Protokoły Mędrców Syjonu 1896 r. Podstawy zniszczenia człowieczeństwa.

Data:Wrzesień 12, 2014

Protokoły Mędrców Syjonu 1896 r.

Wersja oryginalna – bez ubarwień, bez elementów pro religijnych i pro politycznych.

PMS stworzone zostały przez Synod Syjonistów i Międzynarodowy synod Masonerii (Illuminati, Bractwo T9).

Każdy Polak i obywatel świata winien znać ten dokument na pamięć jako podstawę manipulacji narodami świata …

PROTOKÓŁ Nr. 1

Ludzie o popędach złych są znacznie liczniejsi od zacnych, to też najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich, każdy człowiek dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, niech jednocześnie rzadko kto nie byłby gotów poświęcić dobra ogólnego dla celów osobistych.

PRAWO POLEGA NA SILE
Co poskramiało zwierzęta drapieżne zwane ludźmi?
Co kierowało dotychczas nimi?
W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie jest niczym innym jak ta sama siłą, lecz zamaskowaną.

Stąd wniosek, że według praw natury istotą prawa jest siła.

 

WOLNOŚĆ JEST IDEĄ NIEZNISZCZALNĄ
Wolność polityczna jest ideą, nie zaś faktem.
Idee te należy umieć stosować wówczas, kiedy zachodzi potrzeba zjednania dla swojej partii sił narodu przy pomocy ideowej o ile partia ta zamierza zwalczyć inną, stojąca u steru władzy. Zadanie staje się znacznie łatwiejsze, Jeżeli przeciwnik zarazi się również idea wolności, czyli tak zwaną wolnomyślnością, dla której poczyni ustępstwa kosztem siły.

Wówczas uwydatnią się triumf teorii naszej: natychmiast ręka nowa według prawa natury chwyta porzucone wodze władzy, bowiem ślepa siła narodu nie może się ani jednego dnia obyć bez kierownictwa, nowa zaś władza tylko zajmuje miejsca dawnej, zwalonej wskutek wolnomyślności.
W naszych czasach miejsce władców liberalnych zajęła władza złota. Były czasy, kiedy rządziła wiara. Idea wolności jest niezniszczalna, bowiem nikt nie umie korzystać z niej w sposób umiarkowany. Wystarcza dać narodowi na czas pewien prawo rządzenia sobą, aby naród rozpuścił się zupełnie. Z tą chwila zaczynają się właśnie wewnętrzne, nabierające wkrótce formy walk socjalnych w których państwa spalają się, a znaczenie ich obraca się w popiół.

DESPOTYZM KAPITAŁU
Czy dane państwo niszczeje wskutek wstrząśnień własnych, czy tez waśni wewnętrznych oddają to państwo pod władzę wrogów zewnętrznych, należy w każdym razie uważać je za zgubione: Jest ono w naszej mocy.
Despotyzm kapitału pozostającego wyłącznie w naszym ręku, podaje słomkę, której państwo to, chcąc nie chcąc, trzymać się musi, bowiem w razie przeciwnym stacza się w przepaść.

WRÓG WEWNĘTRZNY
Gdyby ktoś z głębi swej duszy liberalnej powiedział, że rozumowanie podobne jest niemoralne, zapytam wówczas: Jeżeli państwo posiada dwu wrogów i jeżeli w stosunku do wroga zewnętrznego wolno mu i nie jest uważane za niemoralne używanie wszelkich środków walki, jako to: nie wtajemniczać przeciwnika w plany ataków, czy obrony, napadać nań w nocy, lub przy użyciu sił przeważających, – to na jakiej zasadzie można uważać za niedopuszczalne, samych środków niemoralne używanie tych samych środków walki w stosunku do gorszego wroga, gwałcącego ustrój społeczny i pomyślność.

TŁUM i ANARCHIA
Czy logika i rozum zdrowy pozwalają mieć nadzieje pomyślnego rządzenia tłumami przy pomocy perswazji rozsądnych i porozumienia. Jeżeli istnieje możność opozycji nawet bezmyślnej, lecz dogadzającej narodowi, rozumującemu powierzchownie?
Rządząc się wyłącznie poziomymi namiętnościami, zwyczajnymi tradycjami oraz teoriami sentymentalnymi, ludzie z tłumu i tłum ludzki ulęgają herezji partyjnej, stojącej na przeszkodzie wszelkiemu porozumieniu, nawet opartemu na gruncie perswazji najrozsądniejszych. Wszelka decyzja tłumu zależna jest od przypadkowej lub sztucznie stworzonej większości, nieświadomej tajników polityki i zdolnej powziąć decyzje, będącą zarodkiem anarchii w rządzeniu.

 

POLITYKA A MORALNOŚĆ
Polityka nie ma nic wspólnego z moralnością.
Władca powodujący się moralnością, nie jest politykiem i jako taki nie może być pewny swego tronu. Kto pragnie rządzić, musi tym samym uciekać się do podstępów i do obłudy. Wszelkie cnoty narodu, – szczerość, uczciwość, – są w wadami w polityce, bowiem łatwiej i pewniej niż wróg najpotężniejszy, strącają władców z tronu. Cnoty te powinny być właściwością państw , my zaś w żadnym razie nie powinniśmy powodować się nimi.

PRAWO SILNIEJSZEGO
Prawo nasze polega na sile.
Wyraz „Prawo” zawiera w sobie myśl abstrakcyjna i niczym nie dowiedzioną.

Wyraz ten nie oznacza nic innego jak tylko: dajcie mi czego chce, bym w ten sposób posiadł dowód, żem silniejszy od was.
Gdzie się zaczyna prawo? Gdzie się ono kończy?
W państwie o źle zorganizowanej władzy, o prawach bez wyrazu, rządzonym przez władcę pozbawionego indywidualności wskutek: nadmiaru praw, powstałego z powodu liberalizmu, znajduje źródło nowego prawa, a mianowicie : rzucenia się na zasadzie prawa silniejszego, rozbicia całego istniejącego układu, pogwałcenia praw, przebudowy gmachu społecznego, by wreszcie stać się władcą wszystkich, którzy oddali na użytek mój swoje prawa siły, zrzekłszy się dobrowolnie w myśl zasad liberalnych.

CEL UŚWIĘCA ŚRODKI (hasło masońskie)
Chwilowe zło, które obecnie zmuszeni jesteśmy popełniać, stanie się źródłem dobra, a mianowicie – władzy niezachwianej. Ona przywróci prawidłowy bieg mechanizmowi życia narodów, zepsutemu przez liberalizm. Wynik uświęca środki. W planach naszych winniśmy zwrócić uwagę nie tyle na to, co dobre i moralne, ile na to, co potrzebne i użyteczne, mamy do wykonania plan, określający zgodnie z zasadami strategii linie, od której odstąpić nam nie wolno bez ryzyka narzekania na ruinę pracy wielowiekowej.

ŚLEPY TŁUM (Warto zrozumieć to hasło przedstawione w utworze Zaczarowany Flet)
By opracować plan działań celowych, należy z jednej strony wziąć pod uwagę podłość, niestałość i chwiejność tłumu, jego niezdolność pojmowania, z drugiej zaś strony, szanować warunki życia własnego i pomyślności własnej.
Należy zrozumieć, że potęga tłumu jest ślepa, nierozumna, niezdolna do rozważenia, nasłuchująca na wszelkie strony. Ślepy nie może prowadzić ślepych i nie zawieść ich do bram przepaści, a więc jednostki z pośród tłumu, parweniusze z ludu, nawet genialnie mądrzy, lecz nie znający się na polityce, nie mogą występować w charakterze kierowników tłumu bez doprowadzenia do zguby całego narodu.

ABECADŁO POLITYCZNE
Jedynie osobnik przygotowany od dzieciństwa do samo władztwa zdolny jest pojąc wyrazy zbudowane z liter politycznych.

WAŚNIE PARTYJNE
Naród pozostawiony samemu sobie, czyli parweniuszom z własnego społeczeństwa, sam siebie doprowadza do ruiny wskutek waśni partyjnych, wywołanych przez ubieganie się o władzę i godności, oraz wskutek wypływających z tego zaburzeń. Czyż możliwe jest, by masy ludowe spokojnie, bez zawiści, rozważyły i załatwiły sprawy kraju, których nie wolno łączyć z widokami osobistymi? Czyż zdolne są masy te do przeciwstawienią się wrogom zewnętrznym? Jest to nie do pomyślenią, bowiem plan rozbity na tyle części, ile głów liczy tłum, przestaje być całością i wskutek tego staje się niezrozumiałym i niewykonalnym.

NAJWŁAŚCIWSZĄ FORMA RZĄDU- TO SAMOWŁADZTWO
Tylko w umyśle samowładcy mogą wytworzyć się plany roźlegle i jasne w kolejności, regulującej cały mechaniżm maszyny państwowej. Z powyższego punktu, wnioskować należy, że celowe w sensię dobra kraju rządy winny być skoncentrowane w reku jednej osoby odpowiedzialnej. Bez despotyzmu bezwzględnego nie może istnieć cywilizacja prowadzona przez masy, lecz przez ich kierownika, kiedykolwiek byłby nim. Tłum, to barbarzyńca ujawniąjący przy każdej sposobności swe barbarzyństwo. Skoro tylko tłum zdobędzie wolność, przemienią się ona wkrótce w anarchie, która w istocie swej jest stopniem najwyższym barbarzyństwa.

ALKOHOLIZM. KLASYCYZM. PRYWATA (Nie pij, nie pal, nie ćpaj …)
Spojrzycie na odurzone wódka zwierzęta, do której, użycia nadmiernego prawo otrzymywane jest razem z wolnością. Czyżbyśmy mieli pozwolić, by i „nasi” doszli do podobnego stanu? Narody odurzone są przez napoje wyskokowe. Młodzież zatraciła inteligencje wskutek klasycyzmu i wczesnej rozpusty, do której podjudzana była przez agentów naszych w postaci guwernerów, lokajów, guwernantek w domach zamożnych, kelnerów i kobiet naszych w miejscach rozrywek niewtajemniczonych. Do liczby ostatnich włączam również tak zwane „damy z towarzystwa” które są dobrowolnymi naśladowczyniąmi tamtych pod względem zbytku i rozpusty.

ZASADY I PODSTAWY RZĄDU
Hasłem naszym jest siła i podstęp. W sprawach polityki zwycięża tylko siła, zwłaszcza jeśli ukryta jest poza zaletami, niezbędnymi mężów stanu. Gwałt powinien być zaśądą, podstęp zaś i obłuda – przepisami dla rządów, które nie chcą złożyć korony u stóp przedstawicieli jakiej nowej potęgi. Jest to zło, stanowiące jedyny środek osiągnięcia celu, w którym jest dobro narodu żydowskiego. Toteż nie powinniśmy się cofać przed korupcja pieniężna, oszustwem i zdrada, o ile ma to dopomóc do osiągnięcia celu naszego. W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudza, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

TERROR
Państwo nasze krocząc droga podboju ma prawo zastąpienia okropności wojny przez mniej dostrzegalne, ale więcej celowe egzekucje, przy których pomocy należy podtrzymywać terror, usposabiający do ślepego posłuszeństwa. Sprawiedliwa lecz nieubłagana surowość stanowi najwyższy czynnik siły dla państwa; nie tylko dla zysku, lecz również w imię obowiązku, dla zwycięstwa przyszłego, musimy być wierni programowi gwałtu i obłudy.

 

Zasada zrealizowania jest o tyle silna, o ile środki, których używa. Dlatego też nie tyle przy pomocy samych środków ile dzięki doktrynie bezwzględności osiągniemy triumf i oddamy wszystkie rządy we władanie pańszczyźniane naszego „Nad rządu”. Wystarczy by wiedziano, że jesteśmy nieubłagani, a ustana zaraz wypadki nieposłuszeństwa.

WOLNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – BRATERSTWO (Hasło masonerii)
Było to jeszcze w czasach starożytnych, kiedy po raz pierwszy rzuciliśmy narodowi wyrazy: „wolność, równość, braterstwo”, wyrazy od tej chwili tyle razy powtórzone przez papugi bezmyślnie, które że wszystkich stron zleciały się na te przynętę. Wraz z nią uniosły dobrobyt świata, istotna wolność jednostki, tak chroniona dawniej od ucisku tłumu.
Rozumiani rzekomo, inteligentni niewtajemniczeni nie wyczuli abstrakcyjności wyrazów wypowiedzianych, nie zauważyli sprzeczności w ich treści i stosunku do siebie, nie spostrzegli, że w naturze nie ma również i nie może istnieć wolność, że natura sama ustaliła nierówność rozumów, charakterów i zdolności, jak również i podległości prawom swoim. Nie zrozumieli że tłum to potęga ślepa, że parweniusze, wybrani spośród tłumu do objęcia rządów, w dziedzinie polityki są również ślepi jak tłum, że człowiek nawet ograniczony, lecz świadomy jej tajników, może rządzić, nie wtajemniczony zaś nawet geniusz nie jest w stanie zrozumieć nic z polityki.

ZASADY RZĄDU DYNASTYCZNEGO
Wszystkiego powyższego nie wtajemniczeni wrogowie nasi nie wzięli pod uwagę, a tymczasem na tym opierały się rządy dynastyczne: ojciec wtajemniczał syna w bieg spraw politycznych, lecz w ten sposób, by nikt prócz członków dynastii nie znał tego biegu i nie mógł zdradzić jego tajników narodowi rządzącemu. Z czasem zapominano o istotnej treści dynastycznego przekazywania rzeczywistej sytuacji spraw politycznych, co dopomogło do prowadzenia sprawy naszej.

ZNIESIENIE PRZYWILEJÓW NIE WTAJEMNICZONEJ ARYSTOKRACJI
Wyrazy : „wolność, równość, braterstwo”, głoszone przez agentów ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły nasze sztandary. A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność, niszczące wszędzie pokój, spokojność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw. Zobaczycie następnie, ze to sprowadziło triumf nasz: dało nam między innymi możność zdobycia najważniejszego atutu – zniesienia przywilejów, innymi słowy, samej istoty arystokracji niewtajemniczonych, która była jedyna osłoną narodów i krajów przeciwko nam.

NOWA ARYSTOKRACJA
Na gruzach arystokracji rządowej umieściliśmy na czele wszystkiego arystokracje pieniężna z pośród inteligencji naszej. Jako cenzus dla tej nowej arystokracji nowej ustanowiliśmy bogactwo, zależne od nas, oraz naukę, szerzona przez mędrców naszych.

WYRACHOWANIA PSYCHOLOGICZNE (Szkoła Frankfurcka)
Triumf nasz stał się tym łatwiejszy, że w stosunkach z ludźmi, niezbędnymi dla nas, oddziaływaliśmy zawsze na najczulsze struny ludzkiego jestestwa, na chciwość, na wieczyste niezaspokojone potrzeby materialne. Każda z wymienionych słabości ludzkich, wzięta oddzielnie, zdolna jest zabić wszelka inicjatywę oddając wole ludzi do dyspozycji nabywcy ich działalności.

ABSTRAKCJA WOLNOŚCI (wybór kontrolowany)
Abstrakcja wolności dała możność przekonania tłumu, że rząd jest niczym innym, jak tylko administratorem z ramienia właścicieli kraju, czyli – narodu, oraz że można go zmieniać jak zniszczone rękawiczki.

MOŻNOŚĆ ZMIANY PRZEDSTAWICIELI NARODU
Możność zmiany przedstawicieli narodu oddala ich do dyspozycji naszej i niejako naszemu przeznaczeniu.

PROTOKÓŁ Nr. 2

WOJNA EKONOMICZNA, JAKO PODSTAWA PRZEWAGI

Jest rzeczą dla nas niezbędną, by wojny nie przynosiły korzyści terytorialnych, bowiem przyniosłoby to wojnę na grunt ekonomiczny, a w tej dziedzinie narody w pomocy naszej dostrzegają potęgę naszej przewagi, taki zaś stan rzeczy odda obydwie strony do dyspozycji naszej agentury międzynarodowej posiadającej miliony oczu, dla których żadne granice nie istnieją. Wówczas nasze prawa międzynarodowe zniweczą właściwe prawa narodowe i będą rządziły narodami w ten sam sposób, w jaki prawo cywilne zarządza stosunkami wzajemnymi poddanych danego państwa.

ADMINISTRACJA NA POKAZ I „RADCY TAJNI”
Administratorzy wybierani przez nas z pośród tłumu w zależności od ich zdolności niewolniczych, nie będą osobami przygotowanymi do rządzenia, dlatego tez z łatwością staną się w grze naszej pionkami kierowanymi przez uczonych naszych i doradców genialnych, specjalistów kształconych od dzieciństwa w sztuce rządzenia sprawami całego świata.

Jak wiadomo specjaliści nasi, ci niezbędni do rządzenia czerpali z naszych planów politycznych, z doświadczenia historii, z badan każdej chwili bieżącej. Nie wtajemniczeni nie rządza się wiadomościami praktycznymi, zdobytymi w drodze obiektywnych badań historycznych, lecz rutyną teoretyczną, pozbawioną wszelkiego poglądu praktycznego na jej wyniki.

To też nie warto liczyć się z nimi. Niech się cieszą tymczasem, lub niech żyją nadziejami nowych uciech, albo wspomnieniami już przeżytych. Niech dla nich gra role najważniejszą to, co nakazaliśmy im uważać za wskazania nauki (teorii). By osiągnąć cel powyższy, wzbudzamy przy pomocy prasy naszej ślepe zaufanie dla wskazań tych.

Inteligencja niewtajemniczonych będzie dumna z posiadanych umiejętności (tytułów, dyplomów) i bez sprawdzenia logicznego zastosuje w praktyce wszystkie zaczerpnięte z nauki wiadomości, zestawione odpowiednio przez agentów naszych w celach kształtowania umysłów w kierunkach dla nas pożytecznych.

POWODZENIE KIERUNKÓW DESTRUKCYJNYCH W NAUCE
Nie myślicie że twierdzenia nasze, są bezpodstawne: zwróćcie uwagę na przygotowane przez nas powodzenie darwinizmu, marksizmu i nietscheanizmu. Wpływ demoralizujący tych kierunków powinien być, dla nas przynajmniej, aż nadto widoczny.

ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ W POLITYCE
Musimy liczyć się że współczesnym biegiem myśli, z charakterami i tendencjami narodów, żeby nie czynić omyłek w polityce i w zarządzaniu sprawami administracyjnymi. Triumf systemu naszego, którego części mechanizmu można zestawiać rozmaicie, odpowiednio do charakteru narodów, spotykanych na naszej drodze, – nie może mieć powodzenia, o ile zastosowanie w praktyce systemu tego nie będzie oparte na wynikach przeszłości z teraźniejszością.

ROLA PRASY
Państwa współczesne posiadają w ręku swoim olbrzymia siłę, wytwarzająca ruch myśli w narodach, – to prasą. Rola prasy polega na zaznaczeniu zadań niezbędnych, na komunikowaniu skarg narodu, na wyrażaniu, a nawet tworzeniu niezadowolenia. Prasą jest ucieleśnieniem wolności mówienia. Państwa nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w naszych rekach. Przez nią zdobyliśmy wpływy, pozostające na uboczu i w cieniu, dzięki niej zgromadziliśmy w posiadaniu naszym złoto, nie bacząc na to, ze zmuszeni byliśmy wyławiać je że strumienia krwi i łez…

 

WARTOŚĆ ZŁOTA I CENNOŚĆ OFIAR Z NARODU ŻYDOWSKIEGO
Wyrównaliśmy to składając w ofierze wielu spośród wykorzystanego przez nas narodu. Każda ofiara z naszej strony w oczach Boga naszego, warta jest tysiąca niewtajemniczonych.

