu rzeczy.

  W celu realizacji polskiej racji stanu – polskiego interesu narodowego:

  1. Odsunięcia od władzy w ostatni z możliwych pokojowy sposób osób nieuprawnionych – oszustów i uzurpatorów niebędących w stanie wykazać posiadania legitymacji społecznych oraz działających na szkodę państwa i Narodu Polskiego.
  2. Ochrony Polaków przed: poniżaniem i zmuszaniem do emigracji zarobkowej oraz samobójstw, okłamywaniem i fałszerstwami, okradaniem i zadłużaniem, niewolniczym eksploatowaniem, przelewem krwi, stratami materialnymi, brakiem wolności i suwerenności, ….
  3. Ochrony polskiej ziemi, gospodarki, rolnictwa, kultury, nauki, szkolnictwa, … przed wyprzedażą, degradacją, stratami ekonomicznymi, …, charakterystycznymi dla wszystkich ekip sprawujących władzę w ostatnich dziesięcioleciach.
  4. Ustanowienia nowych, zgodnych w udokumentowany sposób z wolą wyborców zasad wyłaniania przedstawicieli do organów władzy.
  5. Wyłonienia legalnej, kompetentnej, lojalnej, …, optymalnej władzy.
  6. Przeprowadzenia niezbędnych reform.

  Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej sprawujący ją w sposób bezpośredni całkowicie wypowiada posłuszeństwo wszystkim organom państwa i samorządów terytorialnych oraz wszelkim innych urzędom i organom reprezentowanym przez osoby nieuprawnione i działające w oparciu o nielegalne, narzucone narodowi, destrukcyjne – szkodzące Polakom prawo!!!

  Art. 1.

  Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena – zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce – także „przedstawicielskiej” władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą.

  Art. 2.

  1. Dekret zwierzchnika władzy „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” wejdzie w życie w dn. 01.06.2015 r., jeżeli:

  a.) Do dn. 30.04.2015 r. nie zostanie zrealizowana wola zwierzchnika władzy wyrażona w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19 – http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf z dn. 02 listopada 2014 r.) w sprawie aresztowania wskazanych osób.

  b.) Wybory prezydenta RP wyznaczone na 10 maja 2015 r. odbędą się na dotychczasowych zasadach – ogłaszanie ich, organizowanie, nadzorowanie, stwierdzanie ważności oraz rozpatrywanie skarg realizowane będzie przez osoby nieuprawnione, na bazie nielegalnego i unieważnionego przez suwerena prawa, umożliwiającego fałszerstwa, uniemożliwiającego sprawdzenie przez wyborców czy oddane przez nich głosy zostały zakwalifikowane i policzone zgodnie z ich wolą w celu ustalenia końcowego wyniku, uniemożliwiającego ich skuteczny nadzór i obiektywne rozpatrywanie protestów, niegwarantującego udokumentowanej zgodności wyników z wolą wyborców, uniemożliwiającego cofnięcie mandatu społecznego przed upływem kadencji oszustom, ….

  c.) Do dn. 31.05.2015 r. nie podadzą się do dymisji wszystkie wskazane do aresztowania osoby wymienione w „Proklamacji”.

  1. Wszystkie zapisy dekretu obowiązywać będą do odwołania – do czasu dobrowolnego oddania władzy przez działających na szkodę Polaków oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski nielegalnie pełniących funkcje w organach państwa, samorządów terytorialnych, ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … lub odebrania im tej władzy przez suwerena.

  Art. 3. Nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki, …

  1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności żadnych wyborów i referendów, które:

  a.) Były lub będą w przyszłości ogłaszane, organizowane i nadzorowane oraz uznawane za ważne przez osoby nieuprawnione.

  b.) Były lub będą w przyszłości realizowane na podstawie nielegalnego prawa.

  c.) Uniemożliwiały lub uniemożliwiać będą w przyszłości wyborcom sprawdzenie czy oddane głosy zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone.

  d.) Nie gwarantują w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodności oficjalnych wyników z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców.

  e.) Nie gwarantują wyborcom odwołania z pełnionych funkcji tych przedstawicieli w organach państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed upływem kadencji.

  1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych w wyniku wyborów uznanych przez niego za nieważne.
  2. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w sądach, policji, wojsku, PG, CBA, ABW, PKW i wszystkich innych urzędach/organach w wyniku nominacji dokonywanych przez osoby nieuprawnione.
  3. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa ustanowionego przez osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób nielegalny i/lub stojącego w sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy.

