WPS – oddolna inicjatywa uratowania Polski

Wierni Polsce Suwerennej

http://wps.suwerennosc.com/


Lista partii, na które NIE GŁOSUJEMY: PO, PiS, PSL, SLD, PJN, UPR – WiN, RPP, SDPL, SD, UD, PR, i inne partie zajmujące się tematami zastępczymi, znane i brylujące w mediach.” – szczegóły – patrz komentarz: https://7777777blog.wordpress.com/2011/04/17/wps-oddolna-inicjatywa-uratowania-polski/#comment-89

Reklamy

Komentarzy 68 to “WPS – oddolna inicjatywa uratowania Polski”

 1. mgrabas Says:

  Demokracja

  • mgrabas Says:

   „(…) Międzynarodowy Żyd (USA) nie odda za darmo Europy środkowo-wschodniej. Będzie chciał utopić ją w chaosie i w słowiańskiej krwi – tak jak Bliski Wschód i Ukrainę.

   Międzynarodowy Żyd (MŻ) zdaje sobie sprawę, że budowane przez niego światowe imperium nie ma szans nie tylko na kolejne zdobycze, ale nawet na utrzymanie dotychczasowych kolonii. Utrzymanie obecnego stanu posiadania przy pomocy militarnej siły – przynajmniej teoretycznie możliwe -, byłoby jawną polityczną farsą i kpiną z głoszonych haseł „demokracji i wolności”, które mają przecież pozytywnie wyróżniać tzw. Zachód i stanowić zachętę do rebelii w państwach, które MŻ zamierza podbić (np. Białoruś). A model całkowicie niereformowalnego żydowskiego kapitalizmu jest czynnikiem rozkładającym imperium od wewnątrz, choć w wyniku żydo-medialnej propagandy mimo, iż zdecydowana większość ludzi odczuwa ekonomiczny regres, to jednak nie wszyscy prawidłowo lokalizują jego źródła. (…)

   Wyszkoleni i uzbrojeni przez USA (szkoleni także przez polskie służby) terroryści Prawego Sektora (pogrobowcy OUN-UP) zgłaszają również pretensję do ziem polskich (do dawnej Galicji), także do ziem węgierskich i słowackich. Wydaje się, że na wymienionych terenach nie można wykluczyć w najbliższej już przyszłości terrorystycznych, a może i wojennych akcji Prawego Sektora. W Polsce już przebywa kilkaset tysięcy Ukraińców, a szowinistyczna ideologia Prawego Sektora dość łatwo trafia do młodych Ukraińców. (…)

   Nie jest też bez znaczenia dramatycznie pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w krajach Europy środkowo-wschodniej, co także każe MŻ wątpić w trwałość żydo-reżimów w naszych państwach – choć jak do tej pory MŻ i kolaborujący z USA żydo-reżim skutecznie eliminują autentyczne środowiska narodowe zwłaszcza w Polsce.
   Wszystko to stwarza asumpt dla przyszłych „antyterrorystycznych” działań MŻ, czyli USA pod cienkim płaszczykiem NATO, wymierzonych „przeciw terrorystom” Prawego Sektora, a w rzeczywistości do walki z państwami słowiańskimi. MŻ chce zostawić po sobie spaloną ziemię jak w Wietnamie, Jugosławii, Afganistanie, Iraku, Libii, … (…)

   Od kilku tygodni na Ukrainie trwa nowy zbrojny konflikt, zupełnie niezauważany w polskich mediach. Walki rozgorzały na Zakarpaciu a stronami konfliktu są bojówki neonazistowskiego „Prawego Sektora” i siły rządowe.

   Prezydent Petro Poroszenko wezwał lidera „Prawego Sektora” Dmytro Jarosza, żeby skłonił swoich podwładnych do poddania się. Skończyło się jednak na tym, że obie strony konfliktu zaczęły wzmacniać swoją obecność w obwodzie zakarpackim. Wojska rządowe starały się zablokować transporty neonazistów, ale na nic się to zdało, a wręcz przeciwnie to banderowcy utworzyli blokady przy drogach wyjazdowych z Kijowa i Lwowa. Celem było oczywiście uniemożliwienie transportów wojska ukraińskiego w celu pacyfikacji rosnącej w siłę banderowskiej rebelii na Zakarpaciu.