PROTOKÓŁ Nr. 3

ŻMIJA SYMBOLICZNA I JEJ ZNACZENIE (Masoński Kult Węża – Ziemi)
Dziś możemy wam zakomunikować, że cel nasz jest już o kilka kroków od nas. Pozostaje niewielka przestrzeń, by cała droga, która odbyliśmy, zwarła się w krąg Żmii Symbolicznej, wyobrażającej nasz zakamuflowany w śród innych narodów – naród. Kiedy krąg ów zamknie się wszystkie państwa europejskie będą ujęte jak gdyby w potężne obcęgi lub pomiędzy ramiona naszego cyrkla.

CHWIEJNOŚĆ WAGI KONSTYTUCYJNEJ (Wszystkie konstytucje dziełem Masonerii)
Współczesna waga konstytucyjna wkrótce runie, bowiem ustawiliśmy ja dokładnie, by nie przestała chwiać się dopóki nie przetrze się jej podstawa. Niewtajemniczeni myśleli ,że wykują ja dość mocno i oczekiwali wciąż, że waga odzyskała równowagę. Lecz podstawa a mianowicie – królujący, zasłonięci są przez swoich przedstawicieli, którzy szaleją, porwani urokiem władzy niekontrolowanej i nieodpowiedzialnej. Władze te zawdzięczają terrorowi, którego widmo krąży po pałacach. Nie mając dostępu do narodu własnego, królujący nie mogą już porozumieć się z nimi i swoje siły wzmóc przeciwko żadnym władzy. Rozdzielone przez nas : siła władców posiadających zdolność widzenia, od ślepej siły narodu – utraciły wszelkie znaczenie, bowiem każda poszczególnie, jak ślepiec pozbawiony jest kija, jest niedołężna.

WŁADZA I AMBICJA
Aby pobudzić żądnych władzy do nadużywania jej przeciwstawiliśmy wzajemnie sobie wszystkie siły, rozwijając ich tendencje liberalne do niepodległości.
W kierunku tym powołaliśmy do życia wszelka przedsiębiorczość, uzbroiliśmy wszystkie partie, umieściliśmy władzę jako cel dla wszystkich ambicji.
Z państw uczyniliśmy władzę jako cel dla wszystkich ambicji. Z państw uczyniliśmy areny, na których rozgrywają się zamieszki. Niezadługo zamieszki i bankructwa rozpoczną się wszędzie.

„GADANIE” PARLAMENTARNE. PAMFLETY i NADUŻYCIE WŁADZY
Niewyczerpane gaduły zamieniły posiedzenia parlamentów i zgromadzeń administracyjnych na konkursy krasomówcze. Śmiali dziennikarze i bezceremonialni pamfleciści napadają codziennie, na personel administracyjny. Nadużycia władzy przygotują upadek ostateczny wszelkich instytucji i wszystko runie do góry nogami pod ciosem oszalałego tłumu.

NIEWOLA EKONOMICZNA. „PRAWO LUDU”
Nędza przykula narody do pracy mocniej niż przykuwała je niewola i prawa pańszczyźniane. Od ostatnich można było się uwolnić w ten lub inny sposób, od nędzy zaś oderwać się jest niemożliwym.
W konstytucji zawarliśmy prawa, które dla nas są prawami fikcyjnymi, nie zaś rzeczywistymi.
Wszystkie tak zwane „prawa ludu” mogą istnieć jedynie jako idea, niemożliwa do urzeczywistnienia w praktyce. Jaka wartość dla pracującego, zgiętego w pałąk pod ciężarem pracy ponad siły, zgnębionego przez los – posiada otrzymane przez gadułów prawa gadania, przez dziennikarzy  -prawa pisania różnych głupstw współrzędne z rzeczami dennymi, – Jeżeli proletariat nie ma z konstytucji innych korzyści ponad marne okruchy, które rzucaliśmy mu że stołu naszego za oddawanie głosów w myśl wskazań naszych kreatur i naszych agentów?

Dla nędzarzy prawa republikańskie są gorzka ironią, bowiem potrzeba pracy, omal że nie na dniówkę, nie pozwala im w rzeczywistości korzystać z tych praw, ale za to odbiera gwarancje zarobku stałego i pewnego, uzależniając go od porozumienia między przedsiębiorcami lub towarzyszami pracy.

DOROBKIEWICZE I ARYSTOKRACJA
Pod kierunkiem naszym lud zniszczył arystokracje, która stanowiła jego ochronę naturalną i karmicielkę, a to dla zysków własnych, związanych w sposób nierozerwalny z dobrobytem ludu. Obecnie wobec zniszczenia arystokracji lud popadł pod ucisk dorobkiewiczów sprytnych, wzbogaconych, którzy niby jarzmo bezlitośnie zwalili się na robotników.

ARMIA MASOŃSKO-SYJONISTYCZNA
Staniemy się niejako oswobodzicielami robotników spod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im wstąpienie do szeregów naszej armii, czyli do socjalistów, anarchistów i komunistów, których stale popieramy rzekomo na zasadzie prawa braterskiej solidarności ogólno-ludzkiej naszego masoństwa społecznego. Arystokracje, korzystającą na podstawie prawa pracy robotnika, obchodziło żywo to, by robotnicy byli syci, zdrowi i krzepcy.

WYRADZANIE SIĘ NIEWTAJEMNICZONYCH
Głód wytwarza dla kapitału pewniejsze prawa do robotnika, niż te którymi obdarzyła arystokracje prawna władza monarchiczna. – Przy pomocy nędzy i wypływającej stad zawistnej nienawiści, rządzimy tłumem i dłońmi jego miażdżymy wszystkich, którzy staja na drodze do naszych celów.

 

TŁUM I KORONACJA WŁADCÓW WSZECHŚWIATA
Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego władcy wszechświata, wówczas te same ręce zmiotą wszystko, co mogłoby stanowić przeszkodę.

TREŚĆ ZASADNICZA PROGRAMU SZKÓŁ POWSZECHNYCH
Niewtajemniczeni odzwyczaili się od myślenia bez pomocy naszych rad naukowych. Jako dowód dlaczego nie pojmują konieczności tego, czego my z chwila, kiedy nastanie nasze królestwo, będziemy bezwzględnie przestrzegali, a mianowicie: w szkołach powszechnych należy przede wszystkim wykładać jedyna naukę, prawdziwa, najpierwsza że wszystkich, – naukę o układzie życia ludzkiego, o bycie społecznym, wymagającym podziału pracy, a wiec podziału ludzi na stany. Niezbędne jest by wszyscy wiedzieli, że równość istnieć nie może wobec prawa różnic w rodzajach działalności, że nie może być wobec prawa jednakowo odpowiedzialny ktoś, który postępowaniem swoim kompromituje cały stan i ktoś inny, nie narażający na szwank nikogo, prócz honoru własnego.

TAJEMNICA NAUKI USTROJU SPOŁECZNEGO
Nauka prawidłowa ustroju społecznego, do którego tajników nie dopuszczamy niewtajemniczonych i masonów niższych stopniem, wykazywałaby wszystkim, że miejsce pracy i praca sama winny być zachowane dla określonych sfer. Jeżeli dążyć mamy do tego by praca nie była źródłem męki ludzkiej, spowodowanej przez nieodpowiednie do danego rodzaju pracy wychowanie. Studiując te naukę, narody zaczną dobrowolnie ulegać władzy oraz wprowadzonemu przez nią ustrojowi państwowemu. Przy obecnym stanie nauki i przy stworzonym przez nas jej kierunku, lud wierzący ślepo drukowanemu słowu, żywi wskutek nieświadomości swej i podsuniętych mu błędnych pojęć, nienawiść do wszystkich stanów, które uważa za wyższe, bowiem nie rozumie znaczenia każdego stanu.

OGÓLNE PRZESILENIE EKONOMICZNE
Nienawiść powyższa wyrasta na gruncie przesilenia ekonomicznego, które wstrzyma wszystkie operacje giełdowe i ruch w przemyśle. Stworzywszy dostępnymi dla nas sposobami tajnymi przy pomocy złota, będącego wyłącznie we władaniu naszym, ogólne przesilenie ekonomiczne, wyślemy na ulice jednocześnie we wszystkich krajach europejskich cale tłumy robotników. Tłumy te z rozkoszą będą przelewały krew tych, którym w prostocie ducha zazdroszczą od najmłodszych lat, a których dobytek będą mogły wówczas grabić.

NIETYKALNOŚĆ „NASZYCH”
Naszych tłumy nie tkną, bowiem chwila napadów będzie nam wiadoma i będą przedsięwzięte środki zapewniające bezpieczeństwo.

DESPOTYZM SYJONISTYCZNY JAKO PAŃSTWO ROZUMU
Przekonaliśmy się już, że postęp zaprowadzi niewtajemniczonych do państwa rozumu.

Takim właśnie będzie despotyzm nasz, bowiem będzie umiał w drodze rozsądnej surowości uspokoić wszelkie wzburzenia i wyszczuć wolnomyślność że wszystkich instytucji.

UTRATA PRZYWÓDCY I WIELKA (MASOŃSKA) REWOLUCJA FRANCUSKA
Kiedy lud dostrzegł, że w imię wolności czynione są wszelkie ustępstwa i ulgi, wyobraził sobie, że jest władcą i rzucił się do władzy, lecz rzecz prosta, jak każdy ślepiec, natrafił na masę przeszkód. Wówczas zaczął gorączkowo szukać kierownika, nie domyśliwszy się, że należy powrócić do stanu poprzedniego, i złożył pełnomocnictwa u naszych stóp.
Przypomnijcie sobie rewolucje francuska, której nadaliśmy miano „wielkiej”. Tajniki jej przygotowania są nam znane bowiem jest cala dziełem rąk naszych.

CESARZ DESPOTA Z KRWI SYJOŃSKIEJ
Od chwili tej prowadzimy lud od jednego rozczarowania do drugiego, a to w celu, by wyrzekł się na rzecz Cesarza – despoty z krwi syjońskiej, którego przygotowujemy dla całego świata.

PRZYCZYNY NIETYKALNOŚCI
Obecnie jako siła międzynarodowa jesteśmy nietykalnymi, bowiem w razie napaści bronią nas państwa inne. Niewyczerpana podłość narodów niewtajemniczonych płaszczących się wobec siły, bezlitosnych w stosunku do słabych, bezwzględnych dla błędów, pobłażliwych dla zbrodni, nie chcących znosić w przeszłości ustroju wolnego, cierpliwych aż do męczeństwa wobec gwałtów i śmiałego despotyzmu, – to wszystko współdziała naszej niepodległości. Niewtajemniczeni znoszą takie nadużycia że strony współczesnych premierów-dyktatorów. Za popełnienie najmniejszego z tych nadużyć ścięliby głowy dwudziestu królom.

ROLA TAJNYCH AGENTÓW
Czym można objaśnić zjawiska takie, niekonsekwencje że strony mas ludowych w stosunku do faktów, jak by się zdawało, tej samej kategorii? Objaw ten znajduje uzasadnienie w tym, że dyktatorzy owi przez agitatorów swych podsuwają ludowi myśl, że dopuszczając się nadużyć, szkodzą państwom dla celów wyższych, a mianowicie, dla osiągnięcia pomyślności ludów, dla ich braterstwa międzynarodowego, dla solidarności i równouprawnieni. Rzecz prosta, nie jest wzmiankowane przy tym, połączenie podobne będzie dokonane jedynie pod władza nasza. I oto lud gani niewinnych, usprawiedliwia winnych, stopniowo umacniając się w przekonaniu, że wolno mu robić, co tylko zechce. Wskutek takiego stanu rzeczy, naród burzy wszystko, co ma cechy stałości i na każdym kroku doprowadza do zaburzeń.

WOLNOŚĆ
Wyraz „Wolność” wystawia społeczeństwo na walkę przeciwko wszelkiej władzy, nawet Boskiej i przyrodzonej. Oto przyczyna, dla której przy objęciu władzy będziemy zmuszeni wykreślić wyraz że słownika jako, określenie zasady siły zwierzęcej zamieniającej tłum w stado zwierząt krwiożerczych. Prawda że zwierzęta to po opiciu się krwi zasypiają i wówczas łatwo zakuć je w kajdany, ale jeśli nie dać im krwi, wówczas nie śpią i walczą.

PROTOKÓŁ No. 4

FAZY RZECZYPOSPOLITEJ (Teza vs Anty Teza partie polityczne i ich tajne działania)
Każda rzeczpospolita pochodzi od faz. Pierwsze z nich stanowią pierwsze dni szału ślepca, miotającego się na wszystkie strony – drugie demagogia, rodząca anarchie, która bezwzględnie prowadzi do despotyzmu, lecz nie do jawnego, uprawnionego, a więc tym samym odpowiedzialnego, ale do niewidzialnego i niewidomego, niemniej jednak dotkliwego despotyzmu jakiejkolwiek organizacji tajnej, działającej tym bezwzględnej, bo z ukrycia, zza pleców różnych agentów, których zmienianie nie tylko szkodzi lecz nawet dopomaga do rozwoju siły tajemnej, pozbywającej się wskutek tego konieczności wydatków na zapłacenie agentów za długotrwałą prace.

MASOŃSTWO ZEWNĘTRZNE
Kto lub co zdolne jest obalić siłę niewidzialną? A siła nasza jest właśnie taka. Masoneria zewnętrzna służy do ukrycia jej oraz jej celów, plan zaś działań tej siły, a nawet miejsce, gdzie się znajduje, nie będzie nigdy ludziom wiadomy. (Partie , fundacje, kościoły…)

WOLNOŚĆ I WIARA
Lecz i wolność mogłaby być nieszkodliwa i istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga; na braterstwie ludzkości, lecz poza obrębem myśli o równości, której przeczą podstawy tworzenia, jakie ustaliły podległość. Naród posiadający wiarę podobna byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód spokojnie kierowany przez swego pasterza duchowego, posłuszny Boskiemu podziałowi na ziemi. Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać z umysłów niewtajemniczonych zasady Bóstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne.

MIĘDZYNARODOWA KONKURENCJA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA.
ROLA SPEKULACJI

Chcąc by umysły niewtajemniczonych nie zdążyły myśleć i spostrzegać, należy zwrócić je w kierunku przemysłu i handlu. Wówczas wszystkie narody dążyć będą do zysków i w walce nie zauważa swego wroga wspólnego. A wolność doprowadziła społeczeństwo niewtajemniczonych do rozkładu i ruiny, należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji. W wyniku to, co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych.

KULT ZŁOTA
Natężona walka o supremacje, wstrząsu w życiu ekonomicznym, wytworzą, a nawet już wytworzyły inny rodzaj społeczeństwa zimnego, bez serca i pełnego rozczarowań. Społeczeństwa takie przejęte będą wstrętem do religii i polityki wyższej. Kierownikiem ich będzie jedynie: wyrachowanie, czyli złoto, dla którego będą miały kult prawdziwy za uciechy materialne, jakie ono dać może. Wówczas nie dla służenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z nienawiści do klas uprzywilejowanych, niższe sfery niewtajemniczonych pójdą wraz z nami przeciwko naszym konkurentom o władzę – niewtajemniczonym inteligentnym.

PROTOKÓŁ Nr. 5

STWORZENIE WZMOŻONEJ CENTRALIZACJI ZARZĄDÓW
Jaką formę zarządu administracyjnego można nadać społeczeństwom, w których specjalność wdarła się wszędzie, gdzie do bogactw dojść można tylko przy pomocy sprytnych na wpół oszukańczych afer, gdzie panuje rozpusta, gdzie moralność podtrzymywana jest tylko przez system kar i surowe prawa, nic zaś przez przyjęte dobrowolne zasady, gdzie uczucia dla wiary i ojczyzny zginęły wskutek rozwoju poglądów kosmopolitycznych? Jaka formę rządu nadać społeczeństwom podobnym, Jeżeli nie ta despotyczna, która okresie następnie?

Stworzymy wzmożona centralizacje władzy, by ująć w ręce wszelkie społeczne siły. Uregulujemy mechanicznie, przy pomocy praw nowych, wszystkie czynności naszych poddanych w życiu politycznym. Prawa te skasują po kolei wszystkie ulgi i swobody, tolerowane przez niewtajemniczonych, a królestwo nasze, zaznaczy się takim wspaniałym despotyzmem, że będzie on w stanie zawsze i wszędzie zmiażdżyć przeciwdziałających, niezadowolonych niewtajemniczonych. Może kto nam zarzuci, że despotyzm, o którym mowa, niezgodny jest z postępem współczesnym. Dowiodę że jest wprost przeciwnie.

DROGI DO ZAGARNIĘCIA WŁADZY PRZEZ TAJNE ORGANIZACJE
W owych czasach, kiedy ludy uważały panujących za przejaw woli Boskiej, wówczas ulegały bez szemrania samowładztwu królów, lecz począwszy od chwili, kiedy podsunęliśmy ludom myśl o prawach własnych, zaczęły one uważać panujących za zwykłych śmiertelników. Cech uświęcania przez wybór Boski znikły z czoła królów w oczach ludów, kiedy zaś pozbawiliśmy je wiary w Boga, wówczas władza wyrzucona była na ulice wraz z własnością publiczna zagarnięta przez nas.

Prócz tego talent rządzenia masami i osobami przy pomocy zręcznie dobranej teorii i frazeologii, przepisów o współżyciu i wszelkich innych podstępów o których niewtajemniczeni nie maja pojęcia – należy do celów specyficznych naszej mądrości administracyjnej, wykształconej na analizie, na takich subtelnościach rozumowania tak samo, jak nie mamy ich w sferze solidarności i układania planów politycznych. Jedynie ich wybrani przedstawiciele mogliby pod tym względem równać się z nami, lecz potrafiliśmy ich zdyskredytować w oczach tłumu bezmyślnego, jako organizacje jawną pozostając sami w ukryciu z nasza organizacja tajną. Zresztą, czyż to dla świata nie jest obojętne, kto będzie jego władca: głowa kościoła – czy nasz despota z krwi syjońskiej? Dla nas jako dla narodu wybranego, sprawa ta bynajmniej nie jest obojętna.

 

PRZYCZYNY NIEMOŻNOSCI ISTNIENIĄ ZGODY MIĘDZY PAŃSTWAMI
Chwilowo mogłaby dać sobie rade z nami wszechświatowa koalicja niewtajemniczonych, lecz przed zjawiskiem podobnym jesteśmy zabezpieczeni przez owe ziarna waśni międzypaństwowej, które już z gruntu wyrwać się nie dają. Przeciwstawiliśmy wzajemne wyrachowania osobiste i narodowe niewtajemniczonych, nienawiści religijne i plemienne, hodowane przez nas w sercach niewtajemniczonych w ciągu 50 wieków. Dzięki temu wszystkiemu, żadne państwo wyciągające dłoń nie spotka się z uściskiem życzliwym, bowiem każdy człowiek musi myśleć, że porozumienie się przeciwko nam jest dla niego niekorzystne. Jesteśmy zbyt silni, trzeba się liczyć z nami. nawet nielicznego przymierza państwa stworzyć nie mogą bez tego, żebyśmy nie brali udziału tajnego.

„ŻYDZI” JAKO NARÓD UŻYTECZNY i WYBRANY
Per Meregnat – Przeze mnie panują królowie. Prorocy zaś zapowiedzieli nam, że wybrani jesteśmy przez samego Boga do panowania nad Światem. Bóg dał nam genialność, byśmy mogli uskutecznić to zadanie. Gdyby obóz przeciwny był genialny, wówczas mógłby wałczyć z nami i naszymi podstępami, ale przybysz nie ma żadnej wartości dawnego obywatela. Walka byłaby bezlitosna, jakiej jeszcze świat nie widział. Zresztą genialność niewtajemniczonych była spóźniona osłabiona szukaniem winnych w świecie naszej iluzji.

ZŁOTO JAKO SILNIK MECHANIZMÓW PAŃSTWOWYCH
Wszelkie koła mechanizmów państwowych poruszają się dzięki działaniu silnika, pozostającego w rekach naszych. Silnik ten – to złoto. Wymyślona przez Mędrców naszych nauka ekonomii politycznej od dawna już wskazuje na królewska powagę kapitału.