  Art. 4. Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo

  1. Za zignorowanie woli zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – nie zrealizowanie nakazu aresztowania wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (dostępnej na http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf – rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19) do czasu rozpatrzenia przez właściwe sądy oskarżeń o dokonanie zdrady stanu suweren odwołuje z pełnionych funkcji i degraduje do odpowiednio najniższych stopni służbowych:

  a.) Byłego już Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego zastępców: nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA, nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA oraz nadinsp. Krzysztofa GAJEWSKIEGO – obecnego Komendanta Głównego Policji.

  b.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO.

  c.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego zastępców: gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA.

  d.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk Mirosława DEPKO i ppłk Łukasza DEMEL.

  1. Przedmiotowy, wystawiony przez zwierzchnika władzy nakaz aresztowania przedłużony zostaje bezterminowo i skierowany jest bezpośrednio do wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 5.

  Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy – ignorowanie wszystkich organów w państwie, ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, …

  W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych urzędów/organów – oddania władzy przez osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw – podstępnych zamachów stanu uprawnia się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, organizacje, biura, fundacje, …) do ignorowania wszelkich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wyroków, decyzji, rozkazów, nakazów, poleceń, wezwań, powołań do odbycia służby wojskowej, mandatów, postanowień, …, narzucanych suwerenowi przez oszustów – uzurpatorów z organów państwa i samorządów terytorialnych oraz ich marionetki (w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych, PG, PKW, …).

  Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej!!!

  Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, GUS, KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie społeczne, uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, dokonywania opłat za parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów funkcjonujących w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły, ….

  Art. 6.

  Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, …

  1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, … wszystkich szczebli.
  2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z wykazaniem podatku VAT).
  3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku VAT).
  4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na ich wniosek) o:

  a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….

  b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych.

  1. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych, urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT – wykazywanym na fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od nieruchomości, wpłaty na państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, emisję CO2, dywidenda z zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników.

  Art. 7.

  Powszechny dostęp do broni dla Polaków

  1. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia przez nią stosownych reform wszelkie obowiązujące do chwili obecnej regulacje prawne dotyczące broni (ustawę o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 r. ze zm., rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,…).
  2. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków.
  3. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu, wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Rekomenduje się zakup broni polskich producentów.
  5. Uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 8.

  Bezpośrednia obrona konieczna Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej

  W przypadku zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:

  1. Po wejściu w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci zaczną wprowadzać jakiegokolwiek typu restrykcje, sankcje, wyroki, aresztowania, kary, zajęcia komornicze, …, w stosunku do osób stosujących jego zapisy.
  2. Pomimo wejścia w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci nie podadzą się do dymisji do dnia planowanych na jesień 2015 r. wyborów parlamentarnych.
  3. Planowane na jesień b. r. wybory parlamentarne odbędą się na dotychczasowych, szkodliwych dla Polaków zasadach (patrz Art. 2. pkt 1. b.).

  Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do:

  1. Powoływania Trybunałów Ludowych (w składzie nie mniejszym niż trzy osoby) i wydawania wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu realizowania obrony koniecznej Ojczyzny i Narodu Polskiego – (patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4 w http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).

  Uprawnia się również:

  1. Trybunały Ludowe do zaocznego uznawania wszystkich członków partii/koalicji rządzących bez udokumentowanej zgody wyborców oraz innych osób działających na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków (niezależnie od pochodzenia, narodowości, funkcji, …) za wrogów Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Trybunały Ludowe do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów Rzeczypospolitej Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i własnym sumieniem.
  3. Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Trybunałów Ludowych.

  W stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się zapisom dekretu zwierzchnika władzy w RP (organa państwa, urzędy, banki, firmy, osoby fizyczne, …) należy:

  1. Bojkotować je (rezygnować ze współpracy/kontaktów).
  2. Powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez podejrzanych o kolaborowanie z wrogami Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej w celu dotarcia informacji do zakonspirowanych: Trybunałów Ludowych i/lub Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego.
  3. Osądzać (wydawać wyroki przez zakonspirowane Trybunały Ludowe).
  4. Wykonywać wyroki (!!!) Trybunałów Ludowych (przez współpracujące z nimi zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego – patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4 dostępne na http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).

  Tadeusz CICHOCKI

  P.S. WAŻNE!!! Powodzenie ostatniej szansy na pokojowe przemiany w naszej Ojczyźnie, jaką jest wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim nielegalnie funkcjonującym organom w państwie zależeć będzie od szybkiego przekazania niniejszego dekretu suwerena RP do jak największej liczby Polaków i ich POWSZECHNEGO (!!!) zastosowania się do jego treści. Proszę, więc o pomoc w maksymalnym jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami oraz wdrażanie jego wszystkich zapisów.

  Do wiadomości: Osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje patriotyczne, związki zawodowe, ambasady, media, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsko Polskie, Centralne Biuro Śledcze, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Prokuratura Generalna, Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.”

