Oficjalne dokumenty rządowe na temat ludobójstwa, depopulacji i znakowania.

.

 Opublikowano 6th February, autor:

Raport NSSM 200 . Charytatywne zabójstwo biedoty, prawdziwa rola UNESCO, ONZ …

.
Oficjalne dokumenty rządowe na temat ludobójstwa, depopulacji i znakowania.
Czym jest UNESCO? Coraz częściej widzimy jego logo to tu, to tam, przy okazji zbiórek pieniędzy na cele charytatywne, na pomoc ludziom w afryce itd.
Typowy Polak ma jakieś pojęcie na temat tej organizacji, najczęściej pozytywne. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, iż jest to jedna z najniebezpieczniejszych organizacji na świecie, której celem jest ubezwłasnowolnienie wszystkich ludzi na naszej planecie i stworzenie jednego totalitarnego światowego rządu.
Aby zrozumieć dokładnie czym jest UNESCO publikujemy tłumaczenia wybranych fragmentów książki “UNESCO, jego cel i jego filozofia.” napisanej w 1946 roku przez założyciela tej organizacji Juliana Huxleya.
s 6 i 7. “…Istotne jest, aby UNESCO przyjęło ewolucyjne podejście. Jeśli tego nie uczyni, jego filozofia będzie błędna. Oraz powinien być przyjęty Humanizm.
Będziemy uzasadnić to twierdzenie w dalszej części. Tutaj jedynie dla przypomnienia wspomnimy, że w ostatnich kilku dekadach stało się możliwe opracowanie rozszerzonej lub ogólnej teorii ewolucji, która może zapewnić niezbędną intelektualną bazę dla nowoczesnego humanizmu.
Nie tylko pokazuje nam miejsce człowieka w przyrodzie i jego relacje z resztą fenomenów wszechświata, nie tylko daje nam opis różnych rodzajów ewolucji i różnych trendów i kierunków w nich, ale pozwala nam odróżniać, pożądane od niepożądanych tendencji, i do wykazania istnienia postępu w kosmosie.
I w końcu pokazuje nam człowieka, który jest teraz jedynym powiernikiem dalszego ewolucyjnego rozwoju, i daje nam ważne wskazówki co do kursów, których powinien unikać i tych, do których powinien dążyć jeśli chce osiągnąć ten postęp…
W ten sposób główną filozofią UNESCO powinien być naukowy światowy humanizm, o globalnym zasięgu i z ewolucyjnym podejściem. Jakie są dalsze konsekwencje, praktyczne jak i teoretyczne, takiego podejścia? …”
s 9. “…Nie oznacza to, że wrodzone psychiczne siły człowieka nie mogłyby być usprawnione. Na pewno można je poprawić (przypuszczalnie przez dobór naturalny) tak jak w najwcześniejszych etapach, od człowieka pekińskiego przez neandertalczyków do naszego gatunku; jeśli świadomie zgodzimy się na takie działania, to z pewnością nasz gatunek mógłby zostać udoskonalony poprzez celowe działania eugeniczne.
Tymczasem jednak, to w organizacji społecznej, w maszynach, w ideach, najczęściej przejawia się ewolucja człowieka.” (zakłada się tu celowe działania  mutacji/hodowli gatunku ludzkiego, w dalszej części będzie to bardziej namacalne)
s 10. “…Rzeczywiście, materializm dialektyczny (kierunek filozoficzny zapoczątkowany w II poł. XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a następnie rozwinięty przez W. I. Lenina, Lwa Trockiego i Różę Luksemburg) był pierwszą radykalną próbą stworzenia filozofii ewolucyjnej. Niestety, była ona oparta wyłącznie na zasadach społecznej ewolucji w przeciwieństwie do biologicznego aspektu.
W każdym razie została podjęta zbyt wcześnie, przed analizą faktów które byłyby odpowiednie do wsparcia budowy tak ogromnej struktury. Dziś jest już możliwa, przynajmniej w założeniach, budowa kompleksowej filozofii ewolucji; a wiele z jej wniosków zostanie ujętych w formułowaniu filozofii UNESCO.” (idee komunizmu/socjalizmu, które przez swoją filozofię doprowadziły do śmierci w samych tylko Chinach i Rosji ponad 100 mln osób są wg Huxleya dobre, ale wymagają uwzględnienia aspektu biologicznego.)
s 11. “…Ponownie, nawet wiedza która wydaje się całkowitym dobrem dla społeczeństwa może być stosowana w taki sposób, że nie wspiera postępu. Dlatego też postęp nauk medycznych, może zwiększyć liczbę ludzi w danym obszarze, ale obniżyć jakość życia lub możliwości korzystania z życia; A jeśli tak, to w świetle naszego podstawowego ewolucyjnego kryterium, jest to złe.
Powinniśmy zrozumieć raz jeszcze, potrzebę realizacji polityki Unesco w równowadze między wieloma dziedzinami. W tym przypadku, polityka Unesco musiałby obejmować: oprócz zastosowania wiedzy medycznej, badania wydajności produkcji rolnej (erozja gleby, mechanizacji itp.) oraz pomocy społecznej, również zapewnienie placówek realizujących politykę kontroli urodzeń .” (dla niezorientowanych, polityka kontroli urodzeń jest to budowa klinik aborcyjnych.)
s 12. “…W ogóle, Unesco musi wciąż badać swoją politykę w odniesieniu do kryterium postępu ewolucyjnego. Centralnym konfliktem naszych czasów jest, ten pomiędzy nacjonalizmem (państwami narodowymi) i internacjonalizmem (jednym globalnym państwem), między pojęciem wielu suwerenności i suwerennością jednego świata. Tutaj ewolucyjny sprawdzian daje nam jednoznaczną odpowiedź.
Kluczem do postępu człowieka, który w charakterystyczny sposób przyspieszył postęp ewolucyjny człowieka w aspekcie społecznym i nadał mu wyższe i bardziej satysfakcjonujące cele, jest fakt, kumulacji tradycji. Istnienie wspólnej puli idei, które się wzajemnie napędzają i rozwijają dając możliwość ewoluowania.
Ten fakt miał bezpośredni wpływ na tworzenie modelu organizacji społecznej, który jest głównym czynnikiem postępu człowieka w jego ograniczonych ramach.”…
“Moralność UNESCO jest tym samym jasna. Zadaniem nałożonym na niego jest promowanie/wspieranie pokoju i bezpieczeństwa, zadanie to jednak nie może być w pełni zrealizowane poprzez edukację, naukę i kulturę. Należy rozważyć jakąś formę światowej jedności politycznej, poprzez jeden rząd światowy, albo inną formę, gwarantującą pokój na świecie….w programie edukacyjnym UNESCO może podkreślić potrzebę ostatecznej jedności politycznej świata i zapoznać ludzi wszystkich narodów z implikacjami oddania pełnej suwerenności poszczególnych narodów do organizacji światowej” (tu autor ewidentnie chce promować i wspierać myśl, aby świat zjednoczył się w jeden ponadnarodowy system, oznacza to w konsekwencji śmierć państw narodowych.)
s 14. “…Niech Unesco ma jasny umysł na ten temat. Ilość ma znaczenie, ale jako środek; podstawą jest jakość. Prawdą jest, że nie można prowadzić nowoczesnej cywilizacji w populacji wielkości plemienia Buszmenów, podobnie jak nie wykształcą w organizmie wielkości ameby procesy umysłowe wyższego rzędu takie jak u ssaków naczelnych…Istnieje jednak, optymalny zakres wielkości dla każdego człowieka, organizacji, organizmu…
Podobnie, istnieje optymalny zakres dla ludzkiej gęstość zaludnienia, oraz całej populacji na świecie.” (tu autor sugeruje kontrolę populacji świata, temat ten ciągnie się właściwie przez całą książkę)
s 15. “…Unesco kompletne odpiera wszystkie prace, jak te heglowskiej filozofii, faszyzmu lub nazizmu, które utrzymują, że państwo jest w jakiś sposób wyższą wartością niż indywidualne osoby, a ludzie istnieją tylko lub przede wszystkim dla państwa.
Z drugiej strony, zrozumieliśmy, że ewolucja człowieka, choć jest naturalną kontynuacją reszty życia, jest zupełnie innym procesem, działającym głównie na zasadzie metody kumulacji społecznej tradycji i objawia się przede wszystkim w rozwoju społeczeństw…I tu od razu staje się oczywista teza że indywidualizm wyzbyty z wszelkich restrykcji, jest równie błędny. Jednostka ludzka znaczy znacznie mniej w izolacji; uzyskuje wartość jedynie w relacji do jakiejś formy społeczności.” (tzn. tak… faszyzm i komunizm jest zły, ale jednak miał dobre podstawy, nie powinno nas to dziwić.
Wielu eks-faszystów przewodziło organizacji Narodów Zjednoczonych jednym z nich dla przykładu był Kurt Waldheim)

…“Szczególną uwagę UNESCO powinno poświęcić problemowi budowy jednolitej puli tradycji gatunku ludzkiego…Należy jednak również ostatecznie stworzyć jednolity wspólny światopogląd i wspólny zbiór celów ludzkości. Będzie to najnowsza część zadania UNESCO, zjednoczenie umysłów na całym świecie.” (konkluzją tego ustępu jest stworzenie jednej światowej świadomości, przez niektóre organizacje określane jako świadomość roju)

s 19.”…Fakt zróżnicowania ludzi implikuje kolejne zadania dla UNESCO. Należy wspierać badania różnych typów psycho-fizycznych. Prace naukowe zostały rozpoczęte przez takich badaczy jak Kretschmer, Draper i Sheldon, ale muszą być znacznie rozszerzone zanim jakiekolwiek generalizacje/koncepcje będą z nich wyciągnięte…
Efekty tych prac powinny ułatwić, określanie jakie typy osób powinny zostać wykluczone z zajmowania niektórych rodzajów pozycji. Takie uogólnienia pozwolą nam lepiej zrozumieć różnice natury ludzkiej, i w ten sposób umożliwią nam poprawne opisanie ludzi z tego lub z innego typu.”…
”Tak więc wydaje się już jasne, że fanatycy i nadgorliwi moraliści, są na ogół z typu astenicznego. I czas z pewnością nadejdzie, gdy będziemy mogli być bardziej precyzyjni by powiedzieć, że zwłaszcza specyficzny podtyp asteniczny ma zdecydowanie skłonność do zbyt rygorystycznego moralizowania, w zależności od przesadnego kompleksu winy, w połączeniu z tendencją do introwersji.
I w związku z tym, ludziom tego typu nie powinno się zezwolić na to, by byli arbitrami moralności, lub by nie byli w żaden sposób odpowiedzialni za karanie przestępców.”
s 20. “…Nie oznacza to oczywiście, że UNESCO powinno dążyć do etykietowania, wartościowania lub tyranizowania ludzkości.