MONOPOLE W HANDLU I PRZEMYŚLE
By kapitał mógł działać bez skrępowania, winien dążyć do swobody organizowania monopolów w przemyśle i handlu, o co już dobija się we wszystkich częściach świata dłoń niewidzialna. Swoboda ta daje wagę polityczna przemysłowcom, co posłuży do ucisku ludu. Obecnie rozbrajanie narodów jest sprawa najważniejsza, niż popychanie ich do wojny, donioślejsze jest wyzyskiwanie na korzyść nasza zagorzałych namiętności, niż gaszenie ich. Ważniejszym jest przejąć i komentować po swojemu myśli cudze, niż je wypełniać.

DONIOSŁOŚĆ KRYTYKI
Zadaniem naczelnym naszego rządu jest osłabienie rozumu społecznego przez krytykę, oduczania od rozważań, mogących wywołać opór, zwrócenie sił intelektualnych w kierunku beztreściwego krasomówstwa.

 

INSTYTUCJE „NA POKAZ”
We wszystkich epokach ludy i osobistości poszczególne brały słowo za czyn, zadawalając się tym, co było na pokaz, nader rzadko zwracając uwagę, czy na gruncie społecznym, po obietnicy następowało wykonanie. To tez zorganizujemy instytucje na pokaz, które w sposób wymowny będą dowodziły swego dobroczynnego wpływu na postęp.

PRZEMĘCZENIE NA WSKUTEK NADMIARU KRASOMÓWSTWA

Przyswójmy sobie fizjognomie liberalna wszystkich partii, wszystkich kierunków i zaopatrzmy w nią również i mówców, których zadaniem będzie mówić tyle, by doprowadziło to ludzi do przemęczenia wskutek nadmiaru krasomówstwa, do wstrętu do mówców.

JAK OWŁADNĄĆ OPINIĄ SPOŁECZNĄ

Aby owładnąć opinią społeczną, należy ja doprowadzić do dezorientacji, głosząc z różnych stron tyle poglądów sprzecznych i tak długo, dopóki niewtajemniczeni nie zbłądzą w tym labiryncie i nie zrozumieją, że najlepiej jest nie mieć żadnych przekonań, co do spraw politycznych, których społeczeństwo nie może być świadome, bowiem świadomy jest ich tylko ten, kto kieruje społeczeństwem.

Oto tajemnica pierwsza.
Druga, której posiadanie jest niezbędne dla sprawowania z powodzeniem rządów, polega na tym, by o tyle rozplenić wady narodowe, przyzwyczajenia, namiętności, warunki współżycia, aby nikt nie mógł zrozumieć tego chaosu oraz żeby ludzie przestali pojmować się wzajemnie. Środek ten posłuży jeszcze do zasiania waśni wśród wszystkich partii, do rozczłonkowania sil zbrojnych, które nie chcą jeszcze ukorzyć się przed nami, do wyzucia z odwagi wszelkiej inicjatywy osobistej, zdolnej choć trochę szkodzić sprawie naszej.

DONIOSŁOŚĆ INICJATYWY OSOBISTEJ
Nie ma nic równie niebezpiecznego, jak inicjatywa osobista. Jeżeli jest genialna wówczas może dokazać więcej niż miliony ludzi, wśród których zasialiśmy waśń. Musimy tak pokierować wychowaniem społeczeństw niewtajemniczonych, żeby wobec każdej sprawy, wymagającej inicjatywy, opuszczali ręce w bezradnej bezczynności. Natężenie i wypływające że swobody działania, w starciu że swoboda inna, wyczerpuje siły. Jest to źródło poważnych wstrząsów moralnych, rozczarowań, niepowodzeń.

„NADRZĄD” (Organizacje ponad Narodowe)

Przy pomocy wszystkiego wymienionego o tyle zmęczymy niewtajemniczonych, ze zmusimy ich do zaproponowania nam objęcia władzy międzynarodowej, która dzięki swemu przysposobieniu będzie w stanie połączyć wszystkie siły państwowe całego świata i utworzyć „Nadrząd”. Na miejscu władców współczesnych postawimy straszydło, które będzie nosiło miano Narządowej Administracji. Ręce jego będą wyciągnięte we wszystkie strony, jak kleszcze, przy tak kolosalnej organizacji, że nie może ona nie zwyciężyć narodów.

PROTOKÓŁ Nr. 6

MONOPOLE; ZALEŻNOŚĆ OD NICH MAJĄTKU NIEWTAJEMNICZONYCH

Wkrótce zaczniemy organizować olbrzymie monopole, zbiorniki kolosalnych bogactw, od których nawet znaczne majątki niewtajemniczonych będą zależne o tyle, ze zatoną wraz z kredytem państw nazajutrz po katastrofie politycznej. Niechaj ekonomiści rozważa doniosłość tej kombinacji. Wszelkimi sposobami powinniśmy podnosić znaczenie naszego Nad rządu, wystawiając go jako protektora, wynagradzającego wszystkich, którzy poddadzą się nam dobrowolnie.

WYZUCIE ARYSTOKRACJI Z ZIEMI
Arystokracja niewtajemniczonych, jako siła polityczna nie istnieje i nie mamy potrzeby liczenia się z nią, lecz jako posiadaczka terenów szkodliwa jest dla nas z tego powodu, że może być samodzielna co do źródeł swego utrzymania. Wobec tego za wszelka cenę musimy wyzuć ja z ziemi.

ZADŁUŻENIE ZIEMI
Najlepszym sposobem po temu jest powiększenie ciężarów, czyli zadłużenie ziemi. Sposób ten utrzyma własność ziemska w stanie bezwzględnego pognębienia. Arystokracja niewtajemniczonych, dziedziczenie, nie umiejąca się zadowolić małym, szybko zbankrutuje.

HANDEL, PRZEMYSŁ I SPEKULACJA
Jednocześnie należy w sposób wzmożony popierać handel, przemysł, a głównie spekulacje, której rola polega na stanowieniu przeciwwagi dla przemysłu; bez spekulacji przemysł pomnoży kapitały prywatne, podniesie rolnictwo, uwolniwszy ziemie od zadłużenia, wywołanego przez pożyczki udzielane przez banki ziemskie. Należy żeby przemysł, wyssał z ziemi i prace i kapitały, oraz żeby przez spekulacje oddal w ręce nasze wszystkie pieniądze całego świata, a tym samym usunął wszystkich niewtajemniczonych do szeregów proletariatu. Wówczas niewtajemniczeni ukorzą się przed nami, byleby wyjednać dla siebie prawo istnienia.

ZBYTEK
Aby zniszczyć przemysł niewtajemniczonych damy spekulacji do pomocy zaśianą przez nas wśród niewtajemniczonych potrzebę zbytku, pochłaniającego wszystko.

PODNIESIENIE PŁACY (MINIMALNEJ) ZAROBKOWEJ I PODROŻENIE
ARTYKUŁÓW PIERWSZEJ POTRZEBY

Podniesiemy płace zarobkową, co jednak nie przyniesie żadnej korzyści robotnikom, bowiem jednocześnie wywołamy drożyznę artykułów pierwszej potrzeby, spowodowana rzekomo upadkiem rolnictwa i hodowli. Oprócz tego podkopiemy zręcznie i głęboko źródła wytwórczości, przyzwyczaiwszy robotników do anarchii i nadużywania napojów wyskokowych, jednocześnie zaś zarządzimy wszystkie środki do wyzucia z ziemi wszystkich niewtajemniczonych ale inteligentnych.

TAJEMNY CEL PROPAGOWANIA TEORII EKONOMICZNYCH

Chcąc, aby niewtajemniczeni nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zaśądom ekonomicznym, propagandowym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne.

PROTOKÓŁ Nr. 7

CEL WZMOŻONYCH ZBROJEŃ
Wzmożenie zbrojeń, zwiększenie składu osobistego policji są nieodzownymi dopełnieniami planów wyżej wymienionych. Niezbędne jest doprowadzenie do tego, żeby poza nami, istniały we wszystkich państwach, tylko masy proletariatu, garść oddanych nam milionerów, policjanci i żołnierze.

FERMENT, WAŚNIE I NIEZGODA NA CAŁYM ŚWIECIE (Rewolucje, wojny, szczepienia …)

W całej Europie, a przy jej stosunkach i na innych ładach również winniśmy wywołać ferment, waśnie i niezgodę. Wypływa z tego zysk podwójny: po pierwsze utrzymujemy w respekcie wszystkie kraje. Wiadome, ze od woli naszej zależy wywołanie zaburzenia, lub zaprowadzić lad. Wszystkie te kraje już przyzwyczaiły się do uważania nas za ucisk niezbędny. Po drugie:- przy pomocy intryg splączemy nici łączące nas z rządami wszystkich państw za pomocą polityki, traktatów ekonomicznych lub zobowiązań pieniężnych. Aby osiągnąć cel powyższy, musimy uzbroić się w wielki spryt w czaśie układania i zawierania umów, lecz w dziedzinie tego, co nazywa się językiem urzędowym będziemy zachowywali taktykę wręcz odmienna; będziemy udawali uczciwych i ustępliwych. W ten sposób narody i rządy niewtajemniczonych, których nauczyliśmy patrzenia tylko na stronę zewnętrzną tego, co im proponujemy, będą nas uważały za dobroczyńców i zbawców rodzaju ludzkiego.

UKRÓCENIE PRZY POMOCY WOJEN I WOJNY POWSZECHNEJ
PRZECIWDZIAŁANIA ze STRONY NIEWTAJEMNICZONYCH

Na każdy objaw przeciwdziałania musimy mieć możność wywołania wojny z sąsiadami w tym kraju, który ośmieli się sprzeciwiać naszym planom. W wypadku kiedy i sąsiedzi ci postanawia działać zbiorowo – przeciwko nam, musimy odeprzeć atak podobny przy pomocy wojny powszechnej.

TAJEMNICA JAKO CZYNNIK POWODZENIA W POLITYCE.
PRASA I OPINIA PUBLICZNA.

Głównym czynnikiem powodzenia w polityce jest tajność jej zamierzeń: słowa nie powinny być zgodne z działaniami dyplomaty. Do czynności pożytecznych dla naszego obszernego planu, bliskiego już upragnionego końca, winniśmy zmuszać rządy niewtajemniczonych przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za pośrednictwem tak zwanego „wielkiego mocarstwa” czyli prasy, pozostającej, z małymi wyjątkami, z których liczyć się nie warto, całkowicie w naszych rekach.

ARMATY AMERYKAŃSKIE, CHIŃSKIE I JAPOŃSKIE

Jednym słowem, aby streścić nasz system ukrócenia rządów w Europie, poszczególnym rządom pokarzemy siłę naszą przy pomocy zamachów, czyli terroru, wszystkim zaś, jeśli dopuścimy do powstania przeciwko nam, odpowiemy armatami amerykańskimi, chińskimi lub japońskimi.

PROTOKÓŁ Nr. 8

 

DWUZNACZNE KORZYSTANIE Z KODEKSU PRAW
Musimy zapewnić sobie wszelkie środki, których przeciwnicy mogliby użyć przeciwko nam. będziemy musieli w subtelnościach i kruczkach słownika prawnego wyszukać usprawiedliwienia w tych wypadkach, kiedy będziemy uważali za odpowiednie powziąć decyzje, mogące wydać się zbyt śmiałymi lub niesprawiedliwymi, bowiem jest rzeczą ważną ujecie decyzji tych w takie wyrażenia, któryby miały pozór wyższych przepisów moralnych.

WSPÓŁPRACOWNICY TAJNEGO RZĄDU
Rząd nasz winien otoczyć się wszelkimi siłami cywilizacji, wśród których będzie musiał działać, to tez otoczy się publicystami, prawnikami, praktycznymi administratorami, dyplomatami i wreszcie ludźmi, przygotowanymi przez specjalne wychowanie nad kształcące w naszych szkołach specjalnych.

 

SZKOŁY SPECJALNE I WYCHOWANIE NADKSZTAŁCĄCE
Ludzie ci będą znali wszystkie tajemnice bytu społecznego, będą znali wszystkie języki, złożone z politycznych zgłosek i wyrazów, będą znali podkład natury ludzkiej, jej struny najwrażliwsze, na których będą musieli umieć grac. Struny te — to ustrój umysłów niewtajemniczonych, i ich tendencje, braki wady i zalety, właściwości klas i stanów. Rzecz zrozumiała, że współpracownicy genialni naszej władzy, o których mowa, nie będą wzięci z pośród niewtajemniczonych, którzy przywykli do wykonywania swej pracy administracyjnej, nie dbając o to, co należy przez nią osiągnąć, nie myśląc o tym, na co się ona zdała. Administratorzy niewtajemniczonych podpisują papiery, nie przeczytawszy ich, pracują zaś w urzędach dla zysku lub powodowani ambicja.

EKONOMIŚCI I MILIONERZY
Otaczamy nasz rząd, całym szlabanem ekonomistów. Oto dlaczego nauki ekonomiczne stanowią główny przedmiot wykładów dla wtajemniczonych bankierów. będzie nas okrążała cała plejada bankierów, przemysłowców i kapitalistów, a przede wszystkim milionerów, bowiem w istocie wszystko będą rozstrzygały cyfry.

KOMU POWIERZAĆ STANOWISKA ODPOWIEDZIALNE W RZĄDZIE
Tymczasem póki, jeszcze nie jest bezpiecznie powierzać stanowiska odpowiedzialne braciom naszym będziemy obsadzali je przez ludzi, których przeszłość i charakter wykopały przepaść między nimi a ludami, i którzy w razie oporności naszym wskazaniom, będą musieli oczekiwać sądu, albo wygnania. Wobec tego będą bronili spraw naszych do ostatecznego tchu.

PROTOKÓŁ Nr. 9

STOSOWANIE ZASAD PRAWA MASOŃSKIEGO W SPRAWIE WYCHOWANIA NARODÓW

Stosując zasady nasze, należy zwrócić uwagę na charakter narodu, w którego kraju ma się przebywać i działać. Ogólnie jednakowe wszędzie stosowanie zasad tych, przed uskutecznianiem ponownego wychowania narodów na nasza modle, nie może mieć powodzenia. Działając ostrożnie w stosowaniu ich, przekonacie się, że nie minie nawet 10 lat, a charakter najodporniejszy zmieni się, a wówczas nowy naród zaliczymy do już nam uległych.

HASŁO MASOŃSKIE
Słowa liberalnego, w istocie zaś naszego masońskiego hasła, – „wolność, równość, braterstwo”, kiedy już obejmiemy panowanie, zastąpimy przez słowa już nie hasła, lecz ideologii: „prawo wolności, obowiązek równości, ideał braterstwa”. Powiemy i … chwycimy kozła za rogi… De facto starliśmy już wszystkie rządy, prócz naszego, choć jest ich jeszcze wiele. Obecnie, już niektóre państwa zaczynają protestować przeciwko naszym ofiarom, czynią to tylko dla formy, według uznania naszego i w myśl poleceń naszych, bowiem antysemityzm jest nam potrzebny dla rządzenia naszymi braćmi.

POTĘGA DYKTATURY MASOŃSKIEJ
Wyjaśniać tego nie będę, bowiem było to już niejednokrotnie tematem konferencji naszych. W rzeczywistości przeszkody dla nas nie istnieją. Nadrząd nasz znajduje się w warunkach takiej ekstra legalności, która zwykle określano przy pomocy mocnego i energicznego wyrazu – dyktatura. Z zupełną sumiennością mogę stwierdzić, że w danym momencie my jesteśmy prawodawcami, my rozsądzimy i decydujemy sprawy, my karzemy lub uniewinniamy, my jako dowódca wszystkich wojsk naszych usadowiliśmy się na koniu wodza naczelnego. rządzimy wola niewzruszona, bowiem w naszych rekach pozostają szczątki partii ongi silnej, obecnie ujarzmionej przez nas. Władcami niepohamowanymi ambicjami, zaciekłymi zemstami, nienawiśćmi zajadłymi.

TERROR. KTO SŁUŻY TAJNYM BRACTWOM ?
My jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego. Mamy na usługach ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów, komunistów oraz wszelkich utopistów.


Wszystkich zaprzęgaliśmy do pracy. Każdy z nich na swoja rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony układ. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek tych działań: wzywają do pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko: lecz my im spokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego nad rządu międzynarodowego.
Ludy wołają, że niezbędne jest rozstrzygniecie kwestii socjalnej w drodze porozumienia międzynarodowego. Rozczłonkowanie na partie oddało je wszystkie do dyspozycji naszej, bowiem chcąc prowadzić walkę konkurencyjna, należy mieć pieniądze, które całkowicie są w posiadaniu naszym.

PODZIAŁ SIŁ „WIDZĄCYCH” I „ŚLEPYCH” W PAŃSTWACH NIEWTAJEMNICZONYCH
Moglibyśmy obawiać się u niewtajemniczonych połączenia widzącej siły panującej ze ślepą siłą ludów, lecz zastosowaliśmy wszelkie środki przeciwko możliwości podobnej: między obiema silami wznieśliśmy mur w postaci wzajemnego terroryzowania się. W ten sposób ślepa siła ludów stanowi dla nas punkt oparcia i my, wyłącznie my, będziemy kierowali nią, rzecz prosta, w myśl naszych celów.

 

ŁACZNOŚĆ WŁADZY Z NARODEM
Chcąc, aby ślepiec nie był w stanie uwolnić się od kierownictwa naszego, musimy niekiedy wchodzić w ścisłą łączność z nim, Jeżeli nie osobiście, to przez najwierniejszych braci naszych. Kiedy staniemy się już władza uznana, wówczas będziemy się porozumiewali z narodem osobiście na placach publicznych i kształcić go będziemy co do spraw politycznych w takim kierunku, jaki uznamy za potrzebny. To, co powie przedstawiciel rządu lub sam panujący, nie może zaraz nie stać się wiadome całemu państwu, bowiem szybko będzie rozgłoszone przez lud.

SAMOWOLA LIBERALNA
By nie zniszczyć przedwcześnie instytucji niewtajemniczonych, dotknęliśmy instytucji tych dłonią i zebraliśmy w niej końce sprężyn mechanizmu. Sprężyny były ułożone w ścisłym, lecz właściwym porządku, a my zamieniliśmy go na bezładna samowolę liberalna.

OWŁADNIĘCIE WYKSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
Wtrąciliśmy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolności osobistej, a przede wszystkim do wykształcenia i wychowania, jako kamieni węgielnych wolnego bytowania.

FALSZYWE TEORIE
Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież niewtajemniczonych przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam jako fałszywe, lecz wpajanych przez nas.

KOMENTOWANIE PRAW
Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne komentowanie, stworzyliśmy coś wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w tym, że komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to wskutek niemożności poznania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło sądów teorii sumienia.


Twierdzicie, że niewtajemniczeni rzuca się na nas z bronią w reku, Jeżeli przedwcześnie zrozumieją o co chodzi. Przeciwko temu posiadamy na zachodzie możność użycia tego manewru, że zadrżą serca najdzielniejsze: to tunele dla kolei podziemnych, które do tego czasu będą przeprowadzone we wszystkich stolicach.

TUNELE PODZIEMNE
W chwili odpowiedniej będą one wysadzane w powietrze wraz ze wszystkimi organizacjami i dokumentami państwowymi.