  źródło: http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

 5. mgrabas Says:

  „6 maja 2013 04:10 komentarzy: 6 Autor: krakauer

  W jakiej sytuacji obywatel może wypowiedzieć posłuszeństwo władzy?

  Pytanie postawione w tytule jest dość trudne i należy do kategorii cięższych rodzajowo. Otóż bowiem trzeba się zastanowić w jakiej sytuacji obywatel państwa demokratycznego, a przynajmniej za takie się uważającego i przyznającego obywatelom pewien zakres wolności osobistej – może się zbuntować i wypowiedzieć posłuszeństwo władzy. Zwróćmy uwagę, nie mówimy tutaj o anarchii, czyli o żądaniu zniesienia państwa, ale o buncie przeciwko rządom konkretnej elity – konkretnej grupy ludzi, mówimy o wypowiedzeniu posłuszeństwa władzy – wybranej w zgodzie z pozornie demokratycznymi zasadami. Obywatelskim nieposłuszeństwem zajmowaliśmy się [tutaj], a analizą wpływu jednostki na bieg spraw publicznych [tutaj].

  Generalnie mamy w kraju bardzo długą historię powstań przeciwko władzy różnego rodzaju proweniencji. Ostatni wielki bunt społeczny – zryw Solidarności jest obecnie mitologizowany, a jego uczestnicy mają otrzymywać od państwa odszkodowania w zamian za ówczesne represje. Chociaż przejęliśmy ciągłość państwową, tamten okres uznajemy za nie w pełni suwerenny, ponieważ władza była obca z obcego nadania. To w pełni tłumaczy brak posłuchu i zasadność buntu. Jednakże co zrobić z sytuacją dzisiejszą, gdy mamy do czynienia z władzą elit, wybieraną przez elity i na podstawie woli elit – w trybie przewidzianym przez elitę, w którym społeczeństwo – Naród, konstytucyjny Suweren jest jedynie maszynką głosującą, służącą do zatwierdzania jednego z wynikowych scenariuszy? To nie jest pozorny problem akademicki, ale realna sytuacja z jaką mamy obecnie do czynienia w Polsce! Dlatego jest to temat nieznacznie ważny, zwłaszcza że jesteśmy w przededniu sezonu protestów społecznych, a rząd pomimo sygnałów od związków zawodowych lansuje swoje chore założenia zmiany stosunków pracy na niewolnicze w zakresie nadgodzin.

  Trzeba pamiętać o tym, że relacje pomiędzy obywatelem a państwem są asymetryczne i nowoczesny patriotyzm wyklucza buntowanie się polegające na tradycyjnie pojmowanym rokoszu i zawiązaniu konfederacji, czego mamy piękne i długie tradycje. Najczęstszym przejawem buntu Polaków wobec władzy jest głosowanie nogami. Znaczna część społeczeństwa po prostu nie bierze udziału w życiu publicznym nie interesując się niczym poza własnym talerzem, odmawiając np. udziału w wyborach. Około 2 mln ludzi opuściło ten kraj, ponieważ warunki ekonomiczno-socjalne ich do tego skłoniły. Właśnie w ten sposób buntują się Polacy, na nic innego nie pozwala istniejące prawo.

  Jeżeli jednak obywatele przekonują się coraz boleśniej, że państwo ma charakter pozorny i w istocie są jedynie jego odpłatnymi użytkownikami, a beneficjentami jest zupełnie inna grupa społeczna – to uzasadnionym z racji braku możliwości scenariusza demokratycznego staje się scenariusz protestu. Doprowadzeni do ostateczności ludzie mają prawo protestować, zwłaszcza jak władza w sposób buńczuczny i wynikający z poczucia wyższości klasowej lekceważy umowę społeczną i dotychczasowe zobowiązania stron. W naszych realiach nie powinno być mowy o żadnych nowych podatkach nakładanych na osoby o średnich i niskich dochodach – z pewnością wprowadzenie kolejnych obciążeń – bez sytuacji nadzwyczajnej konieczności jak np. wojna lub stan klęski żywiołowej – mogłoby być powodem do społecznego buntu.

  Podobnie stan opieki zdrowotnej – może także okazać się zapalnikiem, który roznieci niepokoje społeczne, ponieważ ludzie nie otrzymują pomocy w stopniu w jakim powinna być ona im przyznawana – oczywiście nie chodzi o subiektywne odczucia pojedynczych jednostek, ale jeżeli wszyscy są zrozpaczeni i zawiedzeni to powinien być sygnał dla władzy, że coś mocno robi nie tak jak powinna.