Oznacza to, że powinno się zachęcać do wszystkich badań i wszystkich metod, które mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia, odpowiednim ludziom należytej pracy.
Celem jest zapewnienie pracy odpowiadającej temperamentowi i umiejętnościom, przy jednoczesnym zapewnieniu, że społeczeństwo nie jest przeciążone ludźmi na nieadekwatnych stanowiskach, które co gorsza, mogą takie stanowiska nadużywać. Biologiczna nierówność jest oczywiście faktem i opoką, na której planuje się wszystkie działania eugeniczne.”

…”W tej chwili, jest wysoce prawdopodobne, że wpływ cywilizacji na człowieka jest dysgeniczny zamiast eugeniczny; w każdym razie wydaje się, że ciężar genetycznej głupoty, słabości fizycznej, psychicznej niestabilności i skłonności do chorób, które już istnieją w gatunku ludzkim, okażą się zbyt dużym obciążeniem dla prawdziwego postępu, który należy osiągnąć.
Tak więc nawet jeśli prawdą jest, że stworzenie radykalnej polityki eugenicznej będzie przez wiele lat politycznie i psychologicznie niemożliwe, to będzie ważne dla UNESCO, aby problem eugeniki był badany z najwyższą starannością. Aby opinia publiczna była informowana o kwestiach eugenicznych tak, że to co teraz jest nie do pomyślenia, będzie można zrealizować w przyszłości.”
 (Tutaj opisana jest dalsza kategoryzacja obywateli, i w przyszłości modyfikacja człowieka poprzez eugenikę aby posiadał pożądane cechy. Huxley pisze tutaj również o problemie wdrożenia takiej polityki oficjalnie ze względu na negatywne konotacje z reżimem Hitlera. Należy tutaj wspomnieć że twórcą eugeniki nie był żaden Niemiec.
Był to koncept opracowany i spopularyzowany na zachodzie przez Francisa Galtona, kuzyna Darwina, na długo przed wdrożeniem polityki czystości rasowej w trzeciej rzeszy. Co więcej największym promotorem tego konceptu w samych Niemczech była Fundacja Rokefelera, która ufundowała “Instytutu Antropologii Cesarza Wilhelma w Berlinie” skąd pochodzili tacy ludzie jak Mengele.)
s 26.”…główną troską Rady Powierniczej i części Rady Gospodarczej i Społecznej, będzie zajęcie się społecznościami, które nie potrafią same sobą rządzić.”  (czy chodzi może o kontynent Afryki?)
s 27 “…Nie ma żadnej innej agencji stawiającej sobie za wyzwanie tak wiele ważnych zastosowań nauki, jak np dyscyplinowanie umysłu do produkcji tzw przeżyć mistycznych i innych wysokich przeżyć duchowych, lub np zastosowanie psychologii do technik rządzenia, lub do zapobiegania nadużyciom w demokracji.”
s 27 “…I trzeci cel UNESCO, choć być może najtrudniejszy i najważniejszy, jest związany z zastosowaniem oddziaływania nauki i sztuki, na ogólnej skali wartości, tak aby zapewnić odpowiednią ilość i szybkość aplikacji w każdej dziedzinie.
Jeśli takie zadanie było by wykonane w sposób zadowalający, i jeśli wnioski zostały uwzględnione przy dalszych pracach, to stanowiły by jeden z najważniejszych wkładów do odkrycia i realizacji pożądanego kierunku ewolucji człowieka, innymi słowy, prawdziwego dobra człowieka.”
s 36 “…Jako jeden z przykładów, możemy podać to, co jest obecnie znane jako parapsychologia; badania nad nietypowymi i w tej chwili, naukowo niewytłumaczalnymi właściwościami umysłu, takimi jak poza-zmysłowa percepcja różnego rodzaju.
Żmudne badania jednego bądź dwóch pracowników naukowych w tej niepopularnej dziedzinie, wykazały jakiś poziom realności, nie tylko poznania pozazmysłowego/telepatii/jasnowidzenia ale również przeczuwania przyszłości.
Jest pilnym zadaniem, dokładne zbadanie tych zjawisk, tak aby stworzyć nowe i bardziej wszechstronne ramy wiedzy naukowej wokół tej problematyki.”…
„Albo biorąc nieco inny przykład, zadziwiającej kontroli jaką hinduscy jogini i inni mistycy, poprzez wykorzystywanie  opracowanych technik i ćwiczeń, są w stanie wywrzeć na swoich ciałach i umysłach.
Ogólne fakty są niezaprzeczalne; ale ani fizjologiczne ani psychologiczne mechanizmy, z naukowego punktu widzenia są zrozumiałe. Wydaje się pożądane, aby przeprowadzić badania tych zjawisk przez przeszkolonych fizjologów i psychologów, którzy byliby nawet sami chętni do poddania się szkoleniu.
Nie każdy będzie przygotowany do tak długiego doświadczenia; Ale wyniki badań powinny mieć dla nas najwyższą wartość, nie tylko w poszerzaniu naszej wiedzy naukowej, ale w podejmowaniu działań mających na celu zwiększanie zadowolenia duchowego tzw doświadczenia mistycznego i udostępnianiu go mężczyznom i kobietom we wszystkich krajach.
(telepatia, jasnowidzenie, telekineza jako zadania UNESCO? Nie powinno nas to dziwić. Dla zrozumienia jaki system filozoficzny i religijny funkcjonuje wśród elit wystarczy obejżeć film Alexa Jonesa “Sekrety Bohemian Groove”. W skrócie ci ludzie są okultystami.)
s 37…”Jest jednak najważniejszą sprawą, aby eugenika została w całości zaakceptowana przez naukę. Jak już wspomniano, w przyszłości problem poprawy jakości ludzi może okazać się pilną sprawą, a to można osiągnąć jedynie poprzez stosowanie ustaleń eugeniki w prawdziwie naukowych ramach.”…”UNESCO, jak już zostało ustalone, musi zająć się naukami stosowanymi, a także naukami ścisłymi. Warto zwrócić uwagę, że aplikacje nauki wiodą nas ku problemom społecznym różnego rodzaju. Niektóre z nich są bezpośrednie i oczywiste.
Tak więc zastosowanie genetyki w eugenice od razu nasuwa nam pytanie o wartości; jakie cechy powinniśmy chcieć urzeczywistnić w ludziach w przyszłości?” (hodowanie nowego rodzaju ludzkiego dla potrzeb rządu światowego)
s 38…” UNESCO musi zatem promować studia nad filozofią, jako pomoc w wyjaśnianiu systemu wartości, dla ogólnego dobra ludzkości. UNESCO musi mieć swoją własną skalę wartości, wyraźnie przemyślaną dla kierowania własną działalnością, zarówno w kwestiach pozytywnych, np. co należy podejmować lub wspierać, a także w kwestiach negatywnych, czyli czego powinno się unikać.
Tutaj UNESCO będzie kierowane przez filozofię ewolucyjnego humanizmu, którą naszkicowałem w pierwszym rozdziale. Taka filozofia ma charakter naukowy, ponieważ stale odwołuje się do faktów istnienia.”
s 39…”Aspekt społeczny tej podwójnej funkcji narzuca się, ponieważ mechanizmy społeczne dają główną podstawę dla szybkiej ewolucji człowieka. W związku z czym, tylko poprzez poprawę organizacji społecznej, postęp może zostać osiągnięty.
Natomiast aspekt indywidualności wynika z faktu, że pojedynczy człowiek jest najwyższym wytworem ewolucji, i że poprzez jego dalszy rozwój postęp może być urzeczywistniony.”
s 44…”Jednakże, jeśli UNESCO ma mieć rzeczywistą politykę społeczną, to nie może ograniczyć się do ogólnych badań, ale musi także zmierzyć się z konkretnymi problemami, które stają przed współczesnym światem. Dla przykładu, wspomnę problematykę populacji, ochrony środowiska naturalnego, i semantyki.
Uznanie idei optymalnego poziomu ludności (oczywiście w stosunku do warunków technologicznych i społecznych) jest niezbędnym pierwszym krokiem, w kierunku planowanej kontroli populacji, która jest niezbędna, jeśli bezmyślne potrzeby reprodukcyjne człowieka, miały by zniszczyć jego dążenia do ideałów i jego planów do materialnego i duchowego doskonalenia.
Uwzględniając fakt, że naturalne środowisko jest nie do zastąpienia, i że jest ono szybko niszczone, jest konieczne, abyśmy wykluczyli pewne obszary ziemi, gdzie w interesie całej ludzkości, rozprzestrzenianie się gatunku ludzkiego musi zająć drugie miejsce, za ochroną środowiska (patrz innych gatunków).”
(Zbyt duża ilość ludzi już w 1946 roku gdy powstawała ta książka? Czy to możliwe? Populacja ziemi w 1946 roku była na poziomie około 2 mld. Prawdziwa koncepcja stojąca za wynurzeniami Huxleya jest bardzo stara ale została sformułowana w naszych czasach przez Tomasa Malthusa a opiera się na fanatycznym przywiązaniu elit do kontroli populacji.
Malthus już w 1798 r pisał o katastrofie przeludnienia gdy poziom ludności świata wynosił ok 1 mld. Jak zwykle koncepcje jego jak i jego następców okazywały się zawsze totalną bzdurą. Dziś niechlubną tradycję kontynuują zarówno Unesco jak i filantropowie tego świata.)
Str. 59…”Techniki perswazji, informacji i propagandy, które poznaliśmy podczas stosowania ich w czasie wojny; celowo podporządkowując je międzynarodowym zadaniom promowania pokoju, powinniśmy stosować, wg słów Lenina ”do pokonania oporu milionów” uzyskując pożądane zmiany. Korzystanie z dramatu, sztuki aby opisywać rzeczywistość powinno być używane jako metoda, dzięki której, … tworzony jest wspólny wysiłek, który, potrzebuje u swojej  podstawy wiary i poczucia nieuchronnego przeznaczenia.
To musi być masowa filozofia, masowe wyznanie wiary, którego nigdy nie można osiągnąć bez użycia metod masowego przekazu.” (Poprzez teatr, kino, tv, sztukę umysł ludzki ma być kierowany, do jednej konkluzji; zaplanowanej przez elity; stworzenie “nowego porządku świata”)
s 60…” Na zakończenie nie pozostaje wiele do powiedzenia, ale co jeszcze jest ważne…To pomoc w zadaniu stworzenia jednej światowej kultury, z jej własną filozofią i światem idei, oraz szerokimi celami ogólnymi.”
Konkludując utopijne dzieło J. Huxleya powinniśmy pamiętać, że opisana problematyka nie była stworzona dla rozrywki intelektualnej. To jest prawdziwy plan działania wprowadzany konsekwentnie w życie przez ponad pół wieku. Wprowadzana polityka ma finalnie przejąć kontrolę nad życiem i śmiercią ludzi, systemem monetarnym świata, systemem militarnym, kulturą, sztuką, formami konsumpcji, religią, rodziną, zasobami naturalnymi, etyką itd…jednym słowem każdym aspektem życia na naszej planecie.
Na końcu tego planu znajduje się piekło posthumanistyczne, gdzie człowiek podporządkowany jest maszynie rządu światowego, którego aparat władzy obejmuje każdy aspekt życia. Zręby tej utopijnej rzeczywistości w formie literackiej opisał brat Juliana, Aldous Huxley w książce “Nowy, wspaniały świat (Brave New World, 1932)”.
ONZ