PROTOKÓŁ Nr. 10

POZORY W POLITYCE
Dziś zaczynam od powtórzenia rzeczy już powiedzianych i proszę byście pamiętali, że rządy i narody w polityce zadowalają się pozorami. Jakżeż maja wglądać w treści spraw, Jeżeli dla ich przedstawicieli najważniejszą kwestia jest uciecha. Nader ważne jest, by nasza polityka była świadoma tego. Pomoże nam to przy przejściu od omawiania podziału władzy, swobody słowa, prasy, religii (wiary), prawa zrzeszania się, równości przed prawem, nietykalności majątku, mieszkania, podatków (idea podatku ukrytego), odwrotnej siły praw.
Wszystkie kwestie wymienione są tego rodzaju, że nie należy nigdy dotykać ich wprost i w sposób dla narodu widoczny. W wypadkach konieczności poruszeni ich, nie powinno się ich wyliczać, lecz tylko oświadczyć, bez szczegółowego omawiania, że uznajemy zaśady prawa współczesnego. Doniosłość przemilczenia zasady pozostawia nam swobodę wykluczenia niespostrzeżenie z niej różnych szczegółów; o ile wymienilibyśmy je, wówczas staną się one niejako darowanymi.

GENIALNOŚĆ PODŁOŚCI
Narody żywią specjalna miłość i szacunek dla geniuszów siły politycznej i na wszelkie z ich strony gwałty odpowiadają: podle, bo podle, ale jakie zręczne! Szwindel, ale jak wykonany, jak wspaniałe i bezczelnie! Przewidujemy zaprzęgniecie wszystkich narodów do pracy nad wzniesieniem przez nas projektowanego gmachu kapitalnego. Oto dlaczego musimy przede wszystkim zebrać zapas i zapewnić sobie te wprost zuchwała dzielność i moc ducha, która wcielona w działaczy naszych złamie wszystkie przeszkody na drodze naszej.

CO ZAPOWIADA MASOŃSKI PRZEWRÓT PAŃSTWOWY
Dokonawszy naszego przewrotu państwowego, powiemy narodom: „Wszystko szło nad wyraz źle, wszyscy są przemęczeni cierpieniami. Burzymy przyczyny męk waszych: narodowości, granice różnice jednostek monetarnych. Rzecz prosta, macie prawo wydać wyrok na nas, lecz czyż może być on sprawiedliwy, Jeżeli go zatwierdzicie pierwej, niż zbadacie to co my wam dajemy?” Wówczas wezmą nas na ręce i będą nieśli w porywie jednomyślnym zachwytu, nadziei i pragnień. Glosowanie, uczynione środkiem zdobycia panowania przez nas, dzięki przyuczeniu don nawet najmniejszych jednostek z liczby członków ludności, a to przez stworzenie ugód i zebrań grup pewnych – przyda nam się wówczas i po raz ostatni odegra role jako jednomyślne, wywołane przez chęć poznania nas bliżej, zanim by nas potępiono.

 

GŁOSOWANIE POWSZECHNE
Toteż musimy dopuścić do głosowania wszystkich, bez różnic klas i cenzusu, aby wprowadzić absolutyzm większości, czego nie można wymusić na klasach inteligentnych posiadający cenzus.

WARTOŚĆ OSOBISTA
W ten sposób przyzwyczaiwszy wszystkich do pojęcia o wartości osobistej, zniszczymy wpływy rodziny u niewtajemniczonych oraz jej wartość wychowawcza, położymy kres wysuwaniu się rozumów indywidualnych, którym tłum, przez nas kierowany, nie da wysunąć się, ani nawet wypowiedzieć. Tłum przyzwyczaili się do słuchania tylko nas, bowiem płacimy mu za posłuch i uwagę. W ten sposób stworzymy potęgę ślepą, niezdolna poruszać się bez kierownictwa naszych agentów którzy zajmują miejsca jej przywódców. Ludy poddadzą się temu rygorowi widząc, że od przywódców tych zależą zarobki, wsparcia i otrzymanie wszelkiego dobra.

GENIALNY KIEROWNIK
Plan rządzenia powinien być przygotowany przez jedna głowę, bowiem nie można by go było ocalić, gdybyśmy dopuścili do rozdrobnienia na kawałki w licznych umysłach, dlatego tez możemy znać plan działania, lecz nie wolno nam potępiać go, aby nie naruszyć jego genialności, związku jego części składowych siły praktycznej, zawartych w utajonym znaczeniu każdego punktu. Jeżeli dyskutować nad praca taka i zmienić ja przez liczne głosowania, wówczas odcisną się na niej wszelkie nieporozumienia myślowe, które nie wnikały w głębie i związek zamierzeń i pracy. Niezbędne jest dla nas posiadanie planów silnych i obmyślonych celowo. Dlatego też nie powinniśmy rzucać pracy naszego kierownika genialnego na rozszarpanie przez tłum, lub nawet przez ograniczone co do liczby członków stowarzyszeń. Plany te tymczasem nie wywrócą do góry dnem instytucji współczesnych zmieniając tylko ich ekonomie, czyli cala kombinacje ich pochodu, który tym sposobem skieruje się droga wskazana w naszych planach.

 

INSTYTUCJE I ICH FUNKCJE
Pod różnymi nazwami we wszystkich krajach istnieje mniej więcej to samo. Przedstawicielstwo narodowe, ministerstwa, senat, rady państwa, ciała prawodawcze i wykonawcze. nie ma potrzeby wyjaśniania mechanizmu stosunków wzajemnych pomiędzy powyższymi instytucjami, jest to bowiem powszechnie znane. Należy tylko zwrócić uwagę, że każda z wymienionych instytucji odpowiada pewnej doniosłej funkcji państwowej. Proszę zauważyć, ze przymiotnik „doniosły” stosuje nie do instytucji, lecz do funkcji, a wiec nie instytucje lecz ich funkcje są doniosłe. Instytucje podzieliły miedzy sobą wszystkie funkcje zarządzania – administracyjna, prawodawcza i wykonawcza. To tez zaczęły działać w organizmie państwowym jak narządy w ciele ludzkim. Jeżeli uszkodzimy jedna część maszyny państwowej, państwo niby człowiek zachoruje i umrze.

TRUCIZNA LIBERALIZMU
Kiedy wprowadziliśmy do organizmu państwowego truciznę liberalizmu, cala jego kompleksja polityczna uległa zmianie : państwa zapadły na chorobę śmiertelną – zakażenie krwi. Nie pozostaje nic, jak oczekiwać końca ich agonii.

KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH.
ERA REPUBLIKAŃSKA. PREZYDENCI JAKO KREATURY TAJNYCH BRACTW.

Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla niewtajemniczonych samowładztwo.
Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkoła waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej – słowem są to szkoły wszystkiego co pozbawia indywidualności działalność państwowa. Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasą skazała panujących na bezczynność i bezsilność. Wskutek tego uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach. Wówczas stało się możliwe powstanie ery republikańskiej i wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rządu- prezydenta, wziętego z tłumu, że środowiska naszych kreatur i niewolników. To było podstawa miny umieszczonej przez nas pod narodem niewtajemniczonych, a właściwie pod narodami niewtajemniczonych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTÓW
Wkrótce będzie przez nas wprowadzona odpowiedzialność prezydentów. Wtedy już bez ceremonii będziemy wprowadzali to, za co odpowiedzialność spadnie na nasza kreaturę. Co nas to obchodzi, ze rozrzedza szeregi osób, dążących do władzy, że powstaną zamieszki wskutek niemożności znalezienia prezydentów, które ostatecznie zdezorganizują państwa.

ROLA IZBY DEPUTOWANYCH I PREZYDENTA
Aby plan nasz doprowadzili do powyższych wyników, będziemy organizowali wybory takich prezydentów, w których przeszłości istnieje jakaś niewyjaśniona ciemna sprawa. Wówczas będą oni wiernymi wykonawcami naszych planów, a to w obawie rewelacji oraz z powodu wrodzonej każdemu kto doszedł do władzy dążności zachowania dla siebie przywilejów i zaśzczytów związanych z godnością prezydenta. Izba deputowanych będzie osłaniała, broniła i wybierała prezydentów, lecz odbierzemy jej atrybucje wnoszenia projektów praw i ich zmiany. Atrybucje te przekażemy prezydentowi odpowiedzialnemu – zabawce w naszych rekach. Rzecz prosta, iż wówczas władza prezydenta stanie się celem najróżniejszych napaści. Toteż damy mu samoobronę w formie prawa odwoływania się do narodu, do jego decyzji poza jego przedstawicielami, czyli do tego samego naszego ślepego popychadła – większości z spośród tłumu. Niezależnie od tego nadamy prezydentowi prawo wprowadzania stanu wojennego.
Umotywujemy to w taki sposób, że prezydent jako szef armii całego kraju winien mieć możność rozporządzania nią w wypadkach, kiedy zachodzi potrzeba obrony nowej konstytucji republikańskiej, do czego jest najzupełniej uprawniony jako przedstawiciel odpowiedzialny tej konstytucji. Zrozumiałe jest, że w warunkach podobnych, klucz od świątyni będzie pozostawał w naszym reku i nikt prócz nas nie będzie kierował siłą prawodawcza.

NOWA KONSTYTUCJA REPUBLIKAŃSKA
Poza tym z chwila wprowadzenia nowej konstytucji republikańskiej odbierzemy Izbie prawo interpelacji co do zarządzeń rządowych, pod pretekstem zachowania tajemnicy państwowej. Prócz tego sprowadzimy do minimum liczbę przedstawicieli, a tym samym ograniczymy namiętności polityczne. Jeżeli zaś one wbrew oczekiwaniom wybuchną także i w owym minimum, to zanulujemy je przez odwołanie się do większości całego narodu. Mianowanie Prezydentów i Vice Prezydentów Izby i Senatu będzie zależeć od Prezydenta. Nieustające sesje parlamentów zredukujemy do paru miesięcy. Poza tym Prezydent jako naczelnik władzy wykonawczej będzie miał prawo zwoływania parlamentu lub zarządzania w sesjach przerw, które mogą trwać aż do naznaczenia terminu nowej sesji.

 

Aby skutki tych działań bezprawnych w swej istocie nie wypadły przedwcześnie dla naszych planów na wprowadzona przez nas odpowiedzialność Prezydenta podsuniemy ministrom oraz ich przedstawicielom wyższej administracji otaczającym Prezydenta, myśl obchodzenia jego zarządzeń własnymi środkami, za co oni, a nie Prezydent, będą ponosili odpowiedzialność. Szczególnie zalecamy powierzanie wykonywania tej roli Senatowi, Radzie Państwa lub Radzie Ministrów, nie zaś poszczególnym osobom.


Prezydent będzie według naszego uznania komentował treści tych spośród istniejących praw, które dadzą się tłumaczyć w sposób różnoraki. będzie również kasował je, Jeżeli wskażemy mu, że zachodzi tego potrzeba. Prócz tego Prezydentowi będzie przysługiwał przywilej wnoszenia praw tymczasowych, a nawet wprowadzenia nowych zmian do pracy konstytucyjno-państwowej. Jako motyw w obydwu przypadkach będą podawane wyższe wymagania dobra państwowego.

PRZEJŚCIE DO SAMOWŁADZTWA
Stosowanie tych środków da nam możność stopniowego zniszczenia krok za krokiem, wszystkiego co początkowo przy przejęciu przez nas naszych praw musieliśmy wprowadzić do konstytucji państwowych jako środki przejściowe do nie spostrzeżonego zniesienia wszystkich konstytucji, kiedy nastanie czas zniesienia rządu przez nasze samowładztwo.

CHWILA PROKLAMOWANIA KRÓLA ŚWIATA
Uznanie naszego samowładcy może nastąpić również przez zniesienie konstytucji. Chwila ta nastanie w państwach i bankructwami władców zorganizowanymi przez nas zawołają: „Zabierzcie ich, a dajcie nam jednego władcę wszechświata, który by zjednoczył nas i zniósł przyczyny waśni, a mianowicie granice narodowościowe, wyznaniowe, wyrachowania państwowe, które by dały nam spokój i pokój, niemożliwe do osiągnięcia przy obecnych władzach i przedstawicielach”.

SZCZEPIENIE CHORÓB ORAZ PODSTĘPY MASOŃSKIEJ DOKTRYNY
Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody niezbędne jest macic we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy, aby przemęczyć ogól nieładem, nienawiścią, walka, a nawet męczeństwem, głodem i nędza. Wówczas niewtajemniczeni nie będą widzieli innego wyjścia jak tylko oddanie się zupełnie i ostatecznie pod nasza władzę Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby ta upragniona chwila.

PROTOKÓŁ Nr. 11

PROGRAM NOWEJ KONSTYTUCJI
Rada Państwa będzie służyła do zaznaczenia władzy osoby rządzącej. Rada ta, jako część ciała prawodawczego, istniejąca na pokaz będzie stanowiła niejako komitet redagując prawa i dekrety władzy. Oto program przygotowanej nowej konstytucji : My będziemy tworzyli prawa i wykonywali rządy.

1. W formie projektu składanych ciału prawodawczemu.
2. Przy pomocy dekretów Prezydenta w formie postanowień ogólnych orzeczeń senatu, uchwal rady Państwa i decyzji ministerialnych.
3. W chwili zaś odpowiedniej – w formie przewrotu państwowego.

NIEKTÓRE PROGRAMY PROPONOWANEGO PRZEWROTU
Ustaliwszy mniej więcej modus agendi, zajmiemy się szczegółami tych kombinacji, przy których użyciu mamy dokonać zmiany działania maszyn państwowych w kierunku wymienionym. Kombinacje te to: swoboda prasy, prawo zrzeszania się, wolność sumienia, zasady systemu wyborczego i wiele innych objawów, które muszą zniknąć z repertuaru ludzkości lub ulec zasadniczej zmianie zaraz po ogłoszeniu nowej konstytucji. Dopiero wtedy będziemy mogli ogłosić wszystkie nasze postanowienia. Później bowiem wszelkie zmiany będą niebezpieczne. A oto przyczyny: Jeżeli zmiany te wprowadzone będą w kierunku rygoru i ograniczeń – może to spowodować wybuch rozpaczy wywołany obawa nowych zmian w tym samym kierunku.

Jeżeli zaś zmiana ta będzie dokonana w kierunku nowych ulg, wówczas może być powiedziane, ze przyznaliśmy się do słabości, co poderwie autorytet niezłomności nowej władzy lub tez może wytworzyć przekonanie, że przejął nasz strach i zmuszenie jesteśmy do ustępstw, za które nikt nie będzie nam wdzięczny, będą one bowiem uważane za należne. Jedno i drugie byłoby szkodliwe dla powagi nowej konstytucji. Konieczne jest, żeby z chwila jej ogłoszenia oszołomione przez dokonanie przewrotu narody, będące jeszcze pod wpływem terroru i niepewności, zrozumiały, że jesteśmy o tyle silni, nietykalni i pełni potęgi, ze w żadnym razie nie będziemy liczyć się z narodami i nie tylko nie zwrócimy uwagi na ich sąd i życzenia, lecz nawet gotowi jesteśmy i zdolni z niezwalczona siła zgnieść ich wyrażanie i przejawianie w każdej chwili i na każdym miejscu – że wzięliśmy od razu wszystko, co uważaliśmy za niezbędne i w żadnym razie nie będziemy dzielili się nasza władza. Wówczas że strachu zamkną oczy na wszystko i będą oczekiwali co z tego wyniknie.

NIEWTAJEMNICZENI
Niewtajemniczeni to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich jako wilki. Wiecie wszak, co się stanie z owcami kiedy do owczarni zakradną się wilki? Zamkną oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, że obiecamy im zwrot wszystkich zapewnionych im swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i pokonaniu wszystkich partii. Czy warto wspominać o tym jak długo oczekiwać będą tego zwrotu?

MASONERIA TAJNA, I JEJ „LOŻE” NA POKAZ
W jakim innym celu wymyśliliśmy i nakazaliśmy niewtajemniczonym całą te politykę, nie dając im możności zbadania jej treści – Jeżeli nie w tym, żeby osiągnąć to co jest prosta droga niedoskonale dla naszego rozsianego plemienia. Posłużyło to jako fundament dla naszej organizacji masonerii tajnej (illuminati, Tajne Bractwo…), która nie jest znana oraz dla celów istnienia nawet nie podejrzewają ci niewtajemniczeni, znęceni przez nas do szeregów armii, jawnych lóż masońskich „na pokaz”, istniejących dla zamydlenia oczu niewtajemniczonym. Bóg obdarzył nasz naród wybrany rozproszeniem. W tej pozornej naszej słabości znalazła wyraz cała potęga, która teraz doprowadziła nas do progu władzy wszechświatowej. Obecnie niewiele pozostaje już do nadbudowania na fundamencie założonym.

PROTOKÓŁ Nr. 12

MASOŃSKIE POJMOWANIE WYRAZU „WOLNOŚĆ”
Wyraz „wolność”, który może być pojmowany różnorodnie, my określamy jak następuje : „Wolność” jest prawem czynienia tego, na co kodeks pozwala. Podobne pojmowanie posłuży nam w chwili odpowiedniej do tego, aby cala wolność była w naszym reku, bowiem prawa będą tworzyły lub niszczyły tylko to, co myśl programu powyższego uznamy za właściwe.

PRZYSZŁOŚĆ PRASY W PAŃSTWIE MASOŃSKIM
Z prasą załatwimy się w taki sposób: Jaką role gra obecnie prasą? Służy ona do podniecania potrzebnych nam namiętności lub tez – egoizmom partyjnym. Bywa bezwartościowa, niesprawiedliwa, kłamliwa i większości ludzi nie rozumie czemu ona służy. Osiodłajmy ją i weźmy mocno w cugle. Tak samo postąpimy z pozostała prasą, bowiem nie mamy się co bronić od napaści prasy.

Jeżeli pozostaniemy jako cel tylko dla książek i broszur. Przekształcimy ów kosztowny obecnie, z uwagi na konieczność cenzurowania, – wytwór jawności, w źródło dochodów dla naszego państwa: obciążymy wydawnictwa specjalnym podatkiem w markach stemplowych oraz składaniem kaucji przy organizowaniu organów prasy lub drukarń, co zabezpieczy nasz rząd od wszelkich napaści że strony prasy. Za ewentualna napaść będziemy karali bezwzględnie. Środki takie jak: marki i kaucje oraz zabezpieczone przez nie kary dadzą państwu olbrzymi dochód. Co prawda gazety partyjne mogłyby nie żałować pieniędzy, to tez będziemy je zamykali już po drugiej napaści. Nikt bezkarnie nie będzie mógł zaćmić aureoli naszej nieomylności rządowej. Pretekstem do zamknięcia wydawnictwa będzie to, że dany organ prasy podnieca umysły bez przyczyny i podstawy. Zwrócicie uwagę na to, że miedzy napadającymi na nas będą i przez nas stworzone organy, lecz nie będą występowały jedynie przeciwko punktom, których zmianę postanowiliśmy.

KONTROLA PRASY
Żadna wiadomość nie przedostanie się do społeczeństwa bez kontroli naszej. Cel ten osiągniemy już obecnie w ten sposób, że wszelkie nowości wydawnicze otrzymywane są przez kilka agentur, które centralizują ruch wydawniczy całego świata. Agentury te wówczas będą wyłącznymi naszymi instytucjami i będą ogłaszały tylko to, co my im wskażemy.


Jeżeli obecnie potrafimy zawładnąć mózgami społeczeństw niewtajemniczonych do tego stopnia, że wszystkie prawie patrzą na zdarzenia światowe przez kolorowe szybki okularów, które my im zakładamy, Jeżeli obecnie nie istnieją dla nas w żadnym państwie przeszkody, tamujące drogę do tak nazywanych przez głupotę niewtajemniczonych tajemnic państwowych, – to jakże będzie wówczas, kiedy zostaniemy uznanymi władcami świata w osobie naszego władcy wszechświatowego. Powrócimy do przeszłości prasy. Ktokolwiek będzie chciał zostać wydawca, księgarzem lub drukarzem będzie zmuszony wyjednać sobie dyplom odpowiedni, który w razie wykroczenia będzie niezwłocznie odbierany.