  Jednakże czy można się w jakiś sposób zgodnie z prawem zbuntować? Pouczający jest tutaj casus swojego rodzaju interesującej akcji protestacyjnej motocyklistów niezadowolonych z poziomu opłat za przejazd tzw. autostradą A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami. Grupa ludzi – użytkowników jednośladów w 2009 roku zorganizowała się i postanowiła płacić za przejazd kwotę odliczoną przy pomocy najdrobniejszych monet na jakie udało się im wymienić – legalne środki płatnicze w tym państwie. Ludzie ci płacili na bramkach jednogroszówkami (a także dopuszczali się tamowania ruchu), w każdym bądź razie dopiero wyrok sądu uniewinnił jednego z nich od zarzutu „płacenia jednogroszówkami”. To naprawdę niesamowity kraj, gdzie można kogoś zaskarżyć za to, że płaci prawnym środkiem płatniczym! Nawet w przypadku zalegalizowanej akcji – posługiwanie się legalnym pieniądzem może być uznane za antysystemowe, chociaż w tych przypadkach przynajmniej sąd (krakowski) okazał się rozsądny.

  Pozostają zatem tylko masowe demonstracje i marsze organizowane przez zorganizowane organizacje społeczne i polityczne, tak żeby władza nie była w stanie zastraszyć zgłaszających demonstracje osób fizycznych. Nacisk demonstrantów delegitymizuje władzę, nawet demokratyczną – ponieważ pozwala milczącej większości utożsamiać się z poglądami i sposobem ich wyrażania przez aktywną mniejszość (najczęściej związkową). Tylko w ten sposób – bez wszczynania przemocy i chaosu można doprowadzić do przemian – inicjując u ludzi zmianę oczekiwań, po prostu budząc większość. Władza o tym doskonale wie i boi się masowych wystąpień najbardziej ze wszystkiego. Nie ma silniejszej broni w społeczeństwie demokratycznym, zwłaszcza jeżeli do odpowiednio skoordynowanej akcji demonstracyjnej dojdzie akcja strajkowa! Szczytem społecznych możliwości może być „Gwiaździsty marsz głodowy na Warszawę” – w którym wezmą udział wszyscy domagający się zmian.

  Wnioski – bunt społeczny w demokracji sam w sobie ją delegitymizuje. Inicjatorzy akcji społecznej powinni metodami legalnymi organizowanymi za pośrednictwem organizacji społecznych i politycznych, w tym w szczególności związków zawodowych – budzić społeczeństwo demonstracjami i pozwalać milczącej większości identyfikować się ze słusznymi postu latami grup inicjatywnych. Nie ma innego sposobu, nie wygra się z systemem, który zalegalizował sobie sam swoje własne „samo wybieranie się” przy czym jeszcze sobie za to płaci z budżetu państwa! Scenariusz totalnego chaosu – jest zawsze ryzykiem, na które pragmatyzm zakazuje pójść, albowiem oznacza koszty, a koszty chaosu płacą najczęściej i w największym stopniu zwykli szarzy ludzie. Udana zmiana systemu polega mniej więcej na tym samym czego dokonano przy Okrągłym Stole – żeby bez pogorszenia istniejących układów i relacji doprowadzić do odsunięcia obecnej elity z poszanowaniem prawa i tak, żeby nikomu nie stała się żadna krzywda poza karami przewidzianymi w kodeksie karnym za przestępstwa popełnione w czasie obowiązywania ustawy.”

  źródło: http://obserwatorpolityczny.pl/?p=10600

  • mgrabas Says:

   „Konwent Narodowy Polski / Wrzesień 7, 2014

   Akt wypowiedzenia posłuszeństwa totalitarnej lewacko-libertyńskiej władzy III Rzeczypospolitej Polskiej

   „ŻĄDAMY ZMIANY ORDYNACJI WYBORCZEJ na WIĘKSZOŚCIOWĄ – BEZ PROGÓW PARTYJNYCH, z MOŻLIWOŚCIĄ ODWOŁANIA POSŁA, SENATORA, RADNEGO – POPRZEZ WYDANIE DEKRETU w tej SPRAWIE przez PREZYDENTA RP” !!!

   (…)

   Ruch „17sierpnia’80” im. Katarzyny Gardyjas Gdańsk, 31 sierpnia 2014 r.

   83-110 Tczew, ul. Jagiełły 1/50

   Pan

   Bronisław Komorowski

   Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

   Pałac Prezydencki

   Krakowskie Przedmieście 48 / 50

   00 – 071Warszawa

   Żądamy zmiany Ordynacji Wyborczej na większościową – bez progów partyjnych, z możliwością odwołania posła, senatora, radnego – poprzez wydanie Dekretu w tej sprawie przez Prezydenta RP.

   Dla Cywilizacji Życia, Miłości, Sprawiedliwości społecznej, Jedności i Pokoju.