ONZ od początku lat 90-tych wraz z ogłoszeniem karty ziemi weszło na drogę budowy światowego reżimu mającego wprowadzić drastyczne rozwiązania redystrybucji dóbr pod pretekstem wyrównywania poziomu życia na całym świecie.
Ta forma naukowego socjalizmu zakłada deindustrializację świata zachodniego i przetransferowanie jego dóbr, metod produkcji, zakładów pracy, technologii itd na cały świat. Celem takiej polityki jest stworzenie sieci współzależnych ośrodków produkcyjnych, które nie są skupione na terenie jednego państwa, pozbawiając w ten sposób państwa narodowe bezpieczeństwa i niezależności.
Obecnie ONZ opublikowało raport zakładający drastyczne przyspieszenie całego procesu.
Implementacja pierwszej industrialnej rewolucji trwała 70-100 lat przy czym w wielu częściach świata nadal mamy do czynienia z olbrzymim zacofaniem technologicznym.
Teraz ONZ chce przeprowadzić drugą rewolucję industrialną w przeciągu 30-40 lat, niszcząc doszczętnie obecne formy systemu industrialnego opartego na paliwach kopalnych, wolnym rynku i społecznym zapotrzebowaniu. Link do dokumentu: LINK
ONZ Opisując projekt “World Economic and Social Survey 2011:
The Great Green Technological Transformation” pisze na swojej stronie internetowej:
„Aby sprostać celom zwalczania ubóstwa i ochrony środowiska, World Economic and Social Survey 2011 wzywa do pełnego przekształcenia technologii, na której oparte są gospodarcze formy działalności człowieka.” […] „Wielka zielona technologiczna transformacja”, za którą się opowiada musiała by być ukończona w ciągu najbliższych 30 – 40 lat, to jest dwa razy szybciej, niż miało to miejsce podczas poprzednich wielkich technologicznych przemian.
Ze względu na ograniczone ramy czasowe, rządy będą musiały odegrać bardziej aktywną i stymulującą rolę w przyspieszaniu transformacji ku zielonemu przetwarzaniu energii.”
Dalej dokument określa przyczyny takiej transformacji. ONZ zakłada, że obecnie jest zbyt dużo ludzi, którzy konsumują zbyt dużo zasobów i energii, wytwarzając zanieczyszczenia i degradując środowisko. ONZ zakłada wzrost populacji ziemi a wraz z nim wzrost konsumpcji mimo, że większość demografów mówi obecnie o demograficznej implozji i wymieraniu świata.
Panel dyskusyjny OBWE ds zmian demograficznych z 20 czerwca 2011:
Jak możemy przeczytać w dokumencie rozpatrywany jest również scenariusz redukcji populacji dla rozwiązania tego problemu:
str 3 “Ograniczenie wzrostu populacji może być inną opcją, ale może to być lepiej zrealizowane poprzez poprawę standardów życia. Ograniczenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii, wykorzystanie zasobów, redukcja odpadów i zanieczyszczeń, odwrócenie procesów degradacji ziemi i strat różnorodności biologicznej są kluczem do ekologizacji gospodarki.”
ONZ zakłada, że obecne modele konsumpcji są złe, tzw zachodni model życia jest czymś nieodpowiednim i należy go zmienić na modele bardziej przyjazne środowisku. Aby to zrobić ONZ chce zmusić zachodni świat do ograniczania konsumpcji, szykując tym samym pełną destabilizację obecnej w miarę wolnej gospodarki, deindustrializację i siłową konwersję ku nowym systemom ekonomicznym, społecznym i ustrojowym.
str 6 dokumentu “Według bardziej ostrożnego scenariusza, stężenia CO2 powinny być ustabilizowane na poziomie 450 części na milion, korzystanie z paliw kopalnych, będzie musiało spaść o 80 procent do połowy wieku.
Zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych związanych z rosnącą i coraz bardziej zatłoczoną miejską populacją będzie wymagać drastycznych zmian wzorców konsumpcyjnych, systemów transportu, budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury budowlanej oraz systemów wodnych i sanitarnych.”
str 11 “Kompleksowa globalna transformacja energetyczna jest pilnie potrzebna w celu zapobieżenia poważnej katastrofie planetarnej.” […] ”Poprzednie duże zmiany w systemach wytwarzania energii trwały od 70 do 100 lat.
O wiele bardziej drastyczna poprawa w efektywności energetycznej i przyspieszenie ku produkcji zrównoważonej energii będzie zatem wymagane, jeśli katastrofalne szkody związane ze zmianami klimatu miały by być odwrócone.”
str 14 “ World Economic and Social Survey 2011”szacuje, że limity emisji mogły by być określone jako ekwiwalent konsumpcji energii na poziomie 70 gigadżuli na mieszkańca rocznie, co oznacza, że przeciętny Europejczyk będzie musiał ograniczyć obecne zużycie energii o połowę a przeciętny mieszkaniec Stanów Zjednoczonych Ameryki o około trzy czwarte. Obywatele większości krajów rozwijających się wciąż będą mogli znacząco zwiększyć średnie zużycie energii przez pewien okres czasu.“
Kampania „Planopolis”:
Żaden normalny obywatel z pewnością nie zaakceptuje dobrowolnie sytuacji, w której będzie korzystał ze światła co drugi dzień, lub jeździł samochodem co jakiś czas. W Polsce w której średnie zużycie energii na obywatela wynosi około 100 gigadżuli, taki scenariusz w najlepszym wypadku zakładał by redukcję zużycia energii o około 30% na osobę.
Oznaczało by to stagnację w rozwoju i zwinięcie około 30% rynku. Polityka ONZ mówi o zmianach wzorców zachowań, czyli poprzez podatki a co za tym idzie wzrosty cen energii, produktów i usług ludzie będą zmuszeni od oszczędnego życia, czy po prostu życia w biedzie.
W dokumencie zakłada się 100 procentowy wzrost cen energii w europie zachodniej, natomiast dla ameryki 150 procentowy. Jest to oczywiście bardzo wyważona ocena zważywszy na fakt, że wiele krajów zachodniej europy zużywa około 250 gigadżuli a USA około 330 gigadżuli. Dokładne dane o zużyciu energii na mieszkańca: LINK
Proces przejścia na tzw „zieloną technologię” wg ONZu nie ma być ekspresją wolnego rynku i pomysłowości jednostek. ONZ zakłada ustanowienie technologicznego reżimu decydującego o tym co ma być produkowane i jakie technologie rozwijane.
Zakłada się naruszanie/zmianę zasad redystrybucji praw intelektualnych, technologii, opracowań naukowych etc. Reżim obejmujący cały świat ma mieć możliwość decydowania jakie technologie i ścieżki rozwoju mają być rozwijane w danych obszarach świata, co naruszy wolnorynkowy charakter rozwoju.
str 9 “Technologiczna zmiana to proces kumulatywny, obarczony niepewnością co do kierunku i wyników. Historia sugeruje również, że nie istnieje proste narzędzie za pomocą którego można dokonać transformacji metod produkcji i konsumpcji. Zmiany w świecie dominujących technologii doprowadzą do znaczących zmian w strukturze społecznej, instytucjach rynku, warunków mieszkaniowych i stylu życia.
Nieuchronnie radykalne zmiany technologiczne będą miały silny dystrybutywny efekt pomiędzy krajami i wewnątrz krajów. Niektóre kraje i grupy odczują negatywny wpływ zmniejszającego się popytu na ich produkty i zasoby. Z drugiej strony, kraje, które nadążą za projektami badawczo-rozwojowymi i zarządzaniem w celu generowania nowych rozwiązań z resztą gospodarki będą w stanie lepiej dotrzymać kroku nowym technologicznym trendom, zdobywając doświadczenie, bogactwo i dobrobyt.”
str 25 “Trwałe zwiększenie i reformy międzynarodowej współpracy oraz finansowanie są wymagane dla osiągnięcia światowej rewolucji technologicznej. Skalowanie w górę i reformy wymagają działań w trzech obszarach.
Po pierwsze, międzynarodowy reżim współdzielenia zielonych technologii będzie musiał być wprowadzony w celu ułatwienia transferu technologii i rozwoju w krajach rozwijających się.
Będzie to obejmować korzystanie z szerszego zestawu narzędzi w zakresie własności intelektualnej i wielostronnej polityki handlowej.
Po drugie niezbędnym jest, zapewnienie odpowiedniego finansowania rozwoju i budowania przestrzeni w polityce w celu zachęcenia krajów rozwijających się dla podjęcia wysiłków na rzecz modernizacji technologii produkcji w kierunku ochrony środowiska naturalnego.
Po trzecie, międzynarodowe zarządzanie i współpraca muszą zostać zmodernizowane.”
str 7 ”Po pierwsze, proces będzie się odbywał w określonym i ograniczonym czasie. Biorąc pod uwagę istniejące presje na nasz ekosystem, cel musiałby być osiągnięty w ciągu najbliższych trzech do czterech dekad-wyzwanie ogromne, zważywszy, że rozpowszechnienie technologii jest procesem powolnym. Poprzednie technologiczne rewolucje zazwyczaj wymagały znacznie dłuższych okresów czasu niż obecnie dostępny czas dla realizacji wymaganej technologicznej zielonej rewolucji.”
str 9 ” Największy postęp w rozwoju technologicznego potencjału i jego aplikacji będzie musiał wystąpić w krajach rozwijających się, gdzie unowocześnienia technologiczne wymagają zmian strukturalnych w produkcji. Zdolność gospodarki do generowania nowych, dynamicznych działań jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Ze względu na potrzebę zmian w procesach produkcyjnych mających na celu utrzymanie długoterminowego wzrostu, rządy muszą uruchomić politykę ułatwiającą wprowadzanie tych zmian.
Może to obejmować to co austriacki ekonomista Joseph Schumpeter nazywał „kreatywną destrukcją”: budowaniem nowych form działalności gospodarczej w celu zastąpienia starszych, mniej wydajnych form. Selektywne inwestycje, polityka względem przemysłu i techniki staną się istotne dla wszystkich krajów promujących zrównoważony rozwój.”
str 28 “Globalne możliwości zarządzania muszą zostać wzmocnione.
Proponowane przekształcenie narodowych wysiłków na rzecz rozwoju i wzmacniania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rozwoju technologicznego i współpracy, pomocy zewnętrznej, finansowania inwestycji i zasad handlu będzie wymagać silniejszych mechanizmów globalnego zarządzania i koordynacji.
W ciągu najbliższych trzech do czterech dekad, wszystkie te wysiłki muszą się „zsumować” aby osiągnąć to, co dzisiaj wydaje się być zestawem niemal nieosiągalnych celów, w tym obniżenie emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na mieszkańca prawie o trzy czwarte i zwalczenie ubóstwa, co będzie wymagało prawie dziesięciokrotnego zwiększenia dostępności nowoczesnych źródeł energii, przede wszystkim w krajach obecnie zaliczanych do biednych.”
str 25 “Nowy międzynarodowy reżim powinien umożliwić dostęp do specjalnych i różnych nowych technologii w oparciu o poziom rozwoju państw.”
ONZ planuje obecnie zrealizować program dokładnie opisany przez obecnego doradcę Obamy ds technologii w Białym Domu- Johna P. Holdrena. W swojej książce pt. „Ecoscience” pisał dokładnie o takim reżimie, którego realnym celem ma być zablokowanie rozwoju, deindustrailizacja, i przede wszystkim depopulacja świata.
Jak to ujął Dr. Webster G. Tarpley, opisując dzieło Holdrena:
“Aby to zrealizować pisze [Holdren] o międzynarodowym monstrum, które nazywa „Planetarnym Reżimem”. To oznacza światowe imperium, międzynarodowy rząd światowy, który miał by kontrolować wszystkie aspekty życia ludzkiego na ziemi. Pisze o globalnej izbie gmin, która decydowała by o wszystkim co dotyczy powietrza, ziemi i oceanów. Te obszary były by tematem ponadnarodowej regulacji. […]