   Polskojęzyczne media nic o tym nie wspominają, aby nie burzyć wykreowanego wizerunku Ukraińca przyjaciela Polaka, ale w wielu miastach Ukrainy, zwłaszcza na zachodniej jej części trwają liczne pochody banderowców, którzy ze względu na reakcję armii na poczynania ich kolegów domagają się dymisji ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. (…)

   Trudno zrozumieć w chwili obecnej polską rację stanu. Wygląda na to, że ze względu na nakazany przez szefów z Waszyngtonu i Tel Awiwu kurs antyrosyjski, wolno mówić o ludobójstwie w Katyniu, mimo, że popełniali je oficerowie NKWD pochodzenia żydowskiego. Nie wolno za to przypominać o zbrodniach ukraińskich na Polakach.

   To tylko kwestia czasu gdy Polska znowu będzie miała problem z banderowcami. Widać ewidentnie, że rosną w siłę i na wojnie ukraińskiej pojawił się właśnie zachodni front, który może doprowadzić do tego, że powstanie tam nieprzyjazne Polsce państwo ze stolicą we Lwowie. (…)

   za: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ukrainie-trwa-przemilczana-w-polskich-medich-banderowska-rebelia

   http://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/07/29/ukrainski-prawy-sektor-jak-islamski-isil/

 2. mgrabas Says:

  „Na terenie UE mniej niż 0,2% upraw to rośliny genetycznie modyfikowane. Ich łączny areał w 2008 roku wyniósł 108 000 ha, z czego 73% znajdowało się na terytorium jednego kraju – Hiszpanii. Pozostałe kraje, w których istnieją uprawy GMO to: Czechy, Portugalia, Niemcy, Słowacja, Rumunia i Polska [2].
  Jedyną odmianą genetycznie modyfikowanej rośliny, jaka może być uprawiana na terenie Unii Europejskiej, jest kukurydza o symbolu MON 810, produkowana przez firmę Monsanto.
  Dopuszczono ją do uprawy decyzją z dnia 8 września 2004 roku. Decyzja ta zapadła pod
  wpływem silnych nacisków Światowej Organizacji Handlu (WTO), traktującej jako priorytet zasadę wolnego handlu, de facto kwestionującej prawo krajów UE do wstrzymania importu GMO na ich rynki. Państwa członkowskie UE mogą jednak zakazać wysiewu i sprzedaży GMO, kiedy wejdą w posiadanie informacji o istnieniu zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzi.
  Według danych publikowanych przez branżę biotechnologiczną, uprawy genetycznie
  modyfikowanej kukurydzy 0 MON 810 w Polsce zwiększyły się z ok. 300 ha w roku 2007 do 3000 w roku 2008

  W roku 1997 firma Monsanto wprowadziła na rynek stworzoną przez siebie odmianę
  genetycznie modyfikowanej kukurydzy o nazwie MON 810. Kod genetyczny tej rośliny został wyposażony w gen pochodzący od bakterii Bacillus thuringensis (Bt), który odpowiedzialny jest za produkcję białka Cry1Ab – substancji toksycznej dla owadów żerujących na kukurydzy, szczególnie omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis).

  Badania nad uprawami GMO

  Od momentu dopuszczenia komercyjnych upraw roślin genetycznie modyfikowanych,
  prowadzone są na całym świecie badania nad oddziaływaniem tych odmian na inne organizmy żywe. Znaczna ich część skupia się na oddziaływaniu na środowisko kukurydzy MON 810. Na przestrzeni ostatnich lat, na całym świecie ukazały się setki publikacji naukowych dotyczących GMO kwestionujących bezpieczeństwo wprowadzania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy do środowiska.