   Dla Wolnej i Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

   Dla wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

   „Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie” – tak stwierdził urzędujący Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, potwierdzając jedynie to, co od dawna wie cały Naród Polski. W związku z tym, My niżej podpisani katolicy – suwerenni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, składamy wotum nieufności lewacko-libertyńskiej Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Donalda Tuska. Jednocześnie, na mocy art. 2242 Katechizmu Kościoła Katolickiego, Panu jako osobie piastującej urząd prezydenta III Rzeczypospolitej Polskiej wypowiadamy posłuszeństwo.

   Uzasadnienie:

   Walka o przemiany ustrojowe w Polsce, rozpoczęte 17 sierpnia 1980 r., Mszą św. i wystawieniem krzyża przed komunistycznym zakładem, Stocznią Gdańską im. Lenina, zakończyła się 31 sierpnia 1980 r. na tej Stoczni wielką zdradą Narodu Polskiego, kiedy to w Porozumieniach Gdańskich, PZPR uzyskała status kierowniczej roli w Państwie Polskim
   (o taki wpis do Konstytucji bez powodzenia zabiegała od 1976 r.), a jej dominacja nad Narodem Polskim została dodatkowo wsparta potwierdzeniem i zgodą na sojusze międzynarodowe PRL, wyrażoną przez MKS Stoczni Gdańskiej w porozumieniach sierpniowych 1980 roku.

   Tymczasem zdradzone społeczeństwo polskie nie poddało się i podjęło po sierpniu 1980 r., w całym kraju, walkę o wolność i suwerenność Polski, w oparciu o siłę polityczną pierwszej „Solidarności”. Władza zaczęła wymykać się z rąk PZPR. Polskie społeczeństwo było w stanie samo zorganizować się do niepodległego bytu narodowego i to był ten największy fenomen, budzący podziw w całym świecie. Niestety, zdrajcy Narodu Polskiego, postanowili siłą stłamsić te aspiracje. Przyszedł czas stanu wojennego, zakończonego powstaniem drugiej „Solidarności”, którą starannie wyselekcjonował gen. Czesław Kiszczak, tworząc „nową targowicę”.

   Prominentnymi postaciami współczesnej „targowicy”, powołanymi do zdrady, byli: Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Lech Wałęsa i ks. bp Alojzy Orszulik, którzy 8 czerwca 1989 r., pod dyktando Czesława Kiszczaka, wymyślił sposób na nieuznanie wyników wyborów z 4 czerwca 1989 r. dokonanych przez Naród Polski, i ogłosili wybory uzupełniające na posłów do Sejmu z „listy krajowej”, zmieniając ordynację wyborczą Dekretem z dnia 12 czerwca 1989 r., ogłoszonym przez Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego, aby „tylnymi drzwiami” wprowadzić 33 posłów odrzuconych przez Naród w głosowaniu 4 czerwca 1989 r. Okazało się, że ustalenia „okrągłego stołu” oraz Komisji Porozumiewawczej z 8 czerwca, są ważniejsze niż wybory, których dokonali Polacy 4 czerwca 1989 r.

   Dla ilustracji tej zdrady i jej mechanizmu, odwołujemy się do w/w Dekretu:

   „Mając na względzie art. 21 ust.1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niezbędność utrzymania układu sił politycznych w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjętego w porozumieniach „okrągłego stołu”, a także stanowisko wyrażone na posiedzeniu Komisji Porozumiewawczej w dniu 8 czerwca 1989 r. stanowi się co następuje: (…) Rada Państwa wyznacza okręgi wyborcze, w których przeprowadza się ponowne głosowanie do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej oraz ustala numery tych mandatów i ich przeznaczenie dla kandydatów członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,[…]”.

   W konsekwencji następujących błyskawicznie po sobie i dynamiki tych niebywałych wydarzeń: 4 czerwca, 8 czerwca, 12 czerwca, 18 czerwca 1989 – oszuści, złodzieje i przestępcy przeprowadzili „transformację ustrojową”, czyli szokową terapię Leszka Balcerowicza, realizowaną od rządu Tadeusza Mazowieckiego i kontynuowaną przez Radę Ministrów Premiera Donalda Tuska, a inspirowaną przez światowe centra decyzyjne, które do dnia dzisiejszego nie spełniają warunków suwerennego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno My, jak i nasi rodacy nie doczekali się ani naprawy, ani poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej. Gigantyczna operacja polityczno-gospodarcza, polegająca na przekształceniu „majątek za dług”, przyniosła Polsce ogromne straty. Zniszczona została Polska Gospodarka Narodowa. Naród Polski został okaleczony cywilizacyjnie i gospodarczo.

   Michał Falzmann Inspektor NIK-u już w 1991 r., zapytał, w trakcie czynności śledczych, Leszka Balcerowicza, wówczas Ministra Finansów: „Czy przestał już Pan kraść?”