To było by jak IMF na sterydach, tyle że zamiast ekonomi dotyczyło by wszystkiego. Temperatury w twoim domu, rodzaju samochodu jaki posiadasz, ile masz jeść, czy możesz posiadać zwierzęta i każdego innego najmniejszego aspektu życia. […] On nienawidzi naukę i technologie, chce je limitować.
Uważa je za zagrożenie dla porządku społecznego i dla podobnych sobie szaleńców. Chce stworzyć sąd naukowy, który by decydował o tym jakie wynalazki były by dopuszczone do realizacji a które miały by być zakazane. To jest nie do pomyślenia. To by doprowadziło do zatrzymania ludzkiego postępu i  doprowadziło do stagnacji i ruiny, która nigdy by się nie skończyła.”
Wyżej opisany plan opublikowany przez ONZ jest planem socjalistycznego światowego rządu, który sprawuje swoją władzę poprzez kontrolę procesów rozwoju, produkcji, aktywności ekonomicznej. Jest to dokładnie ten sam model który stosował blok sowiecki i każdy kto ma więcej niż 30 lat powinien dobrze pamiętać czym się kończy reglamentacja technologii, ograniczanie wolnego rynku i indywidualnej produktywności.
Jest to przepis na koszmar i powrót do najgorszych korzeni socjalizmu. Pierwsza sterowana rewolucja przemysłowa w Rosji i Chinach kosztowała życie ponad 100 milionów ludzi. Ten sam model siłowego raptownego rozwoju na skalę światową będzie największą katastrofą jaką widział świat, tym bardziej, że obecnie jesteśmy świadkami światowej depresji.
NSSM 200
Czytając częściowo przetłumaczony dokument zrozumiesz podstawy tego co się dziś dzieje w północnej Afryce. Zrozumiesz dlaczego wszędzie możesz zakupić środki antykoncepcyjne. Zrozumiesz dlaczego 30% populacji świata zachodniego jest bezpłodna. Zrozumiesz dlaczego większość ludzi decyduje się tylko na dwójkę dzieci. Zrozumiesz dlaczego Afryka nigdy się nie rozwinęła. Zrozumiesz jak świat działa na prawdę!
Badawcze Memorandum
Bezpieczeństwa Narodowego NSSM 200. Skutki globalnego wzrostu populacji na bezpieczeństwo USA i jego interesy zagraniczne. Grudzień 10, 1974. Odtajnione/opublikowane 7/3/89 zgodnie z przepisami E.O. 12356 F. Graboske, Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Słownik:
[LDC- Mniej rozwinięte Państwa. ang. Less Developed Country]
WSTĘP
str 4. Wzrost liczby ludności świata od czasów II wojny światowej jest ilościowo i jakościowo różny od poprzednich epok w historii ludzkości. Szybkie, niezrównoważone przez redukcję liczby urodzeń zmniejszanie śmiertelności, przyniosło wzrost populacji o około 2% rocznie, w porównaniu z około 1% przed II wojną światową i 0,5% w latach 1750-1900, i znacznie mniejszymi liczbami przed rokiem 1750. Efektem jest podwojenie ludności świata na przestrzeni kolejnych 35 lat, zamiast 100 lat. Prawie 80 milionów ludzi rodzi się każdego roku, w porównaniu z 10 mln w 1900 roku.
[…] Polityka zmniejszania płodności będzie miała najsilniejszy skutek dopiero po kilku dziesięcioleciach. Jednakże, jeśli w przyszłości liczba ludności ma być zachowana w rozsądnych granicach, jest sprawą pilną użycie środków w celu zmniejszenia płodności i wprowadzenie ich w życie w 1970 i 1980 roku.
s.5. Gwałtowny wzrost populacji nie jest sam w sobie istotnym czynnikiem presji na niezbędne zasoby (paliw kopalnych i innych minerałów), ponieważ popyt na nie zależy bardziej od poziomu produkcji przemysłowej, niż liczby osób. Z drugiej strony, świat jest coraz bardziej uzależniony od importu zasobów kopalnych z krajów rozwijających się.
W takich krajach szybki przyrost ludności osłabia perspektywy rozwoju gospodarczego (w USA) i postępu społecznego i w wyniku niestabilności mogą pogorszyć się warunki dla zwiększania produkcji i utrzymania eksportu tych środków. (do USA. przypis PP)
11. Tworzenie warunków do spadku płodności. Na podstawie jego własnych rozporządzeń i zgodne z zaleceniami World Population Plan of Action (Plan Światowej Populacji ONZ), należy dać pierwszeństwo ogólnemu programowi pomocy selektywnej w sektorach oferujących największą obietnicę wzrostu w motywacji dla posiadania mniejszych rodzin. W wielu przypadkach będą potrzebne programy pilotażowe i badania eksperymentalne, jako wytyczne do dalszego działania na większą skalę.
Preferencyjnie należą do nich:
– Zapewnienie minimalnego poziomu kształcenia, zwłaszcza dla kobiet;
– Zmniejszenie śmiertelności niemowląt, poprzez sieć prostych tanich sieci opieki zdrowotnej;
– Rozszerzenie możliwości zarobkowych, zwłaszcza dla kobiet;
– Rozwój alternatywy, dla modelu bezpieczeństwa, w którym dzieci opiekują się rodzicami w podeszłym wieku;
– Wzrost dochodów najuboższych, zwłaszcza na obszarach wiejskich, w tym prywatnych gospodarstwach rolnych;
– Wyedukowanie nowych pokoleń na temat stosowności mniejszych rodzin.
38. Mniejsze tempo wzrostu zaludnienia może przynieść znaczące efekty w dłuższej perspektywie. Niektórzy analitycy twierdzą, że na okres po 1985 odpowiednia dieta na całym świecie będzie kluczowa dla szybkiego spadku płodności. Jak wspomniano wcześniej, poziom płodności w krajach rozwijających się może spadać do poziomu wymiany pokolenia w roku 2000.
Byłby to poziom 5.9 mld lub 500 mil poniżej poziomu, który zostałby osiągnięty, gdyby średnie projekcje ONZ były przestrzegane. Prawie wszystkie spadki liczby urodzeń będą w krajach najsłabiej rozwiniętych [LDC].
40. Wzrost populacji jako taki nie może nałożyć poważnych ograniczeń na globalną dostępność paliw i innych zasobów mineralnych do końca wieku i poza nim. Tak korzystne perspektywy rezerw nie wykluczają sytuacji braku określonych składników mineralnych w określonym czasie i w określonych miejscach.
Staranne planowanie dalszego postępu naukowego i technologicznego (w tym rozwój substytutów) powinny minimalizować problemy fizycznej dostępności naturalnych materiałów do rozsądnego poziomu. Głównym czynnikiem wpływającym na popyt surowców rolnych jest poziom działalności przemysłowej, regionalny i globalny.
Na przykład w USA- 6% ludności świata, konsumuje około jednej trzeciej jego zasobów. Popyt na surowce, w przeciwieństwie do żywności, nie jest bezpośrednią funkcją wzrostu liczby ludności. Obecne niedobory i wysokie ceny dla większości tych materiałów wynikają głównie z warunków szybkiego rozwoju we wszystkich uprzemysłowionych regionach w latach 1972/73.
Związek pomiędzy gwałtownym wzrostem liczby ludności i dostępnością minerałów jest raczej pośredni niż bezpośredni. Wynika z negatywnych skutków nadmiernego wzrostu populacji w rozwoju gospodarczym i postępie społecznym, a więc wynika z niestabilności wewnętrznej słabo rozwiniętych przeludnionych krajów.
W ostatnich dziesięcioleciach Stany Zjednoczone stają się coraz bardziej zależne od importu minerałów z krajów rozwijających się, i ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma. Miejsca znanych zasobów rud wyższej jakości i większości minerałów (znajdujące się w LDC) sprzyjają uzależnieniu wszystkich uprzemysłowionych regionów od importu z krajów mniej rozwiniętych.
Prawdziwe problemy dostaw surowców mineralnych leżą nie w wystarczalności fizycznej, ale w kwestiach polityczno-gospodarczych, w kwestiach dostępu, warunkach badań i eksploatacji, i podziału korzyści wśród producentów, konsumentów, rządów i państw.
W skrajnych przypadkach, gdy presja ludności prowadzi do powszechnej klęski głodu, zamieszek związanych z brakiem żywności i upadkiem porządku społecznego, warunki te są mało sprzyjające do systematycznego poszukiwania złóż kopalnych lub długoterminowych inwestycji niezbędnych do ich eksploatacji.
[…] Presja populacji nie jest oczywiście jedynym czynnikiem tego rodzaju frustracji niemniej jednak są one znacznie mniej prawdopodobne w warunkach wolnego lub zerowego wzrostu ludności.
43. W dłuższej perspektywie niższa liczba ludności na świecie (np. 8 do 9 mld, a nie od 12 do 16 mld) będzie wymagać mniejszego rocznego wkładu zasobów bezpośrednio absorbowanych przez skalę populacji, jak również znacznie mniejszą ilość żywności, produktów leśnych, tekstyliów i innych źródeł odnawialnych.
Trzeba zrobić wszystko w celu ochrony przed zakłóceniem dostaw oraz należy rozwijać krajowe alternatywy, inaczej gospodarka USA będzie wymagać importu znacznej ilości minerałów z zagranicy, zwłaszcza z krajów słabiej rozwiniętych. Fakt ten zmusza USA do zwiększenia zainteresowania w dziedzinie politycznej, gospodarczej i społecznej w określaniu stabilności krajów realizujących dostawy.
Zmniejszanie presji społeczeństwa poprzez zmniejszenie liczby urodzeń może zwiększyć szanse na ich stabilność, w takim wypadku polityka ludnościowa staje się istotna w odniesieniu do dostaw zasobów oraz interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych.
44. Teoria ekonomii wskazuje, że struktury zużycia surowców zależą od poziomu aktywności gospodarczej. Badanie intensywności użytkowania surowców (bazowych surowców, niezbędnych dla wspierania dodatkowej jednostki PKB) wskazuje na to, że po dojściu do pewnego poziomu PKB, intensywność korzystania z surowców zaczyna się obniżać.
Możliwe wyjaśnienia tego zjawiska są następujące:
– Wraz ze wzrostem gospodarczym w krajach uprzemysłowionych, komponenty usługowe PKB
zwiększają się w stosunku do elementów innych niż usługi.
– Postęp technologiczny, w całości, ma tendencję do obniżenia intensywności użytkowania poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania surowców.
– Tempo wzrostu gospodarczego nacechowane jest substytucją jednego materiału drugim i zastępowanie naturalnych materiałów tworzywami sztucznymi.
55. Ekonomicznie najważniejszymi problemami w zakresie zatrudnienia w krajach najsłabiej rozwiniętych, które przyczyniły się do nadmiernego wzrostu populacji jest niska wydajność pracy w produkcji tradycyjnych wyrobów i usługach wytworzonych, zmieniające się aspiracje siły roboczej, istniejące podziały dochodów, bogactwa i władzy oraz zasobów naturalnych kraju.
58. Chociaż ogólne hipotezy są trudne do naszkicowania, inne wydają się dość trwałe:
1. Wzrost liczby ludności oraz niewystarczające zasoby. W przypadku gdy wielkość populacji jest większa niż dostępne środki, lub rozwija się szybciej niż dostępne zasoby, istnieje tendencja w kierunku problemów wewnętrznych i przemocy, a czasami zaburzeń polityki międzynarodowej lub przemocy. Im wyższe tempo wzrostu, tym bardziej istotny staje się czynnik wzrostu populacji. Poczucie zwiększonego zatłoczenia, prawdziwe lub postrzegane, pomnaża takie tendencje, zwłaszcza gdy wydaje się, że udaremnia uzyskanie osobistych celów lub celów narodowych.