 

CZYM JEST POSTĘP W POJĘCIU TAJNYCH BRACTW ?
Wobec zastosowania sposobów powyższych narzędzie myśli stanie się środkiem wychowawczym w ręku rządu naszego, który nie pozwoli już masonom ludowym błąkać się w ostępach i marzeniach o dobroczynnym wpływie postępu. Komu z nas niewiadome jest, że te dobrodziejstwa urojone stanowią drogę do marzeń bezsensownych, z których powstały stosunki anarchiczne miedzy ludźmi, a rządami, bowiem postęp, a właściwie idea postępu naprowadziła na myśl o wszelkiego rodzaju emancypacji, nie ustalając jej granic. Wszyscy tak zwani wolnomyślni są anarchistami Jeżeli nie czynu, to myśli. Każdy z nich ugania się za majakami wolności, wpadając przy tym w samowole, czyli anarchie protestu dla protestu.

JESZCZE O PRASIE
Przejdźmy do prasy. Obciążymy ja zarówno jak i wszelkie druki podatkiem, pobieranym w markach od arkusza oraz kaucjami. Ksiązki, liczące mniej niż trzydzieści arkuszy, będą płaciły podatek zdwojony. Zaliczamy je do kategorii broszur, żeby z jednej strony zmniejszyć liczbę wydawnictw periodycznych, stanowiących najskuteczniejsza truciznę drukowana, z drugiej zaś – środek ten zmusi literatów do pisania książek tak obszernych, ze nikt ich nie będzie czytał, zwłaszcza wobec ich drożyzny.

Nasze wydawnictwa własne, mające zwrócić ruch umysłów w kierunku przez nas wybranym, będą tanie i zyskają wielka poczytność. Podatki położą kres lichym popędom literackim, system zaś kar wytworzy zależność literatów do nas. Gdyby nawet znaleźli się chętni do pisania przeciwko nam, to jednak nie znajda wydawców, którzy by się podjęli drukowania. Przed przyjęciem do druku jakiegokolwiek dzielą, wydawca albo drukarz będzie musiał wyjednać od władz pozwolenie. W ten sposób zawczasu poznamy knowania, skierowane przeciwko nam i zanulujemy je ogłaszając wcześniej wyjaśnienia na ten temat.

Literatura i dziennikarstwo są to dwa najwyższe czynniki wychowawcze, dlatego tez rząd nasz będzie właścicielem większości dzienników. Z centralizuje to wpływ szkodliwy prasy prywatnej, a zarazem stworzy olbrzymi wpływ na umysły. Jeżeli wydamy pozwolenie na 10 dzienników, to sami otworzymy 30 i będziemy stale utrzymywać ten stosunek. Ogól nie powinien domyślać się tego, wydawane wiec przez nas dzienniki będą z pozoru krańcowo przeciwnych kierunków i zdania, co wzbudzi do wydawnictw tych zaufanie i pociągnie do nich przeciwników naszych, nie domyślających się niczego. W ten sposób wpadną oni w nasze sidła i będą unieszkodliwieni.

 

Na pierwszym planie będą stały organy o charakterze ściśle urzędowym. Te będą pilnowały zawsze naszych interesów, to tez wpływ będą posiadały bardzo nikły. Na drugim planie umieścimy pół urzędówki których zadaniem będzie nęcenie obojętnych. Trzeci plan zajmie nasza rzekoma opozycja, w której bodajby jeden z organów będzie stanowił antypody nasze. Przeciwnicy nasi będą uważali owa rzekoma opozycje za zwolenników swoich i otworzą przed nami karty.
Dzienniki nasze będą przedstawiały, kierunki najrozmaitsze; arystokratyczny, republikański, rewolucyjny, a nawet anarchistyczny, lecz tylko dopóty, rzecz prosta, dopóki żyć będzie konstytucja. Jak bożek indyjski Wisznu, będą one posiadały sto rak, z których każda będzie wyczuwał puls jakiegoś kierunku myśli społecznej. Każdy puls zacznie bić w sposób przyspieszony, wówczas ręce te zwrócą opinie w kierunku celów naszych, bowiem osobnik podniecony traci rozsądek i łatwo poddaje się nakazom. Głupcy, którzy będą myśleli, że powtarzają zdanie dziennika reprezentującego ich obóz, powtarzać będą nasze myśli lub te, które będą dla nas pożądane. Wyobrażając sobie że krocza za organem partii swojej, będą szli za sztandarem, którym my im wywiesimy.

 

Chcąc skierować odpowiednio do tego milicje gazetowa, musimy całą sprawę zorganizować że szczególna dbałością. Pod nazwa centralnego wydziału prasowego stworzymy zebrania literackie, na których agenci nasi będą niespostrzeżenie rzucali hasła i dawali sygnały. Sprzeciwiając się zawsze powierzchownie naszym poczynaniom, bez dotykania ich istoty, organy nasze będą prowadziły polemikę bezwartościowa z dziennikarzami urzędowymi jedynie w celu, aby dać nam przyczynę do wypowiedzenia się więcej szczegółowo niż to mogliśmy uskutecznić w pierwiastkowych oświadczeniach urzędowych. Rzecz prosta, iż będzie to z pożytkiem dla nas.


Napaści na nas spowodują jeszcze i to, że poddani upewniają się do zupełnej swobody gadania, nasi zaś agenci będą mieli podstawy do twierdzenia, ze dzieńniki  występujące przeciwko nam, zajmują się czcza paplanina, bowiem nie są zdolne znaleźć istotnych przyczyn do rzeczowego obalenia treści rozporządzeń naszych.


Podobnie niedostrzegalne dla uwagi społecznej, nie mniej jednak pewne zarządzenia, w sposób najpewniejszy skierują zaufanie w stronę naszego rządu. Dzięki zarządzeniom tym będziemy w zakresie spraw politycznych w miarę potrzeby pobudzali lub uspakajali umysły, przekonywali lub dezorientowali, przez drukowanie to prawdy, to znów kłamstw, to pewnych danych, – to znów przeczenia im, odpowiednio do tego, czy przyjęto je dobrze, czy tez źle.

 

Zawsze jednak będziemy ostrożnie badali grunt, zanim uczynimy krok. będziemy odnosili nad przeciwnikami naszymi pewne zwycięstwa, bowiem, tamci nie będą rozporządzali organami prasy, w których mogliby wypowiedzieć się całkowicie, a to z powodu wymienionych wyżej zarządzeń przeciwko prasie. Kamienie probiercze, użyte przez nas w prasie trzeciej kategorii, będą w razie potrzeby energicznie umieszczone przez nasze pisma urzędowe.

SOLIDARNOŚĆ MASONÓW W PRASIE WSPÓŁCZESNEJ
Już obecnie bodajby w formach przestrzeganych przez dziennikarstwo francuskie istnieje solidarność masońska, wyrażona w haśle : wszystkie organy prasy związane są wzajemnie tajemnica zawodowa.
Żaden z członów tej prasy, na kształt augurów starożytnych nie wyda tajemnicy informacji swoich, Jeżeli nie postanowiono, ogłosić ich. Żaden z dziennikarzy nie zdecyduje się na zdradzenie tej tajemnicy bowiem żaden z nich nie jest przyjmowany do świata literackiego, o ile nie miał w przeszłości jakiejś haniebnej rany. Rany te ujawniono by zaraz, dopóki zaś są ukryte aureola dziennikarza przyciąga przekonania większości. Tłumy z zapałem krocza za nim.

OBUDZENIE ZADAŃ SPOŁECZNYCH NA PROWINCJI
Wyrachowanie nasze dotyczy zwłaszcza prowincji. Konieczne jest, byśmy tam obudzili te pragnienia i dążności, przy pomocy których moglibyśmy w każdej chwili zaatakować stolice, przedstawiając je za niezależne pragnienia i dążności prowincji. Rzecz prosta, iż źródłem my będziemy zawsze. Potrzebne nam to, by niekiedy, dopóki nie posiadamy jeszcze pełni władzy, – stolice bywały oplatane przez prowincjonalna opinie narodu, czyli większości zorganizowanej sztucznie przez naszych agentów.
Potrzebne nam to, by stolice w momencie psychologicznym nie potrzebowały nad faktem dokonanym debatować bodajby dlatego, że znalazł on uznanie większości prowincjonalnej.

NIEOMYLNOŚĆ NOWEGO USTROJU
W okresie nowego ustroju będącego przejściem do panowania naszego, nie można pozwolić na demaskowanie przez prasę nieuczciwości społecznej. Konieczne jest, by myślano, że nowy ustrój zadowolił wszystkich o tyle, ze nawet znikła przestępczość.
Przejawy przestępczości mogą być znane tylko ofiarom lub świadkom przypadkowym.

PROTOKÓŁ Nr. 13

POTRZEBA CHLEBA POWSZEDNIEGO
Potrzeba chleba powszedniego zmusza niewtajemniczonych do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami. Agenci spośród nich przyjęci do naszej prasy będą w myśl rozkazów naszych rozpisywali się o tym, co według nas będzie nieodpowiednie do ogłaszania bezpośredniego w dokumentach urzędowych, my zaś tymczasem korzystając z podjętej dyskusji przeprowadzimy zarządzenia pożądane i ofiarujemy je ogółowi, jako fakt dokonany. Nikt nie ośmieli się domagać odwołania rzeczy już przesądzonej tym więcej, że przedstawimy ja jako ulepszenie. Jednocześnie prasą zwróci umysły w kierunku nowych spraw.

KWESTIE POLITYCZNE
Nauczyliśmy wszak ludzi szukania wiecznie czegoś nowego. Do dyskusji nad tymi sprawami nowymi rzuca się bezmózgowi kierownicy losów niezdolni dotychczas pojąc, że nie maja wyobrażenia o tym, do czego się biorą. Kwestie polityki dostępne są wyłącznie dla twórców i kierowników jej w ciągu wielu wieków. że wszystkiego tego stanie się widoczne, ze ubiegając się o zdanie tłumu, ustawimy bieg nowego mechanizmu. Możecie zauważyć, że szukamy niejako uznania nie dla czynów, lecz dla słów wygłoszonych przez nas w danej kwestii. Głosimy stale, że myślą kierownicza, naszych poczynań jest nadzieja, a nawet pewność służenia dobru powszechnemu.

SPRAWY PRZEMYSŁOWE

Aby odciągnąć ludzi zbyt niespokojnych od debatowania nad kwestiami politycznymi rzekomo przeprowadzamy obecnie nowe zagadnienia, a mianowicie – sprawy przemysłowe. Niech sobie szaleją na tym terenie. Masy zgadzają się na próżnowanie, na odpoczynek po rzekomej działalności politycznej, (której nauczyliśmy ich, aby przy pomocy tego walczyć przeciwko rządom niewtajemniczonych), – jedynie pod warunkiem posiadania nowego zajęcia, zawierającego, jak to im wskazujemy, również treść polityczna.

UCIECHY – DOMY LUDOWE

W obawie, że ludzie owi sami dojdą do jakiś wniosków, odwracamy ich uwagę przy pomocy uciech, zabaw, namiętności, domów ludowych. Nie – za długo przy pośrednictwie prasy zaczniemy ogłaszać konkursy w dziedzinie sztuki, sportu wszelakiego rodzaju: sporty te odwrócą ostatecznie umysły od kwestii, w których zakresie musielibyśmy wałczyć z nimi. Odzwyczaiwszy się stopniowo coraz więcej od myślenia samodzielnego, ludzie zaczną rozmawiać z nami w uniesieniu, bowiem my jedynie zaczniemy propagować nowe kierunki myśli za pośrednictwem takich, rzecz prosta osób z którymi o solidaryzowanie się możemy być pomawiani.

„PRAWDA JEST JEDNA”
Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie. Do tej chwili przydadzą się nam bardzo. W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszystkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych. Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bez mózgu głowy niewtajemniczonych i nie ma wśród nich ani jednego rozumiejącego, że wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazków materialnych, nie ma nic wspólnego z prawda, bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postępu. Postęp jako idea fałszywa, służy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znalazł jej prócz nas, którzy jej strzeżemy.

WIELKIE PROBLEMATY
Kiedy już obejmiemy władzę, mówcy nasi będą głosili wielkie problemy, które poruszałyby cała ludzkość w tym celu, by koniec końców uznała nasze dobroczynne rządy. Któż wówczas podejrzewać może, że wszystkie problematy owe były przez nas dobrane w myśl planu politycznego, którego nikt nie mógł odgadnąć w ciągu wieków.

PROTOKÓŁ Nr. 14

RELIGIA PRZYSZLOŚCI
Kiedy już zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane, poza naszym kultem jedynego bóstwa, z którym losy nas łącza wskutek tego, że jesteśmy narodem wybranym i przez które losy nasze związane są z losami świata.
Dlatego tez powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia. Jeśli z tego powodu powstaną ateiści współcześni, to jako stopień przejściowy, nie przeszkodzą naszym zamiarom, będą zaś przykładem dla tych pokoleń, które będą słuchalny naszych kazań o nowej tolerancyjnej wobec zła religii. Religia ta, będąca systemem trwałym i ściśle obmyślanym, doprowadziła do podboju przez nas wszystkich narodów. Podkreślać będziemy również jej prawdę mistyczna, na której, jak to będziemy głosili, polega cała jej siła wychowawcza. Wówczas przy każdej sposobności będziemy drukowali artykuły, w których przeprowadzimy porównanie miedzy poprzednimi, a naszymi dobroczynnymi rządami.


Laska pokoju, bodajby wymuszonego, uwydatni jeszcze więcej dodatnie strony rządu naszego. Omyłki administracji niewtajemniczonych będziemy opisywali w barwach najjaskrawszych. Wszczepimy taki wstręt do nich, że narody będą wołały pokój w stanie niewoli pańszczyźnianej, niż prawa owej znamienitej wolności, które jak tak zmęczyły, wyczerpały źródła ludzkiego istnienia, będąc eksploatowane przez tłum awanturników nie wiedzących, co czynią…

 

Bezużyteczne zmiany rządów, do czego my podbechtywaliśmy niewtajemniczonych, podkopując gmachy ich państw, – do takiego stopnia naprzykrza się narodom, że będą one wolały znosić od nas wszystko, byłe tylko nie były narażone na powtórne przeżycie tych samych zaburzeń i przeciwności. My zaś będziemy że szczególnym naciskiem uwydatniali błędy historyczne niewtajemniczonych, które w ciągu tylu wieków męczyły ludzkość, wskutek braku przenikliwości we wszystkim, co dotyczy istotnego dobra. W pogoni za fantastycznymi projektami dobra społecznego, rządy niewtajemniczonych nie spostrzegły, że projekty coraz więcej psuły, a nie poprawiały stan stosunków powszechnych, na których gruntuje się życie ludzkie. Cala siła naszych zaśad i środków będzie zawarta w tym, że będą przez nas głoszone i komentowane jako kontrast jaskrawy zgangrenowanego dawnego ustroju społecznego.

NIEDOSTĘPNOŚĆ POZNANIA TAJNIKÓW RELIGII PRZYSZŁOŚCI
Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń niewtajemniczonych, lecz nikt nigdy nie będzie krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nigdy nie ośmiela się zdradzić jej tajników.

PROTOKÓŁ Nr. 15

JEDNORAZOWY PRZEWRÓT
Kiedy nareszcie zapanujemy niepodzielnie przy pomocy przewrotów państwowych, przygotowanych wszędzie na ten sam dzień po ostatecznym uznaniu nieużyteczności wszystkich rządów istniejących, (do chwili tej minie jeszcze czaśu niemało, być może – wiek cały) – wówczas postaramy się, by przeciwko nam nie było spisków. W tym celu bez miłosierdzia będziemy skazywali na śmierć każdego, kto z bronią w reku sprzeciwiać się będzie objęciu przez nas panowania.

EGZEKUCJE

Utworzenie jakiegokolwiek stowarzyszenia tajnego również będzie karane śmiercią. Istniejące obecnie znamy, bowiem służyły i służą nam. Skasujemy je; członków zaś wyślemy do lądów odległych od Europy.

PRZYSZŁE LOSY MASONÓW – NIEWTAJEMNICZONYCH

Podobnie postąpimy z tymi gojami masonami, którzy wiedza zbyt wiele. Ci których dla jakichkolwiek przyczyn ułaskawimy, będą wiecznie lękali się zesłania. Wydamy prawo, w myśl którego wszyscy byli członkowie stowarzyszeń tajnych będą wysyłani z Europy, jako środowiska władzy naszej. Decyzje rządu naszego będą ostateczne i bezapelacyjne.

MISTYCZNOŚĆ WŁADZY

W stowarzyszeniach niewtajemniczonych, gdzie zasialiśmy ziarna nieładu i ciągłych protestów, można przywrócić porządek tylko przy użyciu środków bezwzględnych, dowodzących istnienia niezłomnej władzy. Nie warto zwracać uwagi na ofiary składane na ołtarzu przyszłej pomyślności. Na osiągnięciu pomyślności chociażby kosztem ofiar, polega obowiązek każdej władzy świadomej, że istnienie jej polega nie na przywilejach, lecz na obowiązkach. Głównym czynnikiem niewzruszoności władzy jest utrwalenie nimbu potęgi, który można zdobyć jedynie przez wspaniała niezłomność władzy, która posiadałaby cechy nietykalności, wypływające z przyczyny mistycznych – z wyboru Boskiego.

Takim było właśnie do ostatnich czasów samowładztwo rosyjskie, jedyny poza papiestwem, poważny wróg nasz. Przypomnijcie sobie, że zalane krwią Włochy nie tknęły włosa z głowy Sulli, który krew te wytoczył. Sulla dzięki swej odwadze stal się bóstwem w oczach narodu, choć znęcał się nad nim. Dzielny powrót Sulli do Rzymu uczynił go nietykalnym. Naród nie tyka człowieka, który zahipnotyzuje go swoim męstwem i siłą ducha.

ROZMNAŻANIE LÓŻ MASOŃSKICH
Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali loże wolnomularskie we wszystkich państwach świata. Wciągniemy do lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów.

ZARZĄD CENTRALNY 9-ciu

Wszystkie loże poddamy jednemu znanemu tylko przez nas zarządowi, złożonemu z Mędrców naszych. Loże będą posiadały przedstawiciela, maskującego ów centralny zarząd masonerii oraz głoszącego hasła i programy. W lożach tych zadzierzgniemy węzeł że wszystkimi czynnikami rewolucyjnymi i wolnomyślnymi. Będą się one składały z przedstawicieli wszystkich klas społecznych. Najtajniejsze protokóły polityczne będą nam znane i podlegle naszemu kierownictwu od chwili ich powstania. W liczbie członków lóż będą prawie wszyscy agenci policji narodowej i międzynarodowej, bowiem ich współpraca jest dla nas niezbędna. Policja ma możność nie tylko załatwienia się po swojemu z opornymi, lecz również i ukrywania dziel naszych, stwarzania przyczyn do niezadowoleń itd.

MASONERIA JAKO KIEROWNIK WSZYSTKICH TAJNYCH STOWARZYSZENŃ
Do stowarzyszeń tajnych zapisują się zwykle najchętniej aferzyści, karierowicze i w ogóle ludzie po większej części lekkomyślni, z którymi prowadzenie interesów nie będzie dla nas trudne. Oni będą wprowadzali w ruch mechanizm maszyny wymyślonej przez nas… Jeżeli w świecie tym powstanie zamęt, będzie to znaczyło, że potrzebowaliśmy go zamącić, aby zbyt wielka solidarność jego rozprzęgła się. Jeżeli zaś w łonie świata tego powstanie spisek, to na czele nie będzie stal nikt inny, jak tylko najwierniejszy ze sług naszych. Jest to naturalne, że my, nie zaś kto inny, będziemy kierowali sprawami i czynnościami masonerii, ponieważ wiemy, dokąd prowadzimy, znamy cel ostateczny każdego działania, niewtajemniczeni zaś nie wiedza, nawet nie znają wyników bezpośrednich: obchodzi ich zwykle chwilowe zadowolenie ambicji przy wykonywaniu projektów. Nie wiedza o tym, że sam projekt nie powstał z inicjatywy, lecz dzięki poddaniu przez nas myśli odpowiedniej.