   Polski Majątek Narodowy wypracowany w trudnych czasach PRL, który został przejęty przez inwestorów zagranicznych, stanowił i stanowi nadal, wspólne dobro i wspólną własność Narodu Polskiego. Naród ma niezbywalne prawo, by się o niego upomnieć, a nawet żądać zadośćuczynienia.

   Od 25 lat trwa w Polsce największa afera – demontaż Państwa Polskiego i grożąca poważnymi skutkami utrata suwerenności. 25 lat trwa najwyższego stopnia zdrada Rzeczypospolitej Polskiej.

   Od 1989 roku Polska stała się poligonem doświadczalnym i łupem gospodarczym. 25 lat jest poniżana i traktowana z cynizmem, a Pan, Panie Prezydencie, wmawia Polakom „25 lat polskiej wolności” jako sukces. Jaka to wolność i dla kogo??? Co zostało zrealizowane z umów Sierpnia 1980 roku ??? Czy chociażby jeden pierwszy postulat, czy może postulat 22
   o wolnych wyborach? Czy chociażby ustalenia Komisji Weneckiej z 2002 r., odnośnie do sposobu przeprowadzania wyborów do parlamentów narodowych w Europie, których Polska nie ratyfikowała?

   Jak Pan, Panie Prezydencie Komorowski może mówić o 25 latach wolności w sytuacji, kiedy Rada Państwa wydała Dekret 1 lipca 1989, w którym przyjęła następującą rotę ślubowania posłów na Sejm, w oparciu o wniosek Andrzeja Gduli i Jacka Kuronia, cytujemy: „Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”?

   W oparciu o powyższe, przytoczone cytaty, nasuwa się jednoznaczna odpowiedź, że mamy 25 lat wolności kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co do zasady, gdyż jej następczyni, partia PO dzisiaj pełni tę samą funkcję, wsparta nadal sojuszami międzynarodowymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

   W związku z tym oświadczamy co następuje:

   My, niżej podpisani Polacy – katolicy, suwerenni i pełnoprawni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, świadomi potrzeby opowiedzenia się za życiem społecznym i państwowym, zgodnym z Prawem Naturalnym i wiernym nauczaniem społecznym największych autorytetów Kościoła katolickiego, uznajemy Państwo nasze – Rzeczpospolitą Polską za najwyższy podmiot prawa wspólnotowego.

   Państwo Polskie, które ukształtowane jest historycznie przez przeszło tysiącletnią tradycję i cywilizację łacińską, nie może nadal trwać w bezbożnych strukturach libertyńskiej cywilizacji śmierci i kłamstwa. Historia dowiodła, że w trosce o Państwo i Naród Polski, w III Rzeczypospolitej Polskiej zostały złamane etyczne standardy konstytucyjnego państwa. Brak rzetelności zobowiązań, nieposzanowanie mienia publicznego i trwa okradanie narodu. Brak etycznych zasad dotyczących kwestii wyborów, ekonomii jak i stanowionego prawa, co poważnie zagraża niepodległości Ojczyzny, oznacza nie tylko straty materialne ale głęboką deformację narodu.

   Za wolność i niepodległość, za godne życie, nasi rodacy przelewali krew. Tę ofiarę krwi postkomunistyczna władza cywilna III Rzeczypospolitej Polskiej z Panem włącznie, niestety zlekceważyła, czyniąc z Narodu Polskiego tanią siłę roboczą dla zagranicznego kapitału. Obce koncerny traktują Polskę jak swoją kolonię. Unia Europejska zabrała Polakom i Polsce już prawie wszystko, chce jeszcze pozbawiać Naród Polski ziemi. Polacy uciskani są wysokimi podatkami i okradani lichwiarskimi odsetkami. Państwo Polskie jest poważnie zadłużone.

   Zbrodnią jest wydziedziczenie, kłamstwo i okradanie Narodu z jego kapitału i własności !!!

   Naród, jako pełnoprawny suweren, jest oszukiwany, został zlekceważony we własnej Ojczyźnie.

   Dlaczego ???

   Zarówno Pan, jak i poprzednicy, wraz z postkomunistycznymi rządami III Rzeczypospolitej Polskiej, zlekceważyliście podstawową zasadę moralną: nikt nie ma prawa zniewalać Narodu w jego własnym kraju i czynić wyrobnikami dla obcych podmiotów gospodarczych, bez zabezpieczenia ekonomicznego i suwerennego bytu.

   Św. Jan Paweł II w Kielcach 1991 roku słusznie powiedział: „Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo jest to wolność, która zniewala. Trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może opierać się społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia”.

   Nadto, zwracamy Panu uwagę, że obecnie obowiązująca Konstytucja RP, nie gwarantuje w sposób jednoznaczny, nadrzędnego zabezpieczenia interesu Państwa Polskiego i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. To w niej kryje się podstęp i zdrada.