  Badania te skupiały się wokół kilku głównych problemów:

  1. Wytwarzane przez kukurydzę MON 810 toksyczne białko Cry1Ab zwalcza nie tylko omacnicę prosowiankę, ale także inne organizmy żywe, niebędące gatunkami celowymi tej modyfikacji.
  Bakony i in. (2006) wskazują, iż kukurydza z genem Bt jest mniej chętnie wybierana jako
  pokarm przez bezkręgowce glebowe. Kolejne publikacje (Bohn i in. 2007, Dively i in. 2004,
  Fontes i in. 2002, Hilbeck i in. 1999, Hilbeck, Schmidt 2006, Schmidt i in. 2008) idą znacznie dalej dowodząc, iż kukurydza produkująca toksyczne białko powoduje wyższą śmiertelność wśród zwierząt – wioślarek Daphnia magna, motyli monarchów danaus plexippus i sówki bawełnówki egipskiej Spodoptera littoralis, złotooka drapieżnego Chrysoperla carnea, biedronki dwukropki Adalia bipunctata.

  2. Szczególnie niepokojący jest wynik badania nad działaniem białka Cry1Ab na pszczoły miodne Apis mellifera, u których po spożyciu kukurydzy MON 810 upośledzeniu ulega zdolność orientacji i uczenia się (Ramirez-Romero i in. 2008). Oznacza to realne zagrożenie dla pszczelarstwa, wskutek wymierania całych rojów pszczół, w wyniku kontaktu z uprawami MON810.

  3. Bohn i in. (2007) prowadząc badania na wioślarkach stwierdzili, iż białko Cry1Ab powodujewyższą śmiertelność tych organizmów, opóźnione dojrzewanie osobników, zaburzenia w proporcji ilości samic i samców oraz zmniejszoną płodność. Konkluzja ich pracy jest jednoznaczna – genetycznie modyfikowana kukurydza wykazuje efekt toksyczny dla tych zwierząt.

  4. Prowadzono też badania dotyczące wpływu kukurydzy „Bt” na kręgowce, głównie szczury (Rattus sp.) i myszy (Mus musculus), a także kurczaki (Gallus gallus domesticus) Należą do nich publikowane w niniejszym dokumencie prace Ermakovej (2005), Ewena i Pusztaia (1999),Faresa 1998, Malatesty i in. (2002, 2003, 2005), Novotnego (2002), Pusztaia (2002), Seraliniego (2006) oraz Vecchio (2004). Duże znaczenie mają prace włoskiego zespołu badaczy z uniwersytetu w Urbino (Malatesta i in. 2002, 2003, 2005), który wykrył, że pod wpływem spożywania kukurydzy GMO przez myszy, komórki ich wątroby zmieniały kształt oraz odporność.

  5. Inne zespoły naukowców stwierdziły, iż szczury spożywające karmę na bazie kukurydzy Bt wykazują wyższą śmiertelność, wskutek obecności toksycznego białka lub śladów pestycydu Roundup (Ermakova 2005). Inne prace (Fares 1998, Novotny 2002, Pusztai 2002, Vecchio 2004) wykazały wyższą śmiertelność myszy po spożyciu karmy GMO oraz występowanie w ich komórkach rozrodczych zmian zwyrodnieniowych. Ewen i Pusztai (1999) prowadząc badania na kurczakach stwierdzili, że karma oparta na genetycznie modyfikowanych, wzbogaconych w lecytynę ziemniakach, powoduje u tych zwierząt zaburzenia trawienne. Te niepokojące wyniki badań na ssakach sugerują możliwy negatywny wpływ roślin GMO, w tym kukurydzy MON 810, także na organizm człowieka.

  6. Badania na ssakach doprowadziły naukowców do odkrycia, które dziesięć lat temu uważano za niemożliwe. W żołądkach zwierząt hodowlanych spożywających kukurydzę „Bt” jako paszę stwierdzono przepływ materiału genetycznego z komórek kukurydzy, do bakterii Escherichia coli obecnej w przewodach pokarmowych tych zwierząt (Duggan i in. 2003). Świadczy to możliwości przekazywania cech będących przedmiotem modyfikacji między zupełnie obcymi organizmami.

  7. Oprócz bezpośredniego zagrożenia dla organizmów żywych, zebrane prace analizują
  oddziaływanie upraw GMO na inne rodzaje upraw, a w konsekwencji – na rolnictwo. Jednym z opisywanych niebezpieczeństw jest tworzenie tzw., „superchwastów”, odpornych na herbicyd roundup, które powstają wskutek przeniesienia pyłku zawierającego zmieniony materiał genetyczny, z upraw GMO na naturalne (Chilcutt i Tabashnik 2003). czy selekcja odpornych na toksyne „Bt” owadów superowadów.