Populacje z wysokim odsetkiem wzrostu. Młodzi ludzie, którzy stanowią znacznie większy odsetek w wielu krajach najsłabiej rozwiniętych [LDC], mogą być bardziej zmienni, niestabilni, podatni na ekstrema, alienację i przemoc niż starsze pokolenia. Ci młodzi ludzie mogą być łatwiej przekonani do ataku na instytucje prawne, rządowe lub nieruchomości „rządzących”, „imperialistów”, międzynarodowych korporacji lub innych grup obwinianych za ich problemy.
Populacje z dużymi różnicami społecznymi. Przy niekorzystnych czynnikach wzrostu ludności, ruchu, gęstości, nadmiaru lub presji rasowej, religijnej, koloru skóry, języka, kultury lub innych społecznych podziałów, mogą się  rozwijać najbardziej wybuchowe sytuacje wewnętrznych niepokojów, być może z efektami wpływającymi na kraje ościenne.
Gdy takie czynniki istnieją razem z rzeczywistą lub wyimaginowaną formą ubóstwa wśród różnych grup wewnątrz kraju lub w stosunku do innych krajów lub narodów, zwiększa się znacząco prawdopodobieństwo zaistnienia aktów przemocy.
64. W krajach rozwijających się, ciężar czynników ludności, dodany do innych zobowiązań, osłabia niestabilne rządy, często tylko nieznacznie w czasach dobrobytu ale otwierając drogę dla systemów ekstremistycznych… Kraje posiadające takie obciążenia będą bardziej podatne na radykalizację postaw. Ich wrażliwość może nakłaniać obce siły do interwencji z nastawieniem na zdobycie politycznych i ekonomicznych korzyści.
67.  Plan Działań określa kilka istotnych zasad, niektóre zostały po raz pierwszy zapisane w dokumentach ONZ.
1. Wśród po raz pierwszy ujętych twierdzeń jest to, że suwerenne prawo każdego narodu do własnej polityki populacyjnej może „być wcielane w życie… biorąc pod uwagę powszechną solidarność w celu poprawy jakości życia narodów świata.”(Pare 13). Ten nowy przepis otwiera drogę w kierunku zwiększenia odpowiedzialności państw wobec innych narodów w tworzeniu własnych polityk populacji.
2. Podstawowe prawa par i osób są uznawane przez (Pare 13 (f)), po raz pierwszy w jednym deklaratywnym zdaniu:
Wszystkie pary i jednostki mają zapewnione podstawowe prawa człowieka do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o liczbie i czasie urodzenia dzieci oraz do informacji, edukacji i środków do realizacji tych celów;
…Odpowiedzialność małżonków i osób fizycznych korzystających z tego prawa bierze pod uwagę potrzeby dzieci i ich życia w przyszłości, i ich obowiązki wobec społeczeństwa.
5. Planowanie rodziny i podobne usługi powinny mieć na celu zapobieganie niechcianym ciążom, a także na zniesienie przymusowej sterylizacji lub reprodukcji aby umożliwić parom realizację ich pożądanej liczby dzieci. Odpowiednio przeszkolony personel pomocniczy, pracowników socjalnych i pozarządowych organizacji, powinien być gotowy do świadczenia usług planowania rodziny.
Część II Rekomendacje.
74. Wspólna strategia radzenia sobie z szybkim wzrostem liczby ludności powinna zachęcać do konstruktywnego działania na rzecz zmniejszenia płodności. Wzrost liczby ludności na przestrzeni lat może poważnie negować realne szanse na zdrowy rozwój społeczny i gospodarczy….W większości krajów nastąpił gwałtowny wzrost w akceptacji antykoncepcji natomiast zaledwie około 10% płodnych par w kilku krajach najsłabiej rozwiniętych akceptuje takie rozwiązania.
77. W ramach szeregu programów pomocy zagranicznej USA, powinno przyznawać preferencyjne warunki alokacji środków i zasobów ludzkich dla oszczędnych programów ograniczania wzrostu populacji, w tym zarówno działalności planowania rodziny i wsparcia działań w innych sektorach.
79. Mimo, iż mamy ograniczone informacje (na temat tych zjawisk), potrzeba ruszenia w kierunku obniżenia wskaźników urodzeń, nawet bez pełnej wiedzy o społeczno-gospodarczych siłach, zmusza nas do zaproponowania trzech elementów strategii:
1. Wysoki priorytet należy przydzielić na realizację szerokiej skali programów mających wpływ na uwarunkowania płodności w tych przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo efektywności kosztów, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ na tempo wzrostu liczby ludności;
2. Wysoki priorytet należy przydzielić do eksperymentów i projektów pilotażowych w dziedzinach, w których istnieją dowody na bliski związek ze zmniejszaniem płodności.
3. Wysoki priorytet do badań porównawczych i ocen względnego wpływu planowanej liczebności rodzin i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań płodności w ogóle i na jakim zakresie polityki istnieje wpływ na te uwarunkowania.
…Następujące obszary wydają się być znaczące dla realizacji redukcji płodności, i są omówione w kolejnych rozdziałach:
– Zapewnienie minimalnego poziomu kształcenia, zwłaszcza dla kobiet;
– Zmniejszenie śmiertelności niemowląt, poprzez sieć prostych tanich sieci opieki zdrowotnej;
– Rozszerzenie możliwości zarobkowych, zwłaszcza dla kobiet;
– Rozwój alternatywy, dla modelu bezpieczeństwa, w którym dzieci opiekują się rodzicami w podeszłym wieku;
– Realizacja strategii rozwoju, wzrostu dochodów ubogich, koncentrując się na rozwoju ubogich obszarów wiejskich;
– Koncentracja na edukacji i indoktrynacji dorastającego pokolenia dzieci w zakresie celowości mniejszych rodzin.
81. USA zaproponowało również, by razem z innymi krajami rozwiniętymi we spólnym międzynarodowym wysiłku rozwijać badania nad reprodukcją i kontrolą płodności, które obejmą wielkie, medyczne i społeczno-ekonomiczne czynniki. USA zaoferowało współpracę innym zainteresowanym krajom i organizacjom (WHO, UNFPA, World Bank, UNICEF) aby zachęcać do dalszych działań podejmowanych przez rządy krajów najsłabiej rozwiniętych i innych instytucji w celu zapewnienia tanich, podstawowych świadczeń zdrowotnych, w tym zdrowia matki i dziecka i planowania rodziny, docierając do odległych obszarów wiejskich.
85. …Państwa oraz US A.I.D.(Agencja dla Międzynarodowego Rozwoju) odegrały ważną rolę w tworzeniu Funduszu Narodów Zjednoczonych dla Populacji (UNFPA) przewodząc wielostronnym wysiłkom na rzecz populacji jako uzupełnienie działań dwustronnych USAID i innych państw.
Od utworzenia Funduszu, USAID została największym pojedynczym ofiarodawcą. Co więcej, z pomocą AID kilka prywatnych organizacji planowania rodziny (np. Pathfinder Funduszu International Planned Parenthood Fundacji, Rady Ludnościowej) znacznie rozszerzyło swoje programy kontroli populacji na całym świecie.
Organizacje te są w dalszym ciągu głównym wsparciem działań planowania rodziny w krajach rozwijających się. Działania AID były głównym katalizatorem w stymulowanie przepływu środków na programy populacji LDC…
88. Ponadto, amerykańska strategia powinna wspierać ogólne działania umożliwiające dokonanie przełomu w kluczowych problemach, które utrudniają realizację celów kontroli płodności. Na przykład, wypracowanie bardziej efektywnych, prostszych metod antykoncepcyjnych przez badania medyczne na szeroką skalę będzie korzystne dla wszystkich krajów, które borykają się z problemem gwałtownego wzrostu populacji; doskonalenie metod pomiaru zmian demograficznych pomoże wielu krajom najsłabiej rozwiniętym w ustaleniu obecnego tempa wzrostu ludności oraz oceny wpływu zmian ilości ludności w zakresie planowania rodziny.
89. Naszym celem powinno być zapewnienie, że w krajach rozwijających się informacje o planowaniu rodziny, edukacji i środków, jakimi dysponują będą dostępne do roku 1980.
– Dodatkowe wielkie badania medyczne w celu poprawy istniejących środków kontroli urodzeń i rozwijanie nowych, które są bezpieczne, efektywne, niedrogie, i atrakcyjne dla mężczyzn i kobiet.
– Innowacyjne podejście do świadczenia usług planowania rodziny, takie jak wykorzystanie komercyjnych kanałów dystrybucji środków antykoncepcyjnych, oraz rozwój tanich systemów dla zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia i planowania rodziny w 85% populacji krajów najsłabiej rozwiniętych, które obecnie nie posiadają tych usług.
– Rozszerzenie wysiłków w celu zwiększenia świadomości opinii publicznej i przywódców krajów najsłabiej rozwiniętych w odniesieniu do skutków szybkiego wzrostu liczby ludności i stymulowanie dalszego zaangażowania LDC do działań zmniejszenia płodność obywateli.
 93. Istnieje szereg innych czynników określonych przez badania, analizę historyczną i eksperymenty które również wpływają na płodność, są to min. opóźnienie wieku małżeństwa oraz płatności bezpośrednie (zachęty finansowe) dla odbiorców usług planowania rodziny.
…Na przykład, przepisy, które podnoszą minimalny wiek małżeństwa, są politycznie możliwe i wykonalne, przynajmniej częściowo. Z czasem mogą mieć niewielki wpływ na płodność przy nieznacznych kosztach. Podobnie, pojawiły się pewne kontrowersyjne, ale niezwykle udane, badania w Indiach, w których zachęty finansowe, wraz z innymi obiektami/przedmiotami motywacyjnymi, zostały wykorzystane do pozyskania dużej liczby ludzi, którzy zgodzili się na sterylizację.
95. Zapewnienie minimalnego poziomu edukacji, zwłaszcza dla kobiet. Istnieją dość przekonujące dowody, że edukacja kobiet zwłaszcza od 4 klasy silnie koreluje z ograniczeniem planowanej liczebności rodziny, choć nie jest jasne w jakim stopniu edukacja kobiet powoduje zmniejszenie planowanej liczebności rodziny. Możliwe też że szybsze tempo rozwoju, prowadzi zarówno do wzrostu popytu na edukację kobiet i zmniejszenie planowanej liczebności rodziny.
…Programy te powinny (prowadzone przez USAID), w miarę możliwości, zawierać konkretne programy motywacyjne nowej generacji w kierunku popularyzacji modelu rodziny z tylko dwojgiem dzieci, aby zapewnić, odpowiedni poziom płodności na przestrzeni dwóch lub trzech dziesięcioleci.
97. Fundusze/granty, z USA lub UNFPA, mogą być wykorzystane do obsługi części działań, które wymagają krótkiego czasu realizacji, takich jak bezpośrednie zaopatrzenie, niektóre rodzaje szkoleń i szybkiego wdrażania pomocy technicznej. Jednocześnie dla części działań, które wymagają dłuższego okresu, takie jak budowa kliniki, Bank Światowy powinien być zaangażowany do udzielania pożyczek.
98. W Bukareszcie, USA powinno dołączyć do państw-darczyńców, WHO, UNFPA, UNICEF i Bank Światowy, aby utworzyć konsorcjum oferujące pomoc dla krajów rozwijających się do ustanowienia ich własnych tanich profilaktycznych i leczniczych publicznych systemów ochrony zdrowia, sięgających do wszystkich obszarów ich krajów. Takie systemy planowania rodziny mogą świadczyć usługi w ramach swoich wcześniejszych usług.
100. W większości krajów najsłabiej rozwiniętych, istnieje niemal całkowity brak instytucji rządowych lub innych instytucjonalnych form opieki społecznej dla osób starszych, przenosząc odpowiedzialność za przetrwanie osób starszych na dzieci. Potrzeba takiego wsparcia wydaje się być jednym z ważniejszych motywów przemawiających za posiadaniem wielu dzieci.