   Tadeusz Szczudłowski 22 maja 1997, w Gdańsku, przed referendum w sprawie projektu Konstytucji RP, uznał, że ten projekt nadaje się jedynie do spalenia. Powiedział wtedy: „Projekt konstytucji, przygotowany przez SLD, PSL, UW i UP, utrwala wszystko, co mieści się w pojęciu „grubej kreski”. Na nic więcej on nie zasługuje, jeno na unicestwienie, co tu teraz symbolicznie czynię, przez spalenie.”

   Efekt zmowy okrągłego stołu skutkuje poważnym zaprzeczeniem treści obowiązującej Konstytucji z 1997 r., a także artykułu 5 tejże Konstytucji, stwierdzającego, że:

   „ Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże jego dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju ”.

   Jakże Rzeczypospolita może strzec niepodległości, skoro sama naczelna postkomunistyczna władza cywilna III RP, właśnie fizycznie i konstytucyjnie pozbawiła i pozbawia Rzeczpospolitą Polską niepodległości.

   O tym świadczy, dokonujący się rozbiór Państwa Polskiego, z mocy art.90 ust.1 Konstytucji III RP, który stanowi: „Rzeczypospolita Polska może na postawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach”.

   Wprawdzie Warszawa jest stolicą Polski, jednakże ważne decyzje dotyczące Polski zapadają w Brukseli. Więc suwerenności Polski pozbawiają różnej maści „lobbyści” opłacani „srebrnikami ” !!!

   Oznacza to, że nawet przysięga, składana na wierność postkomunistycznej Konstytucji, też jest farsą, jest pospolitym kłamstwem, a cała postkomunistyczna Konstytucja III RP z 1997 r. jest po prostu bublem prawnym, gdyż nie spełnia podstawowych i ważnych warunków konstytucyjnego państwa.

   Co za tym idzie, kłamstwo i niedopełnienie obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu obwarowane jest odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu.

   Polska naprawdę istnieje teoretycznie, co do faktu nie mamy złudzeń !

   W zaistniałej sytuacji nie będziemy wspierać likwidacji Państwa Polskiego i cywilizacji śmierci, utrwalanej przez Pana i lewacko-libertyńskie ugrupowania polityczne III RP.

   Gospodarcza i cywilizacyjna klęska Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie widoczna na przykładzie zniszczonej polskiej gospodarki narodowej i wynikające z tego konsekwencje polityczne, nie mogą stanowić nadal temat „tabu”, nie mogą być traktowane jako jedynie „nieszczęśliwy wypadek przy pracy”.

   W sytuacji, gdy do wszystkich Polaków dotarła wiadomość, że struktury Państwa Polskiego istnieją tylko teoretycznie, jako suwerenni Polacy i katolicy, mamy prawo i obowiązek bronić tego co jest Polskie i co się nam, naszym rodakom – Polakom i naszym dzieciom należy.

   By ratować pozostałe resztki polskiej suwerenności, w oparciu o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, i wdrożenie w czyn nowego programu społeczno-gospodarczego, chcemy Odrodzenia Polski zgodnie z duchem 17 sierpnia 1980 r. Chcemy z ludźmi sumienia budować od podstaw prawdziwą IV Rzeczpospolitą Polską. Chcemy współpracy z ludźmi dla których Bóg, Honor i Ojczyzna jest najwyższym nakazem, dlatego żądamy:
   1.Ustanowienia Dekretu o Ordynacji Wyborczej, która zagwarantuje Polakom wolne wybory, zgodnie z 22 postulatem, umieszczonym w żądaniach strajkujących w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., i symbolicznie przywróconego przez Ruch „17sierpnia’80”, 18 maja 2014 r.
   2.Realizacji postulatów od 1-21, zgodnie z żądaniami strajkujących.
   3.Unieważnienia antypolskiej i anty chrześcijańskiej Konstytucji III RP.
   4.Wyzwolenia Polski od skutków podbicia Rzeczypospolitej po 1944 roku przez sowietów – po uprzednim wymordowaniu elit i przywódców społeczeństwa polskiego.
   5.Zmiany, zgodnie z Polską Racją Stanu, systemu politycznego i gospodarczego w Polsce:

   – najpierw wprowadzonego gwałtem przez komunistów sowieckich i polskich zdrajców, z nimi współpracujących,

   – następnie wprowadzonego oszukańczo i zdradziecko po 31 sierpnia 1980 roku,

   przez nowych i starych zdrajców Polski, o proweniencji sowieckich rewolucjonistów.