DONIOSŁOŚĆ POWODZENIA PUBLICZNEGO
Niewtajemniczeni zapisują się do lóż, jedni – powodowani ciekawością lub tez nadzieja dobrania się ta droga do centrum społecznego, inni zaś żeby uzyskać możność wypowiedzenia publicznego swoich niezniszczalnych i bezpodstawnych marzeń : ci pragną oklasków i emocji, która daje powodzenie, a której im nie szczędzimy. Nie wzbraniajmy im tego powodzenia, by korzystać z powstałej na tym tle zarozumiałości i przekonania o wartości własnej. Przy pomocy tych czynników ludzie niespostrzeżenie przejmują się nakazami naszymi nie strzegąc się ich w przekonaniu, że nieomylność wytwarza myśli własne, ale cudzych nie przyjmuje. Nie wyobrazicie sobie jak łatwo najrozumniejszych niewtajemniczonych doprowadzić do naiwności nieświadomej, o ile przekonani są o wartości własnej, a jednocześnie, jak łatwo przy pomocy najmniejszego niepowodzenia, bodajby braku oklasków, pozbawić ich pewności siebie i doprowadzić do zupełnej uległości, skoro tylko zapewnić im nowe powodzenie. O ile nasi lekceważą powodzenie, byłe przeprowadzić plan dany o tyle niewtajemniczeni gotowi są zaniedbać wszelkie plany dla chwilowego powodzenia.

KOLEKTYWIZM, GRUPY, SPOŁECZEŃSTWO IDEĄ GŁUPCÓW
Psychologia powyższa niewtajemniczonych ułatwia nam znacznie zadanie kierowania nimi. Te z pozoru tygrysy, maja dusze baranów, w głowach zaś przeciągi. Dzięki nam wsiedli na konika marzeń o pochłonięciu indywidualności ludzkiej przez jednostkę symboliczna kolektywizmu. Nie pojęli jeszcze i nie pojmą nigdy myśli, że „kolektywizm i społeczność oraz grupowość” stanowi jawne pogwałcenie praw najważniejszych natury, która od początku świata tworzyła jednostki, niepodobne do innych, mające na celu właśnie indywidualność. Jeżeli byliśmy zdolni doprowadzić ich do takiego szalonego zaślepienia, czyż nie dowodzi ta z zadziwiająca wyrazistością do jakiego stopnia umysł niewtajemniczonych nie jest po ludzku rozwinięty w porównaniu z umysłem naszym! Okoliczność ta jest dla nas główną gwarancja powodzenia.

OFIARY
Do jakiego stopnia sięgała przenikliwość naszych Mędrców w starożytności! Twierdzili oni, że dla dopięcia celu poważnego nie należy cofać się przed użyciem pewnych środków lub liczyć ofiary składane, aby osiągnąć cel. My nie liczyliśmy ofiar z pośród nasilenia bydlęcego niewtajemniczonych, choć złożyliśmy ofiarę z wielu naszych. Lecz za to w zamian stworzyliśmy dla naszych taka sytuacje na świecie, o jakiej nawet marzyć nie mogli. Stosunkowo nieliczne ofiary z pośród nas uchroniły od zguby strukturę naszą.

EGZEKUCJE NAD MASONAMI
Śmierć jest nieuniknionym końcem każdego życia. Lepiej jest przyśpieszyć koniec tych, którzy przeszkadzają naszej sprawie niż nas, którzy jesteśmy jej twórcami. Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci naszych, nie będzie się mógł domyśleć tego, nawet same ofiary : wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi tego potrzeba, na pozór wskutek chorób normalnych. Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielają się protestować.


Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masoństwa wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym. Głosząc niewtajemniczonym liberalizm, jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa.

UPADEK POWAGI PRAW I WŁADZY
Pod wpływem naszym wykonanie praw niewtajemniczonych spadło do minimum. Powaga prawa jest zachwiana przez komentowanie wolnomyślne, wprowadzone przez nas do tej sfery. W najważniejszych sprawach politycznych i zasadniczych sądy wydaja wyroki w myśl wskazań naszych, widza sprawy w takim świetle, w jakim je zabarwimy dla administracji niewtajemniczonych, rzecz prosta, przez osoby przedstawione, z którymi na pozór nie mamy nic wspólnego oraz przy pomocy gazet i innych środków. Nawet senatorowie i przedstawiciele wyższych administracji korzystają z rad naszych. Zwierzęcy par excelence, umysł niewtajemniczonych niezdolny jest do analizy o obserwacji, tym więcej zaś nie może przewiedzieć, co ma na celu odpowiednie przedstawienie danej sprawy.

WYBRAŃCY
W tej różnicy co do zdolności myślenia dają się łatwo upatrzyć cechy człowieczeństwa oraz tego, że jesteśmy narodem wybranym. To odróżnią nasz umyśl od instynktownego, zwierzęcego umysłu niewtajemniczonych, którzy widza, lecz nie zdolni są przewidzieć lub dokonać wynalazku: (z wyjątkiem wynalazków materialnych). Z powyższego jasnym się staje, że natura sama przeznaczyła dla nas kierownictwo i rządy świata.

ZWIEZŁOŚĆ I JASNOŚĆ PRAW W PRZYSZŁYM PAŃSTWIE
Kiedy przyjdzie okres naszych rządów jawnych oraz zaznaczenia dla nas ich dobroczynnego wpływu, wtedy przerobimy wszystkie prawodawstwa.
Prawa przez nas utworzone będą zwięźle, jasne, niewzruszone i bez wszystkich komentarzy, toteż każdy będzie w stanie poznać je gruntownie. Zasadniczym rysem będzie posłuszeństwo dla zwierzchności, deprawowanie do stopnia najwyższego. Wówczas znikną wszelkie nadużycia wskutek odpowiedzialności wszystkich bez wyjątku wobec władzy przedstawiciela wyższych sfer rządzących.

ŚRODKI PRZECIWKO NADUŻYCIOM WŁADZ
Nadużycia władz, stojących niżej od tych instancji ostatniej będą karane z taka bezwzględnością, że każdy straci chęć do eksperymentów w tym rodzaju. będziemy skrzętnie badali każde działanie administracji państwowej, od której zależny jest bieg maszyny państwowej, bowiem demoralizacja administracji powoduje demoralizacje ogólna. Ani jeden fakt pogwałcenia prawa ani nadużycia władzy nie pozostanie bez przykładnej kary.

SUROWOŚĆ KAR
Ukrywanie wykroczeń, solidarna pobłażliwość miedzy osobami pracującymi w administracji,- wszystko to zniknie wobec pierwszych przykładów wymierzania surowych kar. Aureola władzy naszej wymaga stosowania kar celowych, czyli surowych za najmniejsze zachwianie jej powagi dla zysku osobistego. Delikwent, ukarany nawet nieproporcjonalnie w stosunku do winy, będzie niejako żołnierzem, ginącym na posterunku administracyjnym w imię pożytku dla władzy, zasad i prawa które nie dopuszczają przejścia z drogi społecznej na osobista ludzi, kierujących rydwanem społecznym. Na przykład: sędziowie nasi będą wiedzieli, że pragnąc pochwalić się nierozsądnym miłosierdziem, gwałcą przepisy sprawiedliwości, stworzone w celu poprawy ludzi przy pomocy kar za przestępstwa, nie zaś dla manifestowania zalet duchowych sędziego. Przejawianie zalet tych jest zupełnie odpowiednie w życiu prywatnym, lecz nie na gruncie społecznym, stanowiącym podstawę wychowawcza ludzi.

WIEK PREKLUZYJNY SĘDZIÓW
Nasz personel sądowy będzie pracował nie dłużej, jak do 35 lat, po pierwsze dlatego, że starcy z większym uporem obstają przy powziętym z góry zadaniu, trudniej poddając się rozporządzeniom nowym, po drugie, zaś dlatego, że da nam to możność osiągnięcia łatwości w przenoszeniu personelu, który z tym mniejsza trudnością ugnie się pod uciskiem naszym: kto zechce pozostać na zajmowanym stanowisku, będzie musiał być ślepo posłuszny, żeby zasłużyć na to.

LIBERALIZM SĘDZIÓW I WŁADZY
W ogóle sędziowie nasi wybierani będą spośród takich ludzi, którzy będą dobrze wiedzieli, że zadaniem ich jest karanie i stosowanie prawa, nie zaś marzenia o przejawianiu liberalizmu kosztem państwowego planu wychowawczego jak to sobie obecnie wyobrażają niewtajemniczeni. Przenoszenie sędziów spowoduje, prócz tego, zmniejszenie solidarności zbiorowej kolegów i przykuje wszystkich do interesów państwa, od którego będzie los ich zależał.

Młode pokolenie sędziów będzie wychowane w poglądach, że niedopuszczalne są nadużycia podobne, któryby mogły zepsuć porządek ustalony we wzajemnych stosunkach poddanych. Obecni sędziowie niewtajemniczonych, pobłażliwi są na wszelkie przestępstwa, nie maja bowiem właściwego poglądu na swoje obowiązki, a to dlatego że władcy obecni, mianując sędziów, nie troszczą się o wpojenie w nich poczucia obowiązku i zrozumienia zadań. Niewtajemniczeni oferują poddanym swoim zyskowne stanowiska, nie myśląc nawet wyjaśnić im, po co je utworzono. Z tej przyczyny rządy niewtajemniczonych burzone są przez ich własne siły, przez działania ich własnej administracji.
Niechże dla rządu naszego będzie jeszcze jedna lekcja ten przykład, do jakich wyników doprowadzają działania podobne. Wykorzenimy wolnomyślność ze wszystkich ważnych stanowisk strategicznych w rządzie naszym, od których zależy wychowanie ludzi, podległych naszemu ustrojowi społecznemu. Stanowiska takie zajmowane będą jedynie przez osoby wykształcone przez nas, w kierunku zarządzania administracyjnego. Na ewentualny zarzut, ze dymisje starych urzędników obciąża znacznie skarb, mogę odpowiedzieć, ze po pierwsze w zamian utraconej posady, będą otrzymywali inna, prywatna, przygotowana dla nich wcześniej, po drugie zaś przypomnę, że w naszym posiadaniu będą pieniądze całego świata, a wiec rząd nasz nie ma przyczyn liczenia się z kosztami.

ABSOLUTYZM
Absolutyzm nasz będzie pod każdym względem konsekwentnym, to tez wola nasza w każdej tej decyzji, będzie szanowana i wykonywana bezwzględnie: wola ta będzie ignorowała wszelkie szemranie, wszelkie niezadowolenie, tępiąc każdy ich czynny przejaw przy pomocy przykładnych kar.

PRAWO KASACJI
Zniesiemy prawo kasacji, pozostawiając je w wyłącznym naszym rozporządzeniu, a właściwie przekazując je władcy, bowiem nie powinniśmy pozwolić na to, by w umysłach mogło powstać przypuszczenie że mianowani przez nas sędziowie mogli wydać wyrok błędny. Gdyby cos podobnego zaszło, wówczas sami skasujemy wyrok, ukarawszy jednocześnie sędziego za niepojmowanie obowiązków, tak przykładnie, że wypadek podobny nie powtórzy się więcej.
Powtarzam że będziemy przecież wiedzieli o każdym kroku naszej administracji, która trzeba tylko pilnować, żeby naród był z nas zadowolony, ma on bowiem prawo wymagania od dobrego rządu, również od dobrego urzędnika.

PATRYARCHALNY RODZAJ WŁADZY PRZYSZŁEGO WŁADCY.
UBÓSTWIANIE WŁADCY

rząd nasz będzie miał charakter patriarchalnej opieki ojcowskiej ze strony naszego władcy. Naród nasz i poddani będą uważali go za ojca, dbałego o każda czynność, o każdy przejaw stosunku wzajemnego poddanych oraz przejaw stosunku do władcy. Wówczas w takim stopniu przejma się myślą, że niemożliwe jest obejść się bez takiego kierownictwa i opieki, o ile się chce żyć w spokoju, iż uznają samowładztwo naszego władcy z czcią zbliżona do ubóstwiania, zwłaszcza kiedy się przekonają, że władza funkcjonariuszy naszych nie zastępuje jego władzy, bowiem jest tylko ślepym jej wykonaniem. Będą zadowoleni, że uregulowaliśmy wszystko w ich życiu, jak to robią rodzice rozsądni pragnący wychować dzieci w zasadach posłuszeństwa i obowiązku. Wszak narody w stosunku do tajników polityki naszej są wiecznymi dziećmi. Tak samo jak ich rządy.

PRAWO SILNIEJSZEGO JAKO JEDYNE PRAWO
Jak widzicie despotyzm nasz ugruntowany będzie na prawie i obowiązku: zmuszanie do spełnienia obowiązku jest atrybucja rządu, będącego ojcem dla poddanych. rząd ma po swojej stronie prawo silniejszego, aby korzystać z tego prawa do skierowania ludzkości w stronę ustroju określonego i naturalnego, czyli w strojne posłuszeństwa. Wszystko na świecie jest posłuszne, Jeżeli nie ludziom to okolicznościom albo naturze własnej, lecz w każdym razie czemuś silniejszemu. Bądźmy zatem czymś silniejszym w imię dobra. Obowiązani jesteśmy bez wahania poświęcać jednostki gwałcąc porządek ustalony, bowiem w przykładnym karaniu zła spoczywa doniosłe zadanie wychowawcze.

KRÓL PATRIARCHA ŚWIATA
Kiedy król wdzieje na swoje święto czoło koronę, zaofiarowana mu przez Europę, z ta chwila stanie się patriarcha świata. Ofiary niezbędne, złożone, dla niego, z powodu swej celowości nigdy nie dorównają liczbie ofiar, złożonych w ciągu wieków przez manie wielkości, zawarta w konkurencji rządów niewtajemniczonych. Król nasz będzie nieustannie obcował z narodem, wygłaszając dla niego z trybuny przemówienia, które fama rozniesie natychmiast po świecie.

PROTOKÓŁ No. 16

UNIESZKODLIWIENIE UNIWERSYTETÓW
Aby zniszczyć wszelkie siły zbrojne, oprócz naszej, unieszkodliwimy pierwszy stopień zbiorowości, czyli uniwersytety, przekształciwszy je w kierunku nowym. Dyrekcje ich i profesorowie będą przygotowywani do zawodu swego przy pomocy tajnych szczegółowych programów działania, od których nie będą mogli odstępować bezkarnie. Profesorowie będą mianowani ze szczególna oględnością i w zupełności zależni od rządu. Z programu wykładów wykluczymy prawo państwowe, zarówno – jak i wszystko co dotyczy spraw politycznych, Nauki te będą wykładane niewielu dziesiątkom osób, wybranych z liczby wtajemniczonych dzięki wybitnym zdolnościom. Uniwersytety nie powinny wypuszczać że swoich murów młokosów smażących plany konstytucji, jakby komedie albo tragedie, i zajmujących się sprawami politycznymi, o których nawet ojcowie ich nie mieli nigdy najmniejszego pojęcia. Niewłaściwie skierowane wtajemniczenie znacznej liczby osób w sprawy polityczne wytwarza utopistów i złych poddanych, jak to sami możecie sprawdzić na przykładzie ogólnego wychowania niewtajemniczonych w tym kierunku. Dla nas było konieczne wprowadzenie do ich wychowania tych wszystkich zasad, które tak świetnie poderwały ich ustrój. Kiedy obejmiemy władzę, wówczas usuniemy z wychowania wszelkie przedmioty, wywołujące zamęt i uczyniły z młodzieży posłuszne dzieci władzy, przywiązane do władzy, jako punktu oparcia i nadziei pokoju.

ZASTĄPIENIE KLASYCYZMU
Klasycyzm oraz wszelkie studia nad historia starożytna, zawierająca więcej złych, niż dobrych przykładów, zastąpimy przez studia nad programem przyszłości. Wykreślimy z pamięci ludzi wszystkie fakty z wieków minionych, niepożądane dla nas, pozostawiając tylko te, które uwydatniają wszelkie omyłki rządów niewtajemniczonych. Nauka życia praktycznego, ustroju obowiązującego, stosunków wzajemnych miedzy ludźmi, unikania złych przykładów egoistycznych, siejących zarazę zła oraz wszelkie podobne kwestie o charakterze wychowawczym będą stały na czele programu wykładów, ułożonego według specjalnego planu dla każdego. Nauczanie w żadnym razie nie będzie uogólniane. Podobne postawienie sprawy jest szczególnie ważne.

WYCHOWANIE I STAN
Każdy stan społeczny winien być wychowany w ścisłym rozgraniczeniu odpowiednio do pracy i przeznaczenia. Geniusze przypadkowe zawsze umiały i będą umiały wślizgnąć się do innych stanów. Zupełnym szaleństwem byłoby dla tych wypadków nielicznych pozwalać wchodzić do szeregów cudzych ludziom bez zdolności, odbierając stanowiska osobom odpowiednim z pochodzenia i zajęcia. Wiecie sami jakie to dało wyniki niewtajemniczonym, którzy dopuszczali do podobnie jaskrawego nonsensu.

REKLAMOWANIE WŁADZY W SZKOŁACH
Chcąc żeby władca zajął pewne miejsce w sercach i umysłach poddanych, należy w czasie działalności jego prowadzić w szkołach i na placach publicznych wykłady o dziełach jego, znaczeniu i wszystkich dobroczynnych zapoczątkowaniach.

SKASOWANIE WSZELKIEGO NAUCZANIA WOLNEGO
Skasujemy wszystkie nauczanie wolne. Młodzież ucząca się będzie miała prawo zbierania się wraz z rodzicami z zakładach naukowych niby w klubach. W czasie zebrań tych w dni świąteczne, profesorowie będą miewali odczyty rzekomo wolne, na temat stosunków ludzkich, o zasadach przykładu, o represjach, powstających na tle nieświadomości stosunków, wreszcie o filozofii nowych teorii, nieujawnionych jeszcze światu. Teorie te podniesiemy do znaczenia dogmatów wiary, jako stanowiące stopień przejściowy do niej. Przedstawiwszy program działań naszych w teraźniejszości i przyszłości, przeczytam wam podstawy tych teorii.

NIEPODLEGŁOŚĆ MYŚLI
Wiedząc dzięki doświadczeniu wielu wieków, że ludzie żyją i powodują się ideami, że idee te są wchłaniane za pośrednictwem wychowania, dawanego z jednakowym powodzeniem ludziom wszelkiego wieku, przy użyciu, rzecz prosta, odmiennych systemów, – połkniemy i skonfiskujemy na korzyść nasza ostatnie przejawy niepodległości myśli, które już od dawna zwracamy w kierunku potrzebnych nam spraw i idei. System skracania myśli jest już czynny w formie ukrócenia tak zwanego systemu nauki poglądowej, mającej zmienić niewtajemniczonych w bezmyślne ulegle zwierzęta potrzebujące metody poglądowej, by nauczyć się czegoś. Jeden z najlepszych agentów naszych we Francji, a mianowicie Bourgeois, ogłosił już nowy program wychowalnia poglądowego.

PROTOKÓŁ Ne. 17

ADWOKATURA
Adwokatura wytwarza ludzi zimnych, okrutnych, upartych, pozbawionych zasad, zajmujących zawsze stanowisko bezosobowe, czysto legalne. Przyzwyczajeni do traktowania wszystkiego z punktu widzenia korzyści dla obrony, nie zaś z punktu dobra społecznego jej wyników – zwykle nie odmawiają podjęcia się żadnej obrony, domagają się za wszelka cenę uniewinnienia, czepiając się drobnych kruczków jurysprudencji i w ten sposób demoralizują sąd.