Powstało kilka propozycji, oraz prowadzone są eksperymenty pilotażowe, aby zbadać wpływ bodźców finansowych na zapewnienie wsparcia dla osób w starszym wieku (lub, bardziej pod kątem, aby zwiększyć możliwości finansowania mniejszej liczby dzieci przez dofinansowywanie edukacji).
Propozycje zostały dokonane dla ubezpieczania synów (przewidzianych dla rodziców, którzy nie posiadają więcej niż troje dzieci) oraz odroczonych terminów płatności świadczeń emerytalnych (ponownie związane z określonymi ograniczeniami wielkości rodziny) w których płatności dodatków motywacyjnych jest opóźniany.
Celem jest nie tylko połączenie dodatków motywacyjnych do rzeczywistej płodności, ale przeniesienie obciążeń finansowych na rząd lub podmioty sektora prywatnego tylko po stwierdzeniu, że benefity braku urodzeń pojawiły się w gospodarce oraz dla finansującej jednostki.
…Gospodarcza i kapitałowa podstawa tych długoterminowych propozycji i zachęt jest prosta: rząd oferuje, parom zwrot części dywidend gospodarczych, które generują poprzez unikanie urodzeń, jako bezpośredni kompromis dla osobistych korzyści płynących z rezygnacji posiadania większej ilości dzieci.
102. Rekomendacje…
1. Amerykańskie agencje podkreślają znaczenie edukacji nowej generacji rodziców, począwszy od szkół podstawowych, w kierunku idealnej rodziny z dwojgiem dzieci.
2. Pomoc ta powinna stymulować konkretne działania na rzecz opracowania środków edukacji dzieci w wieku szkolnym do idealnej rodziny, z dwojgiem dzieci. UNESCO zostało poproszone do objęcia przewodnictwa nad edukacją formalną i nieformalną.
Rekomendacje dla agend UN:
W odniesieniu do każdej z powyższych sześciu kategorii państw, USAID powinna dołożyć szczególnych wysiłków, aby odpowiednie agencje ONZ, WHO, ILO, FAO, UNESCO, UNICEF i UNFPA podjęły właściwe role przywództwa w ONZ, zwiększając możliwości programu, powołując się na światowy Populacyjny Plan Akcji.(eng. Population Plan of Action).
110. Badania reprodukcyjnej fizjologii będą prowadzić do lepszych metod kontroli płodności gotowych do użycia w ciągu pięciu do piętnastu lat. Wiele pozostaje jeszcze do zbadania jeśli chodzi o podstawowe aspekty płodność mężczyzn i kobiet, jak i jakie rozporządzenia, mogą zostać zrealizowane.
Na przykład, skuteczne i bezpieczne środki antykoncepcji męskiej są potrzebne, w szczególności w formie zastrzyków, które będą skuteczne w określonym czasie.
Należy przeprowadzić badania podstawowe, ale istnieją powody, aby sądzić, że rozwój antykoncepcyjnych środków wstrzykiwanych a dla mężczyzn jest możliwy. Inną metodą, która powinna być opracowana jest zastrzyk, który zapewnią kobietom regularne okresy.
Lek byłby podawany przez specjalistów raz w miesiącu lub w razie potrzeby w celu uregulowania cyklu miesiączkowego. Najnowsze zdobycze naukowe wskazują, że podejście długoterminowe: wzrost badań w kierunku lepszego zrozumienia człowieka mogą być rozwijane. Koszt to około 20 mil dolarów rocznie.
117. Wykorzystanie środków masowego przekazu i systemów łączności satelitarnej dla Planowania Rodziny. Potencjał edukacji i mediów powinien przede wszystkim spełniać funkcję
(a) dotarcia do grup docelowych, gdzie warunki społeczno-gospodarcze pozwolą rozsądnym ludziom na zmianę zachowań po otrzymaniu informacji na temat planowania rodziny
(b) odpowiedniego motywowania w kontekście wiadomości.
Przetłumaczony powyżej dokument nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego w jakim planowanym świecie żyjemy. Rodzimy się i wzrastamy w rzeczywistości, która wydaje się nam być naturalna i dobra. Jednak jest ona sztucznym tworem wymuszonym przez zapędy ludzi takich jak Henry Kissinger, mających na celu kontrolę ludzi.
Amerykańska administracja nie chce aby populacje same wzrastały ponieważ zaczęły by konsumować złoża, które są im niezbędne (s 43). Co więcej raport ten zakłada możliwości destabilizowania krajów dla celów pozyskania zasobów (s 64) lub uniemożliwiania budowy infrastruktury, która by absorbowała zasoby niezbędne dla USA.
Zakłada się też przydzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach krajom, które obniżą swoją populację poprzez stosowanie technik “planowania rodziny”(s 83 i 97). Żeby postawić sprawę jasno, tzw “planowanie rodziny” obejmuje, sterylizację pernamentną lub czasową, propagowanie wszelkiego typu środków antykoncepcyjnych, farmakologiczne i mechaniczne formy usuwania ciąży, propagandę od 4 klasy szkoły podstawowej co do ilości dzieci w rodzinie, propagandę wobec osób starszych, określającą wszelkie te formy jako część wolności i porządku w cywilizacji demokratycznej, oraz oddawanie osób starszych do domów starców lub podobnych instytucji.
Czy żyjemy w wolnym świecie, kiedy rządy potajemnie sterylizują swoich obywateli? Czy nasza świadomość i nasze preferencje są rzeczywiście nasze, czy są zaszczepione przez instytucje międzynarodowe?
Po przeczytaniu tego artykułu wielu może odnieść wrażenie, że polityka depopulacji, sterylizacji, kontroli demografii odnosi się jedynie do biednych części świata takich jak Afryka, Ameryka południowa. Ten rodzaj myślenia i polityki odnosi się jednak do wszystkich krajów na świecie, dlatego ekspansja w edukacji seksualnej, techniki sterylizacji, aborcji, antykoncepcji, pornografia itd dotykają wszystkie kraje na świecie.
Efektem tej bardzo skutecznej 30 letniej polityki Kissingera jest obecna sytuacja demograficzna na świecie, znajdująca się na skraju przepaści.
Degrowth
Jak każdy rozsądny człowiek wie rozwój indywidualny i społeczny są gwarantem dobrobytu. Praca, tworzenie nowych technologii, okrycia naukowe, tworzą naszą cywilizację i pozwalają na utrzymanie wysokiego jak na standardy światowe poziomu życia.
Brak realizacji tych działań lub ich ograniczanie, reglamentacja, kontrola, doprowadzają w prosty sposób do zubożenia społeczeństwa. Dziś większość zachodnich państw, w tym Unia Europejska realizuje niestety właśnie taką politykę.
Wydawało by się, że nie może być gorzej, że w obecnej sytuacji kryzysu państwa zachodnie szybko wrócą do polityki wolnego rynku, obniżenia podatków aby rozruszać gospodarkę i tym samym dać ludziom pracę. Niestety nic z tych rzeczy w zachodnim świecie nie będzie miało miejsca.
Zachodnia cywilizacja jest niszczona przez międzynarodowe instytucje finansowe i sponsorowane przez nie socjalistyczne ruchy polityczne. Celem takiego działania jest przejęcie władzy nad wszystkimi wolnymi krajami i pernamentna kontrola wszystkich obywateli; czytaj- Socjalizm.
Jedną z kluczowych instytucji zajmujących się tworzeniem polityki mającej na celu realizację takiego scenariusza jest Klub Rzymski. Jest on odpowiedzialny za wymyślenie problemu CO2 o czym możemy przeczytać w ich własnej publikacji: “W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł, że zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania. […]
Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.” “FIRST GLOBAL REVOLUTION”, Alexander King, Bertrand Schneider, (Orient longman 1993).
Kolejnym elementem takiej polityki jest deindustrializacja świata zachodniego. Ten proces Klub Rzymski określa jako “degrowth” czyli cofanie rozwoju. Proces ten ma przyczynić się do ograniczenia produkcji, konsumpcji, pracy, w świecie zachodnim, jednocześnie poddając te procesy ścisłej kontroli co do tego- co i w jakich ilościach i za jaką cenę ma być produkowane.
W efekcie będzie ograniczać to produkcję, będą zamykane zakłady pracy, będzie ograniczany wolny rynek. Model ten jest wzięty bezpośrednio z sowieckich podręczników gospodarki socjalistycznej i wiemy z doświadczenia historycznego, że taki system nie działa. Notabene współtwórcą podstawowych dokumentów tego modelu (Karty Ziemi i Agendy 21) jest m.in Michaił Gorbaczow.
Jedyną różnicą pomiędzy gospodarką socjalistyczną a obecnie realizowaną polityką jest to, że paraduje ona pod zielonym sztandarem ratowania świata przed wyimaginowaną zagładą. Bez względu na propagandowe slogany efekt będzie ten sam, o czym można przeczytać w publikacjach Klubu Rzymskiego.
Tyle tytułem wstępu. Poniżej zamieszczamy cytaty z publikacji Klubu Rzymskiego dotyczącej “cofania rozwoju”. Cały dokument znajduje się pod tym linkiem: LINK
str. 6 “Duża konferencja dotycząca “cofania rozwoju” (ang. degrowth) odbyła się na wiosnę 2008 roku w Paryżu. W tym czasie gospodarka wciąż rosła. W 2009 roku sytuacja całkowicie się zmieniła. Światowa gospodarka weszła w recesję, wywołując ekonomiczne “cofanie-rozwoju” na całym świecie. Ale zamiast zaplanowanego i zarządzanego “cofania rozwoju”, głęboki kryzys rozpoczął chaotyczny i ryzykowny okres w gospodarce światowej: powodując wzrost społecznej nierównowagi.
Czy mogliśmy zrobić to lepiej i czy możemy to zrobić lepiej w przyszłości? Czy istnieje możliwość społecznie zrównoważonego ekonomicznego “cofania rozwoju”? Jakie są opcje dla krajów rozwiniętych i krajów rozwijających się (które muszą nadal wzrastać), reagowania na tą sytuację?”
7. Kryzys gospodarczy 2008-09 daje możliwość przestawienia gospodarki bogatych krajów na inną trajektorię jeśli chodzi o przepływ materiałów i energii. Celem bogatych krajów powinno być dobre życie pozbawione konieczność wzrostu gospodarczego. Co więcej, jesteśmy na drodze ku zmniejszaniu liczby populacji na świecie po tym jak osiągnie maksimum na poziomie 8 lub 8,5 miliarda mieszkańców, a tym samym zmniejszy to presję na zasoby spadając w drugiej połowie 21 wieku. […] Nadszedł czas, w krajach bogatych na społecznie zrównoważone gospodarcze “cofanie rozwoju” wzmocnione przez sojusz z „ekologią ubogich” Południa.
9. Ci, którzy proponują krótko falowy zielony keynesizm lub Zielony New Deal jako środek tymczasowy, są bliscy ekologicznej ekonomii. Jeżeli inwestycje publiczne muszą rosnąć, gdyż rzeczywiście muszą wchłonąć wzrost bezrobocia, lepiej jest przenieść je na opiekę społeczną obywateli i produkcję „zielonej” energii, niż na autostrady i lotniska.
10. Musimy na nowo zdefiniować pojęcie „pracy”, biorąc pod uwagę nieodpłatne usługi krajowe oraz sektor wolontariatu i musimy wprowadzić lub rozszerzyć zakres uniwersalnego podstawowego dochodu lub dochodu obywatela. Jeśli zielony keynesizmu jest teraz istotny, nawet bardziej istotnym będzie kolejny raport Beveridge, o perspektywie “cofania rozwoju” jako rozszerzenia państwa opiekuńczego dającego również dużo miejsca dla lokalnych inicjatyw.
Jeszcze inny sprzeciw może być podniesiony. Kto zapłaci za góry długów, kredytów hipotecznych i innych długów jeśli gospodarka nie będzie rosnąć? Odpowiedź musi być taka, że nikt nie zapłaci. Nie możemy zmuszać gospodarki aby rosła w tempie odsetek od mnożących się długów.
System finansowy musi mieć zasady inne od dotychczasowych. W Stanach Zjednoczonych i Europie, to co jest nowe, nie jest więc keynesizmem, a nawet zielonym keynesizmem. Nowością jest rosnący ruch społeczny na rzecz zrównoważonego “cofania rozwoju”. Kryzys otwiera możliwości dla nowych instytucji i zmian w zwyczajach społecznych.