  8. Wbrew deklaracjom przemysłu biotechnologicznego, że możliwe jest współistnienie upraw konwencjonalnych z genetycznie modyfikowanymi, w doświadczeniach rolników oraz wiele niezależnych doświadczeń w tym praca Pineyro-Nelsona i in. (2009) wskazuje jednoznacznie na fakt, iż transgeniczne rośliny rozprzestrzeniają się samoczynnie w środowisku, czyniąc nieskutecznymi wszelkie strefy buforowe. Ten prosty fakt naraża na niebezpieczeństwo skażenia każdą naturalną uprawę. Oznacza to też, że przy braku zakazu uprawy roślin mogą niedługo zostać skażone przez sztucznie wytworzone odmiany.

  Wbrew pierwotnym założeniom uprawy GMO zwiększyły zużycie pestycydów i skażenie środowiska.

  Istniejące zakazy wysiewu GMO

  Powyższe argumenty skłoniły cześć państw Unii Europejskiej (Austrię, Francję, Grecję,
  Luksemburg, Niemcy, Węgry) do wprowadzenia na ich terytoriach zakazu wysiewu i sprzedaży kukurydzy MON 810. Inne kraje (Belgia, Irlandia) przygotowują się do wydania podobnego zakazu na swoim terytorium. Wszystkie te zakazy wprowadzone zostały na podstawie tzw. Klauzuli Bezpieczeństwa, zawartej w artykule 23 Dyrektywy UE 2001/18 w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie [3].
  Ponieważ MON 810 to jedyna odmiana dopuszczona na europejskim rynku, kraje te de facto zabezpieczyły swoje terytoria przed ekspansją GMO. Obowiązujące zakazy okazały się skuteczne – już kilka miesięcy po wydaniu we Francji rozporządzenia o jego wprowadzeniu,
  firma Monsanto, producent kukurydzy MON 810, ogłosiła że na terenie tego kraju nie istnieje już żadna uprawa GMO. Tymczasem pierwotny areał obsiany tą odmianą wynosił 30 000 ha.

  .
  .

  Rozwiązanie dla Polski

  W Polsce wg raportu producentów kukurydzy w 2008 roku powierzchnia upraw MON 810 sięgnęła 3000 ha. Jest to spowodowane przez lukę prawną, gdyż mimo obowiązującego w naszym kraju zakazu handlu, nie wprowadzono zakazu wysiewu tej odmiany. Powoduje to, że polscy rolnicy mogą kupować genetycznie modyfikowaną kukurydzę za granicą (w Czechach lub Niemczech) i siać ją na swoich polach. Nie jest to zgodne z obowiązującą ustawą o GMO, z 2001 ale interpretacje tej ustawy są różne a Rząd RP nie podjął żadnych działań, aby zatrzymać ten nielegalny proces wysiewu MON810.

  Ponieważ jedyną odmianą GMO uprawianą na terenie Unii jest kukurydza MON 810, należy wprowadzić natychmiastowy zakaz obrotu i wysiewu kukurydzy MON810 na terenie naszego kraju. Polska powinna wziąć przykład z tych krajów unijnych, które wprowadziły taki sam zakaz na swoich terenach, podpierając każdy z nich znanymi już publikacjami naukowymi.

  [2] Commercial GM Crops in the EU in 2008. http://www.gmo-compass.org
  [3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie
  zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG
  Źródła: „Biała Księga GMO”, Greenpeace,
  http://www.greenpeace.org/poland/wydarzenia/polska/biala-ksiega-gmo
  http://www.gmo.icppc.pl”

  żródło: StopCodex

 3. mgrabas Says:

  SABOTAŻ WYBORÓW 2011! Już nie bojkot!

  http://kefir2010.wordpress.com/2011/04/21/sabotaz-wyborow-2011-juz-nie-bojkot/

 4. mgrabas Says:

  Depopulacja przez GMO – konferencja we Wrocławiu

  monitorpolski | 30 Kwiecień 2011 at 6:43 pm | Tagi: Monsanto | Categories: ludobójstwo, Wideo, zdrowie | URL: http://wp.me/pXVoU-1Bj

  Reportaż z konferencji „Współczesny Frankenstein kontra tysiące lat ewolucji” zorganizowanej we Wrocławiu przez Ośrodek Edukacji Janusza Zagórskiego. Konsultacja naukowa dr Krystyna Brzecka.
  Na bardzo wysokim poziomie, świetnie zorganizowana, nie spotkała się jednak z zainteresowaniem mediów, które z natury rzeczy są skorumpowane przez zależność od sponsorów, a ci w większości są częścią globalnej kabały kompleksu militarno-przemysłowego. Fakty na temat żywności modyfikowanej genetycznie ujawnione podczas konferencji przez najwyższej klasy naukowców nie dają cienia wątpliwości, że ludzkość stoi przed wielkim problemem – akceptacja GMO będzie oznaczać bowiem całkowity upadek tradycyjnego rolnictwa, a być może i totalną dewastację biosfery. Można mieć też wrażenie, że firmy globalne działają z premedytacją, a ich celem jest depopulacja – zapowiadana w wielu oficjalnych i nieoficjalnych raportach. Depopulacja to przestępstwo ludobójstwa na niespotykaną dotąd skalę, dlatego też od naszych zdecydowanych działań zależy to globalnym ludobójcom uda się tym razem osiągnąć to czego nie zdołali za pomocą Adolfa Hitlera.”

  żródło: http://monitorpolski.wordpress.com/2011/04/30/depopulacja-przez-gmo-konferencja-we-wroclawiu/

 5. mgrabas Says:

  „bezdomny:

  Marina Le-pen,córka Le-pena powiedziała w wywiadzie dla Rosyjskiej telewizji Russia Today że gdy wygra wybory Francja zawrze strategiczny sojusz z Rosją,zatrzyma napływ nielegalnych emigrantów oraz wyprowadzi Francję ze strefy euro oraz jewrogułagu!!

  Powiedział także ze komisja jewropejska planuje ściągnąc do europy w ciągu najblizszych 30 lat 150mln.(sic)!! emigrantów co będzie oznaczało wojnę domową w europie,bardzo na tym wszystkim skorzystał by usrael który po ostatnim kryzysie drukowanymi dolarami odbudowuje się
  Cóz tak jak Zsrr założono po to ażeby zniszczyć Rosjan co się na szczęscie nie udało mimo masowych mordów dokonywanych przez gruzińsko-kaukasko-jewrejską bande,wygląda na to że ue założono po to ażeby zniszczyć rdzennych europejczyków,jedynie rozpad ue oraz strategiczny sojusz z Rosją oraz państwami anty-amerykańskimi jest ratunkiem dla biologicznego przetrwania Polaków

  A hucpa trwa dzisiaj pozytywnie o Rosji pisze naprzykład GóWno szechtera,które jeszcze kilka lat temu brylowało w Rusofobii a negatywnie o Rosji piszą tzw. „media patriotyczne” typu „nasz(ich) dziennik”,gazeta (nie)polska po to żeby zakodować Polakom w głowie że jak ktoś popiera tego typu sojusz to napewno „michnikoid” to jes hucpa operacyjna zeby wyrobic w ludziach odruchy typu pies pawłowa,bardzo w tym wszystkim może przerazać zwłaszcza rola kościoła który wspieraniem hucpy smoleńsko-katynskiej oraz pisuarów gra na zniszczenie Polski oraz Polaków,mnie jako byłego katolika już to nie dziwi,wystarczy poczytać ksiązke „Papieże przeciwko Polsce” albo zobaczyć kto finansuje fundacje ściągejące do Polski emigrangtów oraz promujące multi-kulti”

  „analityk:

  Jestem przerażony tym, co bredzi p.Pająk. Ceniłem go za jego dorobek, ale teraz kompletnie mu odbiło. Albo uwiąd starczy, albo jeszcze coś gorszego.
  Pająk nie zauważa (a może tylko udaje, że nie zauważa), że dał się wciągnąć w ewidentną żydowską prowokację pt. „śledztwo somleńskie”. Prowokacja ta ma za zadanie odwracanie uwagi polactfa od szabrowania kraju. Podział ról jest taki: szabruje PO, a PiS odwraca od tego uwagę śledztwem, ale i wojnami o krzyże i pomniki, czy koronacją żydowskiego proroka na króla Polski. Przy czym śledztwo odgrywa w odwracaniu uwagi od upadku państwa najważniejszą rolę. Dlatego powierzono tę prowokację Macierewiczowi/Singerowi, który jest groźniejszym żydowskim agentem i prowokatorem, niż Kaczyński/Kalkstein.
  Pająk kompletnie się pogubił. Uważa premiera Rosji Putina za żydowskiego agenta. A przecież „śledztwo” smoleńskie jest też ewidentnym atakiem żydowskiej agentury na tego właśnie polityka. Bo to nie Rosjan się oskarża o zamach, a właśnie Putina. „Zimny czekista”, „dymiący nagan w ręku Putina” itp „argumenty” żydowskiej propagandy. Tylko dlaczego żydowska agentura z Macierewiczem na czele szczuje tak na Putina, jeśli miałby być Putin także rzeczywistym żydowskim agentem. Tego Pająk nie był w stanie wytłumaczyć.
  Imputowanie przez Pająka p. Pawłowi Ziemińskiemu, że jest inspirowany przez „wiadome” siły to slogan żywcem wzięty od Urbana. Przypomina wręcz taktykę „łapaj złodzieja”.
  Nie wiem, czym Pająka zastraszyli lub kupili. Idiotą nie jest. Oskarżanie przez niego osoby stawiającej jak najbardziej uzasadnione pytania o to, że jest ona przez podejrzane, „wiadome” siły inspirowana sugeruje, że to właśnie Pająk odwraca uwagę od tego, że to on sam inspirowany jest obecnie przez „wiadome” siły.
  A jakie są te „wiadome siły”?
  „Wiadome” – czyli żydowskie – bo to żydowskiej agenturze zależy na nagłaśnianiu śledztwa i na szczuciu na Putina.”

  źródło: http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/05/05/spotkanie-z-henrykiem-pajakiem-w-lodzi-oraz-goraca-debata-publiczna/

 6. mgrabas Says:

  alternatywa lichwy i jej zgubnych skutków – kredyt społeczny

  http://www.michaeljournal.org/lekja1.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja2.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja3.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja4.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja5.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja6.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja7.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja8a.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja8.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja9.htm
  http://www.michaeljournal.org/lekja10.htm

 7. mgrabas Says:

  „Jak wygląda rzeczywista władza w Polsce”

  http://marucha.wordpress.com/2011/05/24/jak-wyglada-rzeczywista-wladza-w-polsce/

 8. mgrabas Says:

  „‚…Dnia 8.07.2010 zakończyła pracę podkomisja do spraw rozpatrzenia
  rządowego projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” druk sejmowy 2547. Projekt ustawy, bardzo niechlujnie przygotowany, umożliwiał wprowadzanie do obrotu organizmów genetycznie modyfikowanych, zezwalał na uprawę roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz dopuszczał bezkarne uwalnianie genetycznie modyfikowanych organizmów w celach doświadczalnych…w dalszych pracach legislacyjnych należy wyeliminować jeszcze wiele niedociągnięć, zachowując główny cel a mianowicie to, że Polska ma być krajem całkowicie wolnym od GMO…’ pisze prof. Jan Szyszko, Przewodniczący podkomisji

  Szanowni Państwo,
  poniżej (pomiędzy gwiazdkami) przesyłamy BARDZO WAŻNY komunikat, który
  otrzymaliśmy z biura Prof Jana Szyszko.
  Prosimy o nagłośnienie.