Dlatego tez zawód ten ściśniemy w wąskich ramkach, które sprowadza go do strefy urzędniczo- wykonawczej. Adwokaci, zarówno jak i sędziowie, będą pozbawieni prawa porozumiewania się że stronami, otrzymując sprawy jedynie od władz sądowych, badając je tylko na zasadzie podań i dowodów, broniąc klientów swoich, na zasadzie faktów ustalonych przez badanie słowne. Honorarium otrzymywać będą bez względu na zalety obrony. Będą to zwykli referenci spraw na rzecz sprawiedliwości, stanowiący przewagę dla prokuratorów, którzy będą referentami na rzecz oskarżenia: skróci to procedurę sądowa. W ten sposób wprowadzona będzie obrona uczciwa bezstronna, nie dal zysków, lecz z przekonania. Położy to kres praktykowanemu obecnie przekupywaniu kolegów obrońców oraz ich porozumiewaniu się, by tylko ten kto płaci, wygrywał sprawy.

 

WPŁYW KLERU NIEWTAJEMNICZONYCH
Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo niewtajemniczonych i w ten sposób uniemożliwić posłannictwo jego, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa z każdym dniem maleją. Wolność sumienia jest teraz głoszone wszędzie, a wiec lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa, buddyzmu, islamu, judaizmu i innych wyznań. Z sektami i innymi wyznaniami damy sobie rade jeszcze łatwiej, lecz mówić o tym byłoby przedwcześnie. Klerykalizm i kleryków ujmiemy w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się w kierunku odwrotnym do ich ruchu poprzedniego.


Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia dworu papieskiego, wówczas palec niewidzialnej reki wskaże w stronę dworu tego, kiedy zaś narody rzuca się tam, wystąpimy w charakterze obrońców jego, by nie dopuścić do znacznego upuszczenia krwi. Przy pomocy dywersji tej wedrzemy się do wnętrza tego dworu, którego nie opuścimy, nie zniszczywszy uprzednio całej jego siły.

KRÓL JAKO PAPIEŻ PATRIARCHA
Król będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarcha kościoła międzynarodowego.
Lecz dopóki nie wychowamy młodzieży w zasadach nowych wiar przejściowych, a następnie – naszej, nie zaszczepimy jawnie kościoła istniejącego, który będziemy zwalczali przez krytykę, wywołującą schizmy.

ORGANIŻACJA POLICJI OCHOTNICZEJ
Nasza prasa współczesna w ogóle będzie piętnowała sprawy państwowe, religijne, brak zdolności niewtajemniczonych, wszystko to w wyrażeniach pogardliwych, żeby na wszelki sposób poniżyć ich tak, jak to umie zrobić tylko nasze genialne plemię. Państwo nasze będzie apologia bożka Wisznu, stanowiącego wcielenie tego państwa : w stu dłoniach naszych dzierżyć będziemy sprężyny maszyny społecznej. będziemy wiedzieli o wszystkim przy pomocy policji urzędowej, która w formie, opracowanej przez nas pozwala rządom widzieć wiele rzeczy. Zgodnie z programem naszym, trzecia część poddanych naszych będzie śledziła pozostałe części w poczuciu obowiązku w myśl zasady służenia dobrowolnie państwu. W czasach tych zajęcie szpiega i denuncjanta nie będzie hańba. Przeciwnie nawet – będzie chwalebne.

 

Denuncjacje bezpodstawne będą surowo karane, by zapobiec szerzeniu się nadużyć w tym kierunku. Agenci nasi będą należeć zarówno do wyższych, jak i do niższych klas społecznych, do sfery świata administracji. Będą tu również wydawcy, drukarze, księgarze, subiekci, robotnicy, stangreci, lokaje itd. Policja będzie również nieupoważniona do jakiejkolwiek samowoli, a wiec pozbawiona władzy, będzie tylko świadczyła i denuncjowała. Kontrola jej doniesień, oraz ewentualne areszty będą zależne od grupy odpowiedzialnych kontrolerów do spraw policji. Aresztowań będzie dokonywał korpus żandarmerii.


Osoba, która nie zawiadomi o czymś widzianym lub slyszanym z zakresu kwestii politycznych będzie pociągana do odpowiedzialności za ukrywanie, o ile da się to udowodnić.

SZPIEGOSTWO
Podobnie jak dziś bracia nasi pod odpowiedzialnością osobista obowiązani są denuncjować przed odstępców lub osoby działające przeciwko niemu. tak samo w naszym państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych obowiązywać będzie przestrzeganie służenia państwu w tym kierunku.

NADUŻYCIA WŁADZY
Organizacja taka wypełni nadużycia władzy dokonywane przy pomocy siły, przekupstwa, słowem to co poprzednio wprowadziliśmy do obyczajów niewtajemniczonych przy pomocy rad i teorii praw nadczłowieczeństwa. Lecz czyż inaczej moglibyśmy osiągnąć zwiększenie nieładu w ich administracji? W liczbie środków odnośnych jednym z największych są agenci służący do przywrócenia porządku a posiadający możność przejawiania i rozwijania tej działalności destrukcyjnej swych złych instynktów, samowoli a przede wszystkim – łapownictwa.

PROTOKÓŁ Nr. 18

ŚRODKI OCHRONNE
Jeżeli będziemy potrzebowali zastosować wzmożone środki ochronne (najstraszniejsza trucizna dla powagi władzy), urządzimy wówczas symulowane zaburzenia lub wybuch niezadowolenia wyrażanego przez uzdolnionych mówców, do których przyłącza się zaraz współ myślący. Da nam to powód do rewizji i dozoru że strony naszych sług pracujących w policji niewtajemniczonych.

JAWNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY JAKO ZGUBA DLA WŁADZY
Ponieważ większości spiskowców działa z miłości do sztuki, a z zamiłowania do gadulstwa – nie będziemy niepokoili ich przed rozpoczęciem działań z ich strony, lecz tylko wprowadzimy do ich sfery elementy obserwacyjne. Należy pamiętać, że powaga władzy maleje przez wykrywanie częstych spisków: jest to niejako przyznaniem się do bezsilności lub jeszcze co gorsze do własnej niesłuszności. Wiadomo wam, że zniszczyliśmy powagę panujących przez częste zamachy dokonywane przez naszych agentów, będących ślepymi baranami w naszym stadzie. Wystarcza kilka zdań liberalnych, by skłonić ich do popełnienia zbrodni byłe tylko posiadała ona zabarwienie polityczne. Zmusimy panujących do przyznania się do bezsilności przez ogłoszenie jawnych smrodków ochrony i w ten sposób zniszczymy powagę władzy.

OCHRONA KRÓLA
Władca nasz będzie strzeżony przez niewidoczna straż, bowiem nie dopuścimy do tego, by powstało przypuszczenie, że istnieje przeciwko niemu spisek, z którym nie będąc zdolny walczyć, musi się przed nim chować. Gdybyśmy dopuścili do istnienia takiego przypuszczenia, jak to robią niewtajemniczeni – tym samym podpisalibyśmy wyrok, Jeżeli nie na niego samego, to na dynastie jego, w niedalekiej przyszłości.
Wedle ściśle zachowawczych pozorów władca nasz będzie używał władzy swej dla dobra narodu, nigdy zaś dla celów własnych lub dynastycznych. To też dzięki zachowaniu podobnego decourm, władza jego będzie wzbudzała szacunek i będzie strzeżona przez samych poddanych którzy będą ja ubóstwiali, świadomi, że z nią związana jest pomyślność każdego obywatela, bowiem od władzy tej zależy porządek ustroju społecznego. Strzec Władce jawnie, to znaczy uznać słabość organizacji jego siły.


Władca nasz w czasie wystąpień publicznych będzie zawsze otoczony tłumem, jak gdyby ciekawych mężczyzn i kobiet, którzy zajmą pierwsze szeregi kolo niego niby przypadkowo i będą rzekomo przez poszanowanie ładu wstrzymywali innych. Jeżeli w tłumie znajdzie się petent, usiłujący podać prośbę przedzierając się przez szeregi, wówczas pierwsze z tych osób powinny przejąć prośbę i w oczach petenta podać ja władcy. Aureola władzy wymaga dla swego istnienia, by naród mógł, mówiąc: „gdyby o tym król wiedział”, albo: „król o tym wie”.

POWAGA MISTYCZNA WŁADZY
Z chwila utworzenia ochrony urzędowej znika powaga mistyczna władzy. Każdy posiadający pewna dozę śmiałości uważa się za jej gospodarza. Wywrotowiec zyskuje świadomość swojej siły i czeka momentu odpowiedniego do wykonania zamachu na władzę. Niewtajemniczonym głosiliśmy cos wręcz przeciwnego, ale widzimy przykłady, do czego doprowadziły środki ochrony jawnej!

 

ARESZTOWANIA ZA NAJMNIEJSZYM PODEJRZENIEM
Przestępcy będą u nas aresztowani przy pierwszym podejrzeniu, o tyle o ile uzasadnionym podejrzeniu: nie należy w obawie popełnienia ewentualnej pomyłki dawać możność ucieczki osobom podejrzanym o przestępstwo polityczne, za które karać będziemy istotnie bez litości. Jeżeli do pewnego stopnia dopuszczalne jest badanie pobudek w wykroczeniach zwykłych, to – nie będzie uniewinnienia dla osób, zajmujących się kwestiami, których nikt, prócz rządu, nie rozumie. Zresztą nawet nie wszystkie rządy znają się na prawdziwej polityce.

PROTOKÓŁ Nr. 19

PRAWO SKŁADANIA PRÓŚB I PROJEKTÓW
Nie pozwalając na samodzielne zajmowanie się polityka, będziemy natomiast popierali wszelkie podania i petycje podające do uznania rządu różne projekty polepszenia bytu narodowego : ujawni to nam braki lub kaprysy naszych poddanych, na które będziemy odpowiadali wykonaniem lub uzasadnionym odrzuceniem, które uwidoczni krótkowzroczność osoby, mylnie rozumiejącej.

 

SPOSÓB SĄDZENIA PRZESTĘPSTW POLITYCZNYCH
Chcąc przestępców politycznych pozbawić nimbu dzielności będziemy ich sądzili na lawie oskarżonych obok złodziei, zabójców oraz innych brudnych i wstrętnych przestępców. Wówczas w umysłach ogółu zjednoczy się pojecie takich przestępstw z haniebnością wszelkich innych. W wyniku wszystkie będą jednakowo pogardzane. Usiłujemy i o ile mi się zdaje osiągnęliśmy to, że niewtajemniczeni nie odgadli takiego sposobu walki z intrygami. W tym celu w prasie i w przemówieniach, a pośrednio nawet w rozsądnie ułożonych podręcznikach historii, reklamowaliśmy męczeństwo przestępców politycznych, poniesione za idee pomyślności mas społecznych. Zniechęciło to jednocześnie do wybrania tej samej drogi.

PROTOKÓŁ Nr. 20

PROGRAM FINANSOWY
Dziś zajmiemy się programem finansowym, który umieściłem na końcu referatu mego, jako najtrudniejszy, ostateczny i zdecydowany punkt planów naszych. Zaczynając referat przypominam wam to, co wzmiankowałem wcześniej, że o wyniku ogólnym działań decyduje sprawa cyfer.
Z chwila objęcia władzy rząd nasz samowładczy będzie unikał, w myśl zasady samozachowawczej, zbyt wielkiego obciążenia mas podatkami, nie zapominając o swej roli ojca i opiekuna, ponieważ jednak organizacja państwa pociąga znaczne koszty, niezbędne jest posiadać odpowiednie fundusze. Dlatego tez należy że szczególna skrupulatnością opracować sprawę pod tym względem.

 

PODATEK POSTĘPOWY
Rząd nasz, przy którym król będzie miał fikcje legalna posiadania wszystkiego znajdującego się w państwie (łatwo to wprowadzić w czyn) – ma prawo do uciekania się do uprawnionego wycofania, wszystkich sum, a to w celu regulowania ich obrotu w państwie. Wynika stad, że pobieranie podatków najlepiej zacząć od podatku postępowego od własności. W ten sposób podatki będą opłacane bez zbytniego obciążenia lub rujnowania, jako procent odpowiedni od majątku. Bogacze winni rozumieć, że obowiązkiem ich jest oddawać część swego nadmiaru na użytek państwa, bowiem państwo to gwarantuje im pewność władania majątkiem pozostałym oraz zyski uczciwe. Mówię – uczciwe, gdyż kontrola nad majątkami uniemożliwi grabieże uprawnione.

Powyższa reforma społeczna musi iść z góry, przyszedł już bowiem na nią czas i niezbędna jest jako gwarancja pokoju.

Podatek pobierany od nędzarza jest nasieniem rewolucji i szkodzi państwu, trącącemu wielkie w pogoni za małym. Niezależnie od tego podatku, obciążające kapitalistów zmniejsza wzrost bogactwa w rekach prywatnych, w których obecnie skoncentrowaliśmy je jako przeciwwagę rządowej siły niewtajemniczonych, – finansów państwa. Podatek zwiększamy procentowo w stosunku do kapitału, da znacznie większy dochód niż obecnie z korzyścią dla nas jedynie z tego powodu, że wzniecają wzburzenie umysłów i niezadowolenie miedzy gojami.
Siła, o która oprze się król nasz polega na równowadze i gwarancji pokoju; dla utrzymywania ich kapitaliści muszą ustąpić cos że swych dochodów, aby zapewnić bezpieczeństwo działania maszynie państwowej. Potrzeby państwa winni pokrywać ci, dla których nie jest to ciężarem i którzy maja co dać.

Środek ten wypełni nienawiść biedaka do bogacza, w którym biedak będzie widział niezbędna podporę finansowa państwa, budowniczego pomyślności i pokoju, bowiem zrozumie, że bogacze dostarczają środków niezbędnych dla osiągnięcia tego.
Żeby płatnicy inteligentni nie czuli się zbyt pokrzywdzeni przez opłaty nowe, będą otrzymywali dokładne sprawozdania co do dysponowania nimi.

Wyjątek w tym względzie będą stanowiły sumy przeznaczone na pokrycie potrzeb tronu i administracji. Panujący nie będzie posiadali własnego majątku, bowiem wszystko, co jest w państwie stanowi jego własność. W przeciwnym razie powstałaby sprzeczność: posiadanie funduszów osobistych: pociągnęłoby za sobą skasowanie prawa do własności powszechnej.
Krewni panującego, prócz następców utrzymywanych kosztem państwa, będą zajmowali stanowiska urzędników państwowych lub pracowali, aby zyskać prawo własności; przywileje krwi królewskiej nie powinny służyć do rozkładania skarbu państwa.

POBORY POSTĘPOWE
Akty kupna i sprzedaży, otrzymywanie pieniędzy, spadków, będą obciążone podatkiem w markach. Nieujawnieni bezwarunkowo imiennie własności pieniężnej lub wszelakiej innej transakcji, obciąży poprzedniego posiadacza oplata części odpowiedniego podatku za czas od dokonania transakcji do chwili wykrycia, że nie była zameldowana. Dokumenty cedujące, winny być co tydzień składane w miejscowej Kasię rządowej że wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca stałego zamieszkania byłego i nowego posiadacza. System cedowania imiennego winien być stosowany począwszy od określonej sumy poborów, wyżej niż zwykle koszty kupna. Za sprzedasz rzeczy niezbędnych pobierany będzie podatek w stemplach, wynoszący określony procent od wartości towaru. A teraz policzcie ilokrotnie podatki takie pokryją dochody państw niewtajemniczonych!

KASY FUNDUSZÓW PAŃSTWA
Kasą funduszów państwa będzie zawierała określony zapas gotowizny, sumy zaś, przewyższające ten zapas, winny być zwracane do obiegu. Z sum tych będą organizowane roboty publiczne. Inicjatywa robót takich, wpływa że źródeł urzędowych przywiąże klasę pracująca do interesów państwa i do władców. Cześć sum tych będzie również na nagrody za wynalazki i produkcje.
W żadnym razie nie należy zatrzymywać gotówki w kasach ponad owa ilość określona, obliczona hojnie, bowiem pieniądz powinien być w obrocie, wszelki zaś zastój w tym kierunku odbija się zgubnie na bieg spraw mechanizmu państwowego, dla którego pieniądz stanowi rodzaj smaru: przerwa w stosowaniu smaru może zatrzymać bieg prawidłowy mechanizmu.
Zastąpienie części monety obiegowej papierami procentowymi wywołało właśnie zastój podobny. Skutki tego są już dziś dostateczne widoczne.

SPRAWOZDANIA
Biuro sprawozdawcze będzie również przez nas zorganizowane. Władca nasz będzie mógł znaleźć tam w każdej chwili sprawozdanie szczegółowe z przychodu i rozchodu państwa z wyjątkiem za miesiąc bieżący, jeszcze nie zestawionego
Jedyna osoba, która nie będzie miała przyczyny do grabienia kas państwowych będzie właściciel ich, a nasz władca, dlatego tez jego kontrola usunie możność zmarnowania lub roztrwonienia funduszów.

STOSOWANIE REPREZENTACJI
Wszelka reprezentacja dla etykiety będzie skasowana, jako odbierająca władcy cenny czas, potrzebny mu do kontrolowania i obmyślania. Wówczas potęga władcy nie będzie się rozdrabniała na faworytów otaczających tron dla dodatnia mu blasku i wspaniałości i przywiązujących wagę jedynie do spraw własnych, nie zaś do interesów państwowych.

ZASTÓJ KAPITAŁÓW
Przesilenie ekonomiczne wywołaliśmy u niewtajemniczonych przez wycofanie pieniędzy z obiegu. Wielkie kapitalny powstawały w zastoju i wypompowały pieniądze z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się po pożyczki do tych kapitałów. Pożyczki te obciążały procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane. Koncentracja przemysłu w rekach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa wszelkie soki.

EMISJA PIENIĘDZY
Obecnie emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu to tez nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Emisje pieniędzy powinny być zastosowane do przyrostu ludności, przy czym dzieci od dnia przyjścia na świat powinny być wliczane również. Skontrolowanie emisji jest sprawa zasadnicza dla całego świata.

WALUTA ZŁOTA
Wiecie o tym że waluta złota była zgubna dla państw, które ja wprowadziły, albowiem nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze tym więcej, ze wycofaliśmy o ile było możliwe, złoto z obiegu.

WALUTA OPARTA NA WARTOŚCI SIŁY ROBOCZEJ
U nas powinna być wprowadzona waluta oparta na wartości roboczej. Może być sobie na przykład papierowa albo drewniana. Dokonamy emisji według potrzeb normalnych, każdego poddanego, powiększając emisje w stosunku do ilości urodzę, zmniejszając zaś odpowiednio do śmiertelności. Obliczeniami będzie zarządzał każdy departament (jednostka administracyjna francuska), każdy okręg.

BUDŻET
By uniknąć opóźnienia w asygnowaniu pieniędzy na potrzeby państwa, dekret władzy będzie określał wysokość wypłaty: sposób ten usunie protektorat rządu nad jednymi instytucjami że szkoda dla innych. Budżety dochodów i wydatków będą prowadzone równolegle, by jeden nie zaciemniał drugiego.
Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych niewtajemniczonych, przyobleczemy w takie kształty, że nie zatrwożą nikogo. Wykażemy niezbędność reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do którego doszedł nieład finansowy u niewtajemniczonych. Nieład ten jak to wskażemy, polega na tym, ze po pierwsze – niewtajemniczeni zaczynają od naznaczenia budżetu zwykłego, który z roku na rok wzrasta. Przyczyna jest ta, że budżet ten, zachowany jest przez pól roku, potem zadany jest budżet uzupełniający, którym szafują przez trzy miesiące, następnie – budżet podatkowy, wszystko zaś kończy się budżetem likwidacyjnym.