15. Czy na przykład, jest prawdopodobne, aby myśleć o świecie, z ośmioma miliardami ludzi z wydatkami na energię wynoszącymi 300 gigadżuli i wykorzystaniem materiałów na poziomie 16 ton na mieszkańca rocznie? Czy wręcz przeciwnie, jesteśmy na skraju społeczno-ekologicznej przemiany, która zmniejszy zużycie energii i materiałów w bogatych gospodarkach nawet jeśli oznacza to gospodarcze cofanie rozwoju?
Na pierwszy rzut oka, południowe kraje mają coś do stracenia, a niewiele do zyskania z cofania rozwoju na północy ze względu na mniejsze możliwości w zakresie eksportu surowców i produktów, i mniejszą dostępność kredytów i dotacji. Ale ruchy Środowiskowej Sprawiedliwości i „ekologii ubogich” Południa są głównymi sojusznikami zrównoważonego cofania rozwoju na Północy.
21.  Zrównoważone cofanie rozwoju produkcji i zdolności konsumpcji (Zrównoważone cofanie rozwoju zdolności gospodarki)
Intencją jest zbadanie innych dróg, w których wzrost opieki społecznej (ale także dobrobyt, sprawiedliwość, równowaga ekologiczna) są powiązane z cofaniem rozwoju. Następujące działania powinny być podejmowane: rozwój innowacji oszczędnego gospodarowania lub innowacji, które obejmują zmniejszenie wielowymiarowego potencjału gospodarczego, promocja kolektywnego zmniejszania siły nabywczej (w globalnej Północy) i wprowadzenie środków społecznej sprawiedliwości i redystrybucji majątku dla zmniejszenia nierówności.
[…] Cofanie rozwoju oznacza także zmniejszenie wielkości globalnej gospodarki Północy. Chodzi o zmniejszenie zdolności do wydobywania zasobów (i wydobycia w ogóle), które będzie sprawiedliwe (zmniejszające nierówności, lub przynajmniej tworzące, jeśli to możliwe sprawiedliwy podział), zrównoważone (między produkcją i konsumpcją) i demokratyczne (lub wybrane), ale również serdeczne, ekologiczne, społeczne, pozytywne, obejmujące kulturę, jak również innowacyjne, zróżnicowane, ukierunkowane, lokalne, globalne i przejściowe.
22. Oto przykłady polityk, które mogłyby zostać wprowadzone w celu wspierania pozytywnych inicjatyw na poziomie lokalnym:
Kolektywne zmniejszenie siły nabywczej dla pozyskiwania zasobów naturalnych (w tym redystrybucji) poprzez furtkę wirtualnej ekonomii, monetarne cofanie rozwoju i lokalizowanie, zmniejszenie ograniczeń prędkości, trzy dniowy tydzień pracy, ograniczenie godzin otwarcia sklepów; zmniejszenie dostępności narzędzi wydobywczych, certyfikaty na materiały, sanktuaria mineralne i biologiczne, zmniejszenie infrastruktury do produkcji i konsumpcji, ograniczenie ilości dróg i ich przepustowości, ograniczenie ilości lotnisk, produkcji przemysłowej oraz sprzyjanie lokalnej gospodarce w handlu międzynarodowym; instytucjonalizacja większej ilości wspólnych dóbr i przestrzeni publicznych, ograniczenia dla reklam i internalizacja; określenie podstawowego dochodu, wycena nieodpłatnej pracy, zmniejszenie nierówności wynagrodzeń, określenie maksymalnego dochodu, nieuznawanie fiskalnych rajów kredytowych; lepszej jakości standardy, społeczne i środowiskowe.
Rozwiązywanie problemów na szczeblu lokalnym, zakończy się niepowodzeniem, jeśli instytucje państwowe nie wesprą procesu w jakiś sposób. Jest to szczególnie istotne w czasach kryzysu, kiedy ludzie doświadczają zmniejszenia konsumpcji, użytkowania samochodów i energii. W związku z tym wsparcie ze strony polityków powinno mieć miejsce.
22. Paryska konferencja dotycząca cofania rozwoju.
Cofanie rozwoju:
Słowo „degrowth” (cofanie rozwoju) zyskało popularność na pierwszej międzynarodowej konferencji „Ekonomiczne cofanie rozwoju na rzecz zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej” która odbyła się w kwietniu 2008 roku w Paryżu.
Przez dwa dni, 130 interdyscyplinarnych naukowców przeprowadziło ponad 90 prezentacji na temat ekonomicznego cofania rozwoju. Poniżej fragmenty deklaracji konferencji (dostępne pod tym linkiem: LINK ):
1.8 Jeśli nie [sprowadzimy] światowej aktywności gospodarczej dostosowując ją do możliwości naszych ekosystemów, i nie redystrybuujemy majątku i dochodów na cały świat tak, aby zaspokajały nasze potrzeby społeczne, to rezultatem będzie proces mimowolnego i niekontrolowanego ekonomicznego podupadania lub upadku, z potencjalnie poważnymi skutkami społecznymi, zwłaszcza dla tych w najbardziej niekorzystnej sytuacji. (…)
2. Dlatego wzywamy do zmiany paradygmatu z ogólnego i nieograniczonego dążenia do wzrostu gospodarczego do koncepcji “odpowiedniego poziomowania” globalnych i krajowych gospodarek. (…)
3. Zmiana paradygmatu wymaga cofnięcia rozwoju w bogatych częściach świata. (…)
3.3 Cele cofania rozwoju mają zaspokoić podstawowe potrzeby człowieka i zapewnić wysoką jakość życia, zmniejszając jednocześnie wpływ globalnej gospodarki na środowisko do zrównoważonego poziomu, sprawiedliwie dzielonego między narodami. Nie zostanie to osiągnięte poprzez mimowolne kurczenie się gospodarki.
24. Jest rzeczą oczywistą, że obecne zmiany klimatu i wyczerpywanie się zasobów naturalnych obligują nas do ponownego przemyślenia koncepcji rozwoju gospodarczego, jak również naszej nie zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
Bogaci ludzie tego świata, żyjący głównie w globalnej północy, będą musieli ograniczyć swoją nie zrównoważoną konsumpcję, to znaczy każdą konsumpcję, której nie można uogólniać w kontekście całej populacji na świecie w ramach istniejących zasobów lub źródeł odnawialnych. Czy zatem oznacza to, że niezbędnym jest  mniejszy wzrost w globalnej Północy? Na pewno możliwym jest dystrybuowanie produkcji i konsumpcji jak również jest całkowicie wykonalne promowanie rozdzielenia wzrostu od zużycia zasobów.
25. Co jest zatem potrzebne, to nie spowolnienie wzrostu, ale społeczna zielona umowa, która będzie promować produkcję zrównoważonej działalności i hamowanie wyczerpania zasobów. Programy społeczne są integralną częścią takich transakcji.
29. “Już dziś żyjemy w sytuacji ekologicznego „przestrzelenia” poza granice potencjału utrzymania życia na naszej planecie. W takiej sytuacji nie da się zastąpić coraz większego udziału zużycia zasobów nieodnawialnych i energii przez biotyczną energię i materiały.”
Koncept „potencjału utrzymania życia na naszej planecie” pochodzi od weneckiego szarlatana J. Maria Orteza piszącego w latach 1790. Pisał on, że limit optymalnej populacji wynosi 3 miliardy. I jeśli populacja wzrośnie ponad tą liczbę to nastąpią klęski, głód i śmierć aby powrócić do optymalnych 3 miliardów. Obecnie tą linię myślenia kontynuuje Klub Rzymski.
34. W rzeczywistości gospodarka rynkowa z jej strukturami walutowymi nie są trwałe i niszczą światowy ekosystem, którego ludzkość jest częścią.
Wśród liderów wzrasta przekonanie, że społeczeństwo na świecie znajduje się w sytuacji ekonomicznego i środowiskowego etapu przejściowego. To jest z pewnością prawda, jednak w jakim kierunku zmierzają obecne zmiany, nie jest wystarczająco jasne dla społeczeństwa.
Kiedy gospodarka rynkowa z definicji jest szkodliwa dla środowiska, na jej miejsce musi zostać określona i zdefiniowana nowa. Niektórzy myśliciele zaproponowali odmienne systemy ekonomiczne: gospodarki ekologicznej, eko-społecznej gospodarki, system społeczno-przedsiębiorczy i inne.
[…] Obecny kryzys jest często wskazywany jako niezwykła okazja dla wprowadzenia zasadniczych zmian. Jest to optymistyczna wizja. Byłoby historycznym wydarzeniem, gdyby ta ogromna transformacja mogła się, odbyć bez poważniejszych konfliktów na świecie.
37. Podczas spotkania w Parlamencie Europejskim w dniu 16 kwietnia 2009 r. zostały zaproponowane posłom ciekawe pomysły. Wystarczy wspomnieć o kilku:
► Potrzebujemy zmiany paradygmatu w myśleniu i celach politycznych. Możemy tego dokonać wykorzystując instrumenty finansowe, takie jak reformy podatkowe i zniesienie niekorzystnych dotacji.
► Musimy transformować nasze gospodarki i działalności. Redystrybuuować finansowy majątek,  wykorzystanie zasobów naturalnych i możliwości pracy.
► Ze względu na pojawiający się sprzeciw dla słowa „cofanie rozwoju”, którego politycy nie mogą „sprzedać” swoim wyborcom: potrzebujemy pewnego rodzaju PR (propagandy) dla ruchu cofania rozwoju. Wszelkiego rodzaju eufemizmy były omawiane.
38. Pojawiły się uwagi, że realizując to wszystko w praktyce stworzymy zieloną dyktaturę. To jest absurd. […] Jeśli zaczniemy z ram prawnych, aby uniknąć/ograniczyć tą (publiczną) kradzież, czy stworzymy zieloną dyktaturę? Myślę, że nie. Wręcz przeciwnie: tylko wtedy stworzymy sprawiedliwy i globalny model zarządzania.
Po przeczytaniu tych cytatów można sobie zadać pytanie jaki system jeśli nie ma to być dyktatura jest promowany przez Klub Rzymski. W historii świata jedynie międzynarodowy socjalizm, spełnia wszystkie przedstawione postulaty. Jednak obecny model dla realizacji swoich postulatów będzie wymagał regulacji wszystkich aspektów życia na ziemi aby wyznaczyć “sprawiedliwy” podział wszystkich dóbr na ziemi dla wszystkich mieszkańców świata.
Taki właśnie też model opisywał Zbigniew Brzeziński w swojej książce “Pomiędzy dwoma Wiekami: Rola Ameryki w erze technotronicznej.” (ang. Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era.)
W tym systemie wszystko będzie podlegało stałej kontroli. Ludzie, obiekty, informacje, zasoby naturale będą przydzielane, rozdzielane i śledzone przez systemy komputerowe, które będą podglądać każdy element na ziemi, od gumy do żucia do ludzi włącznie.
W 2025 roku ma już w pełni działać system internetu rzeczy gdzie poprzez technologię RFID wszystkie obiekty na ziemi będą śledzone w czasie rzeczywistym. Cała produkcja będzie śledzona on momentu powstania produktu aż do utylizacji, dając w ten sposób możliwość reglamentowania i kontrolowania wszystkiego.
Zbigniew Brzeziński ujął to w ten sposób: “System ten jest bezpośrednio wynikiem impaktu technologii (na społeczeństwo), i zawiera w sobie powstanie bardziej kontrolowanego i kierowanego społeczeństwa. Takie społeczeństwo będzie kontrolowane przez elity pozbawione wszelkich tradycyjnych etycznych ograniczeń.
Takie Elity nie zawahają się przed wykorzystaniem najnowszych technologii dla własnych celów, aby wpływać na opinie ludzi i utrzymać społeczeństwo pod ciągłą kontrolą.” […] “Wkrótce będzie możliwe prowadzenie niemal ciągłego nadzoru nad każdym obywatelem i utrzymanie stałe uaktualnianych akt zawierających nawet najbardziej osobiste dane obywateli. Akta te będą podlegały szybkiemu wglądowi przez władze.”
Czy to wszystko wygląda na zielony piknik? Czy mylnie zrozumiana ekologia nie prowadzi nas do piekła na ziemi? Każdy powinien sam odpowiedzieć sobie na to pytanie, licząc ile ofiar i ile zniszczonych gospodarek krajowych i prywatnych zawdzięczamy socjalizmowi w ostatnim stuleciu.