   6.Przywrócenia siły gospodarki polskiej, niszczonej systemowo, począwszy od rozkradzenia PGR-ów, po Stocznię Gdańską oraz wszystkie inne wielkie i małe zakłady produkcji i cały majątek narodowy i dorobek pokoleń Polaków w miastach i na wsiach.
   7.Zaprzestania mordowania ludzi, którzy sprzeciwiali się takiemu stanowi rzeczy, do zamachu stanu nad Smoleńskiem włącznie.
   8.Usunięcia flagi Unii Europejskiej z przestrzeni publicznej.
   9.Natychmiastowego ustąpienia wszystkich osób ze stanowisk państwowych – bez odprawy!!!

   Zarówno Pan, jak i lewacko-libertyńska „elita” III RP, nie jesteście reprezentacją katolickiego Narodu Polskiego. Będąc w posiadaniu dokumentów, odnośnie do wyborów 4 i 18 czerwca 1989, okłamuje Pan Naród i przez to pozwala Pan złodziejom i mordercom działać bezkarnie.

   Zarówno Pan, jak i ostatni, „pookrągłostołowy”, postkomunistyczny rząd premiera Donalda Tuska nie macie prawa nadal decydować o losie Polski i katolickiego Narodu Polskiego !!!

   Polska jest Domem Ojczystym wszystkich Polaków. Mają Oni prawo w nim żyć w prawdzie i godnie, jak na Naród Polski przystało. Przecież Polacy to naród o przeszło tysiącletniej tradycji i kulturze łacińskiej, który ma swoją historię, własny model kulturowy, obyczajowy i intelektualny.

   Zarówno my, jak nasze dzieci i naród, z którego się wywodzimy, mamy pełne naturalne prawo do bezpiecznej, suwerennej egzystencji, do samodzielnego decydowania o swoim losie, o swojej przyszłości. Mamy też prawo do czynnej obrony Ojczyzny, swojej tożsamości i prawa do godnego życia we własnej Ojczyźnie, której na imię POLSKA.

   Polska, która jest krajem bogatym i przyjaznym, jest jednak bezczelnie traktowana, jest okradana i poniżana, jak i cały Naród Polski.

   Wierzymy, że Polskę można wyprowadzić na drogę prawdziwego rozwoju, gdzie żaden obywatel nie będzie żył w strachu, że utraci pracę, że wyrzucą go z mieszkania z braku środków do życia, że zabraknie pieniędzy na świadczenia emerytalne, czy rentowe itp.

   Dlatego – dość prywaty i walki ugrupowań politycznych. Dość nacisku światowych oligarchów finansowych, którzy niszczą polską tożsamość, polską gospodarkę, polską żywność, zagrażają pokojowej egzystencji !!!

   Ponieważ lewacko-libertyńska polityka gospodarcza, została totalnie skompromitowana, nie tylko w efekcie ujawnionych rozmów pomiędzy Prezesem Narodowego Banku Polskiego a Ministrem Spraw Wewnętrznych, ale w ogólnym złym sposobie prowadzenia polityki wobec Państwa i Narodu Polskiego, nie pozostaje nam nic innego, jak Radzie Ministrów, kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Donalda Tuska, złożyć oficjalne wotum nieufności, a Panu, Panie Prezydencie, wypowiedzieć posłuszeństwo.

   Dla dobra wszystkich, oczekujemy natychmiastowego samorozwiązania okupacyjnych, postkomunistycznych struktur władzy III Rzeczypospolitej Polskiej.

   Panie Prezydencie RP Bronisławie Komorowski!

   WOLNOŚĆ nie istnieje bez prawdy, a Polska nie może istnieć bez odwołania do Stwórcy i Dekalogu! Potrzebą chwili jest dokonanie nie tylko zmiany rządu, ale też ustroju, który okazał się etycznie szkodliwy, a ekonomicznie niewydolny, jak wskazywał św. Jan Paweł II.

   Dość dyktatury przeciw Bogu, Rodzinie, Kościołowi katolickiemu i Ojczyźnie. Miłujemy pokój i kulturę. Nie chcemy rozlewu krwi. Nie chcemy również kontynuacji zdradzieckiej polityki 31 sierpnia 1980 r., umów „pookrągłostołowych” i z 8 czerwca 1989 r. Naród ma prawo żyć i pracować w wolnej i dla niepodległej Ojczyzny – Polski.

                                           Bojaźń Boża jest początkiem mądrości.
   

   Wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Ojczyźnie

           Wincenty Koman
   
         Lucyna Pogodzińska                    
   

   Do wiadomości:

   Media, Episkopat, NSZZ „ Solidarność ” i inni.”

   źródło: http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/09/07/akt-wypowiedzenia-posluszenstwa-totalitarnej-lewacko-libertynskiej-wladzy-iii-rzeczypospolitej-polskiej/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s