  WSPIERAJ KAMPANIĘ http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/
  ==========================
  ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
  34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
  http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl

  *********************************************
  Warszawa dnia 8 lipca 2010

  Komunikat

  Dnia 8.07.2010 zakończyła pracę podkomisja do spraw rozpatrzenia rządowego projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” druk sejmowy 2547. Projekt ustawy, bardzo niechlujnie przygotowany, umożliwiał wprowadzanie do obrotu organizmów genetycznie modyfikowanych, zezwalał na uprawę roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz dopuszczał bezkarne
  uwalnianie genetycznie modyfikowanych organizmów w celach doświadczalnych.
  Dzięki inicjatywie posłów z PiS, w trakcie prac podkomisji, wprowadzono
  zakaz obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zakaz uprawy roślin
  genetycznie zmodyfikowanych. Zaostrzono także warunki odnośnie badań
  doświadczalnych uniemożliwiając praktycznie zamierzone uwalnianie GMO w tych celach. W porównaniu z projektem rządowym zaostrzono kary za łamanie prawa tak aby były one porównywalne z karami stosowanymi w starej „Piętnastce”. Za łamanie prawa maksymalne kary mogą wynosić do 12 lat więzienia i 250000 zł.
  Projekt zmienionego projektu ustawy poparli posłowie PiS, PSL i SDPL
  wskazując, iż w dalszych pracach legislacyjnych należy wyeliminować jeszcze
  wiele niedociągnięć, zachowując główny cel a mianowicie to, że Polska ma być
  krajem całkowicie wolnym od GMO. Przeciwko sprawozdaniu podkomisji głosowali posłowie PO.

  Jan Szyszko (PiS)

  Przewodniczący podkomisji ”

  źródło: StopCodex

 9. mgrabas Says:

  Ukrywane wydatki na Kościół Katolicki

 10. mgrabas Says:

  ” Robia co chcą i pełna parą ida do NWO…

  —— Wiadomość oryginalna ——

  Temat:

  [icppc] Nasiona i GMO

  Data:

  Sat, 4 Jun 2011 11:50:11 +0200

  Nadawca:

  Fundacja ICPPC

  Odpowiedź-Do:

  Fundacja ICPPC

  Adresat:

  infoo@icppc.freshsite.pl

  Szanowni Państwo,
  Prosimy o poparcie i nagłośnienie APELU DO RZĄDU I POLITYKÓW w sprawie odrzucenia projektu nowej ustawy o nasiennictwie.

  Głosowanie w jej sprawie odbędzie się już 7 czerwca. Informację o tym dostaliśmy dopiero kilka dni temu. Sposób w jaki próbuje się przeforsować tę nową ustawę jest drastycznym przykładem braku poszanowania obowiązującego prawa. Nie przeprowadzono konsultacji społecznych!
  Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie wykreślono kluczowe zapisy w brzmieniu : „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.” Nowa ustawa zawiera bardzo nieprecyzyjne regulacje w sprawie nasion i roślin GMO, co zostanie wykorzystane jako kolejna furtka prawna przez tych, którym zależy, aby w Polsce uprawiać GMO.

  Ponadto ta nowa ustawy o nasiennictwie spowoduje poważne (!!!) ograniczenia dostępu do tradycyjnych nasion, a zatem lekceważenie dorobku polskich naukowców, rolników i organizacji rolniczych. Zawiera ona m.in. takie zapisy: “…Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”

  W związku z powyższym domagamy się odrzucenia tej propozycji ustawy pod czas głosowania.
  Prosimy Państwa o poparcie naszej inicjatywy poprzez dopisanie swojego nazwiska ze wszystkimi tytułami i/lub organizacji i rozesłanie listu/APELU do polityków, rządu, mediów i do innych swoich kontaktów. Prosimy o informację czy możemy dopisać Wasze nazwiska/organizacje na końcu listu. Jeśli tak to prosimy o podanie jakie tytuły i organizacje mamy wpisać.
  LIST/APEL jest tutaj.
  http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2011/06/ustawa_o_nasiennictwie.doc

  http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2011/06/ustawa_o_nasiennictwie.pdf

  Serdecznie pozdrawiamy,
  Jadwiga Łopata i Julian Rose

  ==========================
  ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
  34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
  http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl

  Przeczytaj – „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych
  problemów”, autor: Julian Rose http://www.renesans21.pl

  _______________________________________________
  Infoo mailing list
  Infoo@icppc.freshsite.pl
  http://icppc.freshsite.pl/mailman/listinfo/infoo_icppc.freshsite.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s