Wygląd Totalitaryzmu Socjalistycznego:

Agenda 21:
http://www.eioba.pl/a/479a/agenda-21-czarny-dekalog-nwo
Codex Alimentarius:
http://www.eioba.pl/a/47ak/codex-alimentarius-eliminacja-ziol-i-witamin

Dotacje EU:
http://www.eioba.pl/a/475j/dotacje-eu-sa-finansowane-z-twojej-kieszeni
Liga Świata

źródło: http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/raport-nssm-200-charytatywne-zabojstwo.html

Reklamy

Komentarze 2 to “Oficjalne dokumenty rządowe na temat ludobójstwa, depopulacji i znakowania.”

 1. mgrabas Says:

  więcej:

  http://swiatowaliga.blogspot.com/?view=classic

 2. Acia Says:

  http://healt4u.com/pay-attention-kids-world-health-organization-discovered-bananas-aids-virus-injected/


  od mg: dziękuję za tę bardzo niepokojącą informację, która może nas uratować przed zarażeniem

  przy tej okazji nasunęło mi się kilka pytań i refleksji: WHO, UNICEF i inne wielkie agendy globalistów udają zatroskanie o ludzkość, a w rzeczywistości biorą czynny udział w depopulacji ludzkości, szczególnie krajów trzeciego świata, głównie przez ludobójcze szczepienia, dlatego osobiście mam dystans do informacji podawanych przez takie organizacje; przede wszystkim zadał bym sobie pytanie: jaki jest cel podania przez WHO informacji o skażonych krwią z AIDS bananów pochodzących z Gwatemali? chcą sparaliżować gospodarkę Gwatemali w znacznym stopniu opierającą się na eksporcie bananów?
  globaliści usiłują rządzić ludzkością m.in. za pomocą strachu i właśnie takie informacje jak ta o zakażonych bananach z Gwatemali bardzo dobrze nadają się do tego celu
  p.s.wirus HIV został stworzony sztucznie
  http://infra.org.pl/wiat-tajemnic/2012-i-teorie-spiskowe/189-aids-dzieo-ludzi-
  i rozpowszechniony właśnie za pomocą „szczepień”…
  http://strefatajemnic.onet.pl/teorie-spiskowe/i-czlowiek-stworzyl-hiv/9lznv
  nie zdziwiłbym się gdyby elity posiadały dla siebie skuteczne lekarstwo

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s