Ponieważ zaś budżet na rok następny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogólnej budżetu poprzedniego, przeto corocznie odejście od normy wynosi 50 %. Wskutek tego budżet roczny potraja się w ciągu 10 lat. Dzięki temu stanowi rzeczy, tolerowanemu przez państwa niewtajemniczonych, kasy ich opustoszały. Okres pożyczek, który nastąpił bezpośrednio potem, dokonał reszty i doprowadził wszystkie państwa niewtajemniczonych do bankructwa. Rozumiecie dobrze, że gospodarka podobna, której nauczyliśmy niewtajemniczonych, nie może być zastosowana u nas.

POŻYCZKI PAŃSTWOWE
Każda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia spraw państwowych. Pożyczki, niby miecz Demoklesa, wiszą nad głowami władców, którzy zamiast czerpać z kieszenie poddanych przy pomocy podatników chwilowych, idą prosić naszych bankierów o jałmużnę. Pożyczki zewnętrzne są to pijawki, których nie ma możności odjęcia od ciała państwowego, dopóki same nie odpadną lub tez państwo ich nie zrzuci. Państwa niewtajemniczonych nie tylko nie zrzucają ich, lecz nawet przystawiają ciągle, to tez muszą zginąć wskutek dobrowolnej utraty krwi. Czyż pożyczka, a zwłaszcza zewnętrzna, jest właściwie czym innym? Pożyczka jest to wystawienie przez państwo weksli, stanowiących zobowiązanie procentowe odpowiednie do sumy kapitału pożyczkowego. Jeżeli pożyczka jest na 5% to w ciągu dwudziestu lat państwo wypłaci sumę procentowa równa sumie pożyczki, w ciągu 40 lat podwójna, w ciągu 60 lat potrójna, a dług pozostanie długiem.

Z obrachunku powyższego staje się widoczne, że przy formie podatku pogłównego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by móc zaspokoić bogaczy cudzoziemskich, od których pożyczyło pieniędzy, zamiast zebrać te grosze na potrzeby swoje bez płacenia procentów.
Dopóki pożyczki były tylko wewnętrzne, niewtajemniczeni przenosili pieniądze z kieszeni biedaków do kas kapitalistów. Z chwila kiedy przepłaciliśmy osobie odpowiednią, żeby przenieść pożyczki na grunt zewnętrzny, wówczas zasoby wszystkich państw popłynęły do kas naszych i wszyscy niewtajemniczeni zaczęli nam płacić haracz poddańczy.
Lekkomyślność niewtajemniczonych panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajność ministrów lub ignorancja w zakresie spraw finansowych innych osób, stojących u steru, spowodowały zadłużenia państw w kasach naszych zobowiązaniami, niemożliwymi do spłacenia. Ale ileż to pracy i pieniędzy kosztowało nas!

SERIE JEDNOPROCENTOWE
Do zastoju gotówki nie dopuścimy, nie będzie tez państwowych papierów procentowych, prócz serii jednoprocentowych. Nie chcemy, żeby płacenie procentów oddawało potęgę państwa do wyssania pijawkom. Prawo emisji papierów procentowych będzie przysługiwało jedynie towarzystwom przemysłowym, którym nie trudno będzie z zysków pokrywać procenty. Państwo z pieniędzy pożyczonych nie ma dochodów, bowiem zużywa pożyczki na wydatki, nie zaś wszystkie operacje.

PAPIERY PRZEMYSŁOWE (AKCJE, OBLIGACJE)
Papiery przemysłowe będą kupowane również i przez państwo, które zamiast płacić, jak obecnie daninę od pożyczek stanie się z wyrachowania wierzycielem. Sposób ten usunie zastój pieniędzy, pasożytnictwo i lenistwo, pożyteczne dla nas u niewtajemniczonych niezależnych, lecz niepożądane w sferze objętej rządami naszymi.
Jakaż to jaskrawa niedomyślność że strony zwierzęcych umysłów niewtajemniczonych, która znajduje wyraz w tym, że pożyczając od nas na procent niezrozumiali iż ta sama sumę z dodatkiem procentów będą czerpali z własnych kieszeni państwowych, by uregulować wierzytelności nasze. Cóż było prostszego nad wzięcie pieniędzy potrzebnych wprost od własnych poddanych. Jednocześnie dowodzi to genialności naszego umysłu wybranego, bowiem umieliśmy przedstawić sprawę pożyczek w sposób taki, że niewtajemniczeni upatrzyli w nich nawet korzyść własna.
System obrachunków zorganizujmy w sposób taki, że ani władca, ani najmniejszy z urzędników nie będzie w stanie wydać najmniejszej kwoty bez naruszenia równowagi tego, na co była przeznaczona lub użyć jej inaczej, niż to wskażę określony plan działania. rządzić bez planu określonego jest rzeczą niemożliwa. Krocząc droga określona, lecz z zasobami nieokreślonymi, ugina bohaterowie.

WŁADCY NIEWTAJEMNICZONYCH. FAWORYCI
Władcy niewtajemniczonych usunięci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych dla zajęcia się przyjęciami, etykieta, uciechami, – służyli za parawan rządom naszym. Sprawozdania faworytów, zastępujących swych panów w dziedzinie spraw, układane były przez naszych agentów i zaspakajały za każdym razem umysły krótkowzroczne obietnicami, że przewidywane są w przyszłości oszczędności i ulepszenia. Z jakiegoż źródła oszczędności? Z podatków nowych? – mogli zapytać, lecz nie zapytali czytając nasze sprawozdania i projekty. Wiecie do czego doprowadziła ich podobna obojętność, do jakiego rozstroju finansowego, pomimo bezwzględnej zadziwiającej pracowitości ich ludów.

PROTOKÓŁ Nr. 21

POŻYCZKI WEWNĘTRZNE
Do powiedzianego na zebraniu poprzednim dodam jeszcze wyjaśnienie co do pożyczek wewnętrznych. O zewnętrznych nie będę już mówili, bowiem one zasilały nas pieniędzmi narodowymi niewtajemniczonych, dla naszego zaś państwa cudzoziemcy nie będą istnieli, jak w ogóle cokolwiek zewnętrznego.
Korzystaliśmy że sprzedajności administratorów oraz z niedbalstwa władców, aby otrzymać kwoty podwójne, potrójne itd. pożyczając rządom niewtajemniczonych pieniądze zupełnie ich państwom niepotrzebne. Czyżby mógł kto uczynić cos podobnego w stosunku do nas? Toteż wyjaśnię szczegółowo jedynie sprawy pożyczek wewnętrznych. Ogłaszając zawarcie pożyczki podobnej, państwa otwierają zapisy na weksle swoje, czyli na papiery procentowe. By uczynić je dostępnymi dla wszystkich, cena naznaczana bywa od setek, tysięcy, przy czym pierwsi odbiorcy otrzymują rodzaj rabatu. Nazajutrz cena bywa podniesiona, rzekomo dlatego że wszyscy rzucili się do kupowania pożyczki. Po kilkunastu dniach kasy skarbu są tak przepełnione, ze niewiadomo co robić z pieniędzmi ( po cóż było je brać?) Zapisy pokrywają rzekomo pożyczkę kilkakrotnie na tym polega cala sprawa. Oto jakim zaufaniem cieszą się weksle państwa!

PASSYWA I PODATKI
Kiedy już odegrano te komedie, powstaje fakt wytworzonych pasywów, przytem bardzo ciężkich. Dla pokrycia procentów, trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, nie umarzające, lecz powiększające dług zasadniczy. Po wyczerpaniu kredytu, trzeba przy pomocy podatków opłacić procenty od długu, lecz nie sam dług. Podatki te są to pasywa, używane na pokrycie pasywów…

KONSEKWENCJE
Potem następuje czas konwersji, które zmniejszają sumę procentów, lecz nie sam dług, i nie mogą być dokonane bez zgody wierzycieli: przy ogłaszaniu konwersji proponowany jest zwrot pieniędzy osobom, które nie chcą konwertować swych walorów. Gdyby wszyscy posiadacze nie zgodzili się na nią, wówczas państwa złapałyby się na własna wędkę, bowiem okazałoby się dłużnikami niewypłacalnymi. Na szczęśćcie nie znający się na sprawach finansowych wierzyciele rządów niewtajemniczonych zawsze woleli straty na konkursie i zmniejszenie procentu, niż ryzyko nowej lokaty, co niejednokrotnie pozwalało państwom pozbyć się wielomilionowych pasywów. Obecnie przy pożyczkach zewnętrznych niewtajemniczeni nie mogą urządzać takich figielków, wiedza bowiem, ze zadamy zwrotu pieniędzy. W ten sposób wykazanie niewypłacalności najlepiej dowiedzie krajom braki związku między interesami narodów i ich rządów.

KASY OSZCZEDNOSCI I RENTA ORAZ EMERYTURA
Zwracam wasza pilna uwagę na te okoliczność oraz na następująca : obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane są przez tzw. długi lotne tj. mniej więcej bliskich terminach. długi te są to pieniądze czerpane z kas oszczędnościowych i zapasowych. Pozostając przez czas dłuższy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniają się na pokrycie procentów od pożyczek zagranicznych.
Fundusze kas zamieniane są przez rentę na taka sumę. Owa renta/emerytura zatyka wszelkie dziury w skarbie państw niewtajemniczonych.

SKASOWANIE GIEŁD
Wstąpiwszy na tron światowy, skasujemy bezwzględnie wszelkie podobne wykręty finansowe, jako nie odpowiadające interesom naszym. Zniesione będą również giełdy pieniężne, bowiem nie pozwolimy, by powaga władzy naszej chwiała się na wskutek fluktuacji cen walorów naszych. Cena ich będzie określona przez prawo w stosunku do wartości istotnej bez możności zwyżki, lub tez zniżki. (Zwyżka bywa przyczyna zniżki. Od tego zaczęliśmy nasze operacje z walorami niewtajemniczonych)

TAKSOWANIE WALORÓW PRZEMYSŁOWYCH -AKCJI
Giełdy zastąpimy przez olbrzymie instytucje rządowe do taksowania walorów przemysłowych w myśl względów państwowych. Instytucje te będą w możności rzucenia w jednym dniu na rynek papierów za 500 milionów, lub nabycia za taka sumę. W ten sposób wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe będą zależne od nas. Możecie wyobrazić sobie, jaka przez to zyskamy potęgę.

 

PROTOKÓŁ Nr. 22

TAJEMNICA PRZYSZŁOŚCI
We wszystkim, o czym wam dotychczas mówiłem, starałem się szczegółowo zarysować przed wami tajemnice faktów obecnych i minionych, doniosłych zdarzeń w niedalekiej przyszłości oraz tajniki zasad nowych stosunków z gojami i operacji finansowych. Na ten temat musze jeszcze niewiele dorzucić. W naszym reku pozostaje największa siłą współczesna – złoto : w ciągu dwu dni możemy z kas naszych wydostać dowolna ilość złota.

 

WIELOWIEKOWE ZŁO JAKO PODSTAWA PRZYSZŁEGO DOBRA
Czyż trzeba jeszcze dodawać, że królowanie nasze dane nam jest od Boga? Czyż posiadanie takich bogactw nie jest dowodem, że zło, którego musieliśmy się dopuszczać w ciągu tylu wieków, w wyniku doprowadziło do dobra, do wprowadzenia ładu we wszystkim! Lad będzie zaprowadzany, chociaż przy użyciu pewnej przemocy. będziemy musieli dowieść, ze jesteśmy dobroczyńcami przywracającymi dobro istotne i wolność osobista. Damy ludziom korzyść z pokoju, że stosunków normalnych, z poszanowania godności, pod warunkiem jednak stosowania się do praw wprowadzonych przez nas.

 

Wyjaśnimy wszystkim, że wolność nie polega na samowoli i wyuzdaniu, zarówno jak siła i godność nie stanowią prawa do głoszenia zasad wywrotowych w rodzaju swobody sumienia, równości itd., a wolność osobista w żadnym razie nie daje prawa do podniecania siebie i innych przez wygłaszanie wstrętnych przemówień na bezładnych zebraniach, lecz że wolność istotna to nietykalność obywateli stosujących się dokładnie i uczciwie do praw współżycia, że godność ludzka zawarta jest w poczuciu prawa oraz w zrozumieniu bezprawia, nie zaś tylko w fantazjowaniu na temat własnego – Ja.

AUREOLA WŁADZY MISTYCZNEJ


Władza nasza będzie wsławiona bowiem będzie potężna oraz będzie rządziła i kierowała zamiast wlec się za przywódcami i mówcami, rzucającymi bezsensowne, nazywane wielkimi zasadami, a będące ściślej mówiąc niczym innym jak utopia. Władza nasza będzie twórczynią porządku, w którym zawarte jest cale szczęśćcie ludzkie. Aureola tej władzy wzbudzi dla niej mistyczna część narodów, które ukorzą się przed nią. Prawdziwa siła nie zrzeka się żadnych praw nawet Boskich — nikt nie śmie zbliżyć się do niej z zamiarem odebrania choć źdźbła jej potęgi.

PROTOKÓŁ Nr. 23

 

ZMNIEJSZENIE WYRABIANIA PRZEDMIOTÓW ZBYTKU, PRZEMYSŁ , STRAJKI
Chcąc przyzwyczaić narody do posłuszeństwa należy nauczyć je skromności. Trzeba wiec będzie zmniejszyć wyrabianie przedmiotów zbytku. Wpłynie to na poprawę obyczajów, zepsutych przez konkurencje na tle zbytku. Przywrócimy przemysł ludowy co poderwie fabrykantów. Jest to niezbędne, bowiem wielcy fabrykanci podniecają – choć nie zawsze świadomie – masy robotnicze przeciwko rządowi. Przemyśl ludowy nie zna strajków. Okoliczność ta jednoczy go z ustalonym ustrojem a wiec i z solidarnością władzy. Strajki są sprawa najniebezpieczniejsza dla rządu. Skończą się one z chwila, kiedy my posiądziemy władzę.

ZAKAZ PIJAŃSTWA
Pijaństwo będzie również zakazane przez prawo i karane jako występek przeciwko człowieczeństwu ludzi, zmieniających się pod wpływem alkoholu w zwierzęta. Poddani ulęgają ślepo tylko silnej, niezależnej od nich władzy, w której znajdują obronę i poparcie przeciwko razom biczów socjalnych. Musza w nim widzieć uosobienie siły i potęgi.

ZABICIE DAWNEGO SPOŁECZEŃSTWA I JEGO WSKRZESZENIE W NOWEJ FORMIE
Władca, który zastąpi istniejące obecnie rządy wegetujące wśród społeczeństwa, zdemoralizowanych przez nas, burzących się nawet przeciwko władzy Boskiej, dotkniętych pożarem anarchii – winien przede wszystkim zając się gaszeniem tego ognią trawiącego wszystko. Dlatego tez powinien zabić takie społeczeństwa, chociażby zatopiwszy je w ich własnej krwi, aby je wskrzesić pod postacią prawidłowo zorganizowanego wojska, walczącego świadomie z wszelka zaraza mogąca dotknąć organizm państwowy.

WYBRANIEC BOŻY
Ten wybraniec Boży przeznaczony jest do złamania sił szalonych, rządzących przez instynkt nie zaś przez rozum… przez zwierzęcość, lecz nie przez człowieczeństwo. Siły te triumfują obecnie w przejawach grabieży i wszelkich gwałtów pod maska zasad wolności i prawa. Zburzyły one cały porządek społeczny by na nim wznieść tron króla, lecz rola ich się skończy z chwila kiedy on obejmie władzę. Wówczas będziemy mogli powiedzieć do narodów…dziękujcie Bogu i padnijcie na twarz przed tym, który ma na czole pieczęć przeznaczenia. Gwiazda jego kierowali sam Bóg, by nikt inny tylko ów wybraniec nie mógł uwolnić was od wszystkich wymienionych zgubnych sil i od wszelkiego zła.

 

PROTOKÓŁ Nr. 24

UMOCNIENIE PODSTAW DYNASTII
Przejdę obecnie do sprawy umocnienia podstaw dynastii króla, które będzie polegało przede wszystkim na tym co zawierało w sobie siłę niezbędną do utrzymania przez Mędrców naszych kierownictwa spraw wszechświatowych do kierowania kształceniem myśli całej ludzkości.

PRZYSPOSOBIENIE KRÓLA (POLITYKA)
Kilku członków rodu będzie przysposabiało królów, kierując się nie prawem dziedzictwa, lecz wybitnymi zdolnościami. Ci będą wtajemniczali króla w najtajniejsze szczegóły polityki i w plany rządów tak jednak, by nikt nie poznał ich tajemnic.
Postępowanie podobne będzie miało na celu zaznaczenie wobec wszystkich, ze rządy nie mogą być powierzane nikomu nie wtajemniczonemu w arkana sztuki rządzenia. Tylko takim osobom będzie wykładane praktyczne zastosowanie wymienionych planów przez porównywanie wielowiekowych doświadczeń. Wszelkie obserwacje nad drogami ekonomiczno-politycznymi oraz nad naukami społecznymi, słowem – całkowity duch praw ustalony w sposób niewzruszony przez sama naturę dla uregulowania stosunków ludzkich.

USUWANIE BEZPOŚREDNICH NASTEPCÓW
Następcy bezpośredni często będą usuwani od tronu o ile w okresie nauki ujawnią lekkomyślność, słabość charakteru lub inne zgubne dla władzy cechy wytwarzające niezdolność rządzenia, a same przez się zgubne dla celów królowania. Jedynie osoby bezwzględnie odpowiednie do stanowczego a czasem okrutnego lecz niezachwianego sprawowania rządów otrzymają ich ster od Mędrców naszych. W razie przejawienia upadku woli lub innych ujemnych cech, królowie winni będą – w myśl prawa – oddawać rządy do innych odpowiednich rak. Plany działań królewskich w chwili bieżącej, a tym bardziej plany przyszłe nie będą znane nawet dla tych, którzy będą nazywani najbliższymi doradcami króla.

KRÓL I TRZEJ WTAJEMNICZAJĄCY
Jedynie Król i trzej wtajemniczający go będą znali przyszłość. W osobie króla rządzącego z niewzruszona siła, sobą i ludzkością, wszyscy będą widzieli niejako los i jego drogi niewiadome. Nikt nie będzie wiedział co chce osiągnąć król przez rozporządzenia swoje, a wiec nikt tez nie będzie śmiał zagrodzić drogi do niewiadomego. Rzecz prosta koniecznym jest, żeby zdolności umysłowe króla odpowiadały większości planów tu określonych. Oto dlaczego król będzie mógł objąć rządy a nie inaczej jak po zbadaniu umysłowości przez wymienionych Mędrców. Żeby naród znał i kochał swego króla koniecznym jest, by władca przemawiał publicznie do narodu.
Doprowadzi to do niezbędnego połączenia dwóch sil rozdzielonych obecnie przez nas przy pomocy terroru. Terror ten był do pewnego czasu dla nas niezbędny, by te rozdzielone siły poddały się naszej władzy.

NIESKAZITELNOŚĆ MORALNA KRÓLA
Król nie może ulegać władzy swych namiętności, a zwłaszcza – lubieżności. Żadna z właściwości jego charakteru nie może pozwolić na panowanie instynktów zwierzęcych nad umysłem. Lubieżność najwięcej osłabia zdolności umysłowe i zaciemnią jasność poglądów zwracając myśli w kierunku najgorszej zwierzęcej strony działań ludzkich. Punkt oparcia ludzkości jakim będzie władca wszechświata że świętego nasienia, winien złożyć ludom w ofierze wszelkie skłonności osobiste. Władca nasz musi być pod każdym względem bez zarzutu.

 

Tłumaczenie z języka niemieckiego i hebrajskiego : Liga Świata

Dokument ten jest podstawą wiedzy na temat Nowego Porządku Świata (NWO) i pozwala zweryfikować jego prawdziwość poprzez zestawieniem przedstawionych weń faktów i tez ze stanem rzeczywistym.

źródło: http://archiwaipn.hvs.pl/protokoly-medrcow-syjonu-1896-r-podstawy-zniszczenia-czlowieczenstwa